2010–2019
Ang LDS nga mga Kababayen-an Talagsaon!
Mga Footnote
Tema

Ang LDS nga mga Kababayen-an Talagsaon!

Daghan sa atong nahimo sa Simbahan nahitabo tungod sa dili hinakog nga pagserbisyo sa kababayen-an.

Ang tigsulat ug historian nga si Wallace Stegner misulat mahitungod sa paglalin sa Mormon ug sa panagpundok didto sa Walog sa Salt Lake. Wala niya dawata ang atong tinuohan ug sa daghang paagi nanaway; bisan pa, nadani siya sa debosyon ug kabayanihon sa atong nag-unang mga miyembro sa Simbahan, ilabi na sa mga babaye. Siya misulat, “Ang ilang mga babaye talagsaon.”1 akong ipalanog kanang sentimento karon. Ang atong kababayen-an nga mga Santos sa Ulahing mga Adlaw talagsaon!

Ang Dios mihatag sa mga kababayen-an og balaang mga kalidad sa kusog, hiyas, gugma, ug kaandam sa pagsakripisyo sa pagpasanay og mga henerasyon sa Iyang espiritu nga mga anak.

Ang bag-o lang nga pagtuon sa Estados Unidos nagpahayag nga ang mga kababayen-an sa tanang tinuohan “mas hugot og pagtuo sa Dios” ug mas motambong sa relihiyusong mga serbisyo kaysa mga lalaki. “Hapit sa tanang paagi sila mas relihiyuso.”2

Wala ako masurprisa niini nga resulta, ilabi na sa dihang akong gipamalandungan ang labing taas nga tahas sa mga pamilya ug sa kababayen-an sa atong tinuohan. Ang atong doktrina tin-aw: Ang kababayen-an mga anak sa atong Langitnong Amahan, kinsa nahigugma kanila. Ang mga asawa ug ang ilang mga bana patas lang. Ang kaminyoon nagkinahanglan og hingpit nga pagpakig-uban diin ang mga asawa ug bana magtambayayong sa pagkab-ot sa mga panginahanglan sa pamilya.3

Nasayud kita nga adunay daghang hagit sa mga kababayen-an, lakip kadtong naningkamot sa pagsunod sa ebanghelyo.

Panulundon sa mga Sister nga Pioneer

Ang pinakaunang hiyas diha sa kinabuhi sa kaliwatan natong mga pioneer mao ang hugot nga pagtuo sa mga sister. Ang kababayen-an sa balaang kinaiyahan adunay mas dako nga gasa ug responsibilidad sa panimalay ug sa mga anak ug sa pag-alima ug sa ubang mga kahimtang. Sa katin-awan niini, ang hugot nga pagtuo sa mga sister sa kaandam nga mobiya sa ilang mga panimalay aron sa pagtabok sa mga wala mahibaloing kapatagan makapadasig kaayo. Kon ang usa ka tawo mokategoriya sa ilang makahuluganon kaayong hiyas, kana mao ang ilang dili mapaling nga pagtuo sa gipahiuli nga ebanghelyo sa Ginoo nga si Jesukristo.

Ang bayanihon nga asoy kon unsa ang gisakripisyo niining mga kababayen-an nga pioneer ug natuman samtang mitabok sila sa kapatagan maoy usa ka bililhong panulundon sa Simbahan. Natandog ko sa asoy ni Elizabeth Jackson, kansang bana si Aaron namatay human sa katapusang pagtabok didto sa Platte River kuyog sa Martin handcart company. Siya misulat:

“Dili ko mosulay sa paghulagway sa akong mga pagbati sa pagkahimong biyuda uban sa tulo ka anak, sa ingon kalisud nga mga kahimtang. … Nagtuo ako … nga ang akong mga pag-antus alang sa Ebanghelyo mopanalangin kanako alang sa akong kaayohan. …

“Ako [mihangyo] sa Ginoo, … Siya kinsa misaad nga mahimong bana sa biyuda, ug amahan sa mga walay amahan. Mihangyo ako kaniya ug siya miabut sa pagtabang kanako.”4

Si Elizabeth miingon nga gisulat niya ang kasaysayan alang niadtong may susamang kasinatian uban sa paglaum nga ang kaliwatan unta andam nga moantus ug mosakripisyo sa tanang butang alang sa gingharian sa Dios.5

Ang Kababayen-an sa Simbahan Karon Mga Lig-on ug Maisug

Nagituo ako nga ang kababayen-an sa Simbahan karon moatubang sa hagit ug sa tanang butang lig-on ug matinud-anon. Ang mga lider sa priesthood niining Simbahan sa tanang bahin mapasalamatong miila sa serbisyo, sakripisyo, pasalig, ug kontribusyon sa mga sister.

