2010–2019
Ang Mahangturong Panglantaw sa Ebanghelyo
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Ang Mahangturong Panglantaw sa Ebanghelyo

Alang sa mga desisyon nga makaapekto sa kahangturan, mahinungdanon ang pagbaton og panglantaw sa ebanghelyo.

Sa usa ka pinadayag nga gihatag kang Moises, gisultihan kita sa gipahayag nga intensyon sa atong Langitnong Amahan: “Kay tan-awa, mao kini ang akong buhat ug ang akong himaya—ang pagpahinabo sa pagka-imortal ug sa kinabuhi nga dayon sa tawo.”1 Sumala niana nga pamahayag, ang tinguha sa Amahan mao ang paghatag sa tanan sa oportunidad nga makadawat og kahingpitan sa kalipay. Ang mga pinadayag sa Ulahing mga Adlaw nagpakita nga ang atong Langitnong Amahan mihimo og mahinungdanong plano sa kalipay alang sa tanan Niyang mga anak, usa ka espesyal kaayo nga plano aron makabalik kita sa pagpuyo uban Kaniya.

Ang pagkasabut niining plano sa kalipay makahatag kanato og mahangturong panglantaw ug makatabang kanato nga hatagan gayud og bili ang mga sugo, ordinansa, pakigsaad, ug mga pagsulay ug mga kalisdanan.

Usa ka mahinungdanong baruganan nagagikan ni Alma: “Busa ang Dios mihatag ngadto kanila sa mga sugo, human ikapahibalo ngadto kanila ang laraw sa katubsanan.”2

Makapainteresado nga mahibaloan ang pagkasunod-sunod diha sa proseso sa pagtudlo. Ang atong Langitnong Amahan unang mitudlo nila ni Adan ug Eva sa plano sa katubsanan, ug dayon Siya mihatag kanila og mga sugo.

Usa kini ka dakong kamatuoran. Ang pagkasabut sa plano makatabang sa katawhan sa pagtuman sa kasugoan, sa paghimo og mas maayong mga desisyon, ug makabaton og husto nga kadasig.

Sa panahon sa akong pagserbisyo sa Simbahan, nakasaksi ko sa debosyon ug kamatinud-anon sa mga miyembro sa Simbahan sa lain-laing mga nasud, ang uban dunay politikanhon, sosyal, o ekonomikanhong kasungian. Usa ka komon nga butang nga sagad nakong makita niining matinud-anong mga miyembro mao ang panglantaw nga sila adunay bahin sa kahangturan. Ang mahangturong panglantaw sa ebanghelyo modala kanato sa pagsabut sa dapit nga atong gi-okupar diha sa plano sa Dios, sa pagdawat sa kalisdanan ug sa pag-uswag pinaagi niini, sa paghimo og mga desisyon, ug himoong sentro sa atong kinabuhi ang atong balaang potensyal.

Ang panglantaw mao ang paagi nga atong makita ang mga butang kon kita motan-aw niini gikan sa layo, ug motugot kini nato nga makadayeg sa tinuod nga bili niini.

Daw sama kini nga anaa sa lasang ug dunay kahoy sa atong atubangan. Gawas kon moatras kita og gamay, dili kita makadayeg kon unsa gayud ang lasang. Kausa mibisita ko sa lasang sa Amazon sa Leticia, Colombia, duol sa utlanan sa Brazil ug Peru. Wala ko makadayeg sa gidak-on niini hangtud nga misakay ko nga nagtan-aw ibabaw niini ug nakalantaw.

Sa dihang ang among mga anak gagmay pa, magtan-awan sila og channel sa telebisyon para sa mga bata nga nagsibya og programa nga gitawag og What Do You See? Ang screen mopadako sa usa ka butang, ug ang mga bata motag-an kon unsa kini samtang ang imahe nag-anam-anam kadako. Sa higayon nga ang tibuok butang makita na, dali ra ninyong mahibaloan nga kini iring, tanom, usa ka piraso nga prutas, ug uban pa.

