2010–2019
Pagka-amahan—Atong Mahangturon nga Destinasyon
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Pagka-amahan—Atong Mahangturon nga Destinasyon

Unta ang matag usa nato makatagamtam sa kahingpitan sa mga panalangin sa Amahan niining kinabuhia ug sa katumanan sa Iyang buhat ug Iyang himaya pinaagi sa pagkahimong mga amahan ngadto sa atong mga pamilya sa kahangturan.

Natudloan ko og makahuluganong leksyon sa akong papa sa gamay pa ko. Gibati niya nga nabihag na kaayo ko sa kalibutanong mga butang. Kon may kwarta ko, gastuhon dayon nako—daw kanunay alang sa akong kaugalingon.

April 2015 General Conference

Usa ka hapon gikuyog ko niya sa pagpamalit og bag-ong sapatos. Sa ikaduhang andana sa department store, gidapit ko niya sa pagtan-aw sa gawas sa bintana uban niya.

“Unsay imong nakita?” nangutana siya.

“Mga building, kalangitan, katawhan” maoy akong tubag.

“Pila ka buok?”

“Daghan!”

Iya dayong gikuot kining sinsilyo sa iyang bulsa. Dihang iya kining gitunol nako, nangutana siya, “Unsa kini?”

Nakaila dayon ko: “Usa ka silver dollar!”

Gamit ang iyang kahibalo sa chemistry, miingon siya, “Kon kanang silver dollar imong tunawon ug sagolan og mga hustong ingredient, mahimo kana nga silver nitrate. Kon kining bintana puston nato og silver nitrate, unsay imong makita?”

Wa koy ideya, mao nga gidala ko niya sa taas kaayo nga samin ug nangutana, “Karon unsay imong nakita?”

April 2015 General Conference

“Nakakita ko nako.”

“Dili,” mitubag siya, “ang imong nakita mao ang silver nga nag-reflect nimo. Kon tutukan nimo ang silver, ang imong makita ang imo rang kaugalingon, ug sama sa tabil, magpugong ni nimo nga makakita og klaro sa mahangturong destinasyon nga giandam sa Langitnong Amahan kanimo.”

“Larry,” mipadayon siya, “‘ayaw pangita sa mga butang niini nga kalibutan apan … una … sa gingharian sa Dios, ug sa pagpatunhay sa [Iyang] pagkamatarung, ug kining tanan nga mga butang igadugang nganha kaninyo’” (Hubad ni Joseph Smith, Mateo 6:38 [sa Mateo 6:33, footnote a]).

Gisultihan ko niya nga tagoan ang dollar ug dili gayud wagtangon. Sa matag higayon nga motan-aw ko niini, akong mahunahuna ang mahangturong destinasyon nga giandam sa Langitnong Amahan para nako.

Gihigugma nako si papa ug ang pamaagi niya sa pagtudlo. Gusto kong mapareha niya. Gitisok niya sa akong kasingkasing ang tinguha nga mahimong maayong amahan, ug pangandoy gyud nako nga masunod ang iyang ehemplo.

Ang atong propeta, si Presidente Thomas S. Monson, kanunay nga nag-ingon nga ang atong mga desisyon motino sa atong destinasyon ug may mahangturon nga mga sangputanan (tan-awa sa “Decisions Determine Destiny” [Church Educational System fireside, Nob. 6, 2005], 2; lds.org/broadcasts).

Di ba angay nga magpalambo kita og tin-aw nga panan-awon sa atong mahangturon nga destinasyon, ilabi na sa butang nga gusto sa Langitnong Amahan nga atong makab-ot—ang mahangturon nga pagka-amahan? Tuguti nga ang atong mahangturon nga destinasyon mogiya sa tanan natong mga desisyon. Bisan unsa man kalisud kadto nga mga desisyon, ang Amahan mosuporta kanato.

Akong nakat-unan kana nga panan-awon dihang miapil ko sa akong 12- ug 13-anyos nga mga anak nga lalaki sa 50/20 nga kompetisyon. Ang 50/20 naglangkob sa lakaw nga 50 ka milyas (80 km) nga dili molapas og 20 ka oras. Nagsugod mi alas 9:00 sa gabii ug naglakaw sa tibuok gabii ug sa misunod nga adlaw. Lisud kadto nga 19 ka oras, apan milampus mi.

Sa pagpamauli, sa tinud-anay mikamang na mi pasulod sa balay, diin ang pinalanggang asawa ug inahan nag-andam og lamiang panihapon, nga wala namo makaon. Ang manghod nakong anak nahagba diha sa sopa, samtang ang magulang mikamang sa silong padulong sa iyang kwarto.

Human nakapahulay uban sa pamaol, giadto nako ang akong kamanghurang anak sa pagsusi kon buhi pa ba siya.

