2010–2019
Ang Milagro sa Pag-ula
Mga Footnote
Tema

Ang Milagro sa Pag-ula

Walay sala o kalapasan, kasakit o kasubo, nga wala malakip sa makaayo nga gahum sa Iyang pag-ula.

Samtang nangandam sa akong ipakigpulong niini nga komperensya, may nadawat kong tawag sa telepono nga wala damha gikan sa akong amahan. Miingon siya nga ang akong manghod nga lalaki bag-o namatay nianang buntaga samtang natulog. Naguol kaayo ko. Siya 51 anyos pa lamang. Samtang naghunahuna ako kaniya, nadasig ako sa pagpaambit kaninyo sa pipila ka hitabo sa iyang kinabuhi. Gitugutan usab ako niini.

Sa batan-on pa ang akong igsoon gwapo, mahigalaon, ug matinagdanon—hingpit ang dedikasyon sa ebanghelyo. Human sa malampusong misyon, nakigminyo siya sa iyang hinigugma didto sa templo. Napanalanginan sila og anak nga lalaki ug babaye. Ang iyang kaugmaon puno sa paglaum.

Apan siya minunot sa iyang kahuyang. Gipili niya nga magpatuyang sa kinabuhi, nga nakadaot sa iyang panglawas, kaminyoon, ug sa iyang pagkamiyembro sa Simbahan.

Mipalayo siya sa pamilya. Gipadayon niya ang makalag-lag niyang kinaiya kapin sa usa ka dekada, apan ang Manluluwas wala makalimot o mobiya kaniya. Sa katapusan ang kapait sa iyang pag-antus maoy hinungdan nga ang diwa sa pagpaubos misulod kaniya. Ang iyang mga pagbati sa kasuko, rebelyon, ug pakigbatok nag-anam og kawala. Sama sa nawala nga anak, “naulian na siya sa pamuot.”1 Misugod siya pagkab-ut ngadto sa Manluluwas ug sa pagpauli ngadto sa iyang panimalay ug sa mga matinud-anong ginikanan nga wala gayud mawad-i og paglaum kaniya.

Gisugdan niya ang paghinulsol. Dili kadto sayon. Human nga nawala sa Simbahan sulod sa 12 ka tuig, siya gibunyagan pag-usab ug nadawat pag-usab ang gasa sa Espiritu Santo. Sa kadugayan ang iyang priesthood ug mga panalangin sa templo nabalik kaniya.

Napanalanginan siya nga nakakita og babaye kinsa andam nga moantus sa iyang kasamtangan nga mga problema sa panglawas tungod sa iyang nahimo, ug sila na-sealed sa templo. Nakaanak sila og duha. Nagserbisyo siyang matinud-anon sa bishopric sulod sa daghang tuig.

Ang akong igsoon namatay Lunes sa buntag, Marso 7. Sa miaging Biyernes siya ug ang iyang asawa mitambong sa templo. Pagka Dominggo sa buntag, nagtudlo siya sa priesthood sa iyang grupo sa high priest. Natulog siya nianang gabhiona, nga dili na makamata pag-usab niining kinabuhia—apan nagpaabut sa pagkabanhaw sa mga makiangayon.

Nagpasalamat ako sa milagro sa Pag-ula diha sa kinabuhi sa akong igsoon. Ang Pag-ula sa Manluluwas maanaa sa matag usa kanato—kanunay.

Matagamtam nato ang Pag-ula pinaagi sa paghinulsol. Kon kita maghinulsol, ang Ginoo nagtugot nga atong matalikdan ang nangagi nga mga kasaypanan.

“Tan-awa, siya kinsa naghinulsol sa iyang mga sala, ang mao gipasaylo, ug Ako, ang Ginoo, dili na mahinumdom kanila.

“Pinaagi niini kamo masayud kon ang usa ka tawo naghinulsol sa iyang mga sala—tan-awa, siya mokumpisal kanila ug mobiya kanila.”2

Matag usa kanato may nailhang tawo nga may grabing mga hagit sa iyang kinabuhi—usa ka tawo nga nahisalaag. Kanang tawhana mahimong usa ka higala o kaliwat, ginikanan o anak, bana o asawa. Kanang tawhana posible gani nga kamo.

Ako namulong alang sa tanan, bisan kaninyo. Namulong ako kabahin sa milagro sa Pag-ula.

