2010–2019
Gahum sa Priesthood
Mga Footnote
Tema

Gahum sa Priesthood

Mamahimo unta kita nga takus nga mga tigdawat sa balaan nga gahum sa priesthood nga atong gihuptan. Hinaut nga kini mopanalangin sa atong kinabuhi ug hinaut nga ato kining gamiton aron sa pagpanalangin sa kinabuhi

Ako nag-ampo ug dugay nang nagtuon kabahin sa unsay angay nakong isulti karong gabhiona. Unta dili ko makapasilo ni bisan kinsa. Naghunahuna ko, “Unsa man ang mga hagit nga anaa kanato? Unsa man ang akong giatubang kada adlaw nga maoy hinungdan sa akong paghilak usahay sa halawom nga kagabhion?” Naghunahuna ko nga mosulay sa paghisgut og pipila niadto nga mga hagit karong gabhiona. Ang uban magamit sa batan-ong mga lalaki. Ang uban magamit niadtong kinsa mga hingkod na. Ang uban magamit niadtong kinsa medyo edad-edaran na. Dili kita maghisgut og katigulangon.

Ug busa gusto lang nakong sugdan pinaagi sa pagpahayag, nga nindot kaayo nga nagkapundok kita niining gabhiona. Nadungog nato ang mga talagsaon ug tukma sa panahon nga mga mensahe kabahin sa priesthood sa Dios. Ako, uban kaninyo, nabayaw ug nadasig.

Karong gabhiona gusto ko nga mamulong sa mga butang nga kanunayng anaa sa akong hunahuna ning bag-o lang ug akong gibati nga angay nga ipakigbahin kaninyo. Sa usa ka paagi ug sa lain, kining tanan may kalabutan sa personal nga katakus nga gikinahanglan aron madawat ug magamit ang sagradong gahum sa priesthood nga atong gihuptan.

Akong sugdan pinaagi sa pagbatbat kaninyo gikan sa seksyon 121 sa Doktrina ug mga Pakigsaad:

“Ang katungod sa pagkapari dili mabulag gikan sa mga gahum sa langit, ug … ang mga gahum sa langit dili madumala ni madala gawas lamang diha sa mga baruganan sa pagkamatarung.

“Aron sila ikatugyan ngari kanato, tinuod kini; apan kon kita mosulay sa pagtabon sa atong mga sala, o sa pagtagbaw sa atong garbo, sa atong walay kapuslanan nga pangandoy, o sa paggamit sa gahum o kamandoan o pagpugos sa mga pagbati sa mga katawhan, bisan unsa nga matang sa pakadili matarung, tan-awa, ang langit sa ilang mga kaugalingon mobiya; ang Espiritu sa Ginoo maguol; ug kon kini mobiya, Amen sa pagkapari o sa pagtugot niana nga tawo.”1

Mga kaigsoonan, mao kana ang mamandoong pulong sa Ginoo kabahin sa Iyang balaan nga awtoridad. Dili nato maduha-duhaan ang kabahin sa obligasyon nga gisangun niini sa matag usa kanato nga naghupot sa priesthood sa Dios.

Mianhi kita niining yuta sa panahon sa kasamok. Ang mga sumbanan sa moral sa kadaghanan sa katawhan mihinay-hinay og tipas ngadto sa posisyon nga “bisag unsa lang ang mahitabo.”

Ako nabuhi na sa igong gidugayon aron makasaksi sa daghang kausaban sa mga moral sa katilingban. Diin kanhi ang mga sumbanan sa Simbahan ug mga sumbanan sa katilingban hapit nahiangay, karon aduna nay halapad nga kal-ang taliwala kanato, ug kini mas nagkadako pa.

Daghang mga salida sa sine ug sa telebisyon ang nagpakita sa kinaiya nga direktang nahisupak sa mga balaod sa Dios. Ayaw ipaubos ang inyong kaugalingon sa pasumbingay ug dayag nga kalaw-ay nga kasagarang makita diha. Ang mga pulong sa kadaghanan sa mga kanta karon anaa na sa sama nga kategoriya. Ang panamastamas nga nagpasulabi sa atong palibut karon wala gayud unta tuguti sa dili pa kaayo dugay nga panahong milabay. Makapaguol lang, ang ngalan sa Ginoo gibalik-balik paggamit sa walay kapuslanan. Ubani ko sa paghinumdom sa sugo—usa sa napulo—nga gipadayag sa Ginoo ngadto ni Moises didto sa Bukid sa Sinai: “Dili mo paggamiton ang ngalan sa Ginoo nga imong Dios sa pasipala; kay ang Ginoo dili mag-isip nga walay sala niadtong nagagamit sa iyang ngalan sa pasipala.”2 Ako masulub-on nga si bisan kinsa kanato napaubos sa panamastamas nga sinultihan, ug ako mangamuyo kaninyo nga ayaw paggamit niini. Ako mo-awhag kaninyo nga ayaw pagsulti o pagbuhat og bisan unsa nga dili ninyo ikapasigarbo.

