2010–2019
Busa Sila Mihupay sa Ilang mga Kahadlok
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Busa Sila Mihupay sa Ilang mga Kahadlok

Dili sama sa kalibutanong kahadlok nga naghimo og alarma ug kakulba, ang diosnong kahadlok usa ka tinubdan sa kalinaw, kasigurohan, ug pasalig.

Mahinumduman pa gyud nako ang usa ka kasinatian sa akong pagkabata. Usa ka adlaw samtang nakigdula uban sa akong mga higala, nakabuak ko og bintana sa tindahan nga duol sa among balay. Sa pagkagay sa bildo ug ang alarma milanog, wala ko makalihok sa kahadlok. Nakaamgo ako dayon nga ako magpabilin sa prisohan sa tibuok kong kinabuhi. Sa wala madugay gialam-alaman ako sa akong mga ginikanan sa paggawas gikan sa akong gitagoan ug gipapangayo og pasaylo sa tag-iya sa tindahan. Swerte, ang sentensya nga mapriso wala kinahanglana.

Ang kahadlok nga gibati ko nianang adlawa grabe ug tinuod. Kamo sa walay pagduda nakasinati og mas labaw nga mga pagbati sa kahadlok human mahibaloi ang hagit sa personal nga panglawas, nadiskubrehan nga usa ka sakop sa pamilya anaa sa kalisud o kakuyaw, o nag-obserbar og samok nga panghitabo sa kalibutan. Sa mao nga mga sitwasyon, ang makapaluya nga pagbati sa kahadlok mosaka tungod sa nag-ung-ong nga kakuyaw, walay kasigurohan, o kasakit ug pinaagi sa mga kasinatian nga wala damha, usahay kalit, ug malagmit may negatibong resulta.

Sa atong kinabuhi matag adlaw, ang nagpadayong mga report sa krimen, kagutom, gubat, korupsyon, terorismo, nagkakunhod nga mga hiyas, sakit, ug ang makadaot nga puwersa sa kinaiyahan moresulta sa kahadlok ug kabalaka. Sa tinuod kita nagpuyo sa panahon nga gipanagna sa Ginoo: “Ug niana nga adlaw … ang tibuok yuta magkaguliyang, ug ang mga kasingkasing sa tawo mopakyas kanila” (D&P 45:26).

Ang akong tuyo mao ang paghulagway kon unsaon pagwagtang sa kahadlok pinaagi sa hustong kahibalo ug hugot nga pagtuo diha ni Ginoong Jesukristo. Nag-ampo ako sa tinuoray nga ang Espiritu Santo mopanalangin sa matag usa kanato samtang atong konsiderahon kining importanting hilisgutan.

Tawhanong Kahadlok

Sa pagkadungog sa tingog sa Dios human mokaon sa gidili nga bunga, mitago si Adan ug si Eva sa Tanaman sa Eden. Ang Dios mitawag ni Adan ug nangutana, “Hain ka? Ug [mitubag si Adan], Hingdunggan ko ang imong tingog … , ug nahadlok ako” (Genesis 3:9–10). Makita, nga ang usa sa unang mga epekto sa Pagkapukan ni Adan ug ni Eva mao ang pagsinati og kahadlok. Kining gamhanang emosyon usa ka importanting elemento sa atong mortal nga pagkabuhi.

Usa ka ehemplo gikan sa Basahon ni Mormon gipunting sa gahum bahin sa kahibalo sa Ginoo (tan-awa sa 2 Pedro 1:2–8; Alma 23:5–6) sa pagwagtang sa kahadlok ug paghatag og kalinaw samtang atong giatubang ang dakong kalisdanan.

Sa yuta sa Helam, ang katawhan ni Alma nangahadlok sa nagsingabut nga kasundalohan sa Lamanite.

“Apan si Alma miduol ug mibarug taliwala kanila, ug nag-awhag kanila nga sila kinahanglan nga dili mahadlok, apan … mahinumdom sa Ginoo nga ilang Dios ug siya moluwas kanila.

“Busa sila mihupay sa ilang mga kahadlok” (Mosiah 23:27–28).

