2010–2019
Usa ka Buhing Pagpamatuod
Mga Footnote
Tema

Usa ka Buhing Pagpamatuod

Ang pagpamatuod nagkinahanglan og pag-amuma pinaagi sa pag-ampo diha sa hugot nga pagtuo, ang pagkagutom alang sa pulong sa Dios sa kasulatan, ug ang pagkamasulundon sa kamatuoran.

Minahal kong batan-ong mga sister, kamo ang masanag nga paglaum sa Simbahan sa Ginoo. Ang akong tuyo karong gabhiuna mao ang pagtabang kaninyo sa pagtuo niini. Kon kana nga pagtuo mamahimong halawum nga pagpamatuod gikan sa Dios kini ang moumol sa inyong inadlaw ug inoras nga mga pagpili. Ug unya gikan nianang sa inyong tan-aw daw ginagmay nga mga pagpili, ang Ginoo mogiya kaninyo ngadto sa kalipay nga inyong gusto. Pinaagi sa inyong mga pagpili Siya mamahimong mopanalangin sa daghan pang katawhan.

Ang inyong pagpili nga makig-uban kanamo karong gabhiuna usa ka pananglitan sa mga pagpili nga mahinungdanon. Sobra sa usa ka milyon ka batan-ong kababayen-an, mga inahan, ug mga lider ang gidapit. Sa kadaghan sa mga butang nga inyo unta nga napiling buhaton, gipili ninyo nga makig-uban kanamo. Gibuhat kana ninyo tungod sa inyong mga pagtuo.

Kamo ang mga tumutuo sa ebanghelyo ni Jesukristo. Igo ang inyong pagtuo aron moanhi sa pagpaminaw sa Iyang mga suluguon uban sa igong hugot nga pagtuo nga molaum nga aduna kamoy madungog o mabati nga moduso kaninyo ngadto sa mas maayong kinabuhi. Kamo mibati diha sa inyong kasingkasing nga ang pagsunod ni Jesukristo mao ang dalan padulong sa mas dako nga kalipay.

Karon, tingali wala kamo makamatikud niana isip tinuyong pagpili nga mahinungdanon kaayo. Basin kamo naagni lamang nga makauban kanamo karon tungod sa inyong mga higala o pamilya. Basin kamo yano lang nga miresponde sa pagkamabination niadtong kinsa midapit kaninyo sa pag-anhi. Apan bisan kon kamo wala makamatngon niini, kamo mibati bisan gamay lang sa mahinay nga lanog nianang pagdapit sa Manluluwas: “Umanhi ka ug sumunod kanako.”1

Sa oras nga nagkauban kita, ang Ginoo mipalawom sa inyong pagtuo diha Kaniya ug mipalig-on sa inyong pagpamatuod. Kamo nakadungog og sobra pa sa mga pulong ug musika. Kamo mibati sa pagsaksi sa Espiritu diha sa inyong kasingkasing nga adunay mga buhing propeta sa kalibutan diha sa tinuod nga Simbahan sa Ginoo ug ang dalan padulong sa kalipay anaa diha sa Iyang gingharian. Ang inyong pagpamatuod mitubo nga kini lamang ang tinuod ug buhi nga Simbahan sa kalibutan karon.

Karon, kitang tanan wala mobati og managsama nga mga butang. Alang sa uban kini mao ang pagsaksi sa Espiritu nga si Thomas S. Monson propeta sa Dios. Alang sa uban kini mao nga ang pagkamatinuoron, hiyas, ug pagbuhat og maayo ngadto sa tanang tawo mao ang mga kinaiya sa Manluluwas. Ug kuyog niana miabut ang mas dakong tinguha nga mahisama Kaniya.

Kamong tanan adunay tinguha nga ang inyong pagpamatuod sa ebanghelyo ni Jesukristo mapalig-on. Si Presidente Brigham Young nakakita sa inyong panginahanglan daghang katuigan na ang milabay. Usa siya ka propeta sa Dios, ug uban sa mapanagnaong panglantaw 142 ka tuig na ang milabay, siya nakakita kaninyo ug sa inyong mga panginahanglan. Siya usa ka mahigugmaong amahan ug buhing propeta.

