2010–2019
Mga Oportunidad sa Paghimo og Maayo
Mga Footnote
Tema

Mga Oportunidad sa Paghimo og Maayo

Ang pamaagi sa Ginoo sa pagtabang niadtong anaa sa temporal nga panginahanglan nagkinahanglan og mga tawo kinsa tungod sa gugma mipahinungod sa ilang kaugalingon ug sa unsay aana kanila ngadto sa Dios ug ngadto sa Iyang buhat.

Akong minahal nga mga kaigsoonan, ang katuyoan sa akong mensahe mao ang pagpasidungog ug pagsaulog sa unsay nahimo ug gihimo sa Ginoo aron sa pagserbisyo sa mga kabus ug timawa taliwala sa Iyang mga anak dinhi sa yuta. Nahigugma siya sa Iyang mga anak nga nanginahanglan ug usab niadtong kinsa gusto nga motabang. Ug nagmugna Siya og mga pamaagi aron sa pagpanalangin niadtong nagkinahanglan og tabang ug niadtong kinsa mohatag niini.

Ang atong Langitnong Amahan naminaw sa mga pag-ampo sa Iyang mga anak sa tibuok yuta nga nangamuyo sa mga pagkaon aron kaunon, sa mga sinina aron itabon sa ilang mga lawas, ug sa dignidad nga magagikan sa pagkahimong makasangkap sa ilang kaugalingon. Kadto nga mga pangamuyo gidungog Niya sukad nga Siya mibutang og mga lalaki ug mga babaye dinhi sa yuta.

Kamo nahibalo niadto nga mga panginahanglan diha sa inyong gipuy-an ug gikan sa tibuok kalibutan. Ang inyong kasingkasing kanunayng natandog uban sa mga pagbati og simpatiya. Kon kamo makahimamat og tawo nga naglisud sa pagpangita og trabaho, bation ninyo kanang tinguha sa pagtabang. Bation ninyo kini kon moadto kamo sa panimalay sa usa ka balo ug makita nga siya walay pagkaon. Bation ninyo kini kon kamo makakita og mga litrato sa naghilak nga mga bata nga nanaglingkod sa naguba nila nga panimalay nga nagun-ob tungod sa linog o tungod sa sunog.

Tungod kay ang Ginoo naminaw sa ilang mga pangaliyupo ug nabati ang inyong dakong kalooy alang kanila, gikan pa sa sinugdanan sa panahon Siya mihatag og mga pamaagi aron ang Iyang mga disipulo makatabang. Gidapit Niya ang Iyang mga anak sa pagpahinungod sa ilang panahon, ilang kapanguhaan, ug ilang kaugalingon aron moapil Kaniya sa pagserbisyo sa uban.

Ang Iyang pamaagi sa pagtabang gitawag sa una og pagsunod sa balaod sa pagpahinungod. Sa laing panahon ang Iyang pamaagi gitawag og nagkahiusang kapunongan. Sa atong panahon gitawag kini og programa sa welfare sa Simbahan.

Ang mga pangalan ug mga detalye sa pagpalihok giusab aron mahaum sa mga panginahanglan ug mga kahimtang sa mga tawo. Apan sa kanunay ang pamaagi sa Ginoo sa pagtabang niadtong anaa sa temporal nga panginahanglan nagkinahanglan og mga tawo kinsa tungod sa gugma mipahinungod sa ilang kaugalingon ug sa unsay aana kanila ngadto sa Dios ug ngadto sa Iyang buhat.

Siya midapit ug misugo kanato sa pag-apil diha sa Iyang buhat aron sa pagbayaw niadtong nanginahanglan. Naghimo kita og pakigsaad sa pagbuhat niana diha sa pagbunyag ug sa sulod sa balaan nga mga templo sa Dios. Bag-uhon nato ang pakigsaad ma-Dominggo sa higayon nga kita moambit sa sakrament.

Ang akong katuyoan karon mao ang paghulagway sa pipila ka mga oportunidad nga Iyang gihatag kanato aron sa pagtabang sa uban nga nanginahanglan. Dili ko makasulti sa tanan niini dinhi sa atong mubong oras sa panag-uban. Ang akong gilauman mao nga mabag-o ug malig-on ang inyong pasalig sa pagbuhat.