“OK ra ka?” Nangutana ko.

“Pa, mao kadto ang kinalisuran sa tanan nakong nahimo, ug di na ko gustong mousab pa ato.”

Di sab ko moingon niya nga bisan ako di na gustong mobuhat adto. Hinoon, miingon ko nga mapasigarbuhon kaayo ko niya nga iyang natuman ang ingon ka lisud nga butang. Nasayud kong moandam to niya sa lisud pang mga butang nga iyang atubangon sa umaabut. Ug uban niana, miingon ko, “Anak, kini ang akong saad nimo. Kon magmisyon na ka, dili ka maglakaw og 50 ka milyas sa usa ka adlaw.”

“Nindot, Pa! Nan magmisyon ko.”

Kadtong mga pulonga mipuno kanako sa pasalamat ug kalipay.

Nanaog dayon ko ngadto sa magulang nga anak. Gitaparan nako og higda—dayon gihikap siya. “Anak, okey ra ka?”

Ang luha mitulo dihang gipasalamatan nako siya. Giingnan nako siya nga nasayud kong mamahimo siyang maayo nga amahan kay kanako. Puno ang akong kasingkasing sa kalipay kay sa bata ug linghod niyang pangidaron nahibalo na siya nga ang pinakasagradong katungdanan sa priesthood mao ang pagka-amahan. Wala siya mahadlok niana nga tahas ug tawag—ang mao gayud nga tawag nga gusto Mismo sa Dios nga atong gamiton kon kita makigsulti Kaniya. Nasayud ko nga duna koy responsibilidad sa pag-alima sa tinguha sa pagkahimong amahan nga gibati sa akong anak.

Kining mga pulonga sa Manluluwas naghatag og dugang nga kahulugan ngari nako isip usa ka amahan:

“Walay bisan unsa nga arang mabuhat sa Anak sa iyang kaugalingong kabubut-on, gawas lamang sa iyang makita nga ginabuhat sa Amahan: kay [bisan unsay Iyang] ginabuhat, ginabuhat usab kana sa Anak sa samang paagi” (Juan 5:19).

“Wala akoy ginabuhat sa kinaugalingon kong pagbulot-an, hinonoa nga nagasulti ako sa ingon sumala sa gitudlo kanako sa Amahan” (Juan 8:28).

Nalipay ko sa akong pagka-bana ug amahan—naminyo sa usa ka pinili nga anak nga babaye sa langitnong mga ginikanan. Gimahal ko siya. Usa kini sa pinakamakatagbaw nga bahin sa akong kinabuhi. Ang akong panghinaot niadtong gabhiona mao nga ang lima nako ka anak nga lalaki ug sa babaye nilang igsoon unta kanunayng makakita diri nako sa kalipay gumikan sa mahangturon nga kaminyoon, pagka-amahan, ug pamilya.

Mga amahan, siguradong nadungog na ninyo ang panultihon nga “Isangyaw sa tanang panahon ang ebanghelyo, ug kon gikinahanglan man mogamit og mga pulong” (pasidungog kang Francis of Assisi). Sa tanang adlaw nagtudlo kamo sa inyong mga anak kon unsay buot ipasabut sa pagka-amahan. Nagtukod kamo og pundasyon alang sa sunod nga henerasyon. Ang inyong mga anak makakat-on unsaon sa pagkahimong maayong bana ug amahan pinaagi sa pagpaniid giunsa ninyo sa pagtuman kini nga mga tahas. Sama pananglit:

Nasayud ba sila kon giunsa ninyo sa paghigugma ug pagpangga ang ilang mama ug giunsa ninyo sila sa paghigugma isip ilang amahan?

Makakat-on sila unsaon sa pagtagad ang umaabut nilang asawa ug mga anak samtang magtan-aw sila giunsa ninyo sa pagtagad ang matag usa kanila sama sa pagtagad sa Langitnong Amahan.

Pinaagi sa inyong ehemplo, makakat-on sila unsaon sa pagrespeto, pagtahud, ug pagpanalipud sa pagkababaye.

Sa inyong panimalay, makakat-on sila sa pagdumala sa ilang pamilya uban sa gugma ug pagkamatarung. Makat-unan nila usaon sa pagsangkap ang mga kinahanglanon sa kinabuhi ug sa proteksyon sa ilang pamilya—sa temporal ug sa espiritwal (tan-awa sa “Ang Pamilya: Usa ka Pamahayag ngadto sa Kalibutan,” Liahona, Nob. 2010, 129).

Mga igsoon, sa tanang kusog sa akong kalag, mohangyo ko ninyo sa pagkonsiderar niini nga pangutana: Nakita ba sa inyong mga anak nga naningkamot mo sa paghimo sa unsay gusto sa Langitnong Amahan nga ilang buhaton?

