2010–2019
Pagmabungahon, Pagsanay, ug Pagbaton og Gahum sa Yuta
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Pagmabungahon, Pagsanay, ug Pagbaton og Gahum sa Yuta

Ang Langitnong Amahan mimando ug mipanalangin kanato nga magmabungahon, magsanay, ug magbaton og gahum sa yuta aron kita mahisama Kaniya.

Salamat, Tabernacle Choir, nianang malumong pasidungog sa Manluluwas sa kalibutan.

Sa adlaw nga ang Dios Amahan mitawag sa Iyang Bugtong Anak sa pagbuhat sa tawo sumala sa Ilang panagway ug pagkasama, Iyang gipanalanginan ang iyang mga anak, nga nag-ingon, “Pagmabungahon, ug pagsanay, ug pun-a ang yuta, ug pagbaton og gahum niini, ug pagmando … ibabaw sa matag buhi nga butang nga naglihok diha sa yuta.”1 Sa ingon, ang atong mortal nga panaw nagsugod uban sa balaang mando ug panalangin. Ang mahigugmaong Amahan mihatag nato sa mando ug sa panalangin nga magmabungahon ug magsanay ug magmando aron kita molambo ug mahimo gani nga sama Kaniya.

Mga kaigsoonan, karong hapuna mohangyo ko sa inyong pagtuo ug mga pag-ampo samtang mopakigbahin ko ninyo og pipila ka hunahuna bahin sa tulo ka sukaranang mga hiyas sa atong diosnong kinaiya. Nanghinaut ko nga kitang tanan mas makaila ug makatuman sa atong sagradong responsibilidad—ang mando sa atong Amahan—nga mopalambo sa atong diosnong kinaiya aron kita makalawig sa atong panaw nga mas malampuson ug makaangkon sa atong balaang kapalaran.

Una, ang Dios Mimando Kanato nga Magmabungahon

Usa ka importante nga bahin sa pagkamabungahon nga usahay nataligam-an mao ang pagpalambo sa gingharian sa Dios dinhi sa yuta. Ang Manluluwas mitudlo:

“Ako mao ang tanum nga parras, kamo mao ang mga sanga: Ang magapabilin kanako, kang kinsa magapabilin ako, mao siya ang magapamungag daghan: kay gawas kanako wala gayud kamoy arang mahimo. …

“Kon kamo pabilin kanako, ug ang akong mga sulti pabilin kaninyo, pangayo kamog bisan unsa nga inyong gusto, ug kini pagabuhaton alang kaninyo.

“Ang akong Amahan mapasidunggan sa diha nga mamunga kamog daghan; ug nga sa ingon pagahimatud-an nga kamo akong mga tinun-an.”2

Magmabungahon kita samtang kita magpuyo diha kang Kristo ug samtang kita “[m]agdala diha [kanato] sa [Iyang] ngalan [ug] … sa pag-alagad kaniya ngadto sa katapusan”3 pinaagi sa pagtabang sa uban nga moduol ngadto Kaniya.

Sa atong panahon, ang buhing mga propeta ug mga apostoles magpadayon nga mopalanog sa ilang tingog sa pagdapit sa usag usa nato nga hingpit nga maapil sa buhat sa kaluwasan sumala sa atong mga abilidad ug mga oportunidad.

Ang sinugdanan sa tubag nga makahatag og daghang bunga mao ang “magmaaghup ug magmapainubsanon sa kasingkasing.”4 Mas hingpit kitang makaduol kang Kristo samtang kita monunot sa mga pag-aghat sa Balaang Espiritu ug motuman sa tanang pakigsaad nga atong gihimo.5 Makapangita ug makadawat kita sa gasa sa gugmang putli ug dunay gahum nga modapit sa atong pamilya, atong katigulangan, ug atong mga silingan ug mga higala nga mga miyembro ug dili mga miyembro nga makadawat sa ebanghelyo ni Jesukristo.

