2010–2019
Sagradong mga Yawe sa Aaronic Priesthood
Mga Footnote
Tema

Sagradong mga Yawe sa Aaronic Priesthood

Ang Ginoo gusto nga ang matag tighupot sa Aaronic Priesthood modapit sa tanan sa pagduol ngadto ni Kristo—magsugod diha sa iyang kaugalingon nga pamilya.

Usa sa akong anak nga mga lalaki, sa nag-edad og 12 anyos, nakahukom nga magbuhi og mga koneho. Naghimo kami og mga halwa ug mikuha og usa ka dako nga laki ug duha ka baye nga mga koneho gikan sa silingan. Wala koy ideya og unsay among gisudlan. Sa mubo kaayo nga panahon, ang among pasilunganan napuno sa mga koneho. Karon nga dako na ang akong anak nga lalaki, motug-an gyud ko sa akong katingala kon giunsa kini pagkontrolar—ang iro sa silingan usahay makasulod sa pasilunganan ug mipatibulaag sa panon.

Apan ang akong kasingkasing natandog samtang akong nakit-an ang akong anak nga lalaki ug ang iyang igsoon nga mga lalaki nga nagbantay ug nanalipod niadtong mga koneho. Ug karon, isip mga bana ug mga amahan, sila takus nga mga tighupot sa priesthood kinsa naghigugma, naglig-on, ug nagbantay sa ilang kaugalingon nga mga pamilya.

Ang akong mga pagbati malumo samtang ako naniid kaninyo batan-ong mga lalaki sa Aaronic Priesthood nga nagbantay, nagsuporta ug naglig-on niadtong naglibut kaninyo, lakip na sa inyong mga pamilya, ug mga sakop sa inyong korum, ug sa daghan pa. Gihigugma ko kamo pag-ayo.

Bag-ohay lang nagtan-aw ko samtang ang usa ka 13 anyos nga batan-ong lalaki gi-set apart isip presidente sa korum sa mga deacon. Pagkahuman ang bishop milamano kaniya ug gitawag siya og “presidente,” mipasabut ngadto sa mga sakop sa korum nga “siya gitawag niya og presidente aron sa paghatag og importansya sa kasagrado sa iyang calling. Ang presidente sa korum sa mga deacon mao ang usa sa upat lamang ka mga tawo diha sa ward kinsa naghupot sa mga yawe sa kapangulohan. Uban niadto nga mga yawe, siya, kauban ang iyang mga counselor, mogiya sa korum ubos sa inspirasyon sa Ginoo.” Kini nga bishop nakasabut sa gahum sa kapangulohan nga pagadumalaon sa usa ka presidente kinsa naghupot ug naggamit sa sagrado nga mga yawe sa priesthood(Tan-awa sa D&P 124:142–43.)

Wala madugay akong gipangutana kining batan-on nga lalaki kon siya andam na ba sa pagpangulo niining mahinungdanong korum. Ang iyang tubag: “Ginerbyos ko. Wala ako masayud unsa ang buhaton sa usa ka presidente sa korum sa mga deacon. Mahimo ba nga sultihan ko nimo?”

Gisultihan ko siya nga siya adunay maayo kaayo nga bishopric ug mga tigtambag kinsa motabang kaniya nga mahimong malampuson ug gamhanang lider sa priesthood. Nasayud ako nga sila motahud sa sagradong mga yawe sa kapangulohan nga iyang gihuptan.

Dayon ako nangutana niini: “Nagtuo ka ba nga ang Ginoo motawag kanimo niining importante nga calling nga walay direksyon nga ihatag?”

Naghunahuna siya, dayon mitubag, “Asa man nako kini makit-an?”

Human sa pipila ka panaghisgut, naamguhan niya nga iyang makit-an ang direksyon gikan sa mga kasulatan, sa mga pulong sa buhi nga mga propeta, ug sa mga tubag sa pag-ampo. Determinado kami sa pagpangita og usa ka kasulatan nga mahimong sinugdanan sa iyang pagsiksik sa pagtuon sa mga responsibilidad sa iyang bag-ong calling.

