2010–2019
Gitawag nga Mahimong Santos
Mga Footnote
Tema

Gitawag nga Mahimong Santos

Pagkabulahan nato nga nahisakop niini nga pakigdait sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw!

Minahal kong mga kaigsoonan, nag-ampo ako nga ang Espiritu Santo motabang kanako sa paghatag sa akong mensahe.

Sa akong mga pagbisita ug sa mga komperensya sa mga stake, mga ward, ug mga branch, sa kanunay ako napuno uban sa lawom nga pagbati sa kalipay sa pakighimamat sa mga miyembro sa Simbahan, kinsa karon maingon man sa tunga-tunga sa panahon gitawag og mga Santos. Ang espiritu sa kalinaw ug gugma nga kanunay nakong gibati kon makig-uban kanila nagtabang kanako sa pag-amgo nga ako anaa sa usa sa mga stake sa Zion.

Bisan tuod daghan ang naggikan sa mga pamilya nga nahimong mga miyembro sulod sa duha o labaw pa ka henerasyon diha sa Simbahan, daghan ang bag-o nga mga kinabig. Ngadto kanila atong sublion ang mga pulong sa pag-abi-abi ni Apostol Pablo ngadto sa mga Taga-Efeso:

“Busa kamo karon dili na mga langyaw ug mga dumuloong, kondili mga katagilungsod sa mga balaan, ug mga sakop sa panimalay sa Dios;

“Ug mga tinukod ibabaw sa patukoranan nga mao ang mga apostoles ug mga propeta, nga niini si Jesukristo mao ang ulohang bato sa pamag-ang” (Mga Taga-Efeso 2:19–20).

Pipila ka mga tuig ang milabay samtang nagserbisyo sa opisina sa public affairs sa Simbahan didto sa Mexico, gidapit kami sa pag-apil sa usa ka pasundayag sa radyo. Ang katuyoan sa pasundayag mao ang paghulagway ug paghisgot sa nagkalain-laing mga relihiyon sa kalibutan. Ang duha kanamo gisugo sa pagrepresentar sa Simbahan sa pagtubag sa mga pangutana nga tingali ipangutana atol niini nga matang sa programa. Human sa pipila ka komersyal nga mga pahinumdom, sigon sa ilang termino nga gigamit sa radyo, ang direktor sa programa mihimo niini nga komentaryo: “Ania uban kanato niining gabhiuna ang duha ka elder gikan sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw.” Mihunong siya og kadiyut ug dayon nangutana, “Ngano nga ang Simbahan adunay ingon ka taas nga pangalan? Nganong dili mo mogamit og mas mubo o mas komersyal nga pangalan?”

Mipahiyom ang akong kompanyon ug ako sa ingon kanindot nga pangutana ug dayon mipadayon sa pagpasabut nga ang pangalan sa Simbahan dili pinili sa tawo. Kini gihatag sa Manluluwas pinaagi sa usa ka propeta niining ulahi nga mga adlaw: “Kay sa ingon ang akong simbahan pagatawgon sa katapusan nga mga adlaw, gani Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw” (D&P 115:4). Ang direktor sa programa diha-diha dayon ug matinahuron nga mitubag, “Busa kami mosubli niini uban sa dakong kalipay.” Karon, dili ko makahinumdom kon pila ka higayon siya misubli sa makahuluganong pangalan sa Simbahan, apan ako makahinumdom sa nindot nga pagbati nga diha samtang kami mipasabut dili lamang sa pangalan sa Simbahan apan unsay gipasabut niini ngadto sa mga miyembro sa Simbahan—ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw.

Atong mabasa diha sa Bag-ong Tugon nga ang mga miyembro sa Simbahan ni Jesukristo gitawag og mga Kristyanos sa unang higayon diha sa Antioquia (tan-awa saMga Buhat 11:26), apan sila nagtawag sa usag usa og mga Santos. Makapatandog kaayo kini alang kanila nga madungog ang Apostol nga si Pablo nga nagtawag kanila og “mga katagilungsod uban sa mga balaan, ug sakop sa panimalay sa Dios” (Mga Taga-Efeso 2:19) ug nag-inong usab nga sila “gipanagtawag aron mahimong mga balaan” (Mga Taga-Roma 1:7; empasis gidugang).

Sa higayon nga ang mga miyembro sa Simbahan nagpuyo sa ebanghelyo ug nagsunod sa tambag sa mga propeta, sila, sa hinay-hinay ug gani sa walay pagkamatikod niini, mamahimo nga balaan. Ang mapainubsanon nga mga miyembro sa Simbahan kinsa naghimo og inadlaw nga pag-ampo sa pamilya ug pagtuon sa kasulatan, naghimo sa family history, ug naghalad sa ilang panahon sa pagsimba kanunay diha sa templo, mamahimo nga mga Santos. Sila mao kadto nga mapahinunguron sa paghimo og mahangturon nga mga pamilya. Sila mao usab kadto nga migahin og panahon gikan sa ilang nagkapuliki nga mga kinabuhi sa pagtabang niadtong kinsa nahisalaag gikan sa Simbahan ug nag-awhag kanila sa pagbalik ug paglingkod diha sa lamesa sa Ginoo. Sila mao kadtong mga elder ug mga sister ug hingkod nga mga magtiayon kinsa mosanong ngadto sa pag-alagad isip mga misyonaryo sa Ginoo. Oo, akong mga kaigsoonan, mahimo silang mga Santos hangtud nga ilang madiskubrehan kanang mainiton ug makahibulong nga pagbati nga gitawag og gugma nga putli, o ang tiunay nga gugma ni Kristo (tan-awa sa Moroni 7:42–48).