Adunay usa ka himno mahitungod sa imbitasyon sa Ginoo niini nga buhat nga gikanta na nako sukad sa bata pa ko. Sa bata pa ko mas hatagan nako og pagtagad ang kaalegri sa tono kay sa kahulugan sa mga pulong. Nag-ampo ko nga bation ninyo ang mga pulong diha sa inyong mga kasingkasing karon. Paminawon nato og usab ang mga pulong:

Nakabuhat ba ko’g maayo karon?

May natabangan ba ako?

Nakapalipay ba ko sa masulub-on?

Kon wala, pakyas ako.

May nagpas-an bang akong napagaan.

Kay andam kong matabangan?

Ang subo ug nagluya natabangan ba?

Dihang kinahanglan nila?

Pagmata dayon lihok na

Kay sa magadamgo lamang.

Maayong binuhatan, kalipayng di tupngan

Ang makatabang sa uban.1

Ang Ginoo kanunay nga nagpadala og mga panawagan kanatong tanan. Usahay mahimong usa kini sa kalit nga pagbati og simpatiya sa usa ka tawo nga nanginahanglan. Ang usa ka amahan mahimong mibati niini sa dihang iyang nakita ang usa ka bata nga nahulog ug nasamdan ang tuhod. Ang usa ka inahan mahimong mibati niini sa dihang iyang nadungog ang hilak sa iyang anak nga nahadlok panahon sa kagabhion. Ang usa ka anak nga lalaki o babaye mahimong mibati og simpatiya sa usa ka tawo nga daw masulub-on o nahadlok diha sa eskwelahan.

Kitang tanan natandog sa pagbati og simpatiya niadtong uban nga wala gani kita makaila. Pananglitan, samtang nakadungog kamo og balita mahitungod sa tsunami nga miigo sa Pasipiko human sa linog sa Japan gibati ninyo ang kabalaka alang niadtong kinsa mahimong masakitan.

Mga pagbati sa simpatiya ang miabut nganha sa liboan kaninyo kinsa nasayud mahitungod sa pagbaha didto sa Queensland, Australia. Ang mga report sa balita kasagaran nagbana-bana sa gidaghanon niadtong mga nanginahanglan. Apan daghan kaninyo ang mibati sa kasakit sa mga tawo. Ang panawagan gitubag sa 1,500 o sobra pa ka mga boluntaryo nga mga miyembro sa Simbahan didto sa Australia nga miabut aron sa pagtabang ug paghupay.

Ilang gibaling ang ilang mga pagbati sa simpatiya ngadto sa usa ka desisyon sa pagbuhat sa ilang mga pakigsaad. Akong nakita ang mga panalangin nga miabut ngadto sa tawo nga nanginahanglan kinsa nakadawat og tabang ug sa tawo kinsa midawat sa oportunidad sa paghatag niini.

Ang maalamon nga mga ginikanan nagtan-aw sa matag panginahanglan sa uban nga usa ka pamaagi sa pagdala og mga panalangin ngadto sa kinabuhi sa ilang anak nga mga lalaki ug anak nga mga babaye. Tulo ka mga bata bag-ohay lang nagbitbit og mga sudlanan nga gisudlan sa lamiang panihapon diha sa atubangan sa among pultahan. Ang ilang mga ginikanan nasayud nga nagkinahanglan kami og tabang, ug ilang gipaapil ang ilang mga anak sa oportunidad sa pagserbisyo kanamo.

