2010–2019
Mahimo nga sama sa Gamay nga Bata
Mga Footnote
Tema

Mahimo nga sama sa Gamay nga Bata

Kon kita adunay kasingkasing sa pagkat-on ug andam sa pagsunod sa ehemplo sa mga bata, ang ilang balaang hiyas makaabli sa atong kaugalingon nga espirituhanong pagtubo.

Ang atong Amahan sa Langit, sa Iyang dakong kaalam ug gugma, nagpadala sa Iyang espiritung anak nga mga lalaki ug mga babaye nganhi sa yuta isip mga bata. Sila moabut sa mga pamilya isip bililhon nga mga gasa nga adunay balaan nga kinaiya ug padulngan. Nasayud ang atong Langitnong Amahan nga ang mga bata mahinungdanon sa pagtabang kanato nga mahimong sama Kaniya. Adunay daghan kaayo natong makat-unan gikan sa mga bata.

Kining importante nga kamatuoran gipakita pipila ka tuig ang milabay samtang ang usa ka sakop sa Seventy diha sa buluhaton sa Hong Kong. Gibisitahan niya ang usa ka kasarangang ward nga naningkamut sa daghan nga mga paagi, wala makahimo sa pagsangkap alang sa kaugalingon niining mga panginahanglan. Samtang gihulagway sa bishop ang ilang sitwasyon, gibati sa General Authority nga pabayron ang mga miyembro sa ilang ikapulo. Ang bishop, nasayud sa ilang makalolooy nga mga kahimtang, nabalaka mahitungod kon unsaon niya pagtuman kana nga tambag. Gihunahuna niya kini ug mihukom nga makigsulti ngadto sa labing puno sa hugot nga pagtuo nga mga miyembro sa iyang ward ug mohangyo kanila sa pagbayad sa ilang ikapulo. Pagkasunod Dominggo miadto siya sa Primary. Mitudlo siya sa mga bata mahitungod sa balaod sa ikapulo sa Ginoo ug nangutana kon sila andam ba sa pagbayad sa ikapulo sa kwarta nga ilang kinitaan. Ang mga bata miingon nga ilang himoon. Ug ilang gihimo.

Sa wala madugay ang bishop miadto sa mga hamtong diha sa ward ug mipakigbahin ngadto kanila nga sulod sa milabay nga unom ka bulan ang ilang matinud-anong mga anak nagbayad og ikapulo. Nangutana siya kanila kon sila ba andam sa pagsunod sa ehemplo niining mga bata ug buhaton ang sama. Natandog pag-ayo ang mga tawo sa mga sakripisyo nga andam nga gipanghimo sa mga bata nga ilang gibuhat unsa ang angay aron makabayad sa ilang ikapulo. Ug ang tamboanan sa langit nabuksan. Uban sa ehemplo niining matinud-anong mga bata, usa ka ward ang mitubo sa pagkamasulundon ug sa pagpamatuod.

Si Jesukristo Mismo nagtudlo kanato sa pagtan-aw sa mga bata isip usa ka ehemplo. Ang Bag-ong Tugon nagrekord sa Iyang tubag sa diha nga ang Iyang mga Apostoles naglantugi kon kinsa ang angay nga mahimong labing dako didto sa gingharian sa langit. Gitubag ni Jesus ang ilang pangutana uban sa gamay apan gamhanan nga leksyon nga mogamit og butang. Gitawag niya ang usa ka gamay nga bata ngadto Kaniya ug gipalingkod siya diha sa taliwala kanila ug miingon:

“Gawas kon mangausab kamo, ug mangahimong sama sa mga gagmayng bata, dili gyud kamo makasulod sa gingharian sa langit.

“Busa bisan kinsa nga magpakaubos sa iyang kaugalingon sama niining gamayng bata, siya mao ang labing dako sa gingharian sa langit” (Mateo 18:3–4).

Unsa ang atong kinahanglan nga makat-unan gikan sa mga bata? Unsa nga mga kinaiya nga ilang gibatunan ug unsa nga mga ehemplo ang ilang gipakita nga makatabang sa atong kaugalingon nga espirituhanong kalamboan?

Kining bililhon nga mga bata sa Dios moabut kanato uban sa matuohon nga mga kasingkasing. Puno sila sa hugot nga pagtuo ug andam nga modawat sa mga pagdasig sa Espiritu. Sila naghulagway sa pagkamapainubsanon, pagkamasulundon, ug paghigugma. Sila sa kanunay mao ang unang mohigugma ug unang mopasaylo.

Tuguti ako sa pagpakigbahin og pipila ka mga kasinatian kon sa unsang paagi nga ang mga bata makapanalangin sa atong mga kinabuhi uban sa ilang inosente apan gamhanan nga mga ehemplo sa Kristohanong mga hiyas.