Timan-i nga si Alma wala mohupay sa kahadlok sa katawhan. Hinoon, mitambag si Alma sa mga tumutuo sa paghinumdom sa Ginoo ug sa kaluwasan nga Siya lamang ang makahatag (tan-awa sa 2 Nephi 2:8). Ang kahibalo sa maamumahon nga pagpanalipod sa Manluluwas nakapahimo sa katawhan sa paghupay sa ilang kaugalingong mga kahadlok.

Ang husto nga kahibalo ug hugot nga pagtuo diha sa Ginoo naghatag og gahum kanato sa paghupay sa atong mga kahadlok tungod kay si Jesukristo mao lamang ang tinubdan sa malungtarong kalinaw. Siya mipahayag, “Pagkat-on kanako, ug paminaw sa akong mga pulong; lakaw diha sa kaaghup sa akong Espiritu, ug ikaw makabaton og kalinaw ngari kanako” (D&P 19:23).

Ang Agalon mipasabut usab, “Siya kinsa nagbuhat og mga buluhaton sa pagkamatarung makadawat sa iyang ganti, gani ang kalinaw niini nga kalibutan, ug kinabuhi nga dayon diha sa kalibutan nga umaabut” (D&P 59:23).

Ang pagsalig ug kompyansa diha ni Kristo ug andam nga pagsalig diha sa Iyang mga kaayo, kalooy, ug grasya mogiya ngadto sa paglaum, pinaagi sa Iyang Pag-ula, diha sa Pagkabanhaw ug kinabuhi nga dayon (tan-awa sa Moroni 7:41). Ang mao nga hugot nga pagtuo ug paglaum nagdapit sa atong mga kinabuhi sa tam-is nga kalinaw sa konsyensya nga atong gipangandoy. Ang gahum sa Pag-ula naghimo sa paghinulsol nga posible ug mosanta sa kawalay paglaum gumikan sa sala; kini naglig-on usab kanato sa pagtan-aw, pagbuhat, ug paghimong mamaayo sa mga paagi nga dili gayud nato mailhan o matuman sa atong limitadong tawhanong kapasidad. Sa tinuod, usa sa dakong mga panalangin sa maunungon nga pagkadisipulo mao “ang kalinaw sa Dios nga lapaw sa tanang pagsabut” (Mga Taga-Filipos 4:7).

Ang kalinaw ni Kristo naghatag ug nagtugot kanato sa pagsabut sa mortalidad pinaagi sa bililhong panan-awon sa kahangturan ug naghatag og espiritwal nga kalig-on (tan-awa sa Mga Taga-Colosas 1:23) nga nagtabang kanato sa pagpabilin og makanunayong pagtan-aw sa atong langitnong destinasyon. Busa, kita mapanalanginan sa paghupay sa atong mga kahadlok tungod kay ang Iyang doktrina naghatag og katuyoan ug direksyon sa tanang aspeto sa atong mga kinabuhi. Ang Iyang mga ordinansa ug mga pakigsaad naglig-on ug naghupay sa maayo ug ngil-ad nga mga panahon. Ug ang Iyang priesthood ug awtoridad naghatag og pasalig nga ang mga butang nga labing importante makalahutay sa karon ug sa kahangturan.

Apan makahupay ba kita sa mga kahadlok nga sa dali kaayo ug sa kanunay mosamok kanato sa atong kalibutan karon? Ang tubag niini nga pangutana maoy usa ka klarong tubag nga oo. Tulo ka sukaranang mga baruganan importante sa pagdawat niini nga panalangin sa atong kinabuhi: (1) hangad ngadto ni Kristo, (2) tukod diha sa lig-on nga tukuranan ni Kristo, ug (3) padayon sa unahan uban ang hugot nga pagtuo diha ni Kristo.

Hangad ngadto ni Kristo

Ang tambag nga gihatag ni Alma ngadto sa iyang anak nga lalaki magamit gyud sa matag usa kanato karon: “Oo, tan-awa nga ikaw mohangad ngadto sa Dios ug magpakabuhi” (Alma 37:47). Kinahanglan nga kita mohangad ug hugot nga ipahimutang ang atong pagtan-aw diha sa Manluluwas sa tanang panahon ug sa tanang dapit.

Hinumdumi ang mga Apostoles sa Ginoo nga nagsakay sa sakayan, nga gihampakhampak sa mga balud sa dagat. Miduol si Jesus kanila, naglakaw sa tubig, apan wala Siya mailhi, misinggit sila sa kahadlok.