Among gipakli ang ika-107 nga seksyon sa Doktrina ug mga Pakigsaad, bersikulo 85. Naghisgut kini nga ang usa ka presidente sa korum sa mga deacon molingkod diha sa konseho uban sa iyang mga sakop sa korum ug motudlo kanila sa ilang mga katungdanan. Among nakita nga ang iyang korum dili lamang usa ka klase apan usa ka konseho sa batan-ong mga lalaki, ug sila molig-on sa usag usa ubos sa direksyon sa presidente. Mipahayag ako og pagsalig nga siya mahimong usa ka maayo kaayo nga presidente kinsa mosalig sa inspirasyon gikan sa Ginoo ug mopalambo sa iyang sagrado nga calling samtang siya nagtudlo sa iyang kauban nga mga deacon sa ilang mga katungdanan.

Dayon nangutana ko, “Sa pagkasayud nga ikaw motudlo sa mga deacon sa ilang mga katungdanan, nasayud ka ba kon unsa kadto nga mga katungdanan?

Mipakli kami og usab ngadto sa mga kasulatan ug nakaplagan kini:

  1. Ang usa ka deacon gitudlo sa pagbantay ug pagpabilin nga mangalagad sa Simbahan (tan-awa sa D&P 84:111).

    Tungod kay ang pamilya mao ang labing mahinungdanon nga yunit sa Simbahan, ang labing importante nga dapit diin ang tighupot sa Aaronic Priesthood makatuman niini nga katungdanan mao ang iyang kaugalingon nga panimalay. Naghatag siya og priesthood nga pagserbisyo ngadto sa iyang amahan ug inahan samtang sila nangulo sa ilang pamilya. Nagbantay usab siya sa iyang igsoong mga lalaki ug igsoong mga babaye, sa batan-ong mga lalaki sa iyang korum, ug sa ubang mga miyembro sa ward.

  2. Ang usa ka deacon nagtabang sa teacher sa iyang tanan nga mga katungdanan diha sa Simbahan kon ang higayon nagkinahanglan (tan-awa sa D&P 20:57).

    Among gitino nga kon ang usa ka deacon gikinahanglan nga motabang sa mga katungdanan sa teacher, kinahanglan niyang mahibaloan ang ilang mga katungdanan. Among gitan-aw diha sa mga kasulatan ug daling nasayran ang labaw sa usa ka dosena nga mga katungdanan alang sa buhatan sa usa ka teacher (tan-awa sa D&P 20:53–59; 84:111). Unsa ka gamhanan nga kasinatian kini alang sa matag batan-ong lalaki—ug sa iyang amahan, mga tigtambag, ug kanatong tanan—sa pagbuhat gayud sa unsay gibuhat niining batan-ong lalaki: modangup sa mga kasulatan ug modiskubre nga kita mismo kon unsa ang atong mga katungdanan. Nagtuo ko nga daghan kanato mahingangha—ug madasig—sa unsay atong makit-an. Ang Katungdanan ngadto sa Dios naglangkob sa makatabang nga mga summary sa mga katungdanan sa Aaronic Priesthood ug usa ka mahinungdanong kapanguhaan alang sa espirituhanon nga kalamboan. Ako nag-awhag kaninyo sa paggamit niini kanunay.

  3. Ang mga deacon ug mga teacher gikinahanglan usab sa “pagpasidaan, pagpatin-aw, pag-awhag, ug pagtudlo, ug pagdapit sa tanan sa pagduol ngadto kang Kristo” (D&P 20:59; tan-awa sa mga bersikulo 46 ug 68 alang sa mga priest).

    Daghang batan-ong mga lalaki ang naghunahuna nga ang ilang misyonaryong kasinatian magsugod kon sila mag-edad og 19 anyos ug mosulod sa Missionary Training Center. Nakat-unan nato gikan sa mga kasulatan nga kini nagsugod dugay na kaayo sa wala pa kana. Ang Ginoo gusto nga ang matag tighupot sa Aaronic Priesthood modapit sa tanan sa pagduol ngadto ni Kristo—magsugod diha sa iyang kaugalingon nga pamilya.