Iyang nakita ang impluwensya sa kalibutan nga milusad ngadto sa iyang kaugalingon nga mga anak nga babaye. Siya nakakita nga kadtong mga kalibutanhong impluwensya nagabitad kanila palayo sa dalan sa kalipay sa Ginoo. Sa iyang adlaw kadto nga mga impluwensya gidala sa usa ka bahin pinaagi sa bag-ong transcontinental nga riles sa tren nga nagdugtong sa napainusara ug napanalipdan nga mga Santos ngadto sa kalibutan.

Wala siguro niya makita ang teknolohikanhon nga mga katingalahan nga anaa karon diin gamit ang usa ka himan nga makuptan lang sa inyong kamot makapili na kamo pagconnect ngadto sa dili maihap nga mga ideya ug katawhan sa tibuok kalibutan. Apan iyang nakita ang kabililhon alang sa iyang mga anak babaye—ug alang kaninyo—nga adunay mga pagpili nga nahimo gikan sa usa ka gamhanan nga pagpamatuod sa usa ka buhi ug mahigugmaong Dios ug sa Iyang plano sa kalipay.

Ania ang iyang mapanagnaon ug dinasig nga tambag alang sa iyang anak nga mga babaye ug alang kaninyo sa kanunay.

Kini ang anaa sa sentro sa akong mensahe karong gabhiuna. Siya misulti diha sa kwarto sa iyang panimalay nga wala kaabut og usa ka milya gikan diin kini nga mensahe moabut ngadto sa mga anak nga babaye sa Dios nga anaa sa mga nasud tadlas sa kalibutan: “Adunay panginahanglan alang sa anak nga mga babaye sa Israel nga makaangkon og buhi nga pagpamatuod sa kamatuoran.”2

Dayon siya mihimo og usa ka kapunungan sa batan-ong mga babaye nga nahimo karon sa gitawag nato diha sa Simbahan sa Ginoo nga “Young Women.” Kamo mibati karong gabhiuna og pipila sa kahibudngan nga epekto sa iyang pagpili nga gihimo nianang miting sa Dominggo sa gabii diha sa hawanan sa iyang panimalay.

Milabay ang kapin sa 100 ka tuig, ang anak nga mga babaye sa Israel sa tibuok kalibutan aduna nianang tinguha sa buhi nga pagpamatuod sa kamatuoran alang sa ilang kaugalingon. Karon, hangtud tibuok ninyong kinabuhi, magkinahanglan kamo nianang buhi ug nagtubo nga pagpamatuod aron paglig-on kaninyo ug paggiya kaninyo sa inyong dalan ngadto sa kinabuhing dayon. Ug uban niini kamo mamahimong mga tigpadala sa Kahayag ni Kristo ngadto sa inyong mga kaigsoonan sa tibuok kalibutan ug tadlas sa mga henerasyon.

Kamo nakahibalo gikan sa inyong kaugalingong kasinatian kon unsa ang pagpamatuod. Si Presidente Joseph Fielding Smith mitudlo nga ang pagpamatuod “usa ka makapakabig nga kahibalo nga gihatag pinaagi sa pinadayag ngadto sa [usa ka tawo] kinsa mapainubsanong nangita sa kamatuoran. Siya namulong kabahin sa pagpamatuod ug sa Espiritu Santo, kinsa nagdala nianang pagpadayag, “Ang makapakabig nga gahum niini hilabihan ka dako nga walay mahabilin nga pagduda diha sa hunahuna kon ang Espiritu mosulti na. Kini ang bugtong paagi nga ang usa ka tawo tinuod nga makahibalo nga si Jesus mao ang Kristo ug nga ang iyang ebanghelyo tinuod.”3

Kamo mibati niana nga pagdasig alang kaninyo. Kini tingali aron pagmatuod sa usa ka bahin sa ebanghelyo, sama nga mao kini alang kanako karong gabhiuna. Dihang akong nadungog ang mga pulong gikan sa ika tresenga artikulo sa hugot nga pagtuo kabahin sa “pagkamatinuoron, pagkamatinud-anon, pagkaputli, [ug] pagkamanggiloloy-on” alang kanako sama ra nga ang Ginoo ang namulong niini. Ako mibati pag-usab nga kadto ang Iyang mga kinaiya. Ako mibati nga si Joseph Smith propeta Niya. Mao nga alang kanako kadto dili lang mga pulong.