“Si Jesus misulti diha kanila nag-ingon, Salig kanako; ako kini; ayaw kamo kalisang.

“Ug kaniya mitubag si Pedro nga nag-ingon, Ginoo, kon ikaw man ugaling, paanhaa ako diha kanimo sa ibabaw sa tubig.

“Ug siya miingon, Umari ka” (Mateo 14:27–29).

Dayon si Pedro milakaw sa tubig ug miadto ni Jesus.

Apan sa dihang nabati niya ang kakusog sa hangin, nahadlok siya, nagkatidlom, ug misinggit, “Ginoo, luwasa ako.

“Diha-diha gituyhad ni Jesus ang iyang kamot, ug iyang gikuptan siya, ug miingon kaniya, O tawong diyutayg pagtuo, nganong nagduha-duha ka man?” (Mateo 14:30–31).

Akong natan-aw nga matinguhaon ug diha-diha dayon mitubag si Pedro sa pagdapit sa Manluluwas. Nagtutok ni Jesus, nanaog siya sa sakayan ug milagrosong milakaw sa tubig. Sa diha lamang nga ang iyang pagtan-aw nalinga sa hangin ug sa mga balud nga nahadlok siya ug nagkatidlom.

Mapanalanginan kita sa pagbuntog sa atong mga kahadlok ug mapalig-on ang atong pagtuo samtang kita nagsunod sa panudlo sa atong Ginoo: “Paghunahuna ngari kanako sa matag hunahuna; ayaw pagduha-duha, ayaw kahadlok” (D&P 6:36).

Magtukod Diha sa Lig-on nga Tukuranan ni Kristo

Mipahimangno si Helaman sa iyang mga anak, nga si Nephi ug Lehi: “Hinumdumi, hinumdumi nga kini diha sa lig-on nga sukaranan sa atong Manunubos kinsa mao si Kristo, ang anak sa Dios, nga kamo kinahanglan gayud nga motukod sa inyong tukuranan; nga sa panahon nga ang yawa mopadala sa iyang mapintas nga mga hangin, oo, sa iyang mga pana diha sa alimpulos, oo, sa diha nga ang tanan niya nga ulan nga yelo ug ang iyang mapintas nga unos, mohampak diha kaninyo, kini walay gahum ibabaw kaninyo sa pagbitad kaninyo ngadto sa bung-aw sa pagkauyamot ug walay katapusan nga pagkaalaot, tungod sa lig-on nga sukaranan diin kamo natukod nga mao ang tinuod nga tukuranan, usa ka tukuranan diin kon ang mga tawo magtukod dili sila mapukan” (Helaman 5:12).

Ang mga ordinansa ug mga pakigsaad mao ang mga sukaranan nga atong gamiton sa pagtukod sa atong kinabuhi diha sa tukuranan ni Kristo ug sa Iyang Pag-ula. Nasumpay kita pag-ayo sa Manluluwas samtang sa takus nagdawat sa atong mga ordinansa ug mosulod ngadto sa mga pakigsaad, matinud-anong mohinumdom ug mopasidungog niadtong sagradong mga pasalig, ug mohimo sa labing maayo sa pagpuyo sumala sa mga obligasyon nga atong gidawat. Ug kana nga higot mao ang tinubdan sa espiritwal nga kalig-on ug kamalungtaron sa tanang panahon sa atong kinabuhi.

Kita mapanalanginan og paghupay sa atong mga kahadlok samtang lig-on natong itukod ang atong mga tinguha ug buhat diha sa lig-on nga tukuranan sa Manluluwas pinaagi sa atong mga ordinansa ug mga pakigsaad.

Padayon sa Unahan uban ang Hugot nga Pagtuo diha ni Kristo

Mipahayag si Nephi: “Busa, kamo kinahanglan gayud mopadayon sa unahan uban ang pagkamakanunayon kang Kristo, magbaton sa usa ka hingpit nga kahayag sa paglaum, ug usa ka gugma sa Dios ug sa tanan nga mga tawo. Busa, kon kamo mopadayon sa unahan, magbusog sa pulong ni Kristo, ug molahutay hangtud sa katapusan, tan-awa, sa ingon miingon ang Amahan: Kamo makabaton og kinabuhi nga dayon” (2 Nephi 31:20).

