2010–2019
Ako Nagabadlong ug Nagapanton sa Akong Gihigugma
Mga Footnote
Tema

“Ako Nagabadlong ug Nagapanton sa Akong Gihigugma”

Ang kasinatian mismo nga makalahutay sa pagpanton makapalimpyo kanato ug makaandam kanato alang sa mas dagko nga espirituhanong mga pribilehiyo.

Ang atong Langitnong Amahan usa ka Dios nga adunay taas nga mga gilauman. Ang iyang mga gilauman alang kanato gipahayag pinaagi sa Iyang Anak nga si Jesukristo, sa ingon niini nga mga pulong: “Ako manghinaut nga kamo mahimo nga hingpit sama nga Ako ingon, o ang inyong Amahan kinsa anaa sa langit hingpit” (3 Nephi 12:48). Siya gusto nga kita mahimong balaan aron kita “makalahutay sa celestial nga himaya” (D&P 88:22) ug “makapuyo sa iyang atubangan” (Moises 6:57). Nasayud Siya unsa ang gikinahanglan, ug busa, aron mahimong posible ang atong pagkausab, Siya mihatag sa Iyang mga sugo ug mga pakigsaad, ang gasa sa Espiritu Santo, ug pinakaimportante, ang Pag-ula ug Pagkabanhaw sa Iyang Hinigugma nga Anak.

Niining tanan, ang tuyo sa Dios mao nga kita, Iyang mga anak, makasinati og hingpit nga kalipay, nga makauban Kaniya sa kahangturan, ug mahisama Kaniya. Pipila ka tuig nang milabay si Dallin H. Oaks mipasabut: “Ang Katapusang Paghukom dili lamang usa ka pagtimbang-timbang sa gidaghanon sa maayo ug dautan—nga atong nahimo.Kini maoy usa ka pagdawat sa katapusang sangputanan sa atong mga buhat ug mga hunahuna—unsa ang atong gidangatan.Dili igo alang ni bisan kinsa ang pagbuhat lamang nga dili maghunahuna. Ang mga sugo, mga ordinansa, ug mga pakigsaad sa ebanghelyo dili listahan sa mga nahimo nga gikinahanglan aron adunay mapundo didto sa langit. Ang ebanghelyo ni Jesukristo usa ka plano nga nagpakita kanato kon unsaon nga mamahimo sa unsay gitinguha sa atong Langitnong Amahan nga kita mamahimo.”1

Subo lang, daghan sa modernong Kristiyano wala modawat nga ang Dios naghimo og tinuod nga mga paghangyo ngadto sa mga mituo Kaniya, hinoon nagtan-aw Kaniya nga usa ka sulugoon “kinsa mobuhat sa ilang sugo” o usa ka manghihilot kansang tahas mao ang pagtabang sa mga tawo “nga mobati og maayo mahitungod sa ilang kaugalingon.”2 Usa kini ka relihiyuso nga panglantaw nga “wala magpakaaron-ingnon makausab og kinabuhi.”3 “Sa sukwahi,” sigon sa giingon sa usa ka author, “ang Dios nga gihulagway sa Hebreohanon ug sa Kristiyanong mga Kasulatan naghangyo, dili lamang alang sa pasalig, apan sa atong kinabuhi mismo. Ang Dios sa Biblia nagsagubang sa kinabuhi ug kamatayon, dili sa kaharuhay, ug nagpaabut sa gugma nga isakripisyo, dili kakulang sa debosyon.”4

Gusto kong mamulong kabahin sa usa ka piho nga kinaiya ug buhat nga kinahanglan natong sundon kon kita gusto nga makatuman sa taas nga mga gilauman sa atong Langitnong Amahan. Kini mao ang: pagkaandam nga modawat ug gani sa pagtinguha og koreksyon. Ang pagkorihir mahinungdanon kaayo kon gusto kita nga mapahiangay ang atong mga kinabuhi “makakab-ot sa kahamtong sa pagkatawo, [nagpasabut nga,] sa sukod sa gidak-on sa kahupnganan ni Kristo” (Mga Taga-Efeso 4:13). Si Pablo naghisgut kabahin sa balaanong pagkorihir o pagpanton, “Kay ang Ginoo nagapanton kaniya nga iyang ginahigugma” (Mga Hebreohanon 12:6). Bisan tuod nga sa kanunay lisud kining antuson, sa pagkatinuod angay kita nga malipay nga ang Dios mikonsiderar kanato nga angayan sa Iyang panahon ug kahasol aron sa pagkorihir kanato.