Daghan sa atong nahimo sa Simbahan nahitabo tungod sa dili hinakog nga pagserbisyo sa kababayen-an. Sa Simbahan man o sa balay, maanindot tan-awon nga ang priesthood ug ang Relief Society hingpit nga nagtambayayong. Ang ingon nga relasyon susama sa nindot nga paminawon nga orkestra, ug ang tukar niini nagdasig kanatong tanan.

Sa bag-o pa lang ko nga gisangunan sa usa ka komperensya sa Mission Viejo California Stake, natandog ako sa asoy sa ilang upat ka stake nga kalihokan sa sayaw sa kabatan-onan sa Bisperas sa Bag-ong Tuig. Human sa sayaw, usa ka gamayng bag ang nakit-an nga walay ngalan sa gawas. Akong ipaambit kaninyo ang gisulat ni Sister Monica Sedgwick, ang presidente sa Young Women sa Laguna Niguel stake: “Dili mi gustong manginlabot, personal nga gamit kini sa usa ka tawo! Mao nga mainampingon namo kining giablihan ug gikuha ang naa sa ibabaw—unta, mailhan kini. Duna gyud, apan sa laing bahin—kini usa ka pamphlet sa Alang sa Kalig-on sa Kabatan-onan. Wow! Nagpaila kini ngari kanamo kon unsa siya. Dayon among gikuot ang sunod nga butang, usa ka gamayng notebook. Siguradong makahatag kini og mga tubag, apan lahi ra kay sa gipaabut. Ang unang pahina mao ang lista sa paboritong mga kasulatan. Adunay lima pa ka pahina nga maayong pagkasulat nga mga kasulatan ug personal nga mubong mga sulat.”

Ang mga sister gusto dayong makighimamat niining matinud-anon nga batan-ong babaye. Gihiling nila ang gamay nga bag aron sa pag-ila sa tag-iya. Nakakuha sila og pangpresko sa ginhawa, sabon, lotion ug brush. Ganahan ko sa ilang mga komentaryo: “Oh, maayo ang manggawas sa iyang ba-ba; duna siyay limpyo og lumo nga mga kamot; ug giatiman niya ang iyang kaugalingon.”

Mahinamon silang naghulat sa sunod nga bahandi. Anaa ang nindot nga hinimo gikan sa balay nga pitaka sa sinsilyo nga gamit ang karton sa juice, ug dunay gamay nga kwarta sa gi-zipper nga bulsa. Sila miingon, “Ahh, mamugnaon siya ug andam!” Mora sila og mga gagmayng bata nianang kabuntagon sa Pasko. Unsay sunod nilang nakuha mas nakapasurprisa kanila: resipe alang sa paghimo og Black Forest chocolate cake, ug mubong sulat alang sa birthday sa usa ka higala. Daw makasinggit sila, “Usa siya ka HOMEMAKER! Mahunahunaon ug maalagaron.” Dayon, oo, sa katapusan pipila ka ilhanan. Ang mga lider sa kabatan-onan miingon nga gibati gayud nilang napanalanginan “nga makakita sa hilum nga ehemplo sa usa ka batan-ong dalaga nga nagsunod sa ebanghelyo.”6

Kini nga asoy naghulagway sa pasalig sa atong batan-ong kababayen-an sa Simbahan kabahin sa mga sumbanan.7 Ehemplo usab kini sa maamumahon, interesado, mapahinungurong mga lider sa Young Women sa tibuok kalibutan. Sila mga talagsaon!

Ang mga sister adunay mahinungdanong tahas sa Simbahan, sa pamilya, ug isip mga indibidwal sa plano sa Langitnong Amahan. Daghan niini nga mga responsibilidad walay suweldo apan naghatag og katagbawan ug walay katapusan ang kamahinungdanon. Bag-ohay lang usa ka masanagon ug maantigo kaayo nga babaye nga sakop sa editorial board sa newspaper nangayo og deskripsyon unsa ang tahas sa mga kababayen-an diha sa Simbahan. Gipasabut nga ang tanang mga lider sa among kongregasyon walay suweldo. Misalga siya sa pag-ingon nga dili na kaayo siya interesado. Miingon siya, “Dili ko motuo nga ang mga kababayen-an nagkinahanglan og walay bayad nga mga trabaho.”

