2010–2019
Gigiyahan sa Espiritu Santo
Mga Footnote
Tema

Gigiyahan sa Espiritu Santo

Matag usa kanato magiyahan pinaagi sa espiritu sa pagpadayag ug sa gasa sa Espiritu Santo.

Mga 400 ka tuig na ang milabay sukad gimantala ang Biblia nga King James, uban sa importanting mga kontribusyon gikan ni William Tyndale, talagsaon nga bayani sa akong pagtan-aw.

Ang kaparian dili gusto nga ang Biblia imantala sa komon nga Iningles. Ilang gigukod si Tyndale sa bisan asang dapit. Siya miingon kanila, “Kon buhion pa ko Dios, akong himoon nga ang usa ka bata nga tigdaro makakat-on og daghan sa mga Kasulatan kay sa kaninyo.”1

Si Tyndale gibudhian ug gitanggong sa usa ka ngit-ngit, tugnaw kaayo nga prisohan didto sa Brussels kapin sa usa ka tuig. Mora na og nuog ang iyang gisul-ob. Mihangyo siya sa mga midakop kaniya alang sa iyang coat ug kalo ug kandila, nga nag-ingon, “Makaluya sa tinuod nga mag-inusarang maglingkod sa ngit-ngit.” 2 Gihikaw kini kaniya. Sa kadugayan, gipagawas siya sa prisohan ug atubangan sa daghang tawo gituok ug gisunog samtang gigapos sa tuod. Apan ang buhat ni William Tyndale ug pagkamartir wala makawang.

Tungod kay ang mga bata nga mga Santos sa Ulahing mga Adlaw gitudloan gikan sa ilang kabatan-on aron mahibalo sa mga kasulatan, sila sa pipila ka bahin nakatuman sa panagna nga gihimo ni William Tyndale mga upat na ka siglo.

Ang atong mga kasulatan karon naglangkob sa Biblia, sa Basahon ni Mormon: Lain nga Tugon ni Jesukristo, sa Perlas nga Labing Bililhon, ug sa Doktrina ug mga Pakigsaad.

Tungod sa Basahon ni Mormon, kasagaran gitawag kita og Simbahan nga Mormon, usa ka tawag nga wala nato ikasuko, apan dili haum.

Sa Basahon ni Mormon, ang Ginoo mibisita og balik sa mga Nephites tungod kay nag-ampo sila sa Amahan sa Iyang ngalan. Ug ang Ginoo miingon:

“Unsa ang buot ninyo nga Ako mohatag nganha kaninyo?

“Ug sila miingon ngadto kaniya: Ginoo, kami buot unta nga ikaw mosulti kanamo sa ngalan diin kami motawag niini nga simbahan; kay dihay mga panaglalis taliwala sa mga katawhan mahitungod niini nga butang.

“Ug ang Ginoo miingon …, ngano nga ang mga katawhan magbagulbol ug maglalis tungod niini nga butang?

“Wala ba sila magbasa sa mga kasulatan, diin nag-ingon nga kamo kinahanglan modala nganha kaninyo sa ngalan ni Kristo … ? Kay pinaagi niini nga ngalan kamo pagatawgon sa katapusan nga adlaw. …

“ Busa, bisan unsa ang inyong buhaton, kamo mobuhat niini pinaagi sa akong ngalan; busa kamo motawag sa simbahan sa akong ngalan; ug motawag kamo sa akong Amahan diha sa akong ngalan aron siya manalangin sa simbahan alang kanako.

“ Ug unsaon kining akong simbahan kon kini dili pagatawgon sa akong ngalan? Kay kon ang usa ka simbahan pagatawgon sa ngalan ni Moises niana kini simbahan ni Moises; o kon kini pagatawgon sa ngalan sa usa ka tawo niana kini simbahan sa tawo; apan kon kini pagatawgon sa akong ngalan niana kini mao ang akong simbahan, kon kini mao nga sila natukod diha sa akong ebanghelyo.”3

Sa pagtuman sa gipadayag, atong gitawag ang atong kaugalingon nga Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw kaysa Simbahan nga Mormon. Walay kaso kon ang uban motawag niini og Simbahan nga Mormon o tawagon kita og mga Mormon; apan dili maayo kon kita ang mohimo niini.

