2010–2019
Ang Maghuhupay
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Ang Maghuhupay

Mosaksi ko nga ang buhi nga Kristo mipadala sa Espiritu Santo, ang Maghuhupay, ngadto sa atong gisaaran nga tabangan Niya sa paghupay.

Pinalangga kong mga sister, kalipay nako nga makauban kamo. Naghunahuna ko sa akong inahan, akong asawa, akong anak nga mga babaye, akong umagad nga mga babaye, akong apo nga mga babaye—igong gidaghanon nila ania dinhi. Kining talagsaong programa mas nakapadayeg nako kanila. Akong giila nga ang pagbaton sa ingon nga pamilya ug sa ingon katalagsaon nga kinabuhi sa pamilya nagagikan sa ilang paghimo sa Manluluwas nga sentro sa ilang tagsa-tagsa ka kinabuhi. Siya atong gihinumduman karon diha sa musika, mga pag-ampo, ug pinaagi sa dinasig nga mga sermon. Usa sa mga hiyas sa Manluluwas nga atong gidayeg sa hilabihan mao ang Iyang walay kinutuban nga kamanggiloy-on.

Karon inyong gibati nga Siya nakaila ug nahigugma kaninyo. Inyong gibati ang Iyang gugma sa mga nanaglingkod libut kaninyo. Sila inyong mga igsoon, mga espiritung anak sa atong Langitnong Amahan. Siya nagpakabana kanila sama sa Iyang pagpakabana kaninyo. Nakasabut Siya sa tanan nilang mga kasub-anan. Gusto Siya nga motabang nila.

Ang akong mensahe kaninyo karon nga kamo mamahimong importante ug importanting bahin sa Iyang paghatag og kahupayan ngadto sa nanginahanglan og kahupayan. Mas maayo ang inyong mahimo kon mas mahibaloan ninyo kon unsaon Niya sa pagtubag kadtong nag-ampo og panabang.

Daghan ang nag-ampo og kahupayan ngadto sa Langitnong Amahan, sa tabang nga mapas-an ang ilang kasubo, kamingaw, ug kahadlok. Ang Langitnong Amahan maminaw niana nga mga pag-ampo ug nakasabut sa ilang panginahanglan. Siya ug ang Iyang Pinalanggang Anak, ang nabanhaw nga si Jesukristo, misaad og tabang.

Mihatag si Jesukristo niining maanindot nga saad:

“Umari kanako, kamong tanan nga nabudlay ug nabug-atan, ug papahulayon ko kamo.”

“Isangon ninyo ang akong yugo diha kaninyo, ug pagtuon kamo gikan kanako; kay ako maaghup ug mapaubsanon sa kasingkasing: ug makakaplag kamog pahulay alang sa inyong mga kalag.

“Kay masayon ang akong yugo, ug magaan ang akong luwan.”1

Ang kabug-at nga pas-anon sa matinud-anon Niyang mga sulugoon dinhi sa kinabuhi gipagaan pinaagi sa Iyang Pag-ula. Ang kabug-at sa sala mahimong mawala, apan ang mga pagsulay sa mortal nga kinabuhi ngadto sa maayong mga tawo mahimong bug-at gihapon.

Inyo kanang nakita nga pagsulay sa kinabuhi sa maayong mga tawo nga inyong gihigugma. Gibati ninyo ang tinguha nga motabang nila. May rason ang inyong gibati nga kalooy alang nila.

Kamo mga miyembro sa pakigsaad sa Simbahan ni Jesukristo. Ang dakong kausaban nagsugod sa inyong kasingkasing dihang mianhi kamo sa Simbahan. Nakigsaad kamo, ug nakadawat og saad nga misugod sa pag-usab sa inyo gyung kinaiya.

Gihulagway ni Alma, pinaagi sa iyang mga pulong didto sa Katubigan sa Mormon, unsay inyong gisaad atol sa inyong bunyag ug unsay ipasabut niini diha ninyo ug sa tanan diha sa inyong palibut—ilabi na sa inyong mga pamilya. Namulong siya para niadtong mohimoay sa pakigsaad nga inyo nang nahimo, ug nadawat usab nila ang saad nga gihimo sa Ginoo kaninyo:

“Tan-awa, ania ang mga katubigan sa Mormon (kay sa ingon sila gitawag) ug karon, ingon nga kamo mga matinguhaon sa pag-ipon ngadto sa panon sa Dios, ug pagatawgon nga iyang mga katawhan, ug andam sa pagtambayayong sa usag usa nga mga alantuson, nga sila mahimo nga magaan;