Sunod, sa pagtabang niining batan-ong presidente sa pagsabut nga siya ug siya lamang ang presiding officer diha sa korum, misugyot ako nga iyang basahon sa tulo ka mga higayon ang unang katungdanan nga gilista diha sa Doktrina ug mga Pakigsaad 107:85.Iyang gibasa, “Mangulo ka sa napulog duha ka mga deacon.” Nangutana ko, “Unsay personal nga gisulti sa Ginoo nganha kanimo mahitungod sa imong katungdanan isip presidente?”

“Aw,” miingon siya, “daghang mga butang ang misantup sa akong hunahuna samtang kita nag-istoryahanay. Naghunahuna ko nga ang Langitnong Amahan gusto nga mahimo kong presidente sa dose ka mga deacon. Adunay lima lamang kanamo ang moanhi, ug ang usa moanhi lamang panagsa. Busa unsaon namo nga makaabut og dose?”

Karon, ako wala sukad makahubad niini nga kasulatan sa paagi nga iyang gihimo, apan hinoon, gihuptan niya ang sagrado nga mga yawe nga wala kanako. Natudloan ako sa usa ka 13 anyos nga presidente sa korum sa mga deacon mahitungod sa gahum sa pagpadayag nga moabut niadtong adunay sagrado nga mga yawe sa kapangulohan nga walay pagsapayan sa ilang panabut, kahimtang, o edad.

Mitubag ko, “Wala ako masayud. Unsay imong hunahuna?”

Ug siya miingon, “Kinahanglan nato nga sulbaron kon unsaon nga siya mopadayon og anhi. Nasayud ko nga adunay laing duha kinsa kinahanglan nga anaa sa among korum, apan dili sila moanhi, ug wala ako makaila kanila. Tingali ako makahimo nga masuod nga higala sa usa ug ang akong mga counselor mohimo ngadto sa uban. Kon silang tanan moanhi, kami adunay pito, apan asa kami mokuha og lima pa?”

“Wala ko kahibalo,” mao ang akong tubag, “apan kon ang Langitnong Amahan gusto nga anaa sila didto, Siya nasayud.”

“Busa kinahanglan kami nga mag-ampo isip kapangulohan ug korum aron sa pagsuta kon unsay buhaton.” Dayon siya nangutana, “Responsable ba ko alang sa tanan nga pangedaron og deacon nga batang lalaki sa atong ward, bisan niadtong kinsa dili mga miyembro?”

Sa katingala, miingon ko, “Sa panan-aw sa Ginoo, ang imong bishop ba adunay responsibilidad alang lamang sa mga miyembro sa ward o alang sa tanan kinsa nagpuyo sulod sa mga utlanan niini?”

Kining batan-on “makanunayong ministro” nakasabut. Nailhan niya ang tahas sa matag deacon, teacher, ug priest sa pagbantay sa Simbahan ug sa pagdapit sa tanan sa pagduol ngadto ni Kristo.

Ang akong hunahuna natumong ngadto sa kasulatan samtang naghunahuna ko sa atong talagsaon nga batan-ong mga lalaki ug mga babaye sa Simbahan—ang kasulatan nga gikutlo ni Moroni ngadto ni Joseph Smith, nag-ingon nga kini “wala [pa] matuman, apan hapit na mahitabo” (Joseph Smith—Kasaysayan 1:41)—“Ug unya mahitabo sa ulahi, nga igabu-bu ko ang akong espiritu ibabaw sa tanang unod; ug ang inyong anak nga mga babaye ug ang inyong anak nga lalaki mga managpanagna, … ang inyong batan-ong mga lalaki makakita sa mga panan-awon” (Joel 2:28).

Unsa ang “misantup” sa hunahuna niining batan-ong presidente mao ang usa ka panan-awon sa unsay gusto sa Langitnong Amahan nga mahitabo sa iyang korum. Kini mao ang pagpadayag nga iyang gikinahanglan aron sa paglig-on sa aktibo nga mga miyembro sa iyang korum, sa pagluwas niadtong kinsa nanlimbasug, ug sa pagdapit sa tanan sa pagduol ngadto ni Kristo. Tungod kay nadasig, mihimo siya og mga plano sa pagpadayon sa kabubut-on sa Ginoo.