Ang balaanon nga pagpanton adunay labing minus tulo ka mga katuyoan: (1) aron sa pag-awhag kanato sa paghinulsol, (2) aron sa paglimpyo ug sa pagbalaan kanato, ug (3) usahay aron sa pagpasubay kanato og balik sa dalan sa kinabuhi sa unsay nahibaloan sa Dios nga mas maayo nga dalan.

Una sa tanan ikonsiderar ang paghinulsol, ang gikinahanglan nga kondisyon alang sa kapasayloan ug paglimpyo. Ang Ginoo namahayag, “Ako nagabadlong ug nagapanton sa akong gihigugma: busa kinahanglan nga magmadasigon ka ug maghinulsol” (Pinadayag 3:19). Usab miingon Siya, “Ug ang akong mga katawhan kinahanglan gayud nga mapanton hangtud sila makakat-on sa pagkamasulundon, kon gikinahanglan gayud, pinaagi sa mga butang diin sila nag-antus” (D&P 105:6; tan-awa usab sa D&P 1:27). Sa ulahing mga adlaw nga pinadayag, ang Ginoo misugo sa upat ka taas og posisyon nga mga lider sa Simbahan sa paghinulsol (sama sa iyang pagmando sa kadaghanan kanato) tungod kay wala nila tudloi ang ilang mga anak sa tukmang paagi “sumala sa mga sugo” ug sa wala paghimong “labaw nga makugihon ug mabuhaton diha sa panimalay” (tan-awa sa D&P 93:41–50). Ang igsoong lalaki ni Jared diha sa Basahon ni Mormon mihinulsol sa dihang ang Ginoo mibarug diha sa usa ka panganod ug nakigsulti kaniya “sulod sa tulo ka mga takna … ug mipanton kaniya tungod kay siya wala makahinumdom sa pagtawag diha sa ngalan sa Ginoo” (Ether 2:14). Tungod kay andam kaayo siya sa pagdawat niining grabe nga pagbadlong, ang igsoon nga lalaki ni Jared sa kaulahian gihatagan og pribilehiyo nga makakita ug matudloan sa pre-mortal nga Manunubos (tan-awa sa Ether 3:6–20). Ang bunga sa pagpanton sa Dios mao ang paghinulsol nga mosangput ngadto sa pagkamatarung (tan-awa sa Mga Hebreohanon 12:11).

Agig dugang aron maawhag kita nga maghinulsol, ang kasinatian mismo sa paglahutay sa pagpanton makapalimpyo kanato ug makaandam kanato alang sa mas dagko nga espirituhanong mga pribilehiyo. Miingon ang Ginoo, “Ang akong mga katawhan kinahanglan pagasulayan sa tanan nga mga butang, nga sila unta maandam sa pagdawat sa himaya nga Ako aduna alang kanila, gani ang himaya sa Zion; ug nga siya nga dili makaantus sa mga pagpanton dili takus sa akong gingharian” (D&P 136:31). Sa laing dapit Siya nag-ingon, “Kay kadtong tanan kinsa dili makalahutay sa panton, apan molimud kanako, dili mabalaan” (D&P 101:5; tan-awa usab sa Mga Hebreohanon 12:10). Sumala sa giingon ni Elder Paul V. Johnson karong buntag, magmatngon gayud kita nga dili makasupak sa mismong butang nga makatabang kanato nga mapahimutang sa balaang kinaiyahan.

Ang mga sumusunod ni Alma mitukod og usa ka komunidad sa Zion didto sa Helam, apan sa gihapon nahimong mga dinakpan. Dili sila angay sa maong pag-antus—maingon og sukwahi—apan ang rekord nag-ingon:

“Bisan pa niana ang Ginoo nakakita nga angay ang pagpanton sa iyang mga katawhan; oo, siya misulay sa ilang pailub ug sa ilang hugot nga pagtuo.