Ang disiplinadong paglahutay nga gihulagway niini nga tambag mao ang resulta sa espiritwal nga pagsabut ug panan-awon, pagpadayon, pagpailub, ug grasya sa Dios. Ang paggamit og hugot nga pagtuo tungod ug pinaagi sa balaang pangalan ni Jesukristo, maaghup nga mosunod sa Iyang kabubut-on ug panahon sa atong mga kinabuhi, ug mapainubsanong moila sa iyang impluwensya diha sa tanang mga butang nga moresulta sa malinawong mga butang sa gingharian sa Dios nga nagdala og hingpit nga kalipay ug kinabuhing dayon (tan-awa sa D&P 42: 61). Bisan og kita makasugat og mga kalisud ug moatubang og mga walay kasigurohan sa umaabut, kita malipayon nga moantus ug “magakinabuhi nga mahusay ug malinawon, diosnon ug matinahuron sa tanang paagi” (1 Timoteo 2:2).

Mapanalanginan kita sa paghupay sa atong mga kahadlok samtang modawat kita sa kalig-on nga moabut gikan sa pagkat-on ug pagsunod sa mga baruganan sa ebanghelyo ug determinadong magpadayon sa unahan sa paghupot sa pakigsaad.

Ang Kahadlok diha sa Ginoo

Lahi apan may kalabutan sa mga kahadlok nga atong kasagaran nga nasinati mao ang unsay gihulagway sa mga kasulatan isip ang “diosnong kahadlok” (Mga Hebreohanon 12:28) o “ang kahadlok diha sa Ginoo” (Job 28:28; Mga Proverbio 16:6; Isaias 11:2–3). Dili sama sa kalibutanong kahadlok nga naghimo og alarma ug kakulba, ang diosnong kahadlok usa ka tinubdan sa kalinaw, kasigurohan, ug pasalig.

Apan sa unsang paagi ang bisan unsang butang nga kaabay sa kahadlok mahimong makapabayaw o espirituhanon nga makatabang?

Ang matarung nga kahadlok nga akong gisulayan sa paghulagway naglukop sa lawom nga pagbati sa diosnong pagtahud, pagrespeto, ug kataha alang ni Ginoong Jesukristo (tan-awa sa Salmo 33:8; 96:4), pagkamasulundon sa Iyang mga sugo (tan-awa sa Deuteronomio 5:29; 8:6; 10:12; 13:4; Salmo 112:1), ug ang pagpaabut sa Katapusang Paghukom ug hustisya diha sa Iyang kamot. Busa, ang diosnong kahadlok resulta sa husto nga pagsabut sa balaang kinaiyahan ug misyon ni Ginoong Jesukristo, pagkaandam sa pagtugyan sa atong kabubut-on ngadto sa Iyang kabubut-on, ug kahibalo nga ang tanang tawo may tulubagon sa ilang mga sala sa Adlaw sa Paghukom (tan-awa sa D&P 101:78; Mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo 1:2).

Ingon nga gitudlo sa mga kasulatan, ang diosnong kahadlok “mao ang sinugdan sa kahibalo” (Proverbio 1:7), “ang pagpahamatngon sa kaalam” (Proverbio 15:33), “malig-on nga pasalig” (Proverbio 14:26), ug “usa ka tuburan sa kinabuhi” (Proverbio 14:27).

Palihug timan-i nga ang diosnong kahadlok dili gayud mabulag sa pagsabut sa Katapusang Paghukom ug sa atong indibidwal nga pagkamay tulubagon alang sa atong mga tinguha, mga pulong, ug mga lihok (tan-awa sa Mosiah 4:30). Ang kahadlok diha sa Ginoo dili ang pagduha-duha nga kakulba mahitungod sa pag-atubang diha sa Iyang presensya aron pagahukman. Wala ako magtuo nga kita mahadlok gyud Kaniya. Hinoon, ang ideya nga kita maanaa sa pag-atubang diha sa Iyang presensya sa mga butang nga ingon sila mao mahitungod sa atong mga kaugalingon ug magbaton og “usa ka hingpit nga kahibalo” (2 Nephi 9:14; tan-awa sa Alma 11:43) sa atong tanan nga mga pangatarungan, pagpakaaron-ingnon, ug paglingla sa kaugalingon. Sa katapusan, kita magpabilin nga walay ikapamalibad.

