2010–2019
Pagpuno sa Atong mga Panimalay uban sa Kahayag ug Kamatuoran
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Pagpuno sa Atong mga Panimalay uban sa Kahayag ug Kamatuoran

Aron kita ug ang atong pamilya makabatok sa mga pang-agni sa kalibutan, kinahanglang puno kita sa kahayag ug kamatuoran sa ebanghelyo.

Puno ang akong kasingkasing sa Espiritu samtang naminaw ko niining mga pamilyaha nga mitudlo sa sagradong kamatuoran: “Ang pamilya iya sa Dios.”1 Ang makadasig nga musika usa lang sa daghang paagi nga atong mabatyagan ang Espiritu nga mohunghong kanato, nga mopuno kanato uban sa kahayag ug kamatuoran.

General Women's Session April 2015

Ang konsepto bahin sa pagpuno uban sa kahayag ug kamatuoran nahimong labaw ka importante ngari nako tungod sa akong nasinati sa milabayng katuigan. Mitambong ko og miting diin ang mga sakop sa Young Women general board mitudlo bahin sa pagmugna og pamilya ug panimalay uban sa espirituhanong kalig-on. Sa paghimo niini, usa ka lider sa Young Women ang naggunit og duha ka lata sa soda. Sa pikas kamot naggunit siya og lata nga walay sulod ug sa laing kamot ang wala pa ablihi nga lata nga puno sa soda. Una, iyang gikumot ang walay sulod nga lata; napilo kini ug nalukot tungod sa gikusgon. Sunod, sa pikas niyang kamot, gikumot niya ang wala pa ablihi nga lata. Wala kini maunsa. Wala kini mapilo o malukot sama sa walay sulod nga lata—kay puno man kini.

Ipahisama nato kini nga demonstrasyon sa indibidwal natong kinabuhi ug sa atong mga panimalay ug pamilya. Kon puno kita sa Espiritu ug sa kamatuoran sa ebanghelyo, kita dunay gahum nga mobatok sa mga pwersa sa kalibutan nga naglibut ug nagduso kanato. Hinoon, kon kita dili puno sa pagka-espirituhanon, wala kitay kalig-on sa pagpugong sa mga pang-agni sa gawas ug mahugno kon ang pwersa modat-og kanato.

Nahibalo si Satanas nga aron kita ug ang atong pamilya makabatok sa mga pang-agni sa kalibutan, kinahanglang puno kita sa kahayag ug kamatuoran sa ebanghelyo. Mao nga buhaton niya ang tanan aron hugawan, dauton, ug gub-on ang kamatuoran sa ebanghelyo ug ipalayo kita sa kamatuoran.

Daghan kanato ang nabunyagan ug nakadawat sa gasa sa Espiritu Santo, kansang tahas mao ang pagpadayag ug pagtudlo sa kamatuoran sa tanang butang.2 Uban sa pribilehiyo niana nga gasa anaa ang responsibilidad sa pagsiksik sa kamatuoran, sa pagsunod sa kamatuoran nga atong nasayran, ug sa pagpakigbahin ug pagpanalipud sa kamatuoran.

Usa ka dapit diin kita makapaningkamot og maayo nga mapuno sa kahayag ug kamatuoran mao ang kaugalingon natong panimalay. Ang mga pulong diha sa chorus sa kanta nga atong nadungog nagpahinumdom nato, “Ang Dios mihatag kanato og pamilya sa pagtabang kanato nga mamahimo unsay Iyang gusto kanato.”3 Ang mga pamilya mao ang buhatan sa Ginoo dinhi sa yuta aron tabangan kita sa pagkat-on ug pagsunod sa ebanghelyo. Mianhi kita sa atong pamilya uban sa sagradong katungdanan aron magtinabangay nga malig-on sa pagka-espirituhanon.

Ang lig-on nga mahangturong mga pamilya ug panimalay nga puno sa Espiritu dili kay basta lang mahitabo. Nagkinahangalan kini og dakong paningkamot, panahon, ug sa matag sakop sa pamilya nga mohimo sa iyang bahin. Ang matag panimalay managlahi, apan ang matag panimalay nga dunay bisan usa lang ka tawo nga magsiksik sa kamatuoran makahimo og kalainan.