“Bisan pa niana—kinsa kadto nga nagbutang sa iyang pagsalig diha kaniya ang mao pagabayawon sa katapusan nga adlaw. Oo, ug sa ingon kini mao uban niini nga mga katawhan” (Mosiah 23:21–22).

Ang Ginoo milig-on kanila ug mipagaan sa ilang mga palas-anon hangtud sa punto nga sila dili na makabati niini diha sa ilang mga buko-buko ug dayon pag-abut sa saktong panahon mipalingkawas kanila (tan-awa sa Mosiah 24:8–22). Ang ilang hugot nga pagtuo hilabihan nga nalig-on pinaagi sa ilang kasinatian, ug sa katapusan ilang natagamtaman ang espesyal nga kasuod uban sa Ginoo.

Ang Dios mogamit og laing matang sa pagpanton o pagkorihir aron sa paggiya kanato ngadto sa umaabut nga mahimong dili nato makita sa pagkakaron apan Iyang nasayran nga mas maayo nga dalan alang kanato. Si Elder Hugh B. Brown, kanhi sakop sa Napulog Duha ug usa ka magtatambag sa Unang Kapangulohan, mihatag og personal nga kasinatian. Misulti siya mahitungod sa pagpalit og usa ka bati kaayo nga umahan didto sa Canada daghang katuigan na ang milabay. Samtang miadto siya aron sa paghinlo ug pagtarung sa iyang gipanag-iya, miabut siya sa usa ka currant bush nga mitubo og sobra sa unom ka pye (1.8 m) ang gitas-on nga wala mamunga og mga berry, busa gipul-ongan niya kini og maayo, nagbilin lamang og gamay nga tuod. Dayon nakita niya ang tinulo nga daw luha sa ibabaw sa matag usa niining gagmay nga tuod, nga mora og mihilak ang currant bush, ug naghunahuna nga nadungog niya nga kini miingon:

“Nganong nabuhat mo man kini kanako? Nindot kaayo ang akong tubo, … Ug karon imo lang kong giputol. Matag tanom sa tanaman motan-aw kanako . … Nganong gibuhat mo man kini kanako? Nagtuo ko nga hardenero ka dinhi.”

Si Elder Brown mitubag, “Tan-awa, gamayng currant bush, hardenero ko dinhi, ug nasayud ko kon unsay akong gusto nga ikaw mamahimo. Wala koy plano nga himoon kang usa ka kahoy nga mamunga o kahoy nga kapasilongan. Gusto ko nga ikaw mahimong usa ka currant bush, ug sa umaabut nga adlaw, gamayng currant bush, kon ikaw mapuno na sa bunga, makaingon ka, ‘Salamat, Mr. Hardenero, sa dakong paghigugma kanako aron putlon ko.’”

Mga katuigan na ang milabay, si Elder Brown mao ang field officer sa Canadian Army nga nagserbisyo didto sa England. Sa dihang ang mas taas nga opisyal namatay sa gubat, si Elder Brown usa sa napilian aron mahimong heneral, ug gipatawag siya ngadto sa London. Apan bisan kon siya sarang gayud alang sa promosyon, wala kini ihatag kaniya tungod kay usa siya ka Mormon. Ang tigmando nga heneral miingon uban sa pagbati, “Ikaw angay sa maong dapit, apan dili ko kini ikahatag kanimo.” Ang gigahin ni Presidente Brown nga 10 ka tuig nga naglaum, nag-ampo, ug nangandam wala nay katumanan tungod sa grabing deskriminasyon. Nagpadayon sa iyang istorya, si Elder Brown nahinumdom:

Misakay ko sa tren ug mipauli … nga may kasakit sa akong kasingkasing, may kapait nga gibati sa akong kalag. … Sa dihang miabut na ko sa akong tolda, … Gilabay nako ang akong kalo sa higdaanan. Ako nagpangumo, ug akong gipakurog kini nga gitumong sa langit. Miingon ko, ‘Nganong nabuhat mo man kini kanako, Dios? Gibuhat nako ang tanan kutob sa akong mahimo aron lang mahimong sarang. Walay butang nga mahimo nakong buhaton—nga kinahanglan nakong buhaton—nga wala nako buhata. Nganong nabuhat mo man kini kanako?’ Ang kapait nga akong gibati ingon sa apdo.

