2010–2019
Pagkaplag og Kalipay pinaagi sa Mahigugmaong Pagserbisyo
Mga Footnote
Tema

Pagkaplag og Kalipay pinaagi sa Mahigugmaong Pagserbisyo

Unta magpakita kita sa atong gugma ug pasalamat alang sa maulaon nga sakripisyo sa Manluluwas pinaagi sa atong yano, manggiloloy-on nga mga buhat sa pagserbisyo.

Mga kaigsoonan, nanghinaut ko nga kamong mibisita dinhi sa Salt Lake may higayon aron malingaw sa nagkalain-laing mga kolor ug kahumot sa matahum nga mga bulak atol sa tingpamulak nga naglibut sa Temple Square.

Ang tingpamulak nagdala og kabag-ohan sa kahayag ug sa kinabuhi—nagpahinumdom kanato, pinaagi sa liyok sa mga panahon, sa kinabuhi, sa sakripisyo, ug Pagkabanhaw sa atong Ginoo ug Manunubos, si Jesukristo, kay “ang tanang butang nagpamatuod [Kaniya]” (Moises 6:63).

Ang sukwahi niining matahum nga talan-awon sa tingpamulak ug sa simbolo niini sa paglaum, anaa ang kalibutan sa kawalay kasiguroan, kalisud, ug kalibug. Ang mga kahasol sa inadlawng kinabuhi—edukasyon, panarbaho, pagpadako sa mga anak, pangalagad sa Simbahan ug mga calling, kalibutanong mga kalihokan, ug gani ang mga kasakit ug kasub-anan sa wala damha nga mga sakit ug trahedya—makapaluya kanato. Unsaon man nato sa paglingkawas niining gubot nga mga hagit ug walay kasiguroang pagpangita og kalinaw sa panghunahuna ug kalipay?

Usahay sama kita sa batan-ong negosyante gikan sa Boston, kinsa niadtong 1849, sigun sa istorya, naagni sa pagpanguykoy og bulawan sa California. Gibaligya niya ang tanan niyang mga kabtangan aron sa pagpangita sa iyang swerte didto sa mga sapa sa California, nga giingon nga puno sa mga tibuok nga bulawan nga sa kadako ang usa ka tawo maglisud sa pag-alsa niini.

Human sa adlawng tanan, ang batan-on mituslob sa iyang ayagan diha sa sapa ug walay nakuha. Ang bugtong niya nga ganti mao ra ang nagtipun-og nga mga bato. Sa kahiubos ug kapurdoy, andam na siyang mohunong hangtud nga usa ka adlaw usa ka tigulang, hanas nga tigsuhid miingon kaniya, “Daghan na gayud nang mga batoha ang natigum nimo, dong.”

Ang batan-ong lalaki mitubag, “Wala may bulawan dinhi. Mopauli na lang ko.”

Naglakaw ibabaw sa nagtipun-og nga mga bato, ang tigulang nga tigsuhid miingon “O, tinuod gayud nga adunay bulawan dinhi. Kinahanglan lang nga makamao ka asa mangita niini.” Mipunit siya og duha ka bato ug gipakang kini. Usa sa mga bato nabuak, nagpakita og pipila ka pinong tipaka sa bulawan nga migilak sa hayag sa adlaw.

Nakamatikod sa nagbugol nga bag nga gihigot sa hawak sa tigsuhid, ang batan-on miingon, “Nangita ko og mga tibuok sama sa naa sa imong bag, dili kay pinong tipaka.”

Ang tigulang nga tigsuhid mitunol sa iyang bag ngadto sa batan-on, kinsa mitan-aw sa sulod, naglaum nga makakita og daghang tibuok nga bulawan. Natingala siya nga makita ang bag nga puno sa liboan ka pinong tipaka sa bulawan.

Ang tigulang nga tigsuhid miingon, “Dong, akong nakita nga busy kaayo ka nga nagpangita og dagkong buok nga bulawan nga wala na hinoon nimo masudli ang imong bag niining bililhon nga mga pinong tipaka sa bulawan. Ang mapailubong pagtigum niining pinong mga tipaka nagpaadunahan gayud kanako.”

Kini nga istorya naghulagway sa espirituhanong kamatuoran nga gitudlo ni Alma sa iyang anak nga si Helaman:

“Pinaagi sa gagmay ug yano nga mga butang ang mga dagko nga butang ipahinabo. …

“… Ug pinaagi sa gagmay nga mga pamaagi ang Ginoo … mopahigayon sa kaluwasan sa daghan nga mga kalag” (Alma 37:6–7).

Mga kaigsoonan, ang ebanghelyo ni Jesukristo yano, bisan lisud-lisuron pa nato kini. Atong paningkamutan ang paghimo sa atong kinabuhi nga yano, nga dili mahan-ukan sa dili maayong mga impluwensya, mag-focus niana nga mga butang nga labing mapuslanon.

Unsa man ang bililhon, yanong mga butang sa ebanghelyo nga maghatag og katin-awan ug katuyoan sa atong kinabuhi? Unsa man kanang giingon nga pinong mga tipaka sa bulawan sa ebanghelyo kansang mapailubon nga pagtigum sa atong paglakaw niining kinabuhia moganti kanato sa kinadak-ang bahandi—ang bililhong gasa sa kinabuhing dayon?

Mituo ako nga adunay usa ka yano apan tulukibon—gani makadasig—nga baruganan nga naglangkob sa kinatibuk-an sa ebanghelyo ni Jesukristo. Kon kining mga baruganan kinasingkasing natong hangupon ug himoon nga maoy focus sa atong kinabuhi, mopalunsay kini ug mobalaan kanato aron makapuyo kita og balik sa presensya sa Dios.