Among gipasabut nga ang pinakaimportante nga organisasyon sa yuta mao ang pamilya, diin “ang mga amahan ug mga inahan … magkauban.”8 Walay bisan usa nga gisuwelduhan, apan ang mga panalangin lisud ihulagway. Kami dayag lang misulti kaniya mahitungod sa mga organisasyon sa Relief Society, Young Women, ug Primary nga gipangulohan og mga babaye nga presidente. Atong nakita nga gikan sa unang kasaysayan ang mga lalaki ug mga babaye mag-ampo, mopasundayag og musika, mowali, ug mokanta sa choir, bisan sa miting sa sakrament, ang atong pinakasagrado nga miting.

Ang bag-ohay nga gidayeg kaayo nga basahon American Grace naghisgot sa mga kababayen-an sa lain-laing mga tinuohan. Nagpakita kini nga ang mga kababayen-an nga Santos sa Ulahing mga Adlaw lahi tungod sa ilang katagbawan sa ilang tahas sa pagpangulo sa Simbahan.9 Dugang pa, ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw sa kinatibuk-an, mga lalaki ug mga babaye, adunay mas lig-on nga pagbati sa ilang tinuohan kay sa ubang gitun-an nga mga relihiyon.10

Ang atong mga kababayen-an dili talagsaon tungod lang kay nakahimo sila sa paglikay sa mga kalisud sa kinabuhi—ingon og sukwahi. Talagsaon sila tungod sa paagi kon giunsa nila sa pag-atubang ang mga pagsulay sa kinabuhi. Bisan sa mga hagit ug mga pagsulay nga gitanyag sa kinabuhi—gikan sa kaminyoon o dili maayo nga panag-uban, mga pagpili sa mga anak, dili maayong panglawas, kakulang sa mga oportunidad, ug uban pang daghang problema—padayon silang lig-on ug dili matarug ug matinuoron sa tinuohan. Ang atong mga sister sa tibuok Simbahan padayon nga “nagtabang sa maluyahon, pagpataas sa mga kamot sa nawad-an og paglaum, ug paglig-on sa mga tuhod nga huyang.”11

Usa ka presidente sa Relief Society kinsa nagpasidungog niining dili kasagaran nga pagserbisyo miingon, “Bisan kon ang mga sister nagserbisyo, naghunahuna sila nga, ‘Kon ako makahimo pa lang unta og mas daghan pa!’” Bisan og dili sila perpekto ug ang tanan nanglimbasug, ang ilang hugot nga pagtuo sa usa ka mahigugmaong Amahan sa Langit ug ang kasiguroan sa maulaon nga sakripisyo sa Manluluwas mikuyanap sa ilang kinabuhi.

Ang Tahas sa mga Sister sa Simbahan

Sa miaging tulo ka tuig, ang Unang Kapangulohan ug ang Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles nangayo og giya, inspirasyon, ug pagpadayag samtang kami nakigtambag uban sa mga lider sa priesthood ug sa mga lider sa auxilliary ug mitrabaho sa bag-ong mga handbook sa Simbahan. Niini nga proseso akong gibati ang hilabihan nga pasalamat tungod sa mahinungdanong tahas sa mga sister, mga minyo ug dili minyo, nga ilang gidala sa kasaysayan ug karon diha sa panimalay ug sa Simbahan.

Ang tanang miyembro sa Simbahan ni Jesukristo “maghago diha sa iyang ubasan alang sa kaluwasan sa mga kalag sa mga tawo.”12 “[Ang] buhat sa kaluwasan naglakip sa misyonaryo nga buhat uban sa mga miyembro, retensyon sa kinabig, pagpaaktibo sa dili aktibong mga miyembro, templo ug buhat sa family history, … pagtudlo sa ebanghelyo,”13 ug pag-atiman sa mga kabus ug nanginahanglan.14Kini unang iadministrar diha sa ward council.15