Ang Unang Kapangulohan mipahayag:

“Ang paggamit sa gipadayag nga ngalan nga, Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw (D&P 115:4), importante kaayo sa atong responsibilidad sa pagsangyaw sa pangalan sa Manluluwas ngadto sa tibuok kalibutan. Busa, mohangyo kami nga kon magpasabut man kita sa Simbahan atong gamiton ang tibuok ngalan niini kutob sa mahimo. …

“Kon magpasabut man kita sa mga miyembro sa simbahan, among isugyot nga ‘mga miyembro sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw.’ Sa pinamubo nga pagsulti, ‘mga Santos sa Ulahing mga Adlaw’ ang mas maayo.”4

“[Ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw] naghisgot kang Kristo, kami nalipay diha kang Kristo, kami nagsangyaw kang Kristo, kami nanagna kang Kristo, ug kami nagsulat sumala sa among mga panagna, nga ang among mga anak mahimo nga masayud sa unsa nga tinubdan sila mahimo nga mangita alang sa kapasayloan sa ilang mga sala.”5

Ang kalibutan mahimong motawag og bisan unsa ngari kanato, apan sa atong pagpamulong, hinumdumi kanunay nga mga miyembro kita sa Simbahan ni Jesukristo.

Ang uban mangangkon nga dili kita mga Kristiyanos. Sila posibling wala makaila kanato o sayop ang ilang pagsabut.

Sa Simbahan ang matag ordinansa ipahigayon pinaagi sa awtoridad ug sa pangalan ni Jesukristo.6 Kita adunay sama nga kapunongan sa karaan nga Simbahan, nga adunay mga apostoles ug mga propeta.7

Sa karaan ang Ginoo mitawag ug mi-orden og Napulog Duha ka mga Apostoles. Gibudhian siya ug gilansang sa krus. Human sa Iyang Pagkabanhaw, ang Manluluwas mitudlo sa Iyang mga disipulo sulod sa 40 ka adlaw ug dayon gibayaw ngadto sa langit.8

Apan adunay kulang. Human sa pipila ka adlaw ang Napulog Duha nagpundok sa usa ka balay, ug “sa kalit may miabut nga dahunog gikan sa langit ingon sa huros sa makusog nga hangin, ug kini mipuno sa tibuok balay. … mga dila … daw kalayo [mipatong] ibabaw sa matag usa kanila. Ug sila … napuno sa Espiritu Santo.”9 Ang Iyang mga Apostoles karon aduna nay gahum. Nakasabut sila nga ang awtoridad nga gihatag sa Manluluwas ug ang gasa sa Espiritu Santo mga importante sa pag-establisar sa Iyang Simbahan. Gisugo sila sa pagpamunyag ug sa pagtugyan sa gasa sa Espiritu Santo.10

Sulod sa panahon ang mga Apostoles ug ang priesthood nga ilang gihuptan nawala. Ang awtoridad ug ang gahum sa pagpangalagad kinahanglan nga ipahiuli. Sulod sa mga siglo ang katawhan nagpaabut sa pagbalik niana nga awtoridad ug sa pag-establisar sa Simbahan sa Ginoo.

Niadtong 1829 ang priesthood gipahiuli ngadto ni Joseph Smith ug ni Oliver Cowdery pinaagi ni Juan Bautista ug sa mga Apostoles nga sila si Pedro, Santiago, ug Juan. Karon ang takus nga mga lalaki nga miyembro sa Simbahan i-orden ngadto sa priesthood. Kini nga awtoridad ug ang kauban nga gasa sa Espiritu Santo, nga itugyan nganha sa tanang miyembro sa Simbahan human sa bunyag, nakapalahi kanato sa ubang mga simbahan.

Ang unang pagpadayag nagmando nga “ang matag tawo unta mamulong sa ngalan sa Dios ang Ginoo, gani ang Manluluwas sa kalibutan.”11 Ang buhat sa Simbahan karon gipahigayon sa ordinaryong mga lalaki ug mga babaye nga gitawag ug gipaluyohan sa pagpangulo, sa pagtudlo, ug sa pagpangalagad. Pinaagi sa gahum sa pagpadayag ug sa gasa sa Espiritu Santo kadtong mga gitawag gigiyahan aron makahibalo sa kabubut-on sa Ginoo. Ang uban mahimong dili modawat nianang mga butanga isip panagna, pagpadayag, ug gasa sa Espiritu Santo, apan kon sila makasabut gayud kanato, kinahanglan silang makasabut nga kita midawat niadtong mga butanga.