Gitudloan sa Ginoo kining batan-ong presidente nga ang priesthood nagpasabut og pagtabang sa pagserbisyo sa uban. Ingon nga ang atong propeta, si Presidente Thomas S. Monson, mipasabut: “Ang priesthood dili gayud ingon nga usa lamang ka gasa apan usa usab kini ka sugo sa pagserbisyo, usa ka pribilehiyo sa pagdasig, ug usa ka kahigayunan sa pagpanalangin sa mga kinabuhi sa uban” (“Ang Atong Sagrado nga Katungdanan sa Priesthood,” Liahona Mayo 2006, 57).

Ang pagserbisyo mao gayud ang pundasyon sa priesthood—ang pagserbisyo sa uban sama sa gipakita sa Manluluwas. Ako nagpamatuod nga kini Iyang priesthood, kita anaa sa Iyang buluhaton, ug Siya nakapakita sa tanang mga tighupot sa priesthood sa paagi sa matinud-anong priesthood nga pagserbisyo.

Akong gidapit ang matag kapangulohan sa korum sa mga deacon, mga teacher, ug mga priest sa pagpakitambag, pagtuon, ug sa pag-ampo kanunay aron masayud kon unsa ang kabubut-on sa Ginoo alang sa inyong korum ug dayon lakaw ug buhata. Gamita ang Katungdanan ngadto sa Dios sa pagtabang kaninyo sa pagtudlo sa inyong mga sakop sa korum sa ilang mga katungdanan. Gidapit nako ang matag sakop sa korum sa pagpaluyo sa inyong presidente sa korum ug duol kaniya alang sa tambag samtang magkat-on kamo ug tumana sa matarung nga paagi ang tanan ninyong mga katungdanan sa priesthood. Ug ako nagdapit sa matag usa kanato sa pagtan-aw niining talagsaon nga batan-ong mga lalaki sama sa pagtan-aw sa Ginoo kanila—usa ka gamhanan nga kapanguhaan sa pagtukod ug paglig-on sa Iyang gingharian dinhi ug karon.

Kamong talagsaon nga batan-ong mga lalaki ang tighupot sa Aaronic Priesthood, nga gipahiuli pinaagi ni Juan Bautista ngadto kang Joseph Smith ug Oliver Cowdery duol sa Harmony, Pennsylvania. Ang inyong priesthood adunay sagrado nga mga yawe nga nag-abli sa pultahan alang sa tanang mga anak sa Langitnong Amahan sa pagduol ngadto sa Iyang Anak, si Jesukristo, ug sa pagsunod Kaniya. Kini gihatag pinaagi sa “ebanghelyo sa paghinulsol, ug sa pagbunyag pinaagi sa pagpaunlod alang sa kapasayloan sa mga sala”; sa sinemana nga mga ordinansa sa sakrament; ug, “ sa pagpangalagad sa mga anghel” (D&P13:1; Joseph Smith—Kasaysayan 1:69). Kamo sa tinuod mga ministro kinsa kinahanglan nga mahimong limpyo ug takus ug matinud-anon nga mga lalaki sa priesthood sa tanang panahon ug diha sa tanang mga dapit.

Ngano? Paminawa ang mga pulong sa atong minahal nga Unang Kapangulohan, gihatag nganha sa matag usa kaninyo diha sa inyong Katungdanan ngadto sa Dios:

“Kamo adunay awtoridad sa pagpahigayon sa mga ordinansa sa Aaronic Priesthood. … Kamo makapanalangin og maayo sa mga kinabuhi niadtong naglibut kaninyo. …

“Ang Langitnong Amahan adunay dakong pagsalig kaninyo ug adunay importante nga misyon alang kaninyo nga tumanon.” (Pagtuman sa Akong Katungdanan ngadto sa Dios: Alang sa mga Tighupot sa Aaronic Priesthood [2010], 5).

Ako nasayud nga kini nga mga pulong tinuod, ug ako nag-ampo nga ang matag usa kanato makaangkon nianang sama nga pagsaksi. Ug gisulti ko kining mga butanga diha sa Iyang sagradong pangalan kansang priesthood atong gihuptan, si Jesukristo, amen.