2010–2019
Ang Adlaw nga Igpapahulay ug ang Sakrament
Mga Footnote
Tema

Ang Adlaw nga Igpapahulay ug ang Sakrament

Pun-a ang inyong pamilya sa gugma samtang ibalaan ninyo ang Igpapahulay sa tibuok adlaw ug sa pagsinati sa espirituhanong mga panalangin sa tibuok semana.

Akong mga igsoon, sa tibuok kalibutan karong buntaga mianhi kita aron maminaw sa tingog sa propeta. Akong ipamatuod nga ang tingog nga bag-o natong nadungog tingog sa buhing propeta sa Dios dinhi sa yuta karon, si Presidente Thomas S. Monson. Pagkabulahan nato nga maangkon ang iyang mga pagtulun-an ug ehemplo!

Karong tuiga kitang tanan may oportunidad sa pagtuon sa pulong sa mga propeta sa Bag-ong Tugon sa Sunday School. Samtang ang Daang Tugon mao ang pagtuon kabahin sa mga propeta ug sa katawhan, ang Bag-ong Tugon nag-focus sa kinabuhi ug impluwensya sa bugtong nga Tawo kinsa mianhi sa mortalidad nga dunay duha ka nasyonalidad sa langit ug sa yuta—atong Manluluwas ug Manunubos, si Jesukristo.

Ang kalibutan karon natuhop sa mga doktrina sa katawhan nga sayon na lang ang pagkalimot ug pagkawala sa pagtuo nianang importante kaayo nga asoy sa kinabuhi ug pangalagad sa Manluluwas —ang Bag-ong Tugon. Kining sagrado nga volume mao ang sentro sa kasaysayan sa kasulatan, sama nga ang Manluluwas Mismo kinahanglang mao ang sentro sa atong kinabuhi. Kinahanglang mopasalig kita sa atong kaugalingon sa pagtuon niini ug pagbahandi niini!

Adunay bililhon kaayong mga perlas sa kaalam nga makaplagan sa atong pagtuon sa Bag-ong Tugon. Kanunay kong malingaw og basa sa mga asoy ni Pablo samtang mibiyahe siya ug miorganisar sa Simbahan sa Manluluwas, labi na sa iyang pagtulun-an ngadto ni Timoteo. Sa ikaupat nga kapitulo sa mga sinulat ni Pablo kang Timoteo, atong mabasa: “Isugo ug itudlo mo kining mga butanga. … Sa mga magtutuo, pagkinabuhi ingon nga panig-ingnan sa sinultihan, ug sa paggawi, sa gugma, sa pagtuo, sa kaputli.”1 Ako walay mahunahunaang mas maayong paagi sa atong pagsugod o pagpadayon nga mahimong panig-ingnan sa mga magtutuo kay sa atong pagbalaan sa adlaw nga Igpapahulay.

Sugod sa Paglalang sa kalibutan, usa ka adlaw ang gigahin nga lahi sa uban. “Ug gipanalanginan sa Dios ang adlaw nga ikapito, ug nagbalaan niini.”2 Gani ang Dios mipahulay gikan sa Iyang mga buluhaton niini nga adlaw, ug Siya naglaum nga ang Iyang mga anak mosunod. Ngadto sa mga anak sa Israel, Iyang gihatag ang sugo:

“Hinumduman mo ang Adlaw nga Igpapahulay, aron sa pagbalaan niini.

“Sa unom ka adlaw magbuhat ka, ug buhaton mo ang tanan nga imong buluhaton:

“Apan ang adlaw nga ikapito maoy usa ka adlaw nga igpapahulay alang sa Ginoo nga imong Dios. …

“… Busa gipanalanginan sa Ginoo ang adlaw nga igpapahulay, ug gibalaan niya kini.”3

Ang sumbanan sa pagbalaan sa adlaw nga Igpapahulay angay nga kanunayng maglakip sa pagsimba. Human si Adan ug si Eva nahimong mortal, gisugo sila nga “mosimba sa Ginoo nga ilang Dios, ug … mohalad sa unang mga anak sa ilang mga kahayopan [isip] usa ka halad ngadto sa Ginoo … [pagka] sama sa sakripisyo sa Bugtong Anak sa Amahan.”4 Ang sakripisyo gamit ang mga hayop nagpahinumdom sa kaliwatan ni Adan nga moabut ang adlaw nga ang Kordero sa Dios, si Jesukristo, mosakripisyo sa kaugalingon Niya nga kinabuhi alang kanato.