Ang Mesiyas mianhi aron sa pagtubos sa katawhan gikan sa Pagkapukan ni Adan.3 Tanan nga gikan sa ebanghelyo ni Jesukristo nagpunting sa sakripisyo sa Mesiyas, ang Anak sa Dios.4

Ang plano sa kaluwasan dili mapadangat kon wala ang pag-ula. “Busa ang Dios sa iyang kaugalingon miula sa iyang dugo alang sa mga sala sa kalibutan, aron pagpadangat sa laraw sa kalooy, pagtagbaw sa mga gipangayo sa kaangayan, nga ang Dios unta mahimo nga usa ka mahingpit, makiangayon nga Dios, ug usa ka maloloy-on nga Dios usab.”5

Ang maulaon nga sakripisyo kinahanglan nga pas-anon sa walay sala nga Anak sa Dios, kay ang napukan nga tawo dili makaula sa kaugalingon niyang mga sala.6 Ang Pag-ula kinahanglan nga usa ka walay kinutuban―moabut sa tanan hangtud sa kahangturan.7

Pinaagi sa Iyang pag-antus ug kamatayon, ang Manluluwas miula alang sa mga sala sa katawhan.8 Ang Iyang Pag-ula nagsugod sa Getsemani ug hangtud ngadto sa krus ug natapos sa Pagkabanhaw.

“Oo, … siya dad-on, ilansang sa krus, ug patyon, ang lawas nahimo nga ulipon ngadto sa kamatayon, ang kabubut-on sa Anak ingon nga gituhop ngadto sa kabubut-on sa Amahan.”9 Pinaagi sa Iyang matubsanon nga sakripisyo, Siya mihimo sa “iyang kalag nga usa ka halad alang sa sala.”10

Isip Bugtong nga Anak sa Dios dinhi sa unod, Siya nakapanunod sa gahum batok sa pisikal nga kamatayon. Kana nakapasustiner Kaniya sa Iyang kinabuhi samtang Siya nag-antus “gani labaw nga ang tawo makaantus, gawas kini ngadto sa kamatayon; kay tan-awa, dugo manggawas gikan sa matag lungag sa iyang mga panit, hilabihan ka dako [sa] iyang kasubo tungod sa mga pagkadautan ug sa mga pagkasalawayon sa iyang mga katawhan.”11

Dili lang kay Siya mitubos sa mga sala sa katawhan, apan Siya usab midala “diha kaniya sa mga sakit ug mga balatian sa iyang mga katawhan.” Ug Siya modala “diha kaniya sa ilang mga kahuyang, nga ang iyang kasingkasing mahimo nga mapuno uban sa kalooy, … nga siya mahimo nga masayud sumala sa unod unsaon pagtabang ang iyang mga katawhan sumala sa ilang mga kahuyang.”12

Ang Manluluwas mibati sa gibug-aton sa kasakit alang sa tanang katawhan—ang kasakit alang sa sala ug sa kasubo. “Sa pagkamatuod siya mipas-an sa atong mga kagul-anan, ug midala sa atong mga kasub-anan.”13

Pinaagi sa Iyang Pag-ula, Siya moayo dili lamang sa mga malapason, apan Siya usab moayo sa mga inosente kinsa nag-antus tungod sa mga kalapasan. Sa higayon ang mga inosente mogamit sa ilang hugot nga pagtuo sa Manluluwas ug sa Iyang Pag-ula ug mopasaylo sa malapason, sila usab mamaayo.

Adunay mga higayon nga ang matag usa kanato nagkinahanglan og “kahupayan sa mga paghasol sa konsensya nga naggikan sa mga kasaypanan ug mga sala.”14 Kon kita maghinulsol, ang Manluluwas mopapha nianang pagkasad-an sa atong mga kalag.

Pinaagi sa maulaon Niya nga sakripisyo, ang atong mga sala mahugasan. Gawas lamang sa mga sala sa kapildihan, ang Pag-ula maanaa sa tanan nga mga tawo sa tanang panahon, bisan unsa ka dako o ka gamay sa sala, “sa mga kondisyon sa paghinulsol.”15

Tungod sa Iyang walay katapusan nga gugma, si Jesukristo midapit kanato sa paghinulsol aron kita dili mag-antus sa tanang gibug-aton sa kaugalingon natong mga sala:

“Paghinulsol—paghinulsol, tingali unya … ang imong mga pag-antus masakit—unsa ka sakit ikaw wala masayud, unsa ka hilabihan kaanindot ikaw wala masayud, oo, unsa ka lisud sa pag-antus ikaw wala masayud.