Sa piho nga paagi, tuyo diha sa bag-ong mga handbook nga ang mga bishop, nga dunay daghang palas-anon, modelegar sa ubang mga responsibilidad. Ang mga miyembro kinahanglang mahibalo nga ang bishop gitudloan sa pagdelegar. Ang mga miyembro kinahanglan nga mopaluyo ug mosuporta kaniya samtang siya nagsunod niini nga tambag. Makagahin og dakong panahon ang bishop alang sa mga batan-on, mga young single adult, ug sa iyang pamilya. Iyang idelegar ang ubang importante nga responsibilidad ngadto sa mga lider sa priesthood, mga presidente sa auxiliary, ug sa matag lalaki ug babaye. Sa Simbahan ang tahas sa mga kababayen-an diha sa panimalay gitahud pag-ayo.16 Kon ang inahan makadawat og calling sa Simbahan nga nagkinahanglan og dakong panahon, ang amahan sa kasagaran hatagan og mas gaan nga calling aron mamentinar ang kabalanse sa kinabuhing pamilya.

Mga tuig nang milabay mitambong ko og stake conference sa Tonga. Pagka Dominggo sa buntag ang tulo ka laray sa atubangang lingkuranan napuno sa mga lalaki nga nanag-edad og 26 ngadto sa 35. Nagtuo ko nga choir sa mga kalalakin-an sila. Apan sa dihang gibasa na ang business sa komperensya, ang matag usa sa mga lalaki, 63 ang gidaghanon, mibarug samtang ang ilang ngalan gibasa ug gipaluyohan sa ordinasyon sa Melchizedek Priesthood. Nalipay ako ug ingon man nahingangha.

Human sa sesyon akong gipangutana si Presidente Mateaki, ang presidente sa stake, kon giunsa sa pagkahitabo kini nga milagro. Miingon siya nako nga sa miting sa stake council gihisgutan ang pagpaaktibo. Ang iyang presidente sa Relief Society sa stake, si Sister Leinata Va’enuku, nangutana kon tukma ba nga siya mosulti og gamay. Samtang nagsulti siya, ang Espiritu mipamatuod ngadto sa presidente nga ang iyang gisugyot tinuod. Mipasabut siya nga adunay daghang maayo nga mga batan-ong lalaki hapit na mag-20 ug ngadto sa 30 ang edad diha sa ilang stake nga wala pa magserbisyo og misyon. Miingon siya nga daghan kanila ang nahibalo nga gipakyas nila ang mga bishop ug mga lider sa priesthood kinsa midasig gayud kanila nga makaserbisyo og misyon, ug sila karon mibati nga ikaduha lang [second-class] sila nga mga miyembro sa Simbahan. Gipasabut niya nga sila mga batan-ong lalaki lapas na ang edad sa pagmisyon. Iyang gipahayag ang iyang gugma ug kabalaka alang kanila. Gipasabut niya nga ang tanang makaluwas nga mga ordinansa maangkon gihapon nila ug ang focus mao ang pag-orden ngadto sa priesthood ug sa mga ordinansa sa templo. Iyang nakita nga samtang ang pipila niini nga mga batan-ong lalaki wala pa maminyo, ang kadaghanan kanila naminyo sa buotang mga babaye—ang uban aktibo, ang uban dili aktibo, ug ang uban dili mga miyembro.

Human sa ganid nga diskusyon sa stake council, nahukman nga ang kalalakin-an sa priesthood ug ang kababayen-an sa Relief Society molihok sa pagduol niining mga lalaki ug sa ilang mga asawa, samtang ang mga bishop migahin og daghan sa ilang oras ngadto sa mga kabatan-onang lalaki ug mga babaye sa mga ward. Ang apil sa pagluwas miuna sa pag-focus sa pag-andam kanila alang sa priesthood, mahangturon nga kaminyoon, ug sa makaluwas nga mga ordinansa sa templo. Sulod sa misunod nga duha ka tuig hapit tanang 63 ka mga lalaki kinsa gipaluyon ngadto sa Melchizedek Priesthood sa komperensya nga akong gitambungan na-endowed sa templo ug na-sealed ang ilang mga asawa ngadto kanila. Kini nga asoy usa ka ehemplo kon unsa ka importante ang atong mga sister sa buhat sa kaluwasan sa among mga ward ug stake ug sa unsang paagi kini nagpadangat og pagpadayag, ilabi na sa mga konseho sa pamilya ug Simbahan.17