Ang pagtrabaho diha sa diwa sa gugmang putli dili usa ka katungdanan kondili usa ka hingpit nga kalipay. Ang mga hagit mahimong mga oportunidad sa pag-ugmad og pagtuo. Mahimo kitang “mga saksi sa [kaayo sa] Dios sa tanan nga mga panahon ug diha sa tanan nga mga butang, ug diha sa tanan nga mga dapit nga [kita] mahimo nga maanaa, bisan hangtud sa kamatayon.”6

Kitang tanan makahimo ug kinahanglang hingpit nga maapil sa buhat sa kaluwasan. Ang Manluluwas mihatag nato sa mosunod nga responsibilidad uban sa saad: “Ako mao ang nagpili kaninyo, ug nagtudlo kaninyo, aron managpanglakaw kamo ug managpamunga, ug magalungtad ang inyong bunga: aron nga pinaagi sa akong ngalan igahatag kaninyo sa Amahan ang bisan unsang butang nga inyong pangayoon kaniya.”7

Ikaduha, ang Dios Mimando Kanato sa Pagsanay

Ang atong pisikal nga lawas usa ka panalangin gikan sa Dios. Ato kining nadawat sa katuyoan nga matuman ang buhat sa Langitnong Amahan “ang pagpahinabo sa pagka-imortal ug sa kinabuhi nga dayon sa tawo.”8 Ang lawas mao ang paagi diin maangkon nato ang atong balaang potensyal.

Ang lawas makahimo sa espiritu nga mga anak sa Langitnong Amahan sa pagsinati sa kinabuhi dinhi sa yuta.9 Ang pagbaton og anak makahatag sa ubang espiritu nga mga anak sa Dios sa oportunidad nga makatagamtam usab sa kinabuhi dinhi sa yuta. Ang tanang natawo sa mortalidad dunay oportunidad nga mouswag ug mahimaya kon motuman sila sa mga sugo sa Dios.

Ang kaminyoon tali sa lalaki ug babaye mao ang institusyon nga gi-orden sa Dios alang sa katumanan sa mando sa pagsanay. Ang relasyon sa sama nga sekso walay abilidad nga mosanay.

Ang legal ug pinasubay sa balaod nga kaminyoon nga na-sealed sa templo ug diin ang mga pakigsaad sa sealing gitahud makahatag sa ginikanan ug sa ilang mga anak sa oportunidad alang sa labing nindot nga kasinatian sa gugma ug pagpangandam alang sa mabungahong kinabuhi. Nagtanyag kini nila sa ideyal nga kahimtang diin sila makatuman sa ilang mga pakigsaad ngadto sa Dios.

Tungod sa Iyang gugma alang nato, gitakda sa Langitnong Amahan nga ang tanan Niyang matinud-anong mga anak nga wala o dili makatagamtam sa mga panalangin sa pakigsaad sa kaminyoon ug mga anak o sa kahingpitan niadtong mga panalangin tungod sa mga rason nga dili nila sayop, sa kaugalingong panahon sa Ginoo, sila makatagamtam niining mga panalangin.10

Ang buhing mga propeta ug mga apostoles mitambag sa tanan nga dunay oportunidad nga mosulod sa pakigsaad sa mahangturong kaminyoon nga mopadayon diha sa kaalam ug pagtuo. Kinahanglang dili nato langayon kanang sagradong adlaw tungod sa kalibutanong mga tinguha o magpaabut sa tukma nga kauban sa lebel nga walay mahimong kwalipikadong kandidato.

Ang saad sa tanang na-sealed diha sa pakigsaad sa mahangturong kaminyoon ug kinsa magmabungahon pinaagi sa pagtuman sa ilang mga pakigsaad mao nga ang kaaway dili gayud makabaton og gahum sa pagpahuyang sa pundasyon sa ilang mahangturong panag-uban.

Ikatulo, ang Dios Mimando Kanato sa Pagbaton og Gahum sa Yuta

Ang pagbaton og gahum sa yuta ug pagmando sa tanang butang nga naglihok mao ang pagkontrol niining mga butang aron matuman niini ang kabubut-on sa Dios11 samtang nagsunod kini sa katuyoan sa Iyang mga anak. Ang pagbaton og gahum naglakip sa pagkontrol sa atong kaugalingong lawas.12 Kini wala maglakip sa pagkabiktima nga walay mahimo niining mga butang o mogamit niini nga supak sa kabubut-on sa Dios.13

Ang pagpalambo sa abilidad sa pagbaton og gahum sa mga butang sa yuta magsugod sa mapaubsanong pag-ila sa atong tawhanong kahuyang ug sa gahum nga magamit nato pinaagi ni Kristo ug sa Iyang Pag-ula. Kay “si Kristo miingon: Kon kamo adunay hugot nga pagtuo kanako kamo makabaton sa gahum sa pagbuhat sa bisan unsa nga butang nga maayo ngari kanako.”14 Kini nga gahum magamit nato kon kita mopili sa pagbuhat sa pagsunod sa Iyang mga sugo. Atong madugangan ang atong abilidad pinaagi sa pagtinguha sa mga gasa sa Espiritu ug sa pagpalambo sa atong mga talento.

