2010–2019
Mga Magbalantay sa Hiyas
Mga Footnote
Tema

Mga Magbalantay sa Hiyas

Pangandam karon aron kamo mahimong sarang sa pagdawat sa tanang mga panalangin nga naghulat kaninyo didto sa balaang mga templo sa Ginoo.

Adunay mga higayon nga ang mga pulong dili makapahayag sa unsay atong gibati. Ako nag-ampo nga ang Espiritu mosaksi nganha sa inyong mga kasingkasing sa inyong balaang pagkatawo ug sa inyong mahangturong responsibilidad. Kamo mao ang paglaum sa Israel. Kamo mga pinili ug halangdon nga anak nga mga babaye sa atong mahigugmaong Langitnong Amahan.

Sa miaging bulan, ako adunay oportunidad sa pagtambong og kasal didto sa templo sa usa ka batan-ong babaye nga akong nakaila sukad pa sa iyang pagkatawo. Samtang naglingkod ko sa sealing room, nagtan-aw sa maanindot nga chandelier nga nagkidlap-kidlap diha sa mga suga sa templo, nahinumduman nako kadtong adlawa sa dihang una nako siyang nagunitan. Ang iyang inahan mipasinina niya sa gamay nga puti nga sinina ug sa akong pagtuo siya usa sa pinakagwapa nga mga bata nga akong nakita sukad. Dayon kining batan-ong babaye naglakaw paingon sa pultahan, sa makausa pa nagsul-ob og puti. Siya masanagon ug malipayon. Samtang misulod siya sa lawak, ako nangandoy sa tibuok nakong kasingkasing nga ang matag batan-ong babaye makapanglantaw nianang higayuna ug maningkamot nga magmahimong takus kanunay sa paghimo ug pagtuman sa sagrado nga mga pakigsaad ug sa pagdawat sa mga ordinansa sa templo agig pagpangandam aron matagamtaman ang mga panalangin sa kahimayaan.

Samtang nangluhod kining magtiayon sa sagradong altar, sila midawat sa mga saad nga lapas pa sa mortal nga pagsabut nga mopanalangin, molig-on, ug motabang kanila sa ilang mortal nga panaw. Usa kadto sa mga higayon nga ang kalibutan mihunong ug ang tanan sa langit nagmaya. Samtang ang bag-ong kinasal nga magtiayon mitan-aw ngadto sa dagkong mga salamin diha sa lawak, ang bana gipangutana kon unsa ang iyang nakita. Siya miingon, “Ang tanang kaliwatan kinsa nabuhi sa wala pa ko.” Dayon ang magtiayon mitan-aw ngadto sa dakong salamin sa pikas bongbong ug ang asawa miingon nga may mga luha sa iyang mga mata, “Akong nakita ang tanang kaliwatan nga mosunod kanamo.” Iyang nakita ang iyang umaabut nga pamilya—ang iyang kaliwatan. Nasayud ko nga nakasabut na usab siya nianang higayuna kon unsa kini ka importante nga motuo sa pagkaputli ug pagkahiyasnon. Walay laing mas nindot pa nga tan-awon kay sa usa ka magtiayon nga maayong pagkaandam nga nangluhod sa altar sa templo.

Ang inyong katuigan diha sa Young Women moandam kaninyo alang sa templo. Didto inyong madawat ang mga panalangin diin kamo may katungod isip usa ka bililhon nga anak nga babaye sa Dios. Ang inyong Langitnong Amahan nahigugma kaninyo ug gusto nga kamo magmalipayon. Ang paagi sa paghimo niini mao ang “maglakaw sa mga agianan nga maligdong”1 ug “hupot ngadto sa [imong] mga pakigsaad.”2

Batan-ong mga babaye, sa kalibutan nga nagkadaghan ang gawasnon nga mga ideya, kamatugtanon sa dautan, pagpasipala sa mga kababayen-an, ug pagtuis sa mga tahas, kinahanglan gayud nga inyong bantayan ang inyong kaugalingon, ang inyong pamilya, ug ang tanan niadtong kinsa inyong ikauban. Kamo kinahanglan gayud nga mahimong mga magbalantay sa hiyas.