Hinaot nga ang tubag oo. Kon ang tubag dili, dili pa ulahi ang pag-usab, apan sugdan gyud ninyo karon. Ug mopamatuod ko nga ang Langitnong Amahan motabang ninyo.

Karon, kamo nga mga batan-on, nga akong gimahal, nasayud mo nga kamo nangandam nga makadawat sa Melchizedek Priesthood, sa sagradong mga ordinansa sa templo, pagtuman sa inyong katungdanan ug obligasyon sa pagserbisyo og full time nga misyon, ug dayon, dili maglangay, magminyo sa templo sa babaye nga anak sa Dios ug maghimo og pamilya. Kamo mangulo sa inyong pamilya sa espirituhanong mga butang sigon sa paggiya sa Espiritu Santo (tan-awa sa D&P 20:44; 46:2; 107:12).

Nakapangutana ko sa daghang mga young men sa tibuok kalibutan, “Nganong nia mo dinhi?”

Pero, wala pay usa nga mitubag nga, “Aron makakat-on unsaon sa pagka-amahan, aron maandam ko ug mahimong kwalipikado sa pagdawat sa tanang anaa sa Langitnong Amahan.”

Atong susihon ang inyong Aaronic Priesthood nga mga katungdanan sigon sa gihulagway sa seksyon 20 sa Doktrina ug mga Pakigsaad. Kinahanglang sensitibo kamo sa inyong pagbati samtang gamiton ko kini nga mga katungdanan sa inyong pagserbisyo sa inyong pamilya.

“Magdapit sa tanan [sa tibuok ninyong pamilya] sa pagduol ngadto kang Kristo” (bersikulo 59).

“Sa pagbantay [kanila] sa kanunay, ug magpaduol ug maglig-on kanila” (bersikulo 53).

“Sa pagpamulong, pagtudlo, pagpatin-aw, pag-awhag, ug pagbunyag” sa mga sakop sa inyong pamilya (bersikulo 46).

“Sa pag-awhag kanila sa pag-ampo sa dayag ug sa tago, ug pag-amuma sa tanan nga mga katungdanan sa banay” (bersikulo 47).

“Sa pagtan-aw nga walay kadautan sa [inyong pamilya], ni kapintas sa usag usa, ni pamakak, paglibak, ni pagsulti og mga dautan” (bersikulo 54).

“Sa pagtan-aw nga ang [inyong pamilya] magkatigum sa kanunay” (bersikulo 55).

Motabang sa inyong amahan sa ilang mga katungdanan isip amahan sa panimalay. Mosuporta sa inyong inahan uban sa kusog sa priesthood kon wala ang amahan (tan-awa sa mga bersikulo 52, 56).

Kon hangyoon, mag-orden sa uban nga mga pari, mga magtutudlo, ug mga deakono” sa inyong pamilya (bersikulo 48).

Di ba ingon niini ang buluhaton ug tahas sa usa ka amahan?

April 2015 General Conference

Ang pagtuman sa inyong mga katungdanan sa Aaronic Priesthood mag-andam kaninyo mga young men alang sa pagka-amahan. Ang kapanguhaan nga Katungdanan ngadto sa Dios makatabang ninyo sa pagkat-on ug paghimo og piho nga mga plano aron makatuman sa inyong mga katungdanan. Magsilbi kini nga giya ug tabang samtang tinguhaon ninyo ang kabubut-on sa Langitnong Amahan ug sa paghimo og mga tumong aron kini matuman.

Gipadala kamo sa Langitnong Amahan dinhi niining tukma nga panahon alang sa espesyal nga buhat ug mahangturong katuyoan. Iyang gusto nga inyong makita og klaro ug masabtan unsa kana nga katuyoan. Siya ang inyong Amahan, ug kamo mahimo rang moduol Kaniya kanunay alang sa giya.

Nasayud ko nga ang Langitnong Amahan nagpakabana sa matag usa kanato sa tinagsa ug dunay personal nga plano aron makab-ot ang atong mahangturong destinasyon. Iyang gipadala ang Iyang Bugtong Anak, si Jesukristo, aron matabangan kita sa pagbuntog sa atong mga kasaypanan pinaagi sa Pag-ula. Iya kitang gipanalanginan og Espiritu Santo aron mahimong usa ka saksi, kauban, ug giya padulong sa atong mahangturon nga destinasyon kon mosalig lamang kita Kaniya. Unta ang matag usa nato makatagamtam sa kahingpitan sa mga panalangin sa Amahan niining kinabuhia ug sa katumanan sa Iyang buhat ug Iyang himaya pinaagi sa pagkahimong mga amahan sa atong mga pamilya sa kahangturan (tan-awa sa Moises 1:39). Sa pangalan ni Jesukristo, amen.