“Kay tan-awa, Ako, ang Dios, nag-antus niini nga mga butang alang sa tanan, nga sila unta dili mag-antus kon sila maghinulsol;

“Apan kon dili sila maghinulsol sila kinahanglan gayud nga mag-antus sama kanako;

“Kansang pag-antus nakapahimo sa akong kaugalingon, gani ang Dios, ang labing halangdon sa tanan sa pagkurog tungod sa kasakit, ug sa pag-agas sa dugo sa matag lungag sa panit, ug sa pag-antus sa lawas ug sa espiritu.”16

Ang Manluluwas mitanyag sa pag-ayo niadtong nag-antus gumikan sa sala. “Dili ba kamo mobalik ngari kanako, ug maghinulsol sa inyong mga sala, ug makabig, nga aron unta Ako moayo kaninyo?”17

Si Jesukristo ang Bantugan nga Mag-aalim sa atong mga kalag. Gawas sa mga sala sa kapildihan, walay sala o kalapasan, kasakit o kasubo, nga wala malakip sa makaayo nga gahum sa Iyang pag-ula.

Kon makasala kita, si Satanas moingon kanato nga nawala na kita. Sa sukwahi, ang atong Manunubos mitanyag og katubsanan ngadto sa tanan—bisan unsa pa ang sayop natong nahimo—bisan gani kaninyo ug kanako.

Samtang ikonsiderar ninyo ang inyong kinabuhi, duna bay mga butang nga angay ninyong usbon? Aduna ba kamoy sayop nga kinahanglang makorihian?

Kon kamo nag-antus sa kahasol sa konsensya o pagbasol, kapungot o kasuko, o pagkawala sa pagtuo, dapiton ko kamo sa pagpangita og kahupayan. Paghinulsol ug biyai ang inyong mga sala. Dayon, sa pag-ampo, pangayo og pasaylo sa Dios. Tinguhaa ang pasaylo niadtong nabuhatan ninyo og sayop. Pasayloa ang mga nakasala kaninyo. Pasayloa ang inyong kaugalingon.

Adtoa ang bishop kon gikinahanglan. Siya ang mensahero sa Ginoo alang sa kalooy. Motabang siya kaninyo samtang naningkamot kamong malimpyo pinaagi sa paghinulsol.

Isub-sob ang inyong kaugalingon sa pag-ampo ug pagtuon sa mga kasulatan. Sa inyong pagbuhat sa ingon, inyong mabatyagan ang makalimpyo nga impluwensya sa Espiritu. Ang Manluluwas miingon nga, “Magbalaan sa inyong mga kaugalingon; oo, limpyohi ang inyong mga kasingkasing, ug hugasi ang inyong mga kamot … diha sa akong atubangan, aron Ako makahimo kaninyo nga limpyo.”18

Samtang gilimpyuhan kita pinaagi sa gahum sa Iyang Pag-ula, ang Manluluwas nahimo natong manlalaban ngadto sa Amahan, nga maghangyo:

“Amahan, tan-awa ang mga pag-antus ug ang kamatayon kaniya kinsa wala makabuhat og sala, kinsa ikaw nahimuot; tan-awa ang dugo sa imong Anak nga gipaagas, ang dugo kaniya kinsa ikaw mihatag nga ang imong kaugalingon unta pagahimayaon;

“Busa, Amahan, luwasa kining akong mga kaigsoonan nga mituo sa akong ngalan, nga sila moduol ngari kanako ug makabaton sa walay katapusan nga kinabuhi.”19

Matag usa kanato gihatagan sa gasa sa moral nga kabubut-on. “Ang mga tawo gawasnon … sa pagpili sa kalingkawasan ug sa kinabuhi nga dayon, pinaagi sa halangdon nga Tigpataliwala sa tanan nga mga tawo, o pagpili sa pagkabihag ug sa kamatayon, sumala sa … gahum sa yawa.”20

Mga tuig ang milabay ang akong igsoon migamit sa iyang kabubut-on dihang gipili niya ang pagpatuyang sa kinabuhi nga nakadaot sa iyang panglawas, sa iyang pamilya, ug sa iyang pagkamiyembro sa Simbahan. Paglabay sa katuigan gigamit niya ang sama nga kabubut-on dihang gipili niya ang paghinulsol, gipahiuyon ang iyang kinabuhi sa mga pagtulun-an sa Manluluwas, ug sa literal nga paagi natawo pag-usab pinaagi sa gahum sa Pag-ula.

Ako mopamatuod sa milagro sa Pag-ula. Akong nakita ang makaayo nga gahum niini sa kinabuhi sa akong igsoon ug gibati kini sa kaugalingon nakong kinabuhi. Ang makaalim ug matubsanong gahum sa Pag-ula anaa alang kanatong tanan—sa kanunay.

Akong ipamatuod nga si Jesus mao ang Kristo—ang Mag-aalim sa atong mga kalag. Ako nag-ampo nga ang matag usa kanato mosanong sa pagdapit sa Manluluwas: “Dili ba kamo mobalik ngari kanako, ug maghinulsol sa inyong mga sala, ug makabig, nga aron unta Ako moayo kaninyo?”21 Sa pangalan ni Jesukristo, amen.