“Ug dayon nakadungog ko og tingog, ug nakaila sa tono niini nga tingog. Kadto akong kaugalingong tingog, ug ang tingog miingon, ‘Ako ang hardenero dinhi. Nasayud ko kon unsay akong gusto nga imong buhaton.’ Ang kayugot nawala sa akong kalag, ug miluhod ako sa may higdaanan sa pagpangayo og pasaylo sa akong pagkadili mapasalamaton. …

“… Ug karon, hapit na mag 50 ka tuig ang milabay, mohangad ako sa [Dios] ug moingon ‘Salamat, Mr. Hardenero, sa pagputol kanako, sa dakong paghigugma kanako aron pasakitan ako.’”5

Nasayud ang Dios unsa ang mahimong dangatan ni Hugh B. Brown ug kon unsa ang gikinahanglan aron mahitabo kana, ug Siya mipasubay kaniya og balik sa dalan aron sa pag-andam kaniya alang sa balaan nga pagka-apostol.

Kon kita kinasingkasing nga magtinguha ug maningkamot nga hintupngan ang taas nga mga gilauman sa atong Langitnong Amahan, Siya mosiguro nga atong madawat ang tanang tabang nga atong gikinahanglan kon kini paghupay man, paglig-on, o pagpanton. Kon kita andam nga modawat niini, ang gikinahanglan nga pagkorihir moabut diha sa daghang mga porma ug gikan sa daghang mga tinubdan. Kini mahimong moabut diha sa atong mga pag-ampo samtang ang Dios mosulti diha sa atong hunahuna ug kasingkasing pinaagi sa Espiritu Santo (tan-awa sa D&P 8:2). Kini mahimong moabut diha sa porma sa mga pag-ampo nga gitubag og dili o sa lahi nga paagi kay sa atong gilauman. Ang pagpanton mahimong moabut samtang nagtuon kita sa mga kasulatan ug gipahinumduman sa mga kakulangan, pagkadili masulundon, o pagbaliwala lang sa mga butang.

Ang pagkorihir mahimong magagikan sa uban, ilabi na niadtong kinsa dinasig sa Dios aron kita magmalipayon. Ang mga apostoles, mga propeta, mga patriarch, mga bishop, ug uban pa gibutang sa Simbahan karon, sama sa karaang panahon, “alang sa pagkasangkap sa mga balaan, alang sa buhat sa pag-alagad, alang sa paglig-on sa lawas ni Kristo” (Mga Taga-Efeso 4:12). Tingali ang uban sa mga butang nga gisulti niini nga komperensya miabut nganha kaninyo isip panawagan aron maghinulsol o mag-usab, nga kon patalinghugan mobayaw kaninyo ngadto sa mas taas nga dapit. Makatabang kita sa usag usa isip isigka-miyembro sa Simbahan; usa kini sa nag-unang mga rason nga ang Manluluwas mi-establisar og usa ka simbahan. Bisan og kita makasugat og mga tawo nga gamay ra og pagtagad og paghigugma nato, makatabang ang pagpakita og kalumo sa pagtimbang-timbang niini ug pagkuha sa bisan unsa nga makabenepisyo kanato.

Ang pagkorihir, unta malumo, mahimong magagikan sa usa ka kapikas. Si Elder Richard G. Scott, nga mao pa lang ang pagpamulong kanato, nakahinumdom og usa ka higayon sayo sa iyang kaminyoon sa dihang ang iyang asawa, si Jeanene, mitambag kaniya sa pagtan-aw direkta sa mga tawo kon makig-istorya siya kanila. “Nagtan-aw ka sa salog, sa kisame, sa bintana, bisan asa apan dili sa ilang mga mata,” miingon siya. Iyang gidawat kanang malumo nga pagbadlong nga kinasingkasing, ug nakapahimo kini kaniya nga mas epektibo sa pagtambag ug pagtrabaho kauban sa mga tawo. Ako nga nagserbisyo isip full-time nga misyonaryo ubos sa direksyon nianang higayuna ni Presidente Scott, makapamatuod ko nga motan-aw siya sa usa ka tawo direkta sa mata diha sa ilang mga panagsultihanay. Makadugang usab ako nga kon ang usa ka tawo nagkinahanglan og pagkorihir, kana nga tinan-awan mahimong modulot gayud.