Ang mga ginikanan mipanalangin sa among pamilya pinaagi sa ilang madagayaon nga pagserbisyo. Tungod kay ilang gipili nga paapilon ang ilang mga anak sa pagpanghatag, gipadangat nila ang mga panalangin ngadto sa umaabut nilang mga apo. Ang mga pahiyom sa mga bata samtang mibiya sila sa among panimalay nakahatag kanako og kasigurohan nga kana mahitabo. Ilang sultihan ang ilang mga anak sa kalipay nga ilang gibati sa paghatag og mabinationg pagserbisyo alang sa Ginoo. Akong nahinumduman kana nga pagbati og hilum nga kalipay sa bata pa ko samtang nangibut sa mga sagbut sa silingan tungod sa hangyo sa akong amahan. Sa higayon nga dapiton ko nga mahimong tighatag, akong mahinumduman ug nagtuo sa mga pulong sa himno nga, “Nindot ang buhat, akong Dios, akong Hari.”2

Nahibalo ko nga kadtong mga pulonga gisulat aron sa paghulagway sa kalipay nga nagagikan sa pagsimba sa Dios panahon sa Igpapahulay. Apan kadtong mga bata nga may dalang pagkaon diha sa among pultahan mibati og kalipay sa nianang usa ka adlaw sa semana sa paghimo sa buhat sa Ginoo. Ug ang ilang mga ginikanan nakakita sa oportunidad sa paghimo og maayo ug sa pagpakatap sa kalipay nganha sa mga henerasyon.

Ang pamaagi sa Ginoo sa pag-atiman sa mga timawa naghatag og laing oportunidad sa mga ginikanan sa pagpanalangin sa ilang mga anak. Nakita ko kini sa chapel usa ka Dominggo. Usa ka gamayng bata ang mihatag sa bishop og usa ka sobre sa donasyon sa iyang pamilya dihang misulod siya sa chapel sa wala pa ang sakrament miting.

Nakaila ko sa pamilya ug sa batang lalaki. Ang pamilya bag-o lang nahibalo kabahin sa usa ka tawo sa ward nga nanginahanglan. Ang amahan sa bata misulti og sama niini ngadto sa anak samtang siya mibutang og mas dako-dako nga halad sa puasa kay sa naandan diha sa sobre. “Kita nagpuasa karon ug nag-ampo alang niadtong nanginahanglan. Palihug ko og hatag niining sobre ngadto sa bishop alang namo. Kahibalo ko nga ihatag niya kini aron itabang niadtong adunay mas daghang mga panginahanglan kay kanato.”

Imbis kagutom ang bation niana nga Dominggo, mahinumduman sa batang lalaki kanang adlawa uban ang mainitong pagbati sa kalipay. Sa iyang pahiyom ug sa paagi paggunit niya og maayo sa sobre makaingon ko nga iyang gibati ang dakong pagsalig sa iyang amahan aron padad-on sa halad sa pamilya alang sa mga kabus. Mahinumduman niya kanang adlawa kon siya mahimong usa ka deacon ug tingali hangtud sa kahangturan.

Nakita ko kanang sama nga kalipay diha sa mga panagway sa mga tawo kinsa mitabang alang sa Ginoo didto sa Idaho mga katuigan na ang milabay. Ang Teton Dam niawas niadtong Sabado, Hunyo 5, 1976. Onse ka tawo ang namatay. Liboan ang kinahanglang mobiya sa ilang mga panimalay sulod sa pipila ka oras. Pipila sa mga balay nangaanod. Ug gatusan ka mga panimalay mapuy-an lamang pinaagi sa paningkamot ug kapanguhaan nga dili makaya sa mga tag-iya.

Kadtong mga nakadungog sa trahedya mibati og simpatiya, ug ang uban mibati sa panawagan sa paghimo og maayo. Ang mga silingan, mga bishop, mga presidente sa Relief Society, mga lider sa korum, mga home teacher, ug mga visiting teacher mibiya sa mga balay ug sa mga trabahoan aron manglimpyo sa nabahaan nga mga balay sa uban.

Usa ka magtiayon mibalik ngadto sa Rexburg gikan sa bakasyon human gayud sa baha. Wala sila moadto aron motan-aw sa ilang kaugalingong balay. Hinoon, gipangita nila ang ilang bishop aron mangutana kon asa sila mahimong motabang. Gitudlo niya sila ngadto sa pamilya nga nanginahanglan.