Pagpalayo gayud sa pornograpiya. Ayaw itugot ang inyong kaugalingon nga motan-aw niini, bisan kanus-a. Kini namatud-an na nga makaadik nga lisud kaayong buntugon. Likayi ang alkohol ug tabako o bisan unsa nga mga druga, mga makaadik usab nga lisud na unya ninyong buntugon.

Unsa man ang mopanalipod kaninyo gikan sa sala ug dautan nga naglibut kaninyo? Ako moingon nga ang usa ka lig-on nga pagpamatuod sa atong Manluluwas ug sa Iyang ebanghelyo makatabang kaninyo nga maluwas sa kakuyaw. Kon kamo wala magbasa sa Basahon ni Mormon, basaha kini. Dili ko mohangyo sa pagpataas sa mga kamot. Kon inyo kining buhaton nga mainampuon ug uban sa tim-os nga tinguha nga makahibalo sa kamatuoran, ang Espiritu Santo mopadayag sa kamatuoran niini diha kaninyo. Kon kini tinuod—ug kini tinuod gayud—nan si Joseph Smith usa ka propeta nga nakakita sa Dios nga Amahan ug sa Iyang Anak, nga si Jesukristo. Ang Simbahan tinuod. Kon kamo wala pay pagpamatuod niining mga butanga, buhata kanang gikinahanglan aron makabaton niini. Mahinungdanon alang kaninyo nga adunay inyong kaugalingon nga pagpamatuod, kay ang mga pagpamatuod sa uban igo lang nga moabag kaninyo. Sa higayon nga kini maangkon, ang pagpamatuod kinahanglan nga lig-unon ug bag-ohon pinaagi sa pagkamasulundon sa mga sugo sa Dios ug pinaagi sa kanunay nga pag-ampo ug pagtuon sa kasulatan. Tambong sa simbahan. Kamong batan-ong mga lalaki, tambong sa seminary o institute kon kini anaa para kaninyo.

Kon adunay bisan unsa nga dili tarung sa inyong kinabuhi, kamo adunay paagi sa pagbuntog niini. Hunonga ang bisan unsa nga dili matarung. Pakigsulti sa inyong bishop. Bisan unsa ang problema, masulbad kini pinaagi sa tukmang paghinulsol. Kamo mamahimong limpyo pag-usab. Ang Ginoo miingon, namulong niadtong naghinulsol, “Bisan pa ang inyong mga sala mapula, sila pagapution ingon sa nieve,”3 “ug Ako, ang Ginoo, dili na mahinumdom kanila.”4

Ang Manluluwas sa katawhan mihulagway sa Iyang kaugalingon nga anaa sa kalibutan apan dili iya sa kalibutan.5 Kita usab mahimong anaa sa kalibutan apan dili iya sa kalibutan samtang atong isalikway ang sayop nga mga konsepto ug sayop nga mga pagtulun-an ug magpabiling matinuoron nianang gisugo sa Dios.

Karon, kanunay ko nga naghunahuna ning bag-ohay lang kabahin ninyo batan-ong mga lalaki nga anaa na sa saktong edad aron magminyo apan wala gihapon mobati nga mobuhat sa ingon. Akong nakita ang matahum nga batan-ong mga babaye kinsa nagtinguha nga maminyo ug moatiman og mga pamilya, apan ang ilang mga kahigayunan limitado tungod kay daghan kaayong batan-ong mga lalaki ang naglangan sa pagminyo.

Dili kini bag-o nga sitwasyon. Daghan na ang nagsulti kalabut niining butanga sa nangagi nga mga Presidente sa Simbahan. Akong ipakigbahin kaninyo ang usa o duha ka ehemplo sa ilang tambag.

