2010–2019
Komperensya Na Usab
Mga Footnote
Tema

Komperensya Na Usab

Nagpasalamat ko kaninyo alang sa inyong hugot nga pagtuo ug debosyon sa ebanghelyo, sa gugma ug pag-atiman nga inyong gipakita sa usag usa, ug sa serbisyo nga inyong gihatag.

Sa dihang kini nga building giplano, abi namo nga dili kini nato mapuno. Tan-awa lang kini karon.

Akong minahal nga mga kaigsoonan, pagkanindot nga magkapundok na usab samtang atong sugdan ang ika-181 nga Tinuig nga Kinatibuk-ang Komperensya sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw.

Ang miaging unom ka bulan daw paspas kaayong milabay samtang na-busy ko sa daghang mga responsibilidad. Usa sa dakong mga panalangin niining panahona mao ang pagpahinungod pag-usab sa maanindot nga Templo sa Laie Hawaii, nga gipanindot og maayo sulod sa hapit duha ka tuig. Gikuyugan ko nila ni Presidente ug Sister Henry B. Eyring, Elder ug Sister Quentin L. Cook, ug Elder ug Sister William R. Walker. Pagkagabii sa wala pa ang pagpahinungod pag-usab, nga nahitabo pagka- Nobyembre, nanan-aw kami sa 2,000 ka mga batan-on gikan sa temple district samtang gipuno nila ang Cannon Activities Center sa BYU–Hawaii campus ug mipasundayag alang kanamo. Ang ilang pasundayag giulohan og “Ang Dapit nga Pundukanan” ug sa mamugnaon ug sa hanas nga paagi misaysay pag-usab sa mahinungdanong mga panghitabo sa lokal nga kasaysayan sa Simbahan ug sa kasaysayan sa templo. Pagkanindot nianang gabhiona!

Ang sunod nga adlaw nahimong usa ka espirituhanong pagbusog samtang ang templo gipahinungod pag-usab sa tulo ka mga sesyon. Ang Espiritu sa Ginoo anaa uban kanamo sa hilabihan gayud kakusog.

Nagpadayon kita sa pagtukod og mga templo. Pribelihiyo nako karong buntaga sa pagpahibalo og tulo ka dugang nga mga templo alang sa mga dapit nga karon palitunon ug diin, sa umaabut nga mga bulan ug tuig, pagatukuron sa mosunod nga mga dapit: Fort Collins, Colorado; Meridian, Idaho; ug Winnipeg, Manitoba, Canada. Panalangin gayud kini sa atong mga miyembro niini nga mga dapit.

Kada tuig minilyon ka mga ordinansa ang gipahigayon diha sa mga templo. Unta magpadayon kita nga magmatinud-anon sa pagpahigayon sa ingon nga mga ordinansa, dili lamang alang sa atong kaugalingon apan alang usab sa atong namatay na nga mga minahal kinsa dili makabuhat sa ingon alang sa ilang kaugalingon.

Ang Simbahan nagpadayon sa paghatag og tawhanon nga tabang sa mga panahon sa katalagman. Bag-ohay pa lang mibati kita og kasubo ug mihatag og tabang ngadto sa Japan human sa makapagun-ob nga linog ug tsunami ug sa mga hagit nga may kalabutan sa nuclear. Nakaapud-apod kita og sobra sa 70 ka tonelada nga mga suplay, lakip ang pagkaon, tubig, mga habol, mga hapin sa higdaanan, mga butang para pang-hygiene, mga sinina ug petrolyo. Ang atong mga young single adult miboluntaryo sa ilang oras sa pagpangita niadtong nangawala nga mga miyembro gamit ang Internet, social media, ug uban pang moderno nga mga pamaagi sa komunikasyon. Ang mga miyembro mitabang gamit ang mga scooter nga gihatag sa Simbahan ngadto sa mga dapit nga lisud maadtoan sa sakyanan. Mga proyekto sa pagserbisyo aron sa pagtipon-tipon sa mga gamit nga pang-hygiene ug mga gamit nga panglimpyo gi-organisar sa daghang mga stake ug mga ward sa Tokyo, Nagoya, ug Osaka. Sa pagkakaron, sobra sa 40,000 ka oras sa pagserbisyo ang nahatag sa sobra sa 4,000 ka mga boluntaryo. Ang atong tabang magpadayon didto sa Japan ug sa uban pang mga dapit diin adunay panginahanglan.

Akong mga kaigsoonan, nagpasalamat ko kaninyo alang sa inyong hugot nga pagtuo ug debosyon sa ebanghelyo, sa gugma ug pag-atiman nga inyong gipakita sa usag usa, ug sa serbisyo nga inyong gihatag diha sa inyong mga ward ug mga branch ug mga stake ug mga district. Salamat usab, alang sa inyong kamatinud-anon sa pagbayad sa inyong mga ikapulo ug mga halad ug sa inyong kamanggihatagon sa pagtampo ngadto sa uban pang mga pundo sa Simbahan.

Sa pagkatapos sa tuig sa 2010, adunay 52,225 ka mga miyonaryo nga nagserbisyo sa 340 ka mga misyon sa tibuok kalibutan. Ang misyonaryo nga buhat mao ang kinabuhi sa gingharian. Mahimo ba nga ako mosugyot nga kon kamo makahimo, tingali inyong ikonsiderar ang pagtampo ngadto sa General Missionary Fund sa Simbahan.

Karon, mga kaigsoonan, naghinam-hinam kita nga maminaw sa mga mensahe nga ipresentar ngari kanato karon ug ugma. Kadtong mamulong kanato nangayo sa panabang ug giya sa langit samtang nangandam sila sa ilang mga mensahe. Nga kita unta mapuno sa Espiritu sa Ginoo ug mabayaw ug madasig samtang maminaw ug magkat-on kita mao ang akong pag-ampo. Sa pangalan ni Jesukristo, amen.