Ang Ginoo mipadayag kang Joseph Smith sa lagda sa maayong panglawas, ang Pulong sa Kaalam, dugay na sa wala pa mailhi sa kalibutan ang mga peligro. Ang tanan gitudloan sa paglikay sa tsa, kape, bino, tabako, ug siyempre lain-laing mga drugas ug makaadik nga mga butang, nga kanunay giatubang karon sa atong kabatan-onan. Kadtong mosunod niini nga pagpadayag gisaraan nga sila “makadawat og maayo nga panglawas ug uyok sa ilang mga kabukogan;

“Ug makakita og kaalam ug dako nga bahandi sa kahibalo, gani ang mga tinago nga mga bahandi;

“Ug modagan ug dili maluya, ug molakaw ug dili makuyapan.”12

Sa laing pagpadayag, ang sumbanan sa Ginoo sa mortalidad nagmando nga ang sagradong mga gahum sa pagmugna og kinabuhi mapanalipdan ug magamit lamang tali sa babaye ug sa lalaki, bana ug asawa.13 Ang sayop nga paggamit niini nga gahum hilabihan ka dakong sala gawas lamang sa pagpaagas sa dugo sa mga walay sala ug paglimod sa Espiritu Santo.14Kon ang tawo makalapas sa balaod, ang doktrina sa paghinulsol nagtudlo unsaon sa pagpapas sa epekto niini nga kalapasan.

Ang matag usa sulayan. Tingali ang usa ka tawo magtuo nga dili makiangayon nga siya gisulayan ug ubos sa usa ka piho nga tintasyon, apan mao kini ang katuyoan sa mortal nga kinabuhi—aron masulayan. Ug ang tubag susama ra alang sa tanan: kinahanglan kitang mohimo, ug kita makahimo, sa pagbatok sa tanang matang sa tintasyon.

“Ang talagsaong plano sa kalipay”15 nagsentro sa kinabuhi sa pamilya. Ang bana maoy pangulo sa panimalay ug ang asawa mao ang kasingkasing sa panimalay. Ug ang kaminyoon patas nga magkauban. Ang usa ka Santos sa Ulahing Adlaw nga lalaki usa ka responsable nga tawo sa pamilya, matinud-anon sa ebanghelyo. Siya mapinanggaon, mapahinunguron nga bana ug amahan. Motahud siya sa pagkababaye. Ang asawa mosuporta sa iyang bana. Silang duha mga ginikanan nga moatiman sa espirituhanong paglambo sa ilang mga anak.

Ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw gitudloan sa paghigugmaay sa usag usa ug tinuoray nga mopasaylo.

Ang akong kinabuhi nausab tungod sa usa ka matarung nga amahan. Gipakaslan niya ang iyang hinigugma. Naghigugmaay gayud sila, ug sa wala madugay nagpaabut sa ilang unang anak.

Sa gabii nga natawo ang bata, adunay mga komplikasyon. Ang bugtong doktor didto anaa sa laing lungsod nag-atiman pa og masakiton. Sulod sa mga oras sa pagbati, nagkagrabe ang kahimtang sa umaabut nga inahan. Sa katapusan, nakit-an ra ang doktor. Kay emerhensya, dali siyang milihok ug sa wala madugay natawo ang bata, ug ang problema, mora og, nasulbad na. Apan pipila ka adlaw human niadto, ang batan-ong inahan namatay tungod sa mismong impeksyon nga gitambalan sa doktor sa laing balay nianang gabhiona.

Nagun-ob ang kalibutan sa batan-ong lalaki. Paglabay sa mga semana, migrabe ang iyang kasubo. Siya wala nay laing gihunahuna, ug sa iyang kapungot nahimo siyang hulga sa mga tawo. Kon sa karon pa, walay pagduha-duha, tingali mapugos siya sa pagpasaka og kaso sa sayop nga pag-asikaso sa doktor, mora gyud og ang kwarta makasulbad sa tanan.

Usa ka gabii may nanuktok sa iyang pultahan. Usa ka gamayng batang babaye yanong miingon, “gusto kang paadtoon ni Papa. Gusto siyang makigsulti kanimo.”

Ang “papa” mao ang presidente sa stake. Ang tambag gikan sa mas maalamong lider yano lang “John, pasagdi na kana. Wala ka nay mabuhat pa nga makapabalik kaniya. Tanan nga imong buhaton makapagrabe lamang niini. John, pasagdi na kana.”

Mao kini ang pagsulay sa akong higala. Unsaon man niya sa pagpasagad niini? Usa ka grabe nga sayop ang nahimo. Naningkamot siya sa pagpugong sa iyang kaugalingon ug sa katapusan mihukom nga kinahanglan siyang motuman ug mosunod sa tambag sa maalamong presidente sa stake. Pasagdahan na lamang niya kini.