Si Presidente Harold B. Lee miingon, “Kita wala magbuhat sa atong katungdanan isip mga tighupot sa priesthood kon kita molapas na nianang edad nga angay magminyo ug pugngan ang atong kaugalingon sa halangdon nga pakigminyo niining matahum nga mga babaye.” 6

Si Presidente Gordon B. Hinckley namulong niini: “Ang akong kasingkasing naluoy sa …. atong mga dalaga, kinsa nangandoy nga maminyo ug mora og wala makakaplag niini .… minus ang akong simpatiya sa batan-ong mga lalaki, kinsa ubos sa naandan sa atong katilingban, anaa ang katungod sa paghimo sa unang lakang niining mga butanga apan sa daghan kaayong mga higayon napakyas sa pagbuhat sa ingon.”7

Akong naamgohan nga adunay daghang mga rason ngano nga kamo nagduha-duha sa paghimo nianang lakang sa pagminyo. Kon kamo nabalaka kabahin sa pinansyal nga pagsangkap alang sa asawa ug pamilya, mopasalig ako kaninyo nga walay angayang ikaulaw nianang magtiayon nga kinahanglang magdaginot ug magtigum. Kasagaran nga atol niining mahagiton nga mga panahon nga kamo mas magkasuod samtang kamo nagkat-on sa pagsakripisyo ug paghimo og lisud nga mga desisyon. Basin nahadlok kamo nga masayop og pili. Alang niini ako moingon nga kinahanglan ninyong gamiton ang hugot nga pagtuo. Pangita og usa ka tawo nga mamahimo ninyong ikasinabut. Timan-i nga dili kamo makapanagna sa matag hagit nga moabut, apan salig nga hapit bisan unsa masulbad ra kon kamo kahibalong mangita og paagi ug kon kamo mapasaligon nga mohimo sa inyong kaminyoon nga molampus.

Basin og nalingaw ra kaayo kamo isip ulitawo, nagpasulabi sa mga bakasyon, namalit og mahalong mga sakyanan ug mga dulaan, ug sa kinatibuk-an nalingaw sa walay hasol nga kinabuhi kauban sa inyong mga higala. Nakasugat na ko og mga grupo ninyo nga nagkuyog-kuyog, ug ako moangkon nga natingala nganong wala kamo makig-uban sa batan-ong mga dalaga.

Mga kaigsoonan, adunay yugto sa panahon nga higayon na nga seryosong maghunahuna kabahin sa kaminyoon ug mangita og gusto nimo nga ikauban hangtud sa kahangturan. Kon kamo maalamon nga mopili ug kon kamo mapasaligon sa kalampusan sa inyong kaminyoon, wala nay lain pa niining kinabuhia nga makahatag kaninyo og mas dakong kalipay.

Kon kamo magminyo, mga kaigsoonan, pangandoy kamo nga maminyo diha sa balay sa Ginoo. Alang kaninyo kinsa naghupot sa priesthood, kinahanglan nga wala nay lain pang kapilian. Pagmabinantayon aron dili mawala ang inyong kaangayan nga makasal sa ingon nga paagi. Makahimo kamo sa inyong panag-uyab nga anaa sulod sa mga lagda samtang nalingaw gihapon.

Karon, mga kaigsoonan, mobalhin ko sa laing hilisgutan nga akong gibati nga ipamulong kaninyo. Sulod sa tulo ka tuig sukad ako gipaluyohan isip Presidente sa Simbahan, nagtuo ako nga ang labing makapaguol ug labing makapawala sa kadasig nga responsibilidad nga anaa kanako matag semana mao ang pagdumala sa mga pagkanselar sa mga sealing. Matag usa nagsugod og malipayong kaminyoon diha sa balay sa Ginoo, diin ang usa ka nagminahalay nga magtiayon misugod og bag-ong kinabuhi nga magkauban ug naglantaw nga igahin ang kahangturan uban sa usag usa. Ug unya nanglabay ang mga bulan ug mga katuigan, ug tungod sa usa ka rason o sa lain, ang gugma namatay. Siguro resulta kini sa mga problema nga pinansyal, kakulang sa komunikasyon, dili mapugngan nga kasuko, panghilabut sa mga in-law, pagkagumon sa sala. Adunay daghan nga mga rason. Sa kadaghanang panghitabo ang diborsyo dili angay nga maoy sangputanan.

Ang kadaghanan sa mga hangyo alang sa mga pagkanselar sa mga sealing nagagikan sa mga babaye kinsa desperadong nagtinguha nga magmalampuson ang kaminyoon apan kinsa, sa katapusang pagtuki, dili makasulbad sa mga problema.

Pagpili og kapikas sa mabinantayon ug mainampuong paagi; ug kon kamo naminyo na, magmaunungon gayud ngadto sa usag usa. Bililhon nga tambag ang naggikan sa usa ka gamay nga gikwadrohang plaka nga akong nakita kaniadto sa panimalay sa akong uyoan ug iyaan. Kini mabasa: “Pilia ang imong higugmaon; higugmaa ang imong gipili.” Adunay dakong kaalam niadtong pipila ka mga pulong. Ang pasalig diha sa kaminyoon gikinahanglan kaayo.