Human sa pipila ka adlaw miadto sila aron sa pagsusi kon naunsa na ang ilang balay. Nawala na, gianod sa baha. Yano ra nga mibalik sila sa bishop ug nangutana, “Karon, unsay gusto nimong ipabuhat namo?”

Bisan asa man kamo nagpuyo, nakakita na kamo niana nga milagro sa simpatiya nga nahimong dili hinakog nga buhat. Mahimong dili kini panahon sa grabe nga kalamidad sa kinaiyahan. Nakita ko kini diha sa usa ka korum sa priesthood diin ang usa ka brother mibarug aron ihulagway ang mga panginahanglan sa usa ka lalaki o usa ka babaye kinsa nangita og oportunidad sa pagpanarbaho aron masuportahan ang ilang kaugalingon ug ang ilang pamilya. Mabati nako ang simpatiya diha sa lawak, ang pipila misugyot og mga pangalan nga mahimong modawat niini nga tawo kinsa nagkinahanglan og trabaho.

Ang nahitabo diha nianang korum sa priesthood ug ang nahitabo didto sa nabahaan nga mga balay didto sa Idaho usa ka pagpakita sa pamaagi sa Ginoo sa pagtabang niadtong nanginahanglan kaayo nga mahimong mapaningkamuton sa kaugalingon. Mobati kita og kalooy, ug nahibalo kita kon unsaon paglihok diha sa pamaagi sa Ginoo aron makatabang.

Nagsaulog kita sa ika-75 nga anibersaryo sa programa sa welfare sa Simbahan niining tuiga. Gisugdan kini aron sa pagtubag sa mga panginahanglan niadtong nawad-an og trabaho, mga umahan, ug gani mga panimalay isip resulta sa nailhan nga ang Grabe nga Kalisud.

Ang dakong temporal nga mga panginahanglan sa mga anak sa Langitnong Amahan miabut na usab sa atong panahon karon sama nga kini anaa kaniadto ug sama nga maanaa kini sa tanang panahon. Ang mga baruganan sa pundasyon sa programa sa welfare sa Simbahan dili lamang alang sa usa ka panahon o sa usa ka dapit. Alang kini sa tanang panahon ug sa tanang dapit.

Kadto nga mga baruganan mga espirituhanon ug mahangturon. Tungod niana nga rason, ang pagsabut niini ug ang pagkulit niini sa atong mga kasingkasing makapahimong posible alang kanato nga makita ug madawat ang mga oportunidad sa pagtabang bisan unsang panahona ug bisan asang dapita nga ang Ginoo modapit kanato.

Ania ang pipila ka mga baruganan nga naggiya kanako kon gusto ko nga motabang diha sa pamaagi sa Ginoo ug sa panahon nga ako gitabangan sa uban.

Una, ang tanang tawo mas malipay ug mas mobati og pagrespeto sa kaugalingon kon sila makasangkap alang sa ilang kaugalingon ug sa ilang pamilya ug dayon motabang sa pag-atiman sa uban. Mapasalamaton ako niadtong mitabang kanako nga matubag ang akong mga panginahanglan. Mas mapasalamaton ako sulod sa daghang katuigan niadtong kinsa mitabang kanako nga mahimong mapaningkamuton sa kaugalingon. Ug dayon labi kong mapasalamaton niadtong kinsa mipakita kanako kon unsaon nako paggamit ang akong sobra aron sa pagtabang sa uban.

Akong nakat-unan nga ang paagi aron adunay sobra mao ang paggasto og mas gamay kay sa akong kinitaan. Uban niana nga sobra akong nasulayan gikan sa malipayon nga mga kasinatian nga sa tinuoray mas maayo nga mohatag kay sa modawat. Sa laing bahin kana tungod kay kon kita mohatag diha sa pamaagi sa Ginoo, Siya mopanalangin kanato.

Si Presidente Marion G. Romney miingon kabahin sa buhat sa welfare, “Niini nga buhat kamo dili makahatag og daghan kon kamo mismo kabus.” Ug dayon iyang gikutlo ang gisulti sa iyang presidente sa misyon, si Melvin J. Ballard, niini nga paagi: “Ang usa ka tawo dili makahatag og gamayng butang ngadto sa Ginoo nga dili makadawat og daghang mga panalangin agig balus.”3

Napamatud-an nako sa akong kinabuhi nga kana tinuod. Kon ako manggihatagon ngadto sa mga anak sa Langitnong Amahan nga nanginahanglan, Siya manggihatagon ngari kanako.