Padayon kitang gitambagan sa pagpalambo sa atong kahibalo pinaagi sa pag-ampo ug pagtuon ug pagpamalandong sa mga kasulatan ug sa mga pulong sa buhing mga propeta. Sa iyang pakigpulong sa kinatibuk-ang komperensya bahin sa pagkadawat og pagpamatuod sa kahayag ug kamatuoran, si Presidente Dieter F. Uchtdorf miingon:

“Ang Walay Katapusan ug Labawng Makagagahum nga Dios … makigsulti niadtong may kinasingkasing ug may tinuod nga katuyoan Kaniya.

“Siya makigsulti kanila pinaagi sa mga damgo, mga panan-awon, mga hunahuna, ug mga pagbati.”

Mipadayon si Presidente Uchtdorf: “Ang Dios nagpakabana kaninyo. Siya maminaw, ug Siya motubag sa inyong personal nga mga pangutana. Ang mga tubag sa inyong mga pag-ampo moabut sa kaugalingon Niyang paagi ug panahon, ug busa, kinahanglang makakat-on kamo sa pagpaminaw sa Iyang tingog.”4

Usa ka sugilanon sa pamilya naghulagway niini nga tambag.

Mga bulan na ang milabay akong gibasa ang pagpamatuod sa igsoon sa akong apohan sa tuhod nga si Elizabeth Staheli Walker. Sa bata pa si Elizabeth, milangyaw siya ngadto sa Amerika gikan sa Switzerland kuyog sa iyang pamilya.

Human naminyo si Elizabeth, siya ug ang iyang bana ug mga anak namuyo sa Utah duol sa utlanan sa Nevada, diin nagnegosyo sila og mail station. Ang ilang balay usa ka hununganan sa mga tigbiyahe. Sa tibuok adlaw ug gabii kinahanglang andam sila nga magluto ug magpakaon sa mga tigbiyahe. Lisud kadto, makaluya nga trabaho, ug gamay ra sila og pahulay. Apan ang pinakadakong butang nga gikabalak-an ni Elizabeth mao ang pagsultihanay sa mga tawo nga ilang gikauban.

Miingon si Elizabeth nga hangtud niining panahona gidawat lang niya nga ang Basahon ni Mormon tinuod, nga si Propeta Joseph Smith may katungod sa paghimo sa iyang nahimo, ug ang iyang mensahe mao ang plano sa kinabuhi ug kaluwasan. Apan ang kinabuhi nga iyang nasinati dili butang nga nagpalig-on sa iyang gituohan.

Ang ubang mga tigbiyahian nga mohunong didto mga himasa, edukado, igmat nga mga tawo, ug ang kanunayng hisgutan sa lamesa mao nga si Joseph Smith usa ka “abtik nga tiglingla” kinsa misulat mismo sa Basahon ni Mormon ug gipang-apud-apod kini aron makakwarta. Giisip nila nga ang tanan walay pulos, miingon nga “ang Mormonismo binuang.”

Kining tanan mipabati ni Elizabeth nga nalahi ug nag-inusara. Walay tawo nga iyang kaistoryahan, walay panahon gani sa paglitok sa iyang mga pag-ampo—bisan og nag-ampo siya samtang nagtrabaho. Nahadlok kaayo siya nga mosulti sa mga tawo nga mibiay-biay sa iyang relihiyon. Ingon siya nga wa siya kasiguro kon tinuod ba ang ilang gisulti, ug mibati siya nga dili siya kapanalipud sa iyang gituohan kon iya pa kining gisulayan.

General Women's Session April 2015

Wala madugay, si Elizabeth ug ang iyang pamilya namalhin. Miingon si Elizabeth nga mas daghan na siyag panahon nga makahunahuna ug dili na mabalda sa tanang panahon. Kanunay na siyang manaog sa silong ug mag-ampo sa Langitnong Amahan bahin sa iyang problema—bahin sa mga giistorya sa daw igmat nga mga tawo nga ang ebanghelyo usa ka binuang ug kang Joseph Smith ug sa Basahon ni Mormon.