Ang inyong asawa inyong katumbas. Sa kaminyoon walay kapikas nga mas labaw o mas minus ngadto sa usa. Kamo tupad nga naglakaw isip anak nga lalaki ug anak nga babaye sa Dios. Siya dili angay nga ipaubos o insultuhon apan angay gayud nga tahuron ug higugmaon. Miingon si Presidente Gordon B. Hinckley, “Bisan kinsa nga lalaki dinhi sa Simbahan kinsa … naghimo og dili matarung nga pagmando sa [iyang asawa] dili takus nga mohupot sa priesthood. Bisan siya naordinahan, ang langit mobiya, ang Espiritu sa Ginoo maguol, ug amen sa pagtugot sa priesthood nianang tawhana.” 8

Si Presidente Howard W. Hunter namulong niini kabahin sa kaminyoon:“Ang malipayon ug malampuson nga kaminyoon sa kinatibuk-an dili lamang ang pagminyo sa angay nga tawo apan sa paghimo sa kaugalingon nga angay.” Ganahan ko niana. “Ang mahunahunaong pagpaningkamot sa pagbuhat sa inyong bahin mao ang labing mahinungdanong elemento nga makatabang sa kalampusan.”9

Daghang katuigan ang milabay didto sa ward nga akong gidumala isip bishop, adunay nagpuyo nga magtiayon nga kanunay adunay seryoso, grabe nga mga panagsumpaki. Buot nakong ipasabut tinuoray nga mga panagsumpaki. Ang matag usa kanila sigurado sa ilang baruganan. Walay usa nga mopaubos ngadto sa usa. Kon dili sila maglalis, sila anaa nianang akong tawgon og kadiyot nga makuling kalinaw.

Usa ka buntag sa mga alas 2 duna koy tawag sa telepono gikan sa magtiayon. Gusto silang makig-istorya kanako, ug gusto nila nga diha-diha dayon. Mibangon ko gikan sa higdaanan, nag-ilis, ug miadto sa ilang panimalay. Naglingkod sila nga nag-atbang diha sa lawak, wala magtingganay sa usag usa. Ang asawa makig-istorya sa iyang bana pinaagi sa pagpakigsulti kanako. Ang bana motubag kaniya pinaagi sa pagpakigsulti kanako. Naghunahuna ko, “Unsaon man nako sa pagpahiuli niini nga magtiayon?”

Ako nag-ampo alang sa pagdasig, ug misantup sa akong hunahuna nga mangutana kanila. Ako miingon, “Kanus-a ang katapusang higayon nga miadto mo sa templo ug misaksi og usa ka temple sealing?” Miangkon sila nga dugay na kaayo kadto. Sila sa laing bahin mga takus nga tawo nga naghupot og mga temple recommend ug miadto sa templo ug mibuhat og ordinansa alang sa uban.

Ako miingon kanila, “Pwede ba kamong mouban kanako ngadto sa templo karong Miyerkules sa alas 8:00 sa buntag? Mosaksi kita og seremonyas sa sealing didto.”

Dungan silang nangutana, “Kinsang seremonyas?”

Ako mitubag, “Wala ko kahibalo. Kini alang niadtong si kinsa pagakaslon nianang buntaga.”

Pagkasunod Miyerkules sa gikasabutang oras, nag-abut kami sa Templo sa Salt Lake. Kaming tulo misulod sa usa sa mga maanindot nga sealing room, nga walay nailhan bisag usa didto gawas ni Elder ElRay L. Christiansen, nga nianang higayuna usa ka Assistant sa Korum sa Napulog Duha, usa ka posisyon sa General Authority nga anaa niadtong panahona. Si Elder Christiansen naka-eskedyul nga mopahigayon og usa ka seremonyas sa sealing alang sa usa ka kaslunon diha gayud nga lawak nianang buntaga. Ako masaligon nga ang pangasaw-unon ug ang iyang pamilya naghunahuna, “Mga higala siguro kini sa pamanhunon,” ug nga ang pamilya sa pamanhunon naghunahuna, “Mga higala siguro kini sa pangasaw-unon.” Ang magtiayon nga akong kauban naglingkod sa gamay nga lingkuranan nga adunay duha gayud ka pye (0.6 m) nga gilay-on tali kanila.