Unsa ang hiyas ug unsa ang usa ka magbalantay? “Ang hiyas mao ang sundanan sa hunahuna ug pamatasan nga gibase sa taas nga moral nga mga sumbanan. Kini naglakip sa kaputli ug kalunsay.” 3 Ug unsa man ang usa ka magbalantay? Ang usa ka magbalantay mao ang tawo kinsa moprotektar, manalipod, ug modepensa.4Busa, isip usa ka magbalantay sa hiyas, kamo moprotektar, manalipod, ug modepensa sa moral nga kaputli tungod kay ang gahum sa paglalang og mortal nga kinabuhi usa ka sagrado ug gihimaya nga gahum ug kinahanglan gayud nga bantayan hangtud nga kamo maminyo. Ang hiyas usa nga gikinahanglan aron makabaton sa pakig-uban ug giya sa Espiritu Santo. Nagkinahanglan kamo niana nga giya aron magmalampuson sa paglawig dinhi sa kalibutan nga inyong gipuy-an. Ang pagkahiyasnon usa ka gikinahanglan aron makasulod sa templo. Ug kini gikinahanglan aron takus nga mobarug sa atubangan sa Manluluwas. Kamo nangandam karon alang nianang panahona. Ang Personal nga Kauswagan ug ang mga sumbanan nga makita diha sa Alang sa Kalig-on sa mga Kabatan-onan importante. Ang pagbuhat sa mga baruganan nga anaa sa matag booklet mopalig-on ug motabang kaninyo nga mahimong “mas angayan sa gingharian.”5

Sa milabay nga ting-init usa ka grupo sa mga batan-ong babaye gikan sa Alpine, Utah nakahukom nga magmahimo sila nga “mas angayan alang sa gingharian.” Sila matinguhaon nga mo-focus sa templo pinaagi sa paglakaw gikan sa Draper Utah Temple hangtud sa Salt Lake Temple, nga ang gilay-on mokabat og 22 milya (35 km), sama sa nabuhat sa usa sa mga pioneer, si John Rowe Moyle. Si Brother Moyle usa ka tigsilsil sa bato kinsa gitawag sa propeta, si Brigham Young, sa pagtrabaho sa Templo sa Salt Lake. Kada semana molakaw siya og 35 ka kilometro gikan sa iyang panimalay ngadto sa templo. Usa sa iyang mga trabaho mao ang pagkulit sa mga pulong “Pagkabalaan ngadto sa Ginoo” sa silangang bahin sa Templo sa Salt Lake. Dili kadto sayon ug siya adunay daghang mga babag nga buntogon. Sa usa ka higayon, gipatiran ang iyang bitiis sa usa sa iyang mga baka. Tungod kay dili kini maayo, kinahanglan nga iyang ipaputol kini nga bitiis. Apan wala kana makapahunong sa iyang pasalig ngadto sa propeta ug sa pagtrabaho sa templo. Nagkulit siya og usa ka kahoy nga bitiis ug human sa daghang mga semana gilakaw na usab niya ang 35 ka kilometro nga gilay-on aron sa paghimo sa buhat nga iyang gipasalig nga buhaton.6

Ang batan-ong mga babaye sa Cedar Hills Sixth Ward nakahukom sa paglakaw nianang sama nga gilay-on alang sa usa ka kaliwat ug alang sa usa ka tawo nga nahimo nilang inspirasyon nga magpabiling takus nga mosulod sa templo. Nagbansay sila matag semana sa Mutual ug samtang nanglakaw sila gipakigbahin nila ang unsay ilang nakat-unan ug gibati mahitungod sa mga templo.