“Oo, ug mga andam sa pagbangutan uban niadto nga nagbangutan; oo, ug sa paghupay niadto nga nagkinahanglan sa kahupayan, ug mobarug ingon nga mga saksi sa Dios sa tanan nga mga panahon ug diha sa tanan nga mga butang, ug diha sa tanan nga mga dapit nga kamo mahimo nga maanaa, bisan hangtud sa kamatayon, nga kamo mahimo nga matubos sa Dios, ug malakip uban niadto nga diha sa unang pagkabanhaw, nga kamo makabaton og kinabuhi nga dayon.”2

Mao nga mibati kamo nga gustong motabang sa tawo nga nanglimbasug nga magpadayon nga dunay gipas-an nga kasubo ug kalisdanan. Misaad mo nga tabangan ninyo ang Ginoo nga mapagaan ang ilang mga palas-anon ug mahupay. Gihatagan kamo sa gahum aron makatabang nga mogaan kana nga mga palas-anon dihang nadawat ninyo ang gasa sa Espiritu Santo.

Sa dihang Siya iglalansang na sa krus, gihulagway sa Ginoo ang paagi sa Iyang pagtabang sa pagpagaan sa palas-anon ug paghatag og kusog sa pagpas-an niini. Nasayud Siya nga magsubo ang Iyang mga disipulo. Nasayud Siya nga mabalaka sila sa ilang umaabut. Nasayud Siya nga bation nila ang walay kasiguroan sa ilang kapasidad sa pagpadayon.

Mao nga Iya silang gisaaran sama sa gisaad Niya nato ug sa tanang tinuod Niyang mga disipulo:

“Ug ako mangamuyo sa Amahan, ug kamo iyang pagahatagan og laing Manlalaban [Maghuhupay], nga makig-uban kaninyo hangtud sa kahangturan;

“Nga mao ang Espiritu sa kamatuoran; kang kinsa ang kalibutan dili makadawat tungod kay ang kalibutan dili man makakita kaniya ni makaila kaniya: apan kamo nakaila na kaniya, kay siya nagapuyo man uban kaninyo, ug maanha siya sa sulod ninyo.”3

Dayon Siya misaad:

“Apan ang Manlalaban [Maghuhupay], ang Espiritu Santo, nga sa akong ngalan igapadala sa Amahan, siya mao ang magatudlo kaninyo sa tanang butang, ug magapahinumdom kaninyo sa tanan nga akong gikasulti kaninyo.

“Kaninyo ibilin ko ang kalinaw, kaninyo ihatag ko ang akong kalinaw: hatagan ko kamo niini dili sama sa hinatagan sa kalibutan. Kinahanglan dili magkaguol ang inyong kasingkasing, ni magtalaw.”4

Sa miaging pipila lang ka semana, akong nakita nga natuman kana nga saad nga ipadala ang Espiritu Santo diha sa kinabuhi sa mga anak sa Dios kinsa nangamuyo sa pag-ampo nga mapagaan ang ilang mga palas-anon. Ang milagro sa mga palas-anon nga napagaan nahitabo sa paagi sigun sa gisaad sa Ginoo: Siya ug ang Langitnong Amahan mipadala sa Espiritu Santo isip Maghuhupay ngadto sa Iyang mga disipulo para motabang.

Bag-o lang tulo ka henerasyon sa mga pamilya ang nagsubo sa kamatayon sa singko anyos nga batang lalaki. Aksidente ang iyang kamatayon samtang nagbakasyon uban sa iyang pamilya. Gihatagan ko sa oportunidad nga makakita og usab kon giunsa sa pagpanalangin sa Ginoo ang mga matinud-anon uban sa kahupayan ug kalig-on sa paglahutay.

Akong nakita ang pamaagi sa Ginoo sa pagpagaan sa bug-at nga palas-anon. Didto ko kauban nila isip sulugoon sa pakigsaad sa Ginoo—nga sagad usab nga mahitabo sa inyong kinabuhi—“sa pagbangutan uban niadto nga nagbangutan … ug sa paghupay niadto nga nagkinahanglan sa kahupayan.”5

Tungod kay nasayud ko nga tinuod kadto, nalipay ko ug malinawon dihang gidapit ako sa mga apohan nga makigkita nila ug sa mga ginikanan sa bata sa wala pa ang lubong.

Nag-ampo ko unsaon nako sa pagtabang ang Ginoo nga mahupay sila. Nanglingkod sila uban nako didto sa among sala. Gipainit nako ang kwarto sa bugnaw nga gabii pinaagi sa gamay nga fireplace.

Akong gibati nga sultihan sila nga gihigugma nako sila. Miingon ko nila nga akong gibati ang gugma sa Ginoo alang nila. Sa diyutay ra nga pulong naningkamot ko nga sultihan sila nga nagbangutan ko para nila apan ang Ginoo lang ang nasayud ug hingpit nga mobati sa ilang kasakit ug kasubo.