Ang ikaduhang baruganan sa ebanghelyo nga nahimo nakong giya sa buhat sa welfare mao ang gahum ug panalangin sa panaghiusa. Kon kita maghiusa sa pagserbisyo sa mga tawo nga nanginahanglan, ang Ginoo mohiusa sa atong mga kasingkasing. Si Presidente J. Reuben Clark Jr. misulti sa niining paagi: “Kana nga paghatag … nakadala … sa kadaghanan og usa ka pagbati sa panag-igsoonay samtang ang mga kalalakin-an sa tanang matang sa pagbansay ug pagtrabaho magtinabangay diha sa Welfare garden o sa uban nga proyekto.”4

Kanang nagtubo nga pagbati sa panag-igsoonay bation sa tigdawat ingon man usab sa tighatag. Hangtud karon, ang tawo nga akong gitabangan og pala sa lapok sa iyang nabahaan nga balay sa Rexburg mibati og kasuod kanako. Ug mibati siya og mas dakong dignidad sa kaugalingon tungod sa pagbuhat sa tanan kutob sa iyang mahimo alang sa iyang kaugalingon ug alang sa iyang pamilya. Kon kami nag-inusara pa sa pagtrabaho, kaming duha mawad-an unta og espirituhanong panalangin.

Kana ang nagdala ngadto sa ikatulong baruganan sa aksyon diha sa buhat sa welfare alang kanako: Apila ang inyong pamilya sa buhat uban kaninyo aron makakat-on sila sa pag-atiman sa usag usa sama sa ilang pag-atiman sa uban. Ang inyong anak nga mga lalaki ug anak nga mga babaye nga nagtrabaho uban kaninyo aron sa pagserbisyo sa uban kalagmitan mas magtinabangay sa usag usa kon sila a naa sa panginahanglan.

Ang ikaupat nga mahinungdanong baruganan sa welfare sa Simbahan akong nakat-unan sa dihang ako usa ka bishop. Nagagikan kini sa pagsunod sa sugo sa kasulatan nga pangitaon ang mga kabus. Katungdanan sa usa ka bishop ang pagpangita ug paghatag og tabang niadtong kinsa nanginahanglan pa gihapon og tabang human sa tanan nga nahimo nila ug sa ilang mga pamilya. Akong nasayran nga ang Ginoo mopadala sa Espiritu Santo aron mahimo kining posible nga “mangita, ug kamo makakaplag”5 sa pag-atiman sa mga kabus sama sa Iyang gibuhat sa pagpangita sa kamatuoran. Ug ako nakat-on usab sa pagpaapil sa presidente sa Relief Society sa pagpangita. Mahimong mauna niya og dawat ang pagpadayag kay kaninyo.

Ang uban kaninyo manginahanglan niana nga pagdasig sa umaabut nga mga bulan. Sa pagsaulog sa ika-75 nga anibersaryo sa programa sa welfare sa Simbahan, ang mga miyembro sa tibuok kalibutan dapiton sa pagsalmot sa usa ka adlaw sa pagserbisyo. Ang mga lider ug mga miyembro magtinguha og pagpadayag samtang magplano sila kon unsa ang mahimong mga proyekto.

Mohimo ko og tulo ka mga sugyot samtang magplano kamo sa inyong proyekto sa pagserbisyo.

Una, andama ang inyong kaugalingon ug kadtong inyong giyahan sa espirituhanong paagi. Gawas lamang kon ang mga kasingkasing nahimong malumo pinaagi sa Pag-ula sa Manluluwas nga kamo klaro nga makakita nga ang tumong sa proyekto mao ang pagpanalangin sa kinabuhi sa mga anak sa Langitnong Amahan sa espirituhanon ug temporal nga paagi.