Sa tibuok Niyang kinabuhi ang Manluluwas namulong kabahin niana nga sakripisyo.5 Sa bisperas sa paglansang Kaniya, ang Iyang mga pulong nagsugod sa pagkatuman. Iyang gipundok ang Iyang mga disipulo sa kwarto sa taas, layo sa mga kalinga sa kalibutan. Iyang gipasiugdahan ang sakrament sa Panihapon sa Ginoo.

“Ug samtang nangaon sila, si Jesus mikuhag tinapay, ug sa nakapanalangin na niini, kini iyang gipikaspikas, ug ngadto sa mga tinun-an, gihatag niya nga nag-ingon, Kumuha, ug kumaon kamo; kini mao ang akong lawas.

“Ug gikuha niya ang kopa, ug sa nakapasalamat na siya, kanila gihatag kini niya, nga nag-ingon, Uminom kamo niini kamong tanan;

“Kay kini mao akong dugo sa pakigsaad, nga igaula alang sa daghan sa kapasayloan sa mga sala.”6

Sukad niadto, ang Pag-ula sa Manluluwas nahimo nga mahinungdanon ug katapusang sakripisyo. Sa dihang Siya mipakita didto sa kontinente sa Amerika human sa Iyang Pagkabanhaw, Iyang gitugyan ang Iyang priesthood ngadto sa Iyang mga disipulo ug gipaila ang sakrament pinaagi sa pag-ingon:

“Ug kini kamo sa kanunay maninguha sa pagtuman, … gani ingon nga Ako mibuhat sa pagpikas-pikas sa pan ug pagpanalangin niini ug paghatag niini nganha kaninyo.

“… Ug kini mao ang usa ka pagpamatuod ngadto sa Amahan nga kamo sa kanunay mahinumdom kanako. Ug kon kamo sa kanunay mahinumdom kanako kamo makaangkon sa akong Espiritu uban kaninyo.”7

Talagsaon kadto nga bisan sa tumang kalibug panahon sa apostasiya, kini nga sumbanan sa pagbalaan sa adlaw nga Igpapahulay ug sa sakrament padayon nga gibuhat sa lain-laing paagi.

Dihang ang ebanghelyo gipahiuli, sila si Pedro, Santiago, ug Juan, tulo sa mga Apostoles kinsa unang nakadawat sa sakrament gikan sa Manluluwas, mipakita kang Joseph Smith ug ni Oliver Cowdery. Ubos sa ilang direksyon, gipahiuli ang awtoridad sa priesthood nga gikinahangalan sa pag-administrar sa sakrament ngadto sa mga miyembro sa Simbahan.8

Gitugyan sa Manluluwas ngadto sa Iyang mga propeta ug mga apostoles ug gikan kanila ngari kanato, kana nga awtoridad sa priesthood padayon nga anaa sa yuta karon. Ang mga batan-ong tighupot sa priesthood sa tibuok kalibutan mipasarang sa ilang kaugalingon sa paggamit sa gahum sa priesthood pinaagi sa matinguhaon nga pagtuman sa mga sugo ug pagsunod sa mga sumbanan sa ebanghelyo. Samtang kining batan-ong mga lalaki limpyo og mga kamot ug kasingkasing sa espirituhanong paagi, sila moandam ug mopanalangin sa sakrament diha sa pamaagi sa Manluluwas—sa paagi nga Iyang gihimo sa sobra sa 2,000 ka tuig nga milabay.

Ang pag-ambit sa sakrament maoy sentro sa atong pagbalaan sa adlaw nga Igpapahulay. Sa Doktrina ug mga Pakigsaad, ang Ginoo nagsugo kanatong tanan:

“Ug nga kamo mahimo unta nga labaw nga moamping sa inyong mga kaugalingon nga walay buling gikan sa kalibutan, ug kamo moadto sa balay alampoanan ug mohalad sa inyong mga sakramento diha sa akong balaan nga adlaw;

“Kay sa pagkatinuod kini mao ang adlaw nga gitudlo ngadto kaninyo sa pagpahulay gikan sa inyong mga kahago, ug mohatag og mga paghalad sa inyong mga pag-ampo ngadto sa Labing Halangdon. …

“Ug niini nga adlaw kamo dili mobuhat og bisan unsa nga butang.”9

Samtang atong gikonsiderar ang sundanan sa Igpapahulay ug ang sakrament sa atong kinabuhi, makita nga adunay tulo ka butang nga gikinahanglan sa Ginoo kanato: una, sa pagmatngon sa atong kaugalingon nga dili mabulingan sa kalibutan; ikaduha, sa pag-adto sa balay alampoanan ug sa paghalad sa atong mga sakrament; ug ikatulo, pagpahulay gikan sa atong mga kahago.