Si Elder Christiansen misugod pinaagi sa paghatag og tambag ngadto sa mga kaslunon, ug gibuhat niya kini sa maanindot nga paagi. Siya mihisgut kon unsaon sa bana sa pagmahal ang iyang asawa, unsaon niya pagtratar uban sa pagtamud ug pagmatinahuron, sa pagtahud kaniya isip maoy kasingkasing sa panimalay. Unya namulong siya ngadto sa pangasaw-unon kon unsaon niya pagtahud ang iyang bana isip pangulo sa panimalay ug mosuporta kaniya sa tanang paagi.

Akong namatikdan nga samtang si Elder Christiansen namulong ngadto sa gikasal, ang magtiayon nga akong kauban mianam-anam og paduol ngadto sa usag usa. Wala madugay sila nanaglingkod na nga tupad gayud sa usag usa. Ang nakapahimuot kanako kay silang duha mipaduol nga magdungan sa managsamang paagi. Pagkahuman sa seremonyas, ang magtiayon nga akong kauban naglingkod nga sikit kaayo nga daw sila ang bag-ong gikasal. Ang matag usa nagpahiyum.

Mibiya kami sa templo nianang adlawa, ug wala gayuy nakaila kon si kinsa kami o nganong mitambong kami, apan ang akong mga higala naggunitay sa kamot samtang sila nanglakaw pagawas sa pultahan. Ang ilang mga panagbingkil nawala. Wala na kinahanglana nga duna pa koy isulti. Tan-awa, nakahinumdom sila sa ilang kaugalingong adlaw sa kaminyoon ug sa mga pakigsaad nga ilang nahimo diha sa balay sa Dios. Sila mapasaligon nga mosugod pag-usab ug mas maninguha pa niining higayuna.

Kon anaa kaninyo nga adunay kalisdanan sa inyong kaminyoon, awhagon ko kamo nga buhaton ang tanan ninyong mabuhat sa paghimo sa bisan unsang mga pag-ayo nga gikinahanglan, aron kamo unta magmalipayon sama niadtong bag-o pa lang kamong naminyo. Kita nga gikasal diha sa balay sa Ginoo nagpakasal alang sa karon ug sa tibuok kahangturan, ug dayon kita mohimo sa gikinahanglang paningkamot sa pagbuhat sa ingon. Ako nahibalo nga adunay mga sitwasyon diin ang mga kaminyoon dili na maluwas, apan kusog ang akong pagbati nga sa kadaghanan mamahimo kining maluwas ug kinahanglan gayud kining maluwas. Ayaw itugot nga ang inyong kaminyoon maabut sa punto nga mabutang kini sa peligro.

Si Presidente Hinckley mitudlo nga nag-agad kini sa matag usa kanato kinsa naghupot sa priesthood sa Dios sa pagdisiplina sa atong kaugalingon aron kita magpuyo sa sumbanan nga mas taas kay sa mga sumbanan sa kalibutan. Gikinahanglan nga kita madungganon ug maligdong nga mga tawo. Ang atong mga lihok kinahanglan nga dili masaway.

Ang mga pulong nga atong isulti, ang paagi sa atong pagtratar sa uban, ug ang tanang paagi sa atong pagpakabuhi adunay epekto sa atong kaepektibo isip mga lalaki ug batan-ong mga lalaki nga naghupot sa priesthood.

Ang gasa sa priesthood bililhon. Kini nagdala nianang pagtugot nga molihok isip mga sulugoon sa Dios, mangalagad ngadto sa masakiton, mopanalangin sa atong mga pamilya, ug ingon man mopanalangin sa uban. Kini nga pagtugot moabut lapas sa tabil sa kamatayon, ngadto sa mga kahangturan. Wala gayuy lain nga maikumpara niini dinhi niining tibuok kalibutan. Ampingi kini, mahala kini, pagkinabuhi nga takus niini.10

Minahal kong mga kaigsoonan, unta ang pagkamatarung mogiya sa atong matag lakang samtang kita nagpanaw niini nga kinabuhi. Karon ug sa kanunay, mamahimo unta kita nga takus nga mga tigdawat sa balaan nga gahum sa priesthood nga atong gihuptan. Hinaut nga kini mopanalangin sa atong kinabuhi ug hinaut nga ato kining gamiton sa pagpanalangin sa kinabuhi sa uban, sama sa gibuhat Niya nga nabuhi ug namatay alang kanato—gani si Jesukristo, atong Ginoo ug Manluluwas. Kini ang akong pag-ampo diha sa Iyang sagrado nga pangalan, Iyang balaan nga pangalan, amen.