Human masulti kadtong diyutay nga pulong, mibati ko nga maminaw uban sa gugma samtang gihisgutan nila ang ilang mga pagbati.

Sa oras nga nanglingkod mi, daghan silag gisulti kay nako. Akong gibati sa ilang mga tingog ug nakita sa ilang mga mata nga ang Espiritu Santo mitandog kanila. Pinaagi sa pulong sa yano nga pagpamatuod, gipanulti nila ang nahitabo ug ang ilang gibati. Gihatagan na sila sa Espiritu Santo og kalinaw gumikan sa paglaum sa kinabuhing dayon, nga ang ilang anak, kinsa namatay nga walay sala, mailaha gayud sa kahangturan.

Dihang gihatagan nako ang matag usa nila og panalangin sa priesthood, gipasalamatan nako ang impluwensya sa Espiritu Santo nga anaa didto. Ang Maghuhupay miabut, nagdala og paglaum, kaisug, ug dugang kalig-on para namong tanan.

Nianang gabhiona, akong nakita kon sa unsang paagi gipagaan sa Ginoo ang palas-anon sa Iyang katawhan. Kahinumdom mo sa Basahon ni Mormon dihang ang Iyang katawhan hapit na mahugno sa palas-anon nga gisangon sa ilang bangis nga mga agalon.

Ang katawhan nangamuyo og kahupayan, sama sa gibuhat sa atong mga gihigugma ug gialagaran. Ania ang rekord, nga nahibaloan nakong tinuod:

“Ug Ako usab mopagaan sa mga alantuson diin anaa gitungtong diha sa inyong mga abaga, gani kamo dili makabati kanila diha sa inyong mga buko-buko, bisan anaa kamo sa pagkaulipon; ug kini Ako mobuhat nga kamo mobarug ingon nga mga saksi alang kanako human niini, ug nga kamo mahimo nga masayud sa pagkatinuod nga Ako, ang Ginoong Dios, moduaw sa akong mga katawhan diha sa ilang kasakit.

“Ug karon nahinabo nga ang mga alantuson diin gibutang diha kang Alma ug sa iyang mga kaigsoonan gihimo nga magaan; oo, ang Ginoo mipalig-on kanila nga sila makadaug sa ilang mga alantuson uban sa kasayon, ug sila mitugyan sa maayo nga buot ug uban sa pailub ngadto sa tanan nga kabubut-on sa Ginoo.”6

Akong nakita kana nga milagro matag karon ug unya. Mas mapagaan nato ang palas-anon sa uban pinaagi sa pagtabang sa Ginoo sa paglig-on kanila. Mao nga gilakip sa pagsangon sa Ginoo kanato sa paghupay sa uban ang sugo nga mamahimong Iya nga mga saksi sa tanang panahon ug sa tanang dapit.

Ang amahan ug inahan sa gamayng bata misaksi bahin sa Manluluwas nianang gabhiona didto sa akong sala. Ang Espiritu Santo miabut, ug kaming tanan nahupay. Ang mga ginikanan nalig-on. Ang kabug-at sa kasubo wala mahanaw, apan gihimo sila nga makapas-an sa kasub-anan. Milambo ang ilang pagtuo. Ug ang ilang kalig-on padayon nga molambo kon mangayo ug magpakabuhi sila niini.

Ang pagsaksi sa Espiritu bahin sa Pag-ula nga miabut nianang gabhiona milig-on usab kang Job sa pagpas-an sa iyang palas-anon:

“Nasayud ako nga ang akong Manluluwas buhi man, ug sa kaulahian nga adlaw siya motindog sa ibabaw sa yuta:

“Ug sa tapos ang akong panit, kining lawas ko gayud malaglag, unya sa wala ang akong unod makita ko ang Dios.”7

Mao kadto ang pagsaksi sa Espiritu nga naghatag niya og kalig-on sa paglahutay. Agian niya ang kasubo pinaagi sa pagbangutan ug kakulang sa kahupayan gikan sa mga tawo nga naglibut kaniya aron makita ang kalipay nga moabut ngadto sa matinud-anon human matinud-anong malatas ang ilang mga pagsulay.

Nahitabo kana kang Job. Ang mga panalangin miabut kaniya niining kinabuhia. Ang sugilanon ni Job natapos uban niini nga milagro:

“Busa ang ulahi nga panahon ni Job gipanalanginan sa Ginoo labaw pa kay sa iyang una nga panahon. …

“Ug sa tibuok nga yuta walay babaye nga nakita nga sama sa kaanyag sa mga anak nga babaye ni Job: ug ang ilang amahan naghatag kanila og kabilin uban sa ilang mga igsoong lalaki.

“Ug sa tapos niini si Job nagpuyo og usa ka gatus ug kap-atan ka tuig, ug siya nakasud-ong sa iyang mga anak, ug sa iyang mga anak hangtud sa upat ka kaliwatan.