Sa akong hunahuna akong nakita ang abugon nga mga dalan sa Judea ug ang Tanaman sa Getsemani. Sa akong kasingkasing ako mibati kon unsay sama nianang moluhod sama sa gibuhat ni Joseph atubangan sa Amahan ug Anak diha sa kakahoyan sa New York. Dili nako makita sa akong hunahuna ang usa ka kahayag nga labaw pa sa kahayag sa adlaw sa udtong tutok sama sa iyang nakita, apan akong gibati ang kainit ug katingala sa pagpamatuod.

Ang pagpamatuod moabut kaninyo sa inanay sa dihang ang mga tipik sa tibuok kamatuoran sa ebanghelyo ni Jesukristo nakumpirmahan. Pananglitan, sa inyong pagbasa ug pagpalandong sa Basahon ni Mormon, ang mga bersikulo nga nabasa na ninyo kaniadto makita nga ingon og bag-o kaninyo ug magdala og bag-ong mga ideya. Ang inyong pagpamatuod molambo sa gilapdon ug gilawmon samtang ang Espiritu Santo mokumpirma nga sila tinuod. Ang inyong buhing pagpamatuod modako samtang kamo magtuon, mag-ampo, ug magpalandong sa mga kasulatan.

Ang pinakanindot nga paghulagway alang kanako kon unsaon sa pag-angkon ug pagbaton niining buhi nga pagpamatuod nahisgutan na. Kini anaa sa ika-32 nga kapitulo sa Alma diha sa Basahon ni Mormon. Siguro nabasa na ninyo kini sa makadaghan. Aduna akoy bag-ong makita nga kahayag matag basa nako niini. Atong ribyuhon pag-usab karong gabhiuna ang leksyon nga gitudlo niini.

Kita gitudloan niadtong dinasig nga mga han-ay sa mga pulong sa pagsugod sa atong pangaplag sa pagpamatuod uban sa “tipik sa hugot nga pagtuo” ug uban sa tinguha nga kini molambo.4Karong gabhiuna kamo mibati og hugot nga pagtuo ug nianang tinguha sa inyong pagpaminaw sa mga makatandog nga pakigpulong sa pagkamabination sa Manluluwas, sa Iyang pagkamatinuoron, ug sa kaputli nga nahimong posible alang kanato diha sa Iyang mga sugo ug Pag-ula.

Busa usa ka binhi sa hugot nga pagtuo ang natanom na diha sa inyong kasingkasing. Basin gani kamo mibati na sa pagtubo diha sa inyong kasingkasing nga gisaad sa Alma. Ako mibati sa ingon

Apan, sama sa nagtubo nga tanom, kinahanglan kini nga alimahon o kini malawos. Ang kanunay ug kinasingkasing nga mga pag-ampo sa hugot nga pagtuo mahinungdanon ug kinahanglanon nga mga sustansya. Ang pagkamasulundon sa kamatuoran nga inyong nadawat mohimo sa pagpamatuod nga buhi ug molig-on niini. Ang pagkamasulundon sa mga sugo kabahin nianang pag-alima nga kinahanglan ninyong isangkap alang sa inyong pagpamatuod.