Gisugdan nila ang ilang paglakaw paingon sa templo sa sayo sa buntag uban sa pag-ampo. Samtang misugod na sila og panglakaw, nakadayeg ko sa ilang pagsalig. Sila nangandam og maayo ug nasayud sila nga sila andam. Ang ilang mga mata naka-focus sa ilang tumong. Matag lakang nga ilang gihimo nagsimbolo sa matag usa kaninyo ingon nga kamo usab nangandam karon sa pagsulod sa templo. Ang inyong personal nga pagbansay gisugdan uban sa inyong matag adlaw nga personal nga mga pag-ampo, sa inyong matag adlaw nga pagbasa sa Basahon ni Mormon, ug sa inyong paghimo sa Personal nga Kauswagan.

Samtang kining batan-ong mga babaye mipadayon sa paglakaw, adunay mga makabalda diha sa agianan, apan nagpabilin sila nga naka-focus sa ilang tumong. Ang uban mibati na nga naluthan ug ang uban mibati nga nanakit ang mga tuhod, apan mipadayon sila sa paglakaw. Alang sa matag usa kaninyo, adunay daghang mga makabalda, mga kasakit, ug mga babag diha sa inyong agianan paingon sa templo, apan kamo usab determinado ug nagpadayon sa paglakaw. Ang rota nga gilaktan niining batan-ong mga babaye gipasiugdahan sa ilang mga lider kinsa nakalakaw ug nakaagi na sa agianan ug nakasuhito sa labing luwas ug labing laktud nga kaagian. Usab, ang inyong agianan gibutangan og timailhan ug makasiguro kamo nga ang Manluluwas wala lamang nakalakaw na sa agianan, apan molakaw pag-usab uban kaninyo—matag lakang diha sa agianan.

Uban niining panaw paingon sa templo adunay mga amahan, mga inahan, mga sakop sa pamilya, ug mga lider sa priesthood nga naglihok isip mga magbalantay. Ang ilang katungdanan mao ang pagsiguro nga ang tanan luwas ug napanalipdan gikan sa mga kakuyaw. Ilang gipaniguro nga ang matag batan-ong babaye adunay mainom ug adunay igong pagkaon aron mapabilin ang iyang kalagsik. Adunay mga aid station nga giandam sa ilang mga lider sa priesthood nga may mga luna nga kapahulayan ug kaimnan og tubig. Batan-ong mga babaye, ang inyong mga amahan, inyong mga bishop, ug uban pa mao ang mahimo ninyong mga magbalantay samtang maglakaw kamo paingon sa templo. Sila mopasidaan ug mogiya sa inyong agianan ug kon kamo masamad o masakitan, o mawala sa agianan, sila motabang kaninyo.

Ako nakadayeg nga sa katapusang mga kilometro sa ilang paglakaw ang ilang mga igsoong lalaki, uban nga batan-ong mga lalaki, ug mga higala miabut aron sa pagsuporta niining determinado nga batan-ong mga babaye ug sa pagdasig kanila. Usa ka igsoong lalaki mialsa sa iyang igsoong babaye, kinsa naluthan sa iyang mga tiil, ug gi-ba siya sa katapusang gilay-on paingon sa templo. Sa dihang kining talagsaon nga batan-ong mga babaye miabut sa ilang tumong, ang mga luha nangagas samtang ang matag usa mihikap sa templo ug mihimo og hilum nga pasalig nga magmahimong takus kanunay aron makasulod niini.

Ang paglakaw ngadto sa templo usa ka simbolo sa kinabuhi. Ang mga ginikanan ug ang mga lider sa priesthood nagbarug nga nagbantay diha sa rota. Naghatag sila og suporta ug tabang. Ang batan-ong mga babaye mibantay ug midasig sa usag usa. Ang batan-ong mga lalaki midayeg sa kalig-on, pasalig, ug kalagsik sa batan-ong mga babaye. Ang igsoong mga lalaki mikugos sa igsoong mga babaye nga nasamdan. Ang mga pamilya nagmaya uban sa ilang anak nga mga babaye samtang gihuman nila ang ilang paglakaw ngadto sa templo ug midala kanila og balik sa panimalay nga luwas.