Ang matag tawo kinsa mipuyo o mopuyo pa dinhi sa yuta “pagadad-on aron mobarug sa atubangan sa hukmanan sa Dios, aron mohukom kaniya sumala sa ilang mga buhat kon sila maayo o kon sila dautan” (Mosiah 16:10). Kon ang atong mga tinguha nahimong alang sa pagkamatarung ug ang atong mga buhat maayo, nan ang paghukom makapahimuot (tan-awa sa Jacob 6:13; Enos 1:27; Moroni 10:34). Ug sa katapusan nga adlaw kita “pagagantihan ngadto sa pagkamatarung” (Alma 41:6).

Sa laing bahin, kon ang atong mga tinguha dautan ug ang atong mga buhat malaw-ay, nan ang paghukom mahimong hinungdan sa kalisang. “Kita dili makaako sa paghangad ngadto sa atong Dios; ug mahinangop sa kalipay kon kita makasugo sa dagko nga mga bato ug sa mga kabukiran sa pagdat-og ngari kanato aron pagtago kanato gikan sa iyang atubangan” (Alma 12:14). Ug sa katapusang adlaw kita “makaangkon sa [atong] ganti sa pagkadautan” (Alma 41:5).

Ingon nga gi-summarize diha sa Ecclesiastes:

“Kahadloki ang Dios, ug bantayi ang iyang mga sugo: kay kini ang tibuok katungdanan sa tawo.

“Kay pagadad-on sa Dios ang tagsa-tagsa ka buhat ngadto sa paghukom uban ang tagsa- tagsa ka tinago nga butang, bisan ang maayo, kon bisan ang dautan” (Ecclesiastes 12:13–14).

Minahal kong mga kaigsoonan, ang diosnong kahadlok mowagtang sa kalibutanong mga kahadlok. Gani kini mobuntog sa naghamok nga mga problema nga nag-ingon nga kita dili gayud mahimong igo ka maayo sa espirituhanong paagi ug dili gayud makatuman sa mga gikinahanglan ug mga gipaabut. Sa tinuod, kita dili mahimong igo ka maayo o makatuman kon magsalig lamang kita sa atong kaugalingon nga kapasidad ug binuhatan. Ang atong mga buhat ug mga tinguha lamang dili makaluwas kanato. “Human sa tanan nga atong mabuhat” (2 Nephi 25:23), kita mahingpit lamang pinaagi sa kalooy ug grasya nga anaa pinaagi sa walay katapusan ug mahangturon nga maulaong sakripisyo sa Manluluwas (tan-awa sa Alma 34:10, 14). Tinuod, “kami nagtuo nga pinaagi sa Pag-ula ni Kristo, ang tanan nga mga katawhan mahimo nga maluwas, pinaagi sa pagsunod sa mga balaod ug mga ordinansa sa ebanghelyo” (Mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo 1:3).

Ang diosnong kahadlok mao ang paghigugma ug pagsalig diha Kaniya. Sa atong mas hingpit nga pagkahadlok sa Dios, mas hingpit nato Siyang mahigugma. Ug ang “hingpit nga gugma mosalikway sa tanang kahadlok” (Moroni 8:16). Mosaad ko nga ang sanag nga kahayag sa diosnong kahadlok mopapahawa sa mga anino sa kalibutanong mga kahadlok (tan-awa sa D&P 50:25) samtang kita motan-aw ngadto sa Manluluwas isip atong tukuranan, ug mopadayon sa unahan diha sa Iyang dalan sa pakigsaad uban sa gipahinungod nga pasalig.

Pagpamatuod ug Saad

Gihigugma ug gitahud ko ang Ginoo. Ang Iyang gahum ug kalinaw tinuod. Siya ang atong Manunubos, ug ako mosaksi nga Siya buhi. Ug tungod Kaniya, ang atong mga kasingkasing dili kinahanglan nga mahasol o mahadlok (tan-awa sa Juan 14:27), ug kita mapanalanginan sa paghupay sa atong mga kahadlok. Ako mopamatuod diha sa sagradong pangalan ni Jesukristo, amen.