Kamo nakahinumdom sa saad sa Manluluwas: “Kon tuyoon ni bisan kinsa ang pagbuhat sa kabubut-on sa Dios, nan, iyang mahibaloan kon ang akong gitudlo gikan ba sa Dios o nagsulti ba lamang ako sa kinaugalingon kong pagbulot-an.”5

Kana misalir kanako, sama nga mao usab kanimo. Usa sa mga doktrina sa ebanghelyo nga gitudlo kanako sa batan-on pa ako mao nga ang pinakamahinungdanon sa tanang gasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon.6Akong nakat-unan nga kabahin sa kinabuhing dayon mao ang pagpuyo diha sa paghigugma uban ang mga pamilya hangtud sa kahangturan.

Sukad sa unang higayon nga nadungog ko kadtong mga kamatuoran ug kini namatud-an diha sa akong kasingkasing, ako mibati nga kinahanglan nga mohimo sa akong matag pagpili sa paglikay og away ug pagtinguha og kalinaw diha sa akong pamilya ug sa akong panimalay.

Karon, pagkahuman lamang niining kinabuhia nga matagamtam nako ang kahingpitan nianang labing halangdon sa tanang mga panalangin, ang kinabuhing dayon. Apan taliwala sa mga hagit niining kinabuhi, ako nahatagan og gamay nga mga panglantaw kon sama sa unsa ang akong pamilya sa langit. Gikan niadtong mga kasinatian ang akong pagpamatuod sa katinuod sa gahum sa pagbugkos nga gigamit diha sa mga templo milambo ug milig-on.

Ang akong pagtan-aw sa akong duha ka mga anak nga babaye nga gibunyagan diha sa templo alang sa ilang mga katigulangan mibira sa akong kasingkasing ngadto kanila ug ngadto niadtong mga katigulangan kansang mga pangalan among nakaplagan. Ang saad ni Elias nga ang mga kasingkasing ipabalik ngadto sa usag usa diha sa mga pamilya gihatag na kanamo.7Busa ang hugot nga pagtuo alang kanako nahimong kahibalo, sama sa gisaad kanato diha sa basahon ni Alma.

Ako nakasinati bisan gamay lang nianang kalipay nga nabati sa akong mga katigulangan sa dihang ang Manluluwas miadto sa kalibutan sa espiritu pagkahuman sa Iyang mortal nga pagpangalagad. Mao kini ang gihulagway diha sa Doktrina ug Pakigsaad:

“Ug ang mga santos naglipay diha sa ilang katubsanan, ug miluhod ug miila sa Anak sa Dios ingon og ilang Manunubos ug Tigluwas gikan sa kamatayon ug sa mga kadena sa impyerno.

“Ang ilang mga panagway mihayag, ug ang kahayag gikan sa atubangan sa Ginoo nagpabilin diha kanila, ug sila nag-awit og mga pagdayeg ngadto sa iyang balaan nga ngalan.”8

Ang akong pagbati sa ilang hingpit nga kalipay miabut tungod sa akong pagpamatuod nga ang saad sa kinabuhing dayon sa Gino tinuod. Kana nga pagpamatuod napalig-on pinaagi sa akong pagpili sa pagbuhat niini, sama sa gisaad sa Manluluwas nga mamahimo kini.

Siya usab mitudlo kanato nga, dugang nianang pagpili nga magmasulundon, kinahanglan kitang mohangyo pinaagi sa pag-ampo alang sa pagpamatuod sa kamatuoran. Ang Ginoo mitudlo kanato niana sa Iyang sugo nga mag-ampo kabahin sa Basahon ni Mormon. Siya namulong pinaagi sa Iyang propeta nga si Moroni:

“Tan-awa, ako moawhag kaninyo nga kon kamo mobasa niini nga mga butang, kon kini kaalam diha sa Dios nga kamo kinahanglan mobasa kanila, nga kamo unta mahinumdom unsa ka maloloy-on ang Ginoo ngadto sa mga katawhan, gikan sa paglalang ni Adan bisan hangtud sa panahon nga kamo makadawat niini nga mga butang, ug palandonga kini sa inyong mga kasingkasing.