Usa ka talagsaong butang nga mahimong Kristiyano ug magpuyo isip tinuod nga disipulo ni Kristo. Kanato Siya miingon, “Sila dili iya sa kalibutan, maingon nga ako dili iya sa kalibutan.”10 Sa pagmatngon nga dili mabulingan ang atong kaugalingon gikan sa kalibutan, Siya naglaum kanato nga maglikay sa ingon ka kalibutanon nga kalingawan sa negosyo ug sa mga kalingawan sa adlaw nga Igpapahulay.

Nagtuo ko nga gusto sab Niya nga kita magsinina og tarung. Ang atong kabatan-onan tingali nagtuo sa karaang panultihon “Pangsimba nga sinina” dili na uso. Sa gihapon, nahibalo kita nga kon ang pang-Dominggo nga sinina makapangil-ad sa inadlawng sininaan, ang mga kinaiya ug buhat mosunod. Siyempre, dili kinahanglan nga magpormal og sinina ang mga bata sa Dominggo hangtud inig salop sa adlaw. Apan, pinaagi sa sinina nga atong giawhag nga ilang sul-ubon ug sa mga kalihokan nga atong giplano, sila atong gitabangan nga maandam alang sa sakrament ug sa pagtagamtam sa mga panalangin niini sa tibuok adlaw.

Unsay ipasabut sa paghalad sa atong mga sakramento ngadto sa Ginoo? Atong gidawat nga tanan kita masayop. Ang matag usa kanato may panginahanglan sa pagkumpisal ug sa pagbiya sa atong mga sala ug kasaypanan ngadto sa atong Langitnong Amahan ug sa uban nga tingali atong napasakitan. Ang Adlaw nga Igpapahulay naghatag kanato og bililhong oportunidad sa paghalad niining—atong mga sakrament—ngadto sa Ginoo. Miingon Siya, “Hinumdumi nga dinhi niini, nga adlaw sa Ginoo, kamo mohalad sa inyong mga halad ug sa inyong mga sakramento ngadto sa Labing Halangdon, mokumpisal sa inyong mga sala ngadto sa inyong mga kaigsoonan, ug sa atubangan sa Ginoo.”11

Si Elder Melvin J. Ballard misugyot, “Buot kami nga ang matag miyembro moduol sa lamesa sa sakrament tungod kay dapit kini alang sa pag-imbistiga sa kaugalingon, pagsusi sa kaugalingon, diin kita makakat-on sa paghusto sa atong dalan ug sa paghusto sa atong kinabuhi, ang pagdala sa atong kaugalingon nga uyon sa mga pagtulun-an sa Simbahan ug sa atong mga kaigsoonan.”12

Samtang takus kitang moambit sa sakrament, nagsaksi kita nga kita andam sa pagdala sa pangalan sa Manluluwas ngari kanato ug sa pagsunod sa Iyang mga sugo ug mohimo sa kanunay nga mohinumdom Kaniya, nga kita unta makabaton sa Iyang Espiritu uban kanato. Niini nga paagi ang pakigsaad sa atong bunyag nabag-o. Ang Ginoo misiguro sa Iyang mga disipulo, “Kon kamo magbuhat niini sa kanunay kamo mahinumdom niini nga takna nga Ako nag-uban kaninyo.”13

Usahay maghunahuna kita sa pagpahulay gikan sa atong mga paghago nga pasagdan lang ang galingan sa dagami nga mag-urong o magbutang og pahibalo nga Sarado diha sa pultahan. Apan sa kalibutan karon, ang paghago naglakip sa inadlaw nga trabaho sa atong kinabuhi. Nagpasabut kini og mga kalihokan sa negosyo nga atong humanon sa panimalay, mga kompetisyon sa dula, ug ubang tinguha nga mopalayo kanato sa pagsimba sa adlawng Igpapahulay ug sa oportunidad sa pagpangalagad sa uban.