Miingon siya, “Tigulang na ako una pa nako nasabtan ug sa katapusan nakita ang looy nga doktor sa lungsod—sobra ra ang trabaho, gamay og sweldo, kapoy sa pag-adto sa tanang pasyente, diyutay ra ang medisina, walay ospital, diyutay ra og kasangkapan, nanglimbasug sa pagluwas og kinabuhi, ug sa kasagaran milampos. Miabut siya panahon sa kalisud, dihang duha ka kinabuhi ang nag-ungaw sa kamatayon, ug milihok sa walay langan. Sa katapusan nakasabut ko!” Miingon siya, “Ang akong kinabuhi naguba unta ug ingon man ang kinabuhi sa uban.”

Daghang higayon nga nagluhod siya nga nagpasalamat siya sa Ginoo tungod sa maalamong lider sa priesthood kinsa mihatag og yano nga tambag, “John, pasagdi na kana.”

Palibut kanato atong makita ang mga miyembro sa Simbahan nga nangasilo. Ang pipila masilo sa mga nanghitabo sa kasaysayan sa Simbahan o sa mga lider ug nag-antus sa tibuok nilang kinabuhi, wala makapasaylo sa mga sayop sa uban. Wala na lamang kini nila pasagdi. Dili na sila mga aktibo.

Kana nga kinaiya ingon og susama sa tawo nga naigo sa bunal. Nasilo, mikuha sa bunal ug gibunalan ang iyang kaugalingong ulo niini sa tibuok niyang kinabuhi. Pagkabuang gyud! Pagkasubo! Kana nga matang sa panimalos mao ang pagpasakit sa kaugalingon. Kon kamo nasilo man, pasayloa, kalimti kini, ug pasagdi na kini.

Ang Basahon ni Mormon aduna niining pasidaan: “Ug karon, kon adunay mga kasaypanan kini mao ang mga sayop sa mga tawo; busa, ayaw ipanghimaraut ang mga butang sa Dios, nga kamo unta makaplagan nga walay lama sa hukmanan ni Kristo.”16

Ang usa ka Santos sa Ulahing Adlaw sa tinuod usa ka ordinaryo lang nga indibidwal. Kita karon anaa bisan asa sa kalibutan, 14 ka milyon kanato. Kini sinugdanan pa lamang. Gitudloan kita sa pagpakabuhi sa kalibutan apan dili sa pagkakalibutanon.17 Busa, nagpuyo kita og ordinaryong mga kinabuhi sa ordinaryong mga pamilya sagol sa kinatibuk-ang populasyon.

Gitudloan kita nga dili mamakak o mangawat o manikas.18 Dili kita manamastamas. Mga positibo kita ug malipayon ug walay kahadlok sa kinabuhi.

Kita andam “sa pagbangutan uban niadto nga nagbangutan … ug sa paghupay niadto nga nagkinahanglan sa kahupayan, ug mobarug ingon nga mga saksi sa Dios sa tanan nga mga panahon ug diha sa tanan nga mga butang, ug diha sa tanan nga mga dapit.”19

Kon duna may nagpangita og simbahan nga gamay ra ang gikinahanglan, dili kini nga simbahan. Dili sayon nga mahimong usa ka Santos sa Ulahing Adlaw, apan sa kadugayan mao lamang kini ang husto nga dalan.

Dili igsapayan ang oposisyon o “mga gubat, hungihong sa mga gubat, ug mga linog sa nagkalain-lain nga mga dapit,”20 walay gahum o impluwensya ang makapahunong niini nga buhat. Matag usa kanato magiyahan pinaagi sa espiritu sa pagpadayag ug sa gasa sa Espiritu Santo. “Maayo pa sa tawo nga molugway sa iyang walay kusog nga kamot sa pagpahunong sa sapa sa Missouri sa iyang walay pagkabalhin nga agianan, o sa pagpabalik niini, kay sa pagpugong sa Makagagahum sa pagbu-bu sa kahibalo gikan sa langit diha sa mga ulo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw.”21

Kon kamo adunay mga palas-anon, kalimti kini, pasagdi kini. Pagpasaylo og kadaghan ug diyutay nga paghinulsol, ug kamo pagadasigon sa Espiritu Santo ug isiguro kaninyo pinaagi sa pagpamatuod nga wala ninyo masayri nga anaa. Kamo pagabantayan ug mapanalanginan—kamo gayud. Kini usa ka imbitasyon sa pagduol ngadto Kaniya. Kini nga simbahan—Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, “mao lamang ang tinuod ug buhi nga simbahan diha sa ibabaw sa tibuok yuta,”22 pinaagi sa Iyang kaugalingong deklarasyon—dinhi atong makit-an “ang mahinungdanon nga laraw sa kalipay.”23 Niini ako mopamatuod sa pangalan ni Jesukristo, amen.