“Ug kon kamo makadawat niini nga mga butang, ako moawhag kaninyo nga kamo mangutana sa Dios, ang amahan sa Kahangturan, sa ngalan ni Kristo, kon kini nga mga butang dili ba tinuod; ug kon kamo mangutana sa kinasingkasing, uban sa tinuod nga katuyoan, nga may hugot nga pagtuo kang Kristo, siya mopakita sa kamatuoran niini nganha kaninyo, pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo.

“Ug pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo kamo mahimo nga masayud sa kamatuoran sa tanan nga mga butang.”9

Ako nanghinaut nga kamong tanan nakatino na niana nga saad diha kaninyo o nga inyo kining buhaton sa daling panahon. Ang tubag tingali dili moabut sa usa ug gamhanan nga espirituhanong kasinatian. Alang kanako kini hilum nga miabut sa sinugdanan. Apan kini moabut nga mas nagkakusog matag panahon nga ako mobasa ug mag-ampo kabahin sa Basahon ni Mormon.

Ako wala magsalig kon unsa ang nahitabo sa milabay nga panahon. Aron ang akong buhi nga pagpamatuod sa Basahon ni Mormon malig-on, akong gidawat ang saad ni Moroni sa kanunay. Wala ko gipakaingon nga ang panalangin sa pagpamatuod usa ka walay puas nga katungod.

Ang pagpamatuod nagkinahanglan og pag-amuma pinaagi sa pag-ampo diha sa hugot nga pagtuo, ang pagkagutom alang sa pulong sa Dios sa kasulatan, ug ang pagkamasulundon sa kamatuoran nga atong nadawat. Adunay kakuyaw nianang pagpasagad sa pag-ampo. Adunay kakuyaw sa atong pagpamatuod nianang panagsang pagtuon ug pagbasa sa mga kasulatan. Kini ang gikinahanglan nga mga sustansya sa atong pagpamatuod.

Kamo nakahinumdom sa pahimangno ni Alma:

“Apan kon kamo mopasagad sa kahoy, ug dili maghunahuna sa iyang pag-alima, tan-awa kini dili mogamot; ug kon ang kainit sa adlaw moabut ug mosunog niini, tungod kay kini walay gamot kini malawos, ug kamo moibut niini ug molabay.

“Karon, kini dili tungod kay ang binhi dili maayo, ni tungod kay ang bunga niini dili maayo; apan kini tungod kay ang inyong yuta pansil, ug kamo dili moalima sa kahoy, busa kamo dili makapanag-iya sa bunga niini.”10

Ang pagbusog diha sa pulong sa Dios, pag-ampo sa kinasingkasing, ug pagmasulundon sa mga sugo sa Ginoo kinahanglan nga idapat sa samang paagi ug sa kanunay aron ang inyong pagpamatuod motubo ug molambo. Usahay kitang tanan adunay mga kahimtang nga dili nato makontrolar nga makasanta sa atong sundanan sa pagtuon sa kasulatan. Tingali may mga panahon nga tungod sa usa ka rason kita dili moampo. Tingali may mga sugo nga gipili nato nga dili tumanon sa usa ka higayon.

Apan kamo dili makaangkon nianang inyong tinguha alang sa usa ka buhing pagpamatuod kon inyong kalimtan ang pasidaan ug saad diha sa Alma:

“Ug sa ingon, kon kamo dili moalima sa pulong, naglantaw uban ang mata sa hugot nga pagtuo sa bunga niini, kamo dili makapu-pu sa bunga sa kahoy sa kinabuhi.

“Apan kon kamo moalima sa pulong, oo, moalima sa kahoy samtang kini misugod pagtubo, pinaagi sa inyong hugot nga pagtuo uban sa dako nga kakugi, ug uban sa pailub, naglantaw sa bunga niini, kini mogamot, ug tan-awa kini mahimo nga usa ka kahoy magtubo ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan.