Usa ka gabii nagdamgo si Elizabeth. Siya miingon: “Sama og nagbarug ko sa hagip-ot nga dalan sa karwahe, nga padulong sa tiilan sa ubos nga bungtod; sa tunga-tunga sa bungtod nakakita ko og tawo nga nagtan-aw sa ubos ug nag-istorya, o ingon og nakig-istorya, sa batan-ong lalaki nga nag-ampo ug nag-akbo sa usa ka lungag sa yuta. Gikab-ot ang Iyang mga bukton, ug daw duna siyay gikuot gikan sa lungag. Nakita nako ang tabon nga bato nga daw gikuha gikan sa lungag diin nag-akbo ang bata. Sa karsada dunay daghang tawo, apan daw ang tanan walay interes sa duha ka tawo nga naa sa kilid sa bungtod. Dunay butang sa akong damgo nga naghatag og lahi nga pagbati nga nakapamata dayon nako; … Dili nako masugilon ang akong damgo kang bisan kinsa, apan daw nakasiguro ko nga kadto si anghel Moroni kinsa [mitudlo] sa batang si Joseph dihang gikuha niya ang mga palid.”

Niadtong tingpamulak sa 1893, si Elizabeth miadto sa Siyudad sa Salt Lake sa pagpahinungod sa templo. Iyang gihulagway ang iyang kasinatian: “Didto akong nakita ang sama nga hulagway [nga] akong nakita sa akong damgo; sa akong pagtuo [usa] kadto ka kinoloran nga bintana nga bildo. Gibati nako nga kon makakita ko sa Bungtod sa Cumorah mismo, mas klaro pa unta kadto. Igo na para nako nga gipakita ko pinaagi sa damgo sa hulagway ni anghel Moroni nga naghatag ni Joseph Smith sa [bulawang] mga palid.”

General Women's Session April 2015

Daghang katuigan human niini nga damgo ug pipila ka bulan sa wala pa siya mamatay sa hapit na mag-88 anyos, si Elizabeth nakadawat og hilabihan nga impresyon. Miingon siya, “Ang hunahuna miabut nako sa ingon kayano … sama nga dunay miingon nako, … ‘Ayaw ilubong sa yuta ang imong pagpamatuod.’”5

Sa ulahing mga henerasyon, ang kaliwatan ni Elizabeth padayon nga mikuha og kalig-on gikan sa iyang pagpamatuod. Sama ni Elizabeth, nagpuyo kita sa kalibutan nga daghang maduha-duhaon ug hinawayon kinsa mosaway ug mosupak sa kamatuoran nga atong gibahandi. Tingali makadungog kita og makalibug nga mga sugilanon ug magkasukwahi nga mga mensahe. Sama usab ni Elizabeth, angay nga buhaton nato ang tanan sa paghupot ngadto sa bisan unsang kahayag ug kamatuoran nga naa nato karon, ilabi na sa lisud nga mga kahimtang. Ang tubag sa atong mga pag-ampo tingali dili moabut sa mahinuklugong paagi, apan kinahanglang mangita kita og hilum nga mga gutlo sa pagpangita sa mas sanag nga kahayag ug kamatuoran. Ug kon madawat nato kini, atoa ang responsibilidad sa pagsunod niini, sa pagpakigbahin, ug sa pagpanalipud niini.

Ibilin nako kaninyo ang akong pagpamatuod nga nasayud ko nga kon atong pun-on ang atong kasingkasing ug panimalay uban sa kahayag ug kamatuoran sa Manluluwas, maangkon nato ang kalig-on nga makalahutay sa tanang panghitabo. Sa pangalan ni Jesukristo, amen.

Pahinumdom: Niadtong Abril 4, 2015, si Sister Esplin na-release isip ikaduhang magtatambag sa kinatibuk-ang kapangulohan sa Primary ug gipaluyohan isip unang magtatambag.