Si Todd, usa ka gamay nga batang lalaki nga dos anyos, bag-ohay lang mikuyog sa iyang inahan ngadto sa art museum nga nagpakita og espesyal nga exhibit sa nindot nga mga painting kabahin sa Manluluwas. Samtang ilang giagian ang sagrado nga mga imahe, nadungog niya ang iyang gamay nga batang lalaki nga matinahurong nagsulti sa ngalang “Jesus.” Miduko siya nga nakakita kaniya nga nagkyugpos ug nagduko samtang siya nagtan-aw sa mga painting. Makakat-on ba kita og usa ka butang gikan ni Todd mahitungod sa kinaiya nga mapainubsanon, sa balaan nga pagtahud, ug sa gugma alang sa Ginoo?

Sa miaging tinglarag gibantayan ko ang ehemplo sa usa ka 10 anyos nga batang lalaki sa Armenia. Samtang nagpaabut kami nga magsugod ang sakrament miting, namatikdan niya ang labing tigulang nga miyembro sa branch nga miabut. Siya ang daling miduol ngadto kaniya, gitunol ang iyang bukton aron makalakaw ang tigulang og tarung. Iyang gitabangan siya ngadto sa atubangan nga laray sa chapel, diin siya mas makadungog. Ang iyang gamay nga lihok sa kalooy nagtudlo ba kanato nga kadtong kinsa labing dako diha sa gingharian sa Dios mao kadtong kinsa nagbantay og mga oportunidad sa pag-alagad sa uban?

Si Katie, usa ka gamay nga bata, mitudlo kanato samtang atong makita ang iyang impluwensya diha sa iyang pamilya. Mitambong siya sa Primary ug nadani sa mga pagtulun-an sa ebanghelyo. Uban sa nagtubo nga hugot nga pagtuo ug pagpamatuod, si Katie nagbilin og mubo nga sulat diha sa unlan sa iyang mga ginikanan. Gisulat niya nga ang mga kamatuoran sa ebanghelyo adunay “luna sa iyang kasingkasing.” Gipakigbahin niya ang iyang dakong tinguha nga masuod ngadto sa Langitnong Amahan, magmasulundon sa Iyang mga sugo, ug mabugkos ang iyang pamilya didto sa templo. Ang yano nga pagpamatuod sa ilang buotang anak nga babaye mitandog sa mga kasingkasing sa iyang mga ginikanan sa gamhanan kaayong paagi. Si Katie ug ang iyang pamilya nakadawat gayud sa sagradong mga ordinansa sa templo nga nagbugkos sa ilang pamilya sa kahangturan. Ang matuohon nga kasingkasing ug ehemplo sa hugot nga pagtuo nakatabang sa pagdala og mahangturon nga mga panalangin ngadto sa iyang pamilya. Makahimo ba ang iyang sinserong pagpamatuod ug tinguha sa pagsunod sa plano sa Ginoo nga makagiya kanato sa pagtan-aw og mas klaro kon unsa ang labing importante?

Ang among pamilya nagkat-on gikan sa usa ka suod nga paryente, sa sais anyos nga si Liam. Niining milabay nga tuig nakigbisog siya sa grabe nga kanser sa utok. Human sa duha ka malisud nga operasyon, nadesisyunan nga siya nagkinahanglan usab og radiation. Sa panahon niining pagtambal gamit ang radiation, gikinahanglan siya sa hingpit nga mag-inusara ug maghigda nga dili gayud molihok. Si Liam dili gusto nga pakatulugon tungod kay lainan siya sa bation niya niini. Determinado siya nga kon makadungog lamang siya sa tingog sa iyang amahan diha sa intercom, makahigda siya nga dili maglihok nga walay pangpakatulog.

Sulod niining kulba nga mga panahon, misulti ang iyang papa ngadto kaniya uban sa mga pulong sa pagdasig ug paghigugma. “Liam, bisan tuod ikaw dili makakita kanako, ako ania ra dinhi. Nasayud ako nga ikaw makahimo niini. Gihigugma ko ikaw.” Malampuson nga gihuman ni Liam ang 33 nga gikinahanglan nga mga tambal sa radiation samtang nagpabiling hingpit nga wala maglihok, usa ka kalampusan nga ang iyang mga doktor nagtuo nga imposible nga walay pangpakatulog tungod sa iyang linghod nga edad. Sulod sa mga bulan nga kasakit ug kalisud, ang makapatakod nga pagkapositibo ni Liam nahimong gamhanang ehemplo sa pagpakigbisug sa kalisdanan uban sa paglaum ug gani kalipay. Ang iyang mga doktor, mga nurse, ug ang uban nga dili maihap nadasig sa iyang kaisug.

Nagkat-on kitang tanan og importante nga mga leksyon gikan ni Liam—mga leksyon mahitungod sa hugot nga pagtuo ug pagsalig sa Ginoo. Sama ni Liam, dili kita makakita sa atong Langitnong Amahan, apan kita makapaminaw sa Iyang tingog sa paghatag kanato og kalig-on nga atong gikinahanglan aron sa paglahutay sa mga hagit sa kinabuhi.