Ang mga Santos, o mga miyembro sa Simbahan, makaila usab sa atong Manluluwas pinaagi sa mga kasakit ug mga pagsulay. Dili nato kalimtan nga gani bisan Siya kinahanglan nga mag-antus alang sa tanan nga mga butang. “Ug siya modala diha kaniya sa kamatayon, nga siya mahimo nga mohubad sa mga higot sa kamatayon diin naghigot sa iyang mga katawhan; ug siya modala diha kaniya sa ilang mga kahuyang, nga ang iyang kasingkasing mahimo nga mapuno uban sa kalooy, sumala sa unod, nga siya mahimo nga masayud sumala sa unod unsaon pagtabang sa iyang mga katawhan sumala sa ilang mga kahuyang” (Alma 7:12).

Sulod sa nanglabay nga mga katuigan, akong nasaksihan ang pag-antus sa daghan nga mga katawhan, lakip sa daghan natong mga Santos. Magpadayon kita sa pag-ampo alang kanila, maghangyo sa kalooy sa Ginoo nga ang ilang hugot nga pagtuo dili mahuyang ug nga sila unta mopadayon uban ang pagkamapailubon. Ngadto kanila among balikon ang makahupay nga mga pulong sa propeta nga si Jacob gikan sa Basahon ni Mormon:

“O unya, akong hinigugma nga mga kaigsoonan, duol kamo sa Ginoo, ang Usa nga Balaan. Hinumdumi nga ang iyang mga dalan matarung. Tan-awa, ang dalan sa tawo mapig-ot, apan kini gihan-ay sa usa ka matul-id nga agianan sa iyang atubangan, ug ang magbalantay sa ganghaan mao ang Usa nga Balaan sa Israel; ug wala siya mogamit og sulugoon didto; ug walay lain nga agianan gawas kon kini sa ganghaan; kay siya dili malimbongan, kay ang Ginoong Dios mao ang iyang ngalan.

“Ug kinsa kadto nga motuktok, ngadto kaniya siya moabli” (2 Nephi 9:41–42).

Dili igsapayan ang mga kahimtang, mga pagsulay, o mga hagit nga kaha naglibut kanato; ang usa ka pagsabut sa doktrina ni Kristo ug ang Iyang Pag-ula mahimo nga tinubdan sa atong kalig-on ug kalinaw—oo, mga kaigsoonan, kana mao ang kalinaw sa kinahiladman nga dala sa Espiritu nga ihatag sa Ginoo ngadto sa Iyang matinud-anong mga Santos. Nagpalambo siya kanato, nag-ingon: “Kaninyo ibilin ko ang kalinaw. … Kinahanglan dili magkaguol ang inyong kasingkasing, ni magtalaw” (Juan 14:27).

Sulod sa daghang katuigan ako nahimo nga saksi ngadto sa pagkamatinud-anon sa mga miyembro sa Simbahan, sa mga Santos sa ulahing mga adlaw, kinsa uban sa hugot nga pagtuo diha sa plano sa atong Langitnong Amahan ug sa Pag-ula sa atong Manluluwas, si Jesukristo, nakabuntog sa mga kalisdanan ug mga kasakit uban ang kaisug ug tuman nga kadasig, sa ingon naglahutay ug nagpadayon diha sa higpit ug pig-ot nga dalan sa pagkabalaan. Ako walay igo nga mga pulong sa pagpahayag sa akong pagpasalamat ug pagdayeg alang sa tanan niadtong matinud-anon nga mga Santos kang kinsa ako may pribilehiyo nga makig-uban!

Bisan tuod og ang atong pagsabut sa ebanghelyo mahimong dili ingon ka lawom sama sa atong pagpamatuod sa kamatuoran niini, kon atong ibutang ang atong pagsalig diha sa Ginoo, kita pagabuligan sa atong tanan nga mga kalisud, sa atong mga pagsulay, o ug sa atong mga kasakit (tan-awa sa Alma 36:3). Kini nga saad gikan sa Ginoo ngadto sa Iyang mga Santos wala magpasabut nga kita walay labut gikan sa mga pag-antus o mga pagsulay apan nga kita pagabuligan sa panahon niini ug nga kita masayud nga ang Ginoo mao kinsa ang nagbulig kanato.

Akong mga kaigsoonan, pagkabulahan nato nga nahisakop niini nga pakigdait sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw! Pagkabulahan nato nga ang atong mga pagpamatuod sa Manluluwas makita tupad sa karaan ug bag-o nga mga propeta!

Ako nagpamatuod nga ang atong Ginoo, ang Usa nga Balaan sa Israel, buhi ug nga Siya nagdumala sa Iyang Simbahan, Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, pinaagi sa atong pinalangga nga propeta, si Thomas S. Monson. Sa pangalan sa atong Ginoo, si Jesukristo, amen.