Aron magpabilin diha sa dalan paingon sa templo, kinahanglan gayud nga inyong bantayan ang inyong personal nga hiyas ug ang hiyas sa uban nga inyong ikauban. Ngano man? Si Mormon nagtudlo diha sa Basahon ni Mormon nga ang hiyas ug kaputli “labing mahal ug bililhon labaw sa tanan nga mga butang.”7

Unsa man ang mahimo sa matag usa kaninyo aron mahimong magbalantay sa hiyas? Kini magsugod uban sa pagtuo nga kamo makahimo og kalainan. Kini magsugod uban sa paghimo og pasalig. Sa dihang batan-on pa ko, akong nakat-unan nga ang pipila ka mga desisyon kausa lamang himoon. Akong gisulat ang akong listahan sa mga butang nga kinahanglan nakong buhaton kanunay ug ang mga butang nga dili gayud nako buhaton diha sa usa ka notebook. Naglakip kini og mga butang sama sa: pagsunod sa Pulong sa Kaalam, pag-ampo matag adlaw, pagbayad sa akong ikapulo, ug ang pasalig nga dili gayud mopalta og simba. Gihimo ko kadto nga mga desisyon kausa lang ug dayon sa panahon nga modesisyon, kahibalo gayud ako kon unsa ang angayng buhaton tungod kay nakahukom na kong daan. Sa dihang ang akong mga higala sa high school miingon, “Ang usa lang ka inom dili makadaut,” ako mikatawa ug miingon, “Nakahukom na ako sa dihang 12 pa nga dili mobuhat niana.” Ang paghimo daan og mga desisyon motabang kaninyo nga mamahimong magbalantay sa hiyas. Ako naglaum nga ang matag usa kaninyo mosulat og listahan sa mga butang nga kanunay ninyong buhaton ug mga butang nga dili gayud ninyo buhaton. Dayon tumana ang inyong lista.

Ang pagka-magbalantay sa hiyas nagpasabut usab nga kamo sa kanunay magmahimong ligdong dili lamang sa inyong sininaan, apan sa inyong sinultihan, sa inyong mga binuhatan, ug sa inyong paggamit sa social media. Ang pagka-magbalantay sa hiyas nagpasabut nga kamo dili gayud mo-text og mga pulong o mga hulagway ngadto sa batan-ong mga lalaki nga mahimong hinungdan nga mawala kanila ang Espiritu, mawala ang ilang gahum sa priesthood, o mawala ang ilang hiyas. Kini nagpasabut nga kamo nakasabut sa kaimportante sa kaputli tungod kay kamo nakasabut usab nga ang inyong lawas usa ka templo ug nga ang sagrado nga mga gahum sa paglalang kinahanglang dili buling-bulingan sa dili pa ang kaminyoon. Kamo nakasabut nga kamo nakaangkon og sagrado nga gahum nga naglakip sa balaang responsibilidad sa pagdala sa uban nga mga espiritu nganhi sa yuta aron makadawat og lawas nga kapuy-an sa ilang mahangturong espiritu. Kini nga gahum naglakip og laing sagradong kalag. Kamo magbalantay sa usa ka butang nga “labi pang bililhon kay sa mga rubi.”8 Pagmatinud-anon. Pagmasulundon. Pangandam karon aron kamo mahimong sarang sa pagdawat sa tanang mga panalangin nga naghulat kaninyo didto sa balaang mga templo sa Ginoo.

Sa mga inahan nga naminaw karong gabhiona, kamo mao ang labing importante nga mga ehemplo sa inyong mga anak sa kaligdong ug sa hiyas—salamat. Ayaw pagduha-duha sa pagtudlo kanila nga sila halangdon nga anak nga mga babaye sa Dios ug nga ang ilang mithi wala gibase sa ilang panagway. Ug himoa nga makita nila ang inyong pagtuo nga gipakita sa tukma ug makanunayong paagi diha sa inyong kaugalingong kinaiya ug panagway.9Kamo usab mga magbalantay sa hiyas.