Ang mga ginikanan makahimo ug kinahanglang mokorihir, gani mopanton, aron ang ilang mga anak dili masugamak sa walay kalooy nga kaaway ug sa iyang mga tigsuporta. Si Presidente Boyd K. Packer nakaobserbar nga kon ang usa ka tawo mapakyas man sa pagkorihir sa lain sa pagbuhat sa ingon, naghunahuna ra siya sa iyang kaugalingon. Hinumdumi nga ang pagpanton kinahanglang himoon sa daling panahon, uban sa tuman nga kahigpit o kaklaro, “kon gidasig sa Espiritu Santo; ug dayon mopakita pagkahuman og dugang nga paghigugma ngadto kaniya kinsa inyong gipanton, basin pa unya siya moisip kanimo nga iyang kaaway” (D&P 121:43).

Hinumdumi nga kon atong batukan ang pagkorihir, ang uban mahimong hingpit nga mohunong sa paghatag niini, bisan pa man sa ilang gugma alang kanato. Kon kita sige man lang og kapakyas sa pagbuhat sa unsay gipanton sa usa ka mahigugmaon nga Dios, nan Siya usab mohunong. Siya miingon, “Ang akong Espiritu dili kanunay mopuyo sa tawo” (Ether 2:15). Ngadto-ngadto, kasagaran sa atong pagpanton kinahanglang magagikan sa atong kaugalingon—kinahanglan kitang mahimo nga tigkorihir sa kaugalingon. Usa sa mga paagi nga ang atong kanhi pinalangga nga kauban nga si Elder Joseph B. Wirthlin nahimong putli ug mapainubsanon nga disipulo sama sa unsa siya kaniadto, mao ang pinaagi sa pag-analisar sa iyang paghimo sa matag assignment ug tahas. Sa iyang tinguha sa pagpahimuot sa Dios, nakahukom siya sa pagkat-on kon unsa ang iyang mahimo nga mas maayo pa ug dayon makugihon siyang migamit sa matag leksyon nga nakat-unan.

Kitang tanan makatuman sa taas nga mga gilauman sa Dios, bisan unsa pa man kadako o kagamay ang atong kapasidad ug talento. Si Moroni mipanghimatuod, “Kon kamo molimud sa inyong mga kaugalingon sa tanan nga dili diosnon, ug mohigugma sa Dios uban sa tibuok ninyo nga gahum, hunahuna ug kusog, niana ang grasya [sa Dios] igo alang kaninyo, nga pinaagi sa iyang grasya kamo mahimo nga hingpit diha kang Kristo” (Moroni 10:32). Usa kini ka makugihon, mapahinunguron nga paningkamot sa atong bahin nga nagdala niining grasya nga makahatag og gahum ug makapahimong posible, usa ka paningkamot nga sigurado nga naglakip sa pagdawat sa pagpanton sa Dios ug sinsero, hingpit nga paghinulsol. Mag-ampo kita alang sa Iyang dinasig nga gugma sa pagkorihir.

Unta ang Dios mopaluyo kaninyo diha sa inyong paningkamot sa pagtuman sa Iyang taas nga mga gilauman ug mohatag kaninyo og hingpit nga kalipay ug kalinaw nga modagayday sa natural nga paagi. Ako nasayud nga kamo ug ako magkahiusa diha sa Dios ug ni Kristo. Uban sa atong Langitnong Amahan ug sa Iyang Pinalangga nga Anak ug sa malipayong potensyal nga anaa kanato tungod Kanila, ako mapainubsanon ug masaligong mosaksi ‘sa pangalan ni Jesukristo, amen.