“Busa si Job namatay, tigulang na ug dunay pagkadaghan sa mga adlaw.”8

Ang pagsaksi sa Espiritu bahin sa umaabut nga Pag-ula ang nakapalatas ni Job sa mga pagsulay sa kinabuhi diin tuyo nga gilakip alang natong tanan. Usa kini ka bahin sa dakong plano sa kalipay nga gihatag sa Amahan kanato. Gitugot Niya nga ang Iyang Anak, pinaagi sa maulaon Niyang pagsakripisyo, mohatag og paglaum nga mohupay kanato bisan og lisud ang dalan pabalik ngadto Kaniya.

Ang Amahan ug ang Anak mipadala sa Espiritu Santo sa paghupay ug paglig-on sa mga disipulo sa Agalon diha sa ilang panaw.

Akong nakita kini nga milagro sa kahupayan dihang miabut ko sa gawas sa chapel diin himoon ang pagserbisyo sa haya. Gisugat ko sa batan-ong matahum nga babaye nga wala ko makaila. Miingon siya nga miadto siya sa haya aron sa pagbangutan ug paghatag og kahupayan kon mahimo.

Miingon siya nga miadto siya sa haya aron usab siya mahupay sa kaugalingon. Miingon siya nako nga bag-o lang namatay ang una niyang anak. May gikugos siyang gamayng matahum nga batang babaye. Mipaduol ko niya aron tan-awon ang mapahiyumong nawong sa gamay nga bata. Nangutana ko sa inahan sa bata, “Unsay iyang ngalan?” Ang dali ug madasigon niyang tubag mao “Siya si Joy. Ang Joy [kalipay] kanunayng moabut human sa kasubo.”

Siya misaksi diri kanako. Akong nakita nga ang kalinaw ug kahupayan miabut kaniya gikan sa bugtong sigurado nga tinubdan. Ang Dios lamang ang mahibalo sa kasingkasing, ug usab Siya lang ang makasulti, sa katinuod nga, “Ako nahibalo sa imong gibati.” Mao nga mahunahuna lang nako ang iyang kalipay ug kasub-anan nga nag-una niini, apan ang Ginoo, kinsa nahigugma kaniya, nahibalo.

Gamay nga bahin ra ang akong nahibaloan unsa kadako ang Iyang kalipay kada higayon nga kamo, isip Iyang disipulo, motabang Niya sa paghatag og kalinaw ug kalipay sa usa ka anak sa atong Langitnong Amahan.

Mosaksi ko nga ang Ginoo mihangyo sa matag usa kanato, Iyang mga disipulo, nga magtinabangay sa pagpas-an sa mga palas-anon. Misaad kita sa pagbuhat niini. Mopamatuod ko nga ang Ginoo, pinaagi sa Iyang Pag-ula ug Pagkabanhaw, mibugto sa gahum sa kamatayon. Mosaksi ko nga ang buhi nga Kristo mipadala sa Espiritu Santo, ang Maghuhupay, ngadto sa atong gisaaran nga tabangan Niya sa paghupay.

Tanan kamo mga saksi, sama nako, sa katinuod sa nakasulat sa pin nga gisul-ob sa akong mama kapin na sa 20 ka tuig isip sakop sa Relief Society general board. Nag-ingon kini, “Ang Gugmang Putli Wala Gayuy Pagkatapos.”9 Wala pa gihapon nako mahibaloi ang hingpit nga kahulugan nianang mga pulonga. Apan nakakuha ko og ideya dihang nakita nako siyang mitabang sa nanginahanglan. Ang kasulatan misulti kanato niini nga kamatuoran: “Ang gugma nga putli mao ang tiunay nga gugma ni Kristo.”10

Ang Iyang gugma dili gayud matapos, ug dili gayud nato hunungan ang pagbati diha sa atong kasingkasing ang awhag sa “pagbangutan uban niadto nga nagbangutan … ug sa paghupay niadto nga nagkinahanglan sa kahupayan.”11 Ang kalinaw usab nga Iyang gisaad dili gayud mobiya kanato kon moalagad kita sa uban alang Kaniya.

Isip Iyang saksi, akong ipaabut ang akong pasalamat sa inyong maayo nga mga nabuhat sa pagtabang sa buhi nga Ginoong Jesukristo ug sa Espiritu Santo, ang Maghuhupay, nga lig-unon ang tuhod sa mahuyang ug ipataas ang mga kamot sa nawad-an og paglaum.12 Mapasalamaton ko, sa tibuok nakong kasingkasing, alang sa mga babaye sa akong kinabuhi nga mitabang kanako ug mipanalangin kanako isip tinuod nga mga disipulo ni Jesukristo. Sa pangalan ni Jesukristo, amen.