Ang Tahas sa mga Sister sa Pamilya

Atong giila nga naay daghang pundok ang gipahimutang batok sa mga kababayen-an ug sa mga pamilya. Sa bag-ong pagtuon nakita nga nagkahuyang ang debosyon sa kaminyoon, uban sa nagkaminus nga gidaghanon sa mga hingkod nga magminyo.18 Alang sa pipila, ang kaminyoon ug ang pamilya nahimo na nga “opsyonal nga kapilian kay sa maoy pinakabaruganan sa pag-organisar sa atong katilingban.”19 Ang mga kababayen-an nag-atubang og daghang opsyon ug nanginahanglan sa mainampoong pagkonsiderar sa ilang mga pagpili ug sa unsang paagi kini nakaapekto sa ilang pamilya.

Sa didto ko sa New Zealand sa miaging tuig, nakabasa ko sa usa ka Auckland newspaper kabahin sa mga babaye, nga dili sa atong tinuohan, nga nanglimbasug bahin niining mga butanga. Usa ka inahan miingon nga nakaamgo siya nga sa iyang sitwasyon, ang iyang pagpili kon manarbaho ba siya o sa balay nahimo tungod sa bag-o nga carpet ug sa second hand nga sakyanan nga dili gayud niya kinahanglan. Laing babaye, bisan pa, mibati nga ang “kinadak-ang kaaway sa usa ka malipayong pamilya dili ang trabaho nga sweldado—kondili ang telebisyon.” Miingon siya nga ang mga pamilya dato sa TV ug ang oras sa pamilya kulang kaayo.20

Kini mga emosyonal kaayo, personal nga mga desisyon, apan dunay duha ka baruganan nga angay natong hinumduman. Una, walay babaye nga angay mangayog pasaylo o mobati nga ang iyang kontribusyon gamay ra tungod kay iyang gigahin ang iyang unang paningkamot sa pagpadagko ug pag-atiman sa mga anak. Walay laing mas makahuluganon sa plano sa atong Langitnong Amahan. Ikaduha, kitang tanan magmatngon gayud nga dili magmahukmanon o maghunahuna nga ang mga sister minus sa kaisug kon nakadesisyon nga manarbaho gawas sa panimalay. Panagsa ra kitang makasabut o hingpit nga makadayeg sa mga kahimtang sa katawhan. Ang mga bana ug mga asawa kinahanglan nga mainampoong magtinambagay, sa pagsabut nga sila may tulubagon sa Dios sa ilang mga desisyon.

Kamong mahalaron nga mga sister nag-inusara nga ginikanan sa bisan unsang rason, ang among mga pagbati anaa kaninyo uban sa pagdayeg. Ang propeta miklaro niini “nga daghang kamot andam sa pagtabang kaninyo. Ang Ginoo wala makalimot kaninyo. Ni ang Iyang Simbahan.”21 Manghinaut ko nga ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw mag-una sa pagmugna og usa ka palibut sa trabahoan nga mas bukas ug maabi-abihon ngadto sa mga babaye ug lalaki sa ilang mga responsibilidad isip mga ginikanan.

Kamong mga maisug ug matinud-anong dili minyo nga mga sister, palihug hibaloi nga kami nahigugma ug nagdayeg kaninyo, ug kami mosiguro kaninyo nga walay mahangturong panalangin ang ihikaw kaninyo.

Ang talagsaong babaye nga pioneer si Emily H. Woodmansee misulat sa teksto sa himno “As Sisters in Zion.” Husto kaayo ang iyang pagpahayag nga “ang buhat sa mga anghel gipabuhat sa mga babaye.”22 Gihulagway kini nga “walay kalainan sa paghimo sa direkta ug diha-diha dayon nga paghangyo sa atong Langitnong Amahan, ug ‘kini mao ang iyang gasa nga … maangkon sa … mga sister’”23

Minahal nga mga sister, nahigugma ug nagadayeg kami kaninyo. Among gipasalamatan ang inyong pagserbisyo sa gingharian sa Ginoo. Kamo mga talagsaon! Akong ipahayag ang akong pasalamat sa kababayen-an sa akong kinabuhi. Ako mopamatuod sa katinuod sa Pag-ula, sa kabalaan sa Manluluwas, ug sa Pagpahiuli sa Iyang Simbahan, sa pangalan ni Jesukristo, amen.