“Ug tungod sa inyong kakugi ug sa inyong hugot nga pagtuo ug sa inyong pailub uban ang pulong sa pag-alima niini, nga kini mogamot diha kaninyo, tan-awa, dili madugay kamo mopu-pu sa bunga niini, diin bililhon kaayo, diin tam-is labaw sa tanan nga tam-is, ug diin puti labaw sa tanan nga puti, oo, ug putli labaw sa tanan nga putli; ug kamo mokaon sa bunga niini gani hangtud kamo mabusog, nga kamo dili na gutumon, ni kamo uhawon.

“Busa … kamo moani sa mga ganti sa inyong hugot nga pagtuo, ug sa inyong kakugi, ug sa pailub, ug sa pagkamainantuson, magpaabut sa kahoy nga mamunga nganha kaninyo.”11

Ang mga pulong diha sa kasulatan, “naglantaw sa bunga niini,” migiya sa maalamon nga pagtulun-an nga inyong nadawat niining gabhiuna. Mao kana nga ang inyong mga mata nakapunting ngadto sa umaabot nga adlaw diha sa sealing room, sa templo. Mao kana nga kamo giabagan sa paghanduraw niining gabhiuna sa daw walay kinutuban nga sumpay-sumpay sa kahayag nga mianinag diha sa nag-atubang nga mga samin sa bongbong sa sealing room, diin kamo mahimong makasal sa templo sa Dios.

Kon kamo makalantaw niana nga adlaw nga may igong tinguha nga dala sa pagpamatuod, kamo mapalig-on nga mosukol sa mga tintasyon sa kalibutan. Matag higayon nga kamo mopili sa pagsulay sa pagpakabuhi sama sa Manluluwas, inyong mapalig-on ang inyong pagpamatuod. Moabut ang panahon nga kamo makahibalo sa inyong kaugalingon nga Siya ang Kahayag sa Kalibutan.

Kamo mobati nianang kahayag nga motubo sa inyong kinabuhi. Kini dili moabut nga walay pagpaningkamot. Apan kini moabut samtang ang inyong pagpamatuod motubo ug inyong gipili ang pag-alima niini. Ania ang siguradong saad gikan sa Doktrina ug mga Pakigsaad: “Kana nga gikan sa Dios mao ang kahayag; ug siya nga nakadawat sa kahayag, ug magpadayon diha sa Dios, makadawat og labaw pa nga kahayag; ug kana nga kahayag mag-anam og labaw kahayag ug labaw sa kahayag hangtud sa hingpit nga adlaw.”12

Kamo ang mahimong kahayag sa kalibutan samtang inyong ipaambit ang inyong pagpamatuod sa uban. Kamo ang mopaaninag ngadto sa uban nianang Kahayag ni Kristo sa inyong kinabuhi. Ang Ginoo mangita og pamaagi alang nianang kahayag nga mohikap niadtong inyong gimahal. Ug pinaagi sa hiniusang hugot nga pagtuo ug pagpamatuod sa Iyang mga anak nga babaye, ang Dios mohikap sa kinabuhi sa minilyon diha sa Iyang gingharian ug tadlas sa kalibutan uban sa Iyang kahayag.

Diha sa inyong pagpamatuod ug sa inyong mga pagpili nahimutang ang paglaum sa Simbahan ug sa mga henerasyon nga mosunod sa inyong ehemplo sa pagpaminaw ug pagdawat sa imbitasyon sa Ginoo: “Umanhi ka, ug sumunod kanako.” Ang Ginoo nakaila ug nahigugma kaninyo.

Akong ibilin kaninyo ang akong gugma ug pagpamatuod. Kamo mga anak nga babaye sa usa ka mahigugmaon ug buhi nga Amahan sa Langit. Nakahibalo ako nga ang Iyang nabanhaw nga Anak, si Jesukristo, mao ang Manluluwas ug Kahayag sa Kalibutan. Ug ako mopamatuod nga ang Espiritu Santo mipadala og mga mensahe kaninyo karong gabhiuna nga nagmatuod sa kamatuoran diha sa inyong kasingkasing. Si Presidente Thomas S. Monson mao ang buhi nga propeta sa Dios. Ako mopamatuod diha sa sagradong pangalan ni Jesukristo, amen.