Natawo ug nagdako ko sa lisud nga kahimtang nga komon sa daghang pamilya sa Africa. Naangkon nako ang abilidad sa pagbuntog niadtong mga kahimtang pinaagi sa pagtinguha ug pag-angkon og edukasyon, uban sa tabang sa akong ginikanan. Ang pagpalambo og panglantaw sa unsay makab-ot nako importante sa akong pag-uswag. Wala madugay, isip batan-ong magtiayon, ang akong asawa, si Gladys, ug ako nakakaplag sa gipahiuli nga ebanghelyo, nga padayong nagpanalangin sa among kinabuhi og espirituhanong giya. Sama sa tanang pamilya, duna kami mga pagsulay ug mga hagit. Apan sa among pagdangup sa Ginoo alang sa tabang, nakaplagan namo ang mga tubag nga nagdala og kalinaw ug kahupayan, ug wala mi mobati nga nabug-atan niining mga butanga.

Ang mga hagit nga gisagubang sa tawhanong katilingban karon, lakip na ang imoralidad, pornograpiya, armadong panagbangi, polusyon, pag-abuso sa drugas, ug kakabus, midagsang tungod kay daghan sa kalibutan gawasnong mipili “sa kabubut-on sa yawa ug sa pagkatawhanon”15 imbis nga sa kabubut-on sa Dios. “Sila wala mangita sa Ginoo sa pagpahimutang sa iyang pagkamatarung, apan ang matag tawo naglakaw diha sa iyang kaugalingon nga paagi, ug sama sa hulagway sa iyang kaugalingon nga dios, kansang hulagway sama sa kalibutan.”16

Hinoon, ang Dios nagdapit sa tanan Niyang mga anak sa pagbaton sa Iyang tabang sa pagbuntog ug paglahutay sa mga hagit niini nga kinabuhi uban niini nga mga pulong:

“Ako mao ang Dios; Ako mibuhat sa kalibutan, ug sa mga tawo sa wala pa sila diha sa unod.

“… Kon ikaw moduol ngari kanako, ug maminaw sa akong tingog, ug motuo, ug mohinulsol sa imong tanan nga mga kalapasan, ug mopabunyag, gani sa tubig, diha sa ngalan sa akong Bugtong Anak, … ikaw makadawat sa Espiritu Santo, mangayo sa tanan nga mga butang diha sa iyang ngalan, ug bisan unsa ang imong pangayoon, kini ihatag kanimo.”17

Ang matinud-anong mga Santos sa Ulahing mga Adlaw nga nakasabut sa ilang balaang potensyal ug misalig sa tibuok kasingkasing sa gahum nga magamit pinaagi sa Pag-ula ni Ginoong Jesukristo malig-on diha sa ilang natural nga kahuyang ug “makahimo sa tanan nga mga butang.”18 Makabuntog sila sa mga pagdani sa yawa nga mibutang sa daghan ubos sa pagkaulipon ngadto sa kaaway. Si Pablo mitudlo:

“Ang Dios kasaligan, [ug] dili niya itugot kamo nga pagapanulayon sa labaw sa inyong kaarangan; apan uban sa pagpanulay siya magatagana usab ug lutsanan sa paglikay, aron kamo makahimo sa pag-antus niini.”19

“Kay maingon nga siya gayud nakaantus man sa diha nga gitintal siya, nan, makahimo siya sa pagtabang kanila nga mga ginatintal.”20

Ang Langitnong Amahan mimando ug mipanalangin kanato nga magmabungahon, magsanay, ug magbaton og gahum sa yuta aron kita mahisama Kaniya. Iyang giandam ang tabang aron ang matag usa kanato, molambo gayud nga mahisama Kaniya, sumala sa atong indibidwal nga pagpili. Nanghinaut ko nga kitang tanan magpakabuhi sa ingon nga paagi nga kita magiyahan sa panglantaw sa atong diosnong kinaiya, makaangkon sa tanan natong balaang mga pribilehiyo, ug makatuman sa atong balaang kapalaran.

Ako mopamatuod sa buhing kamatuoran bahin sa Dios nga Amahan ug sa Iyang Hinigugmang Anak, ang atong Manluluwas nga si Jesukristo; bahin sa Iyang mahimayaong plano sa kalipay; ug sa mga yawe nga Iyang gitugyan sa buhing propeta sa yuta karon, nga mao si Thomas S. Monson, kinsa atong gihigugma ug gipaluyohan. Ako nag-ampo nga kita makabaton sa gahum sa pagtagamtam sa kahingpitan sa Iyang mga panalangin sa pangalan ni Jesukristo, amen.