“Ayaw pagtiaw-tiaw sa sagradong mga butang,”14 ang Ginoo mipadayag ngadto sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, ingon og nagpahinumdom kanato kon unsay Iyang gisulti ngadto sa Iyang mga disipulo: “Ang adlaw nga igpapahulay gibuhat alang sa tawo, dili ang tawo alang sa adlaw nga igpapahulay.”15

Mga kaigsoonan, sa ulahing mga adlaw ang kaaway molampos kon kita molugak sa atong mga pasalig sa Manluluwas, mobaliwala sa Iyang mga pagtulun-an nga anaa sa Bag-ong Tugon ug sa ubang kasulatan, ug mohunong sa pagsunod Kaniya. Mga ginikanan, karon ang panahon sa pagtudlo sa atong mga anak nga mahimong panig-ingnan sa mga tumutuo pinaagi sa pagtambong og miting sa sakrament. Inigka Dominggo sa buntag, tabangi silang makapahulay og tarung, makasinina og tarung, ug sa espirituhanong paagi andam sa pag-ambit sa mga simbolo sa sakrament ug pagdawat sa makapadan-ag, makapalig-on, mapakatuboy nga gahum sa Espiritu Santo. Pun-a ang inyong pamilya sa gugma samtang ibalaan ninyo ang Igpapahulay sa tibuok adlaw ug sa pagsinati sa espirituhanong mga panalangin sa tibuok semana. Dapita ang inyong mga anak sa “pagtindog ug pagpakita” pinaagi sa pagbalaan sa adlaw nga Igpapahulay, nga ang “[ilang] kahayag mao ang usa ka sukaranan alang sa tanan nga mga nasud.”16

Paglabay sa katuigan, padayon akong namalandong sa mga adlaw nga Igpapahulay sa akong kabatan-on. Kahinumdom gihapon ko sa unang adlaw nga mipasa ko sa sakrament isip deacon ug sa gagmayng baso nga akong gipasa sa mga miyembro sa among ward. Pila ka tuig ang milabay usa ka building sa Simbahan sa akong dapit gibag-o. Usa ka compartment diha sa pulpito nasilyohan. Dihang giablihan kini, dihay pipila niining gagmay nga baso nga natago sulod sa katuigan. Usa niini gihatag ngari nako isip usa ka handumanan.

Nakahinumdom usab ko sa green nga footlocker nga among gidala sa U.S. Marine Corps. Sa sulod niadto nga footlocker mao ang usa ka kahoy nga tray ug pinutos nga mga baso sa sakrament aron kami mapanalanginan og kalinaw ug paglaum sa Panihapon sa Ginoo bisan sa kagubot ug kasubo tungod sa gubat.

Kon maghunahuna ko niadtong mga baso sa sakrament sa akong kabatan-on, diha sa akong pinuy-anan sa natago nga walog ug sa laing liboan ka milya ang gilay-on diha sa Pasipiko, napuno ako sa pasalamat nga ang Manluluwas sa kalibutan andam sa pag-inom sa “pait nga kopa”17 alang kanako. Ug kay Siya mihimo, ako makasulti uban sa Salmista, “Akong kopa nagaawas”18 uban sa panalangin sa Iyang walay kinutoban ug mahangturon nga Pag-ula.

Niining adlawa sa wala pa ang Igpapahulay, samtang gisugdan nato kining talagsaong komperensya, atong hinumduman ang mga panalangin ug mga oportunidad nga atoa samtang manambong kita sa miting sa sakrament matag semana sa atong mga ward ug branch. Mangandam kita ug ipahaum ang atong kaugalingon sa Igpapahulay sa paagi nga makabu-bu sa mga panalangin nga gisaad ngari kanato ug sa atong mga pamilya. Akong ihatag ang akong linain nga pagsaksi nga ang talagsaong kalipay nga atong madawat niining kinabuhia anaa sa pagsunod sa Manluluwas. Unta magtuman kita sa Iyang mga sugo pinaagi sa pagbalaan sa Iyang adlaw mao ang akong pag-ampo sa pangalan ni Jesukristo, amen.