Nakahinumdom ko nga usa ka higayon nagtan-aw sila nianang programa ug mipakita kini og duol gayud kaayo nga bati kaayo tan-awon para nila, gani luod; apan samtang ang imahe nagkadako, ilang naamguhan nga kini usa ka lami kaayo nga pizza. Dayon miingon sila nako, “Papa, paliti mi og pareho ana!” Human nila masabti kon unsa kini, ang butang nga sa primero lain tan-awon nahimong butang nga madanihon kaayo.

Mopakigbahin ko og laing kasinatian. Sa among balay ang among mga anak ganahang maghimo og mga jigsaw puzzle. Tingali kaming tanan dunay oportunidad nga maghimo og puzzle. Ang uban ginama sa daghang gagmay nga mga piraso. Nakahinumdom ko nga usa sa among mga anak (dili lang ko mohatag sa iyang ngalan aron maprotektahan ang iyang pagkatawo) mo-focus gayud sa tinagsa nga mga piraso, ug sa dihang ang usa wala mohaum sa dapit nga sa iyang hunahuna angay gayud didto, masuko siya ug maghunahuna nga kini walay ayo ug gustong molabay niini. Sa katapusan nakakat-on ra siya nga mohimo sa puzzle sa dihang nakasabut siya nga ang matag gagmay nga piraso dunay kabutangan niini sa kinatibuk-an, bisan kon wala dayon siya mahibalo kon asa kini mohaum.

Usa kini ka paagi sa pagpamalandong sa plano sa Ginoo. Dili kita kinahanglang mabalaka sa matag piraso nga lahi apan mosulay hinoon sa pag-focus sa kinatibuk-an, maghunahuna kon unsay resulta niini sa katapusan. Ang Ginoo nasayud kon asa dapita ang matag piraso aron mohaum kini sa plano. Tanang mga sugo importante sa kahangturan diha sa konteksto sa mahinungdanong plano sa kalipay.

Hilabihan kaimportante nga dili kita mohimo og mga desisyon nga may bili sa kahangturan gamit ang panglantaw sa mortalidad. Alang sa mga desisyon nga makaapekto sa kahangturan, mahinungdanon ang pagbaton og panglantaw sa ebanghelyo.

Si Elder Neal A. Maxwell mitudlo: “Bisan kon ‘nakaangkla’ nianang dako ug talagsaong paglaum, pipila sa atong gilauman niining kalibutana lahi. Mahimong maglaum kita og usbaw sa sweldo, espesyal nga date, kadaugan sa eleksyon, o mas dakong balay—mga butang nga mahimong mahitabo o dili mahitabo. Ang pagtuo diha sa plano sa Amahan maghatag nato og paglahutay bisan kon dili matuman kadtong mga gilauman. Ang paglaum mopabilin nato nga ‘matinguhaon nga moapil’ diha sa maayong mga kawsa bisan kon morag dili matuman kining mga kawsa (tan-awa sa D&P 58:27).”3

Ang pagkawalay mahangturong panglantaw, o pagkawala niini, makapahimo nato sa pagbaton og yutan-ong panglantaw isip atong personal nga sumbanan ug sa paghimo og mga desisyon nga wala mahiangay sa kabubut-on sa Dios.

Ang Basahon ni Mormon naghisgot sa kinaiya ni Nephi ug sa kinaiya nila ni Laman ug Lemuel. Silang tanan nag-antus og daghang kalisdanan ug kasakit; hinoon, ang ilang mga kinaiya ngadto niini managlahi gayud. Si Nephi miingon, “Ug hilabihan ang mga panalangin sa Ginoo kanamo, nga samtang kami nabuhi uban sa hilaw nga karne sa kamingawan, ang among mga kababayen-an mihatag og daghan nga gatas nga masuso sa ilang mga anak, ug mga mahimsog, oo, gani sama ngadto sa mga kalalakin-an; ug sila mipadayon sa ilang pagpanaw nga wala nay mga pagbagulbol.”4