Ang akong ikaduhang sugyot mao ang pagpili og mga tawo isip dumadawat sa inyong serbisyo nga anaa sa gingharian o sa komunidad kansang mga panginahanglan makapatandog sa mga kasingkasing niadtong kinsa mohatag sa serbisyo. Ang mga tawo nga ilang serbisyohan mobati sa ilang gugma. Kana makadugang aron sila mobati og kalipay, sama sa gisaad sa kanta, kay sa pagtubag lang sa ilang temporal nga mga panginahanglan.

Ang akong katapusang sugyot mao ang pagplano sa paggamit sa gahum sa kasuod sa mga pamilya, sa mga korum, sa mga organisasyon sa auxiliary, ug sa mga tawo nga inyong nailhan diha sa inyong mga komunidad. Ang mga pagbati sa panaghiusa mopalambo sa maayo nga mga epekto sa serbisyo nga inyong ihatag. Ug kadtong mga pagbati sa panaghiusa diha sa mga pamilya, diha sa Simbahan, ug diha sa mga komunidad motubo ug mahimong usa ka malungtarong kabilin bisan dugay nang nahuman ang proyekto.

Kini mao ang akong oportunidad sa pagsulti kaninyo kon unsa ka dako ang akong pasalamat kaninyo. Pinaagi sa mahigugmaong serbisyo nga inyong nahatag alang sa Ginoo, nahimo ko nga dumadawat sa mga pasalamat sa mga tawo nga inyong gitabangan sa dihang nahimamat nako sila sa bisan asang dapit sa kalibutan.

Nakakita kamo og paagi sa paglipay kanila samtang kamo mitabang diha sa pamaagi sa Ginoo. Kamo ug ang mapainubsanong mga disipulo sa Manluluwas sama kaninyo gawasnong mihatag sa inyong pagserbisyo, ug ang mga tawo nga inyong gitabangan naningkamot sa paghatag kanako og abunda nga pasalamat agig balus.

Nakadawat usab ako og sama niana nga pagpahayag sa pasalamat gikan sa mga tawo nga nakauban ninyo sa pagtrabaho. Nakahinumdom ko kausa nga nagbarug tupad ni Presidente Ezra Taft Benson. Nag-istoryahanay kami kalabut sa pagserbisyo sa welfare diha sa Simbahan sa Ginoo. Nasurprisa ko sa iyang sama sa batan-on nga kalagsik sa dihang siya miingon, nga madasigong mipalihok sa iyang kamot, “Ganahan ko niini nga buhat, ug kini maoy buhat!”

Sa ngalan sa Agalon akong ipaabut ang pasalamat alang sa inyong buhat sa pagserbisyo sa mga anak sa atong Langitnong Amahan. Nakaila Siya kaninyo, ug nakita Niya ang inyong paningkamot, kakugi, ug sakripisyo. Ako nag-ampo nga Siya mohatag kaninyo og panalangin nga makita ang bunga sa inyong mga paghago diha sa kalipay niadtong inyong gitabangan ug uban niadtong inyong natabangan alang sa Ginoo.

Nasayud ko nga ang Dios nga Amahan buhi ug naminaw sa atong mga pag-ampo. Nasayud ko nga si Jesus mao ang Kristo. Kamo ug kadtong inyong giserbisyohan mahimong malimpyohan ug mapalig-on pinaagi sa pagserbisyo Kaniya ug sa pagsunod sa Iyang mga sugo. Mahimo kamong masayud ingon nga ako nasayud, pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo, nga si Joseph Smith mao ang propeta sa Dios sa pagpahiuli sa tinuod ug buhi nga Simbahan, nga mao kini. Ako mopamatuod nga si Presidente Thomas S. Monson mao ang buhing propeta sa Dios. Siya mao ang talagsaong ehemplo unsa ang nabuhat sa Ginoo: sa paghimo og kaayohan. Nag-ampo ko nga kita mopahimulos sa mga oportunidad nga “ipataas ang mga kamot [sa] nawad-an og paglaum, ug lig-una ang mga tuhod nga mahuyang.”6 Sa sagradong pangalan ni Jesukristo, amen.