Ang ehemplo ba ni Liam makatabang kanato nga mas makasabut sa mga pulong ni Haring Benjamin nga mahimong ingon sa usa ka bata—manunuton, maaghup, mapainubsanon, mapailubon, ug puno sa gugma? (tan-awa sa Mosiah 3:19).

Ang mga bata naghatag og mga ehemplo sa mga kinaiya nga sama sa bata nga kinahanglan natong ipalambo o balikon sa pagdiskubre diha sa atong mga kaugalingon aron makasulod ngadto sa gingharian sa langit. Sila putli nga mga espiritu kinsa walay lama sa kalibutan—matudloan ug puno sa hugot nga pagtuo. Kini dili kahibudngan nga ang Manluluwas adunay linain nga gugma ug pagdayeg alang sa gagmay nga mga bata.

Taliwala sa dili ordinaryo nga mga hitabo sa pagbisita sa Manluluwas ngadto sa Amerika, ang Iyang malumo nga pagpangalagad ngadto sa mga bata lahi. Sa makapatandog nga paagi Siya mikuha sa matag bata.

“Ug siya mikuha sa ilang gagmay nga mga bata, sa tinagsa, ug mipanalangin kanila, ug nag-ampo ngadto sa Amahan alang kanila.

“Ug sa diha nga siya nakahimo na niini siya mihilak. …

“Ug siya namulong ngadto sa pundok sa mga katawhan, ug miingon ngadto kanila: Tan-awa ang inyong gagmay nga mga bata (3 Nephi 17:21–23).

Nagtudlo si Elder M. Russell Ballard kanato sa importansya sa pahimangno sa Manluluwas nga “tan-awa ang inyong gagmay nga mga bata” sa dihang siya miingon: “Timan-i nga Siya wala moingon ‘pasiplati sila’ o sa ‘yano nga obserbahi sila’ o ‘tan-aw panagsa sa ilang kasagaran nga nahimutangankinatibuk-ang lihok.’ Miingon Siya tan-awa sila. Alang kanako kana nangahulugan nga kinahanglan ato silang gakson uban sa atong mga mata ug uban sa atong mga kasingkasing; kita kinahanglan nga motan-aw ug modayeg kanila kon kinsa gayud sila: espiritu nga mga anak sa atong Langitnong Amahan, nga adunay balaang mga hiyas” (“Behold Your Little Ones,” Tambuli, Okt. 1994, 40; empasis gidugang).

Walay hingpit nga dapit sa pagtan-aw sa atong gagmay nga mga bata kay sa diha sa atong mga pamilya. Ang panimalay maoy usa ka dapit diin kitang tanan makakat-on ug makatubo og dungan. Usa sa atong matahum nga kanta sa Primary nagtudlo kanato:

Ang pamilya gihatag sa Dios

Aron pagtabang kanato—

Ingon niini gayud ang Iyang paghigugma,

Ang pamilya iya sa Dios.

Anaa sa atong mga pamilya, diha sa palibut sa gugma ug hugot nga pagtuo, diin atong makita ug madayeg sa mas personal nga paagi ang balaang mga hiyas sa Iyang espiritu nga mga anak. Anaa sa atong mga pamilya diin ang mga kasingkasing mapahumok ug sa pagpaubos kita magtinguha sa pag-usab, nga mahimong mas labaw nga sama sa bata. Kini ang proseso diin kita mamahimong mas Kristohanon.

Aduna bay pipila ka mga kasinatian sa kinabuhi nga nakuha gikan kanimo nga matuohong kasingkasing ug sama sa batang hugot og pagtuo diha kanimo kaniadto? Kon aduna, tan-awa ang mga bata nga nagpalibut sa inyong kinabuhi. Ug dayon tan-awa pag-usab: Sila mahimong mga bata sa inyong pamilya, sa kalsada, o sa Primary sa inyong ward. Kon kita adunay kasingkasing sa pagkat-on ug andam sa pagsunod sa ehemplo sa mga bata, ang ilang balaang hiyas makaabli sa atong kaugalingon nga espirituhanong pagtubo.

Mapasalamaton ako kanunay sa mga panalangin sa akong kaugalingong mga anak. Ang ehemplo sa matag usa nagtudlo nako og mga leksyon nga akong gikinahanglan. Nakatabang sila nako nga mausab alang sa mas maayo.

Ako mapainubsanon apan sigurado nga mopamatuod nga si Jesus mao ang Kristo. Siya mao ang usa ka hingpit nga Anak—manunuton, maaghup, mapainubsanon, mapailubon, ug puno sa gugma. Unta ang matag usa kanato adunay kasingkasing sa pagsunod sa Iyang ehemplo, nga mahimong sama sa usa ka bata, ug sa ingon niana makabalik ngadto sa atong langitnong panimalay, ako nag-ampo diha sa pangalan ni Jesukristo, amen.