2010–2019
Estatistikanhong Report, 2010
Mga Footnote
Tema

Estatistikanhong Report, 2010

Ang Unang Kapangulohan miisyu sa mosunod nga estatistikanhong report sa Simbahan alang sa 2010. Kutob sa Disyembre 31, 2010, dihay 2,896 ka mga stake, 340 ka mga mission, 614 ka mga district, ug 28,660 ka mga ward ug branch.

Total nga gidaghanon nga mga miyembro sa Simbahan sa katapusan sa 2010 mga 14,131,467.

Dihay 120,528 ka bag-ong tubo sa mga bata nga anaa sa rekord sa Simbahan, ug 272,814 ka mga kinabig nga nabunyagan niadtong 2010.

Ang gidaghanon sa full-time nga mga misyonaryo nga nagserbisyo sa katapusan sa tuig mga 52,225.

Ang gidaghanon sa mga Church-service missionaries nga nagserbisyo mga 20,813, kadaghanan kanila nagpuyo ra sa ilang balay ug gitawag sa pagsuporta sa lain-laing mga kalihokan sa Simbahan.

Upat ka templo ang napahinungod sulod sa tuig: ang Templo sa Vancouver British Columbia sa Canada; Ang Templo sa Gila Valley Arizona sa Estados Unidos; ang Templo sa Cebu City Philippines; ug ang Templo sa Kyiv Ukraine.

Ang Laie Hawaii Temple sa Estados Unidos gipahinungod pag-usab niadtong 2010.

Ang total nga gidaghanon sa mga templo nga gigamit sa tibuok kalibutan mga 134.

Kanhi Kinatibuk-ang mga Opisyal sa Simbahan ug ang Uban nga Inilang mga Miyembro sa Simbahan Kinsa Namatay na sukad sa Miaging Kinatibuk-ang Komperensya sa Abril

Elders W. Grant Bangerter, Adney Y. Komatsu, Hans B. Ringger, LeGrand R. Curtis, Richard P. Lindsay, Donald L. Staheli, ug Richard B. Wirthlin, kanhi mga sakop sa Korum sa Seventy; Barbara B. Smith, kanhi kinatibuk-ang presidente sa Relief Society; Ruth H. Funk, kanhi kinatibuk-ang presidente sa Young Women; Norma Jane B. Smith, kanhi magtatambag sa kinatibuk-ang kapangulohan sa Young Women; Helen Fyans, biyuda ni Elder J. Thomas Fyans, usa ka emeritus nga General Authority; Arnold D. Friberg, artist ug illustrator; ug J. Elliot Cameron, kanhi komisyoner sa edukasyon sa Simbahan.