Sa miaging semana, nakatungas na usab ako sa Ensign Peak. Sayo kadto sa buntag ug samtang mitan-aw ko sa ubos gikan niana nga bukid ngadto sa bukid sa balay sa Ginoo—ang Templo sa Salt Lake—klaro na usab kini kaayo. Ang mga pioneer mibiya sa tanan nga anaa kanila aron moadto sa mga tumoy sa kabukiran aron kamo ug ako makaangkon sa mga panalangin sa templo ug ma-sealed sa kahangturan isip mga pamilya. Kwarenta ka tuig nga pagsakripisyo, malimbasugon nga pagtrabaho, ug paglakaw gikan sa Alpine paingon sa templo—ngano man? Tungod kay sama kaninyo, sila mituo! Sila mituo sa usa ka propeta. Sila mituo nga siya nakakita ug nakigsulti sa Dios ug sa Iyang pinalangga nga Anak. Sila mituo sa Manluluwas. Sila mituo sa Basahon ni Mormon. Mao nga sila masulti, “Kami nagtuo sa tanan nga mga butang, kami naglaum sa tanan nga mga butang, kami nakalahutay sa daghan nga mga butang, ug naglaum nga makalahutay sa tanan nga mga butang.”10 Sila nakalahutay sa daghang mga butang ug mao usab kita. Ang ikatrese nga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo mao ang unsay atong tuohan tungod kay mao kadto ang mga butang nga mopasarang kanato nga mahimong takus sa pagsulod sa templo ug usa ka adlaw mobarug sa atubangan sa atong Langitnong Amahan—nasulayan, putli, ug na-sealed. Kini magkinahanglan nga kamo magmahimong “mas angayan sa gingharian” ug nga kamo mangandam karon ug magbaton sa pagsalig nga kamo makahimo sa lisud nga mga butang.

Batan-ong mga babaye, nahiapil kamo sa usa ka mahinungdanon nga buhat! Ug wala kamo mag-inusara! Samtang inyong bantayan ang inyong hiyas ug kaputli, hatagan kamo og kalig-on. Samtang inyong tumanon ang mga pakigsaad nga inyong gihimo, ang Espiritu Santo mogiya ug mobantay kaninyo. Pagalibutan kamo sa langitnong mga panon sa mga anghel. Si Presidente Thomas S. Monson mipahinumdom kanato, “Hinumdomi nga wala kita mag-inusara nga nagdagan niining halangdong lumba sa kinabuhi, kita adunay katungod sa tabang sa Ginoo.”11 Pagpangandam nianang adlaw nga kamo takus nga moanha sa templo sa Ginoo ug andam nga mohimo og mga sagradong pakigsaad. Isip mga magbalantay sa hiyas, kinahanglan nga inyong pangitaon ang Manluluwas diha sa Iyang balaan nga balay.

Ako mopamatuod nga ang Dios buhi ug nga ang Iyang pinalangga nga Anak, ang atong Manunubos, si Jesukristo, buhi ug tungod sa makatubos ug makapaarang nga gahum sa Iyang walay kinutuban nga Pag-ula, matag usa kaninyo magiyahan ug mabantayan diha sa dalan paingon sa templo ug balik ngadto sa Ilang presensya. Ako nag-ampo nga ang matag usa kaninyo pagalig-unon alang niana nga buhat nga mao ang inyong labing maanindot nga oras. Pagkinabuhi alang nianang maanindot nga adlaw nga gisulti diha sa basahon sa Pinadayag nga kamo “managpanglakaw … sinul-ubag puti: [sanglit kamo] takus niini.”12Sa pangalan ni Jesuskristo, amen.