Sila si Laman ug Lemuel, sa laing bahin, labihang nakareklamo. “Ug busa si Laman ug si Lemuel, ingon nga mga magulang, kanunay nagbagulbol batok sa ilang amahan. Ug sila nagbagulbol tungod kay sila wala makahibalo sa mga pamaagi sa Dios kinsa naglalang kanila.”5 Ang pagkawala masayud o pagbaliwala “sa mga pamaagi sa … Dios” maoy usa ka paagi nga mawala ang mahangturong panglantaw, ug ang pagbagulbol usa lamang sa mga simtomas. Bisan kon si Laman ug Lemuel nakasaksi sa daghang milagro kauban ni Nephi, sila mituaw, nga nag-ingon: “Ug kita naglatagaw diha sa kamingawan niining daghan nga mga katuigan; ug ang atong mga kababayen-an naghago, bisan og mabdos; ug sila nanganak sa kamingawan ug nag-antus sa tanan nga mga butang, gawas sa kamatayon; ug kini maayo pa unta nga sila namatay sa wala pa sila mobiya sa Jerusalem kay sa nag-antus niini nga mga kasakit.”6

Kadto ang duha ka managlahi kaayo nga mga kinaiya, bisan kon ang kalisdanan ug kasakit nga ilang gisagubang pareho ra. Klaro lang, ang ilang mga panglantaw managlahi.

Si Presidente Spencer W. Kimball misulat sa mosunod: “Kon atong tan-awon ang mortalidad nga maoy kinatibuk-an sa pagpakabuhi, ang kasakit, kasub-anan, kapakyasan, ug ang hamubo nga kinabuhi mahimong usa ka kalamidad. Apan kon atong tan-awon ang kinabuhi isip usa ka mahangturon nga butang nga mobira balik ngadto sa nangagi nga kinabuhi sa wala pa dinhi sa yuta [premortal] ug paingon ngadto sa mahangturong umaabut human sa kamatayon, nan ang tanan nga mga panghitabo mabutang sa eksakto nga panglantaw.”7

Si Elder David B. Haight misaysay og istorya bahin sa eskultor nga si Michelangelo aron sa paghulagway sa kaimportante sa pagtan-aw sa tanan sa eksakto nga panglantaw: “Samtang ang eskultor nagsilsil og bloke sa marmol, usa ka batang lalaki ang mag-adtoan kada adlaw ug hilum nga nagtan-aw. Sa dihang ang hulagway ni David mitumaw ug migawas gikan nianang bato, kompleto na aron madayeg sa tibuok kalibutan, ang batang lalaki nangutana ni Michelangelo, ‘Giunsa nimo pagkahibalo nga naa siya diha?’”8

Ang panglantaw nga nakita sa eskultor nianang bloke sa marmol lahi kay sa batang lalaki nga nagtan-aw niya nga nagtrabaho. Ang panan-aw sa artist bahin sa mga posibilidad nga anaa sa bato mitugot niya sa pagmugna og buhat sa art.

Ang Ginoo nasayud kon unsay Iyang gusto nga matuman sa matag usa nato. Nasayud Siya sa matang sa kausaban nga gusto Niya nga makab-ot sa atong kinabuhi, ug wala kitay katungod nga motambag Niya. Ang Iyang mga hunahuna mas taas kay sa atong mga hunahuna.9

Ako mopamatuod nga kita dunay mahigugmaon, makiangayon, ug maloloy-on nga Langitnong Amahan, kinsa miandam og plano alang sa atong mahangturong kalipay. Ako mopamatuod nga si Jesukristo mao ang Iyang Anak ug ang Manluluwas sa kalibutan. Ako nasayud nga si Presidente Thomas S. Monson usa ka propeta sa Dios. Gisulti ko kining mga butanga sa pangalan ni Jesukristo, amen.