2010–2019
Sa Pagpanamilit
Mga Footnote
Tema

Sa Pagpanamilit

Walay usa kanato ang nakasabut sahingpit sa kaimportante sa unsay gibuhat ni Kristo alang kanato didto sa Getsemani, apan ako mapasalamaton kada adlaw sa akong kinabuhi tungod sa Iyang maulaong sakripisyo.

Akong mga kaigsoonan, ang akong kasingkasing puno samtang kita motapos na niini nga komperensya. Atong gibati ang Espiritu sa Ginoo sa kabuhong. Akong ipadayag ang akong pasalamat ug sa mga miyembro sa Simbahan bisan asa ngadto sa matag usa kinsa miapil, lakip niadtong mihalad og mga pag-ampo. Hinaut nga atong hinumduman ang mga mensahe nga atong nadungog. Sa atong pagdawat sa isyu sa mga magasin nga Ensign ug Liahona nga maglakip niini nga mga mensahe nga gisulat, hinaut nga basahon nato ug tun-an kini.

Sa makausa ang musika sa tanang sesyon talagsaon. Akong ipadayag ang akong personal nga pasalamat niadtong andam nga mopakigbahin sa ilang mga talento, nagtandog ug nagdasig kanato.

Atong gipaluyohan, pinaagi sa pagpataas sa mga kamot, mga Kaigsoonan nga gitawag sa bag-ong mga posisyon niini nga komperensya. Gusto namo nga ipahibalo nila nga naghinam-hinam kami nga makigtrabaho nila sa kawsa sa Ginoo.

Akong ipadayag ang akong gugma ug pasalamat sa akong mahalaron nga mga counselor, sila si Presidente Henry B. Eyring ug Presidente Dieter F. Uchtdorf. Sila mga tawo sa kaalam ug salabutan. Ang ilang pagserbisyo dili mabayaran. Ako naghigugma ug nagsuporta sa akong mga Kaigsoonan sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apotoles. Epektibo kaayo sila nga moserbisyo, ug sila mahalaron kaayo sa buhat. Ako usab nga ipaabut ang akong paghigugma ngadto sa mga miyembro sa Seventy ug sa Presiding Bishopric.

Nag-atubang kita og daghang mga hagit sa kalibutan karon, apan akong ipaniguro kaninyo nga ang atong Langitnong Amahan naghunahuna kanato. Gimahal Niya kita ug mopanalangin kanato kon kita magtinguha Kaniya pinaagi sa pag-ampo ug maningkamot sa pagtuman sa Iyang mga sugo.

Kita usa ka tibuok kalibutan nga simbahan. Ang atong mga miyembro makita sa tibuok kalibutan. Hinaut nga kita buotan nga mga lumulupyo sa mga nasud nga atong gipuy-an ug buotan nga mga silingan diha sa atong mga komunidad, makighigala niadtong anaa sa laing mga pagtuo, ingon man usab ngadto sa kauban sa atong pagtuo. Hinaut nga kita mahimong ehemplo sa pagkamatinuoron ug kaligdong bisan asa kita moadto ug bisan unsa ang atong buhaton.

Salamat sa inyong mga pag-ampo alang nako, mga kaigsoonan, ug alang sa tanang mga General Authority sa Simbahan. Mapasalamaton gayud kami kaninyo ug sa tanang ninyong gibuhat sa pagpadayon sa buhat sa Ginoo.

Sa inyong pagpauli, hinaut nga luwas kamo. Hinaut nga ang mga panalangin sa langit maanaa kaninyo.

Karon, sa dili pa kita mobiya karon, akong ipakigbahin kaninyo ang akong gugma alang sa Manluluwas ug alang sa Iyang maulaong sakripisyo alang kanato. Sa tulo ka semana nga moabut ang tibuok Kristiyanong kalibutan magsaulog sa Pasko sa Pagkabanhaw. Ako nagtuo nga walay usa nato ang nakasabut sahingpit sa kaimportante sa unsay gibuhat ni Kristo alang kanato didto sa Getsemani, apan ako mapasalamaton kada adlaw sa akong kinabuhi tungod sa Iyang maulaong sakripisyo alang kanato.

Sa katapusang gutlo, mahimo unta Siyang motalikod. Apan wala Niya buhata. Giagian Niya ang tanang mga butang aron nga Siya makaluwas sa tanang mga butang. Sa pagbuhat sa ingon, Siya mihatag nato sa kinabuhi lapas niining mortal nga kinabuhi. Giluwas Niya kita gikan sa Pagkapukan ni Adan.

Sa kahiladman sa akong kalag, ako mapasalamaton kaayo Kaniya. Siya mitudlo nato unsaon sa pagpakabuhi. Siya mitudlo nato unsaon sa pagpakamatay. Iyang gisiguro ang atong kaluwasan.

Sa akong pagtapos, akong ipakigbahin kaninyo ang makapatandog nga mga pulong nga gisulat ni Emily Harris nga naghulagway sa akong mga pagbati sa pag-abut sa Pasko sa Pagkabanhaw:

Ang saput nga giputos Kaniya wala nay sulod.

Diha kini,

Presko ug puti ug limpyo.

Ang pultahan abli.

Ang bato naligid,

Ug ako morag nakadungog sa mga anghel nga nanganta sa pagdayeg Kaniya.

Ang saput dili makapugong Kaniya.

Ang bato dili makapugong Kaniya.

Ang mga pulong milanog sa walay sulod nga lubnganan,

“Wala siya dinhi.”

Ang saput nga giputos Kaniya wala nay sulod.

Diha kini,

Presko ug puti ug limpyo.

Ug o, hallelujah, walay sulod.1

Mga panalangin kaninyo, akong mga kaigsoonan. Sa pangalan ni Jesukristo, atong Manluluwas, amen.