Ang Manluluwas namulong niini nga baruganan dihang gitubag Niya ang Pariseo nga nangutana, “Magtutudlo, unsa man ang dakong sugo sa kasugoan?

“Ug si Jesus miingon ngadto kaniya, Higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasingkasing, ug sa tibuok mong kalag, ug sa tibuok mong salabutan.

“Mao kana ang dako ug unang sugo.

“Ug ang ikaduha sulosama ra, Higugmaa ang imong silingan sama sa imong kaugalingon” (Mateo 22:36–40).

Pinaagi lamang sa paghigugma sa Dios ug kang Kristo sa tibuok natong kasingkasing, kalag, ug hunahuna nga kita makahimo sa pagpakigbahin niini nga gugma ngadto sa atong mga silingan pinaagi sa mga buhat sa kamabination ug pagserbisyo—sama sa paagi nga ang Manluluwas mohigugma ug moserbisyo kanatong tanan kon ania pa Siya kauban nato karon.

Kon kining tiunay nga gugma ni Kristo—o gugmang putli—moputos kanato, kita maghunahuna, mobati, ug molihok nga sama gayud sa paghunahuna, pagbati, ug paglihok sa Langitnong Amahan ug ni Jesus. Ang atong kadasig ug kinasingkasing nga tinguha mahisama nianang sa Manluluwas. Iyang gipakigbahin kini nga tinguha ngadto sa Iyang mga Apostoles sa bisperas sa Iyang Paglansang sa Krus. Siya miingon:

“Ako magahatag kaninyog bag-ong sugo, Nga kinahanglan maghigugmaay kamo ang usa sa usa; maingon nga ako nahigugma kaninyo. …

“Ang tanang tawo makaila nga kamo mga tinun-an ko pinaagi niini kon kamo maghigugmaay ang usa sa usa” (Juan 13:34–35).

Ang gugma nga gihulagway sa Manluluwas usa ka aktibo nga gugma. Dili kini makita pinaagi sa dagko ug bayanihong mga binuhatan hinoon pinaagi sa yanong mga buhat sa kamabination ug pagserbisyo.

Anaay dili maihap nga mga pamaagi ug mga kahimtang diin makaserbisyo ug makahigugma kita sa uban. Mosugyot ako og pipila niini.

Una, ang gugma nga putli magsugod sa panimalay. Ang labing importante lamang nga baruganan nga angayang maghari sa matag panimalay mao ang pagsunod sa Bulawanong Lagda—ang pahimangno sa Ginoo nga “buhati ang mga tawo sa bisan unsay buot ninyo nga ilang pagabuhaton kaninyo” (Mateo 7:12). Hunong sa makadiyot ug hunahunaa unsa kahay inyong bation kon kamo makadawat og ngil-ad nga mga sinultihan o mga binuhatan. Pinaagi sa atong ehemplo, atong tudloan ang mga sakop sa atong pamilya sa paghigugma sa usag usa.

Ang laing dapit diin kita adunay igong oportunidad sa pagserbisyo mao ang Simbahan. Ang atong mga ward ug mga branch angay nga himoong dapit diin ang Bulawanong Lagda kanunay nga mogiya sa atong mga pulong ug mga buhat ngadto sa usag usa. Pinaagi sa mabinationg pagtratar sa usag usa, pagsulti og mga pulong sa pagsuporta ug pagdasig, ug sa pagkasensitibo sa panginahanglan sa usag usa, makatabang kita sa pagmugna og panaghiusa tali sa mga miyembro sa ward. Diin naa ang gugmang putli, wala nay dapit alang sa panglibak o ngil-ad nga mga sinultihan.

Ang mga miyembro sa ward, mga adult ug mga kabatan-onan, magkahiusa sa makahuluganong serbisyo aron sa pagpanalangin sa kinabuhi sa uban. Duha lang ka semana ang milabay, ang presidente sa South America Northwest Area, si Elder Marcus B. Nash sa Seventy mireport nga sa pag-assign “sa mga lig-on sa espiritu ngadto sa mga huyang,” nakaluwas sila og gatusan ka mga dili aktibo nga mga adult ug mga kabatan-onan. Pinaagi sa gugma ug pagserbisyo, “anam-anam” sila namalik. Kining mga buhat sa kamabination nagmugna og lig-on ug malungtaron nga kasuod ngadto sa tanan nga miapil—sa mga mitabang ug sa mga gitabangan. Daghan kaayong bililhon nga mga handumanan ang nasentro sa ingon niana nga serbisyo.

Kon akong hunahunaon ang akong daghang katuigan nga pagpangalagad sa Simbahan, pipila sa pinakatulukibon nakong mga handumanan mao ang mga panahon nga nakig-uban ako sa mga miyembro sa ward aron sa pagtabang sa usa ka tawo.

Sama pananglit, nakahinumdom ko sa usa ka bishop nga nakigtambayayong sa aktibong mga miyembro sa akong ward samtang among gilimpyohan ang kanal sa among stake welfare farm. Dili kini sayon nga buluhaton! Usa ka dili kaayo aktibong miyembro nga sa daghang katuigan wala magsimbahan gidapit sa pagtabang kanamo. Tungod sa gugma ug sa pakigdait nga iyang gibati uban kanamo samtang nagtrabaho ug nag-istoryahanay kami didto sa baho nga kanal, misimba na siya og balik ug wala madugay na-sealed sa templo ngadto sa iyang asawa ug mga anak. Ang among panagdait pinaagi sa pagserbisyo mipanalangin sa iyang mga anak, mga apo, ug karon sa mga apo sa tuhod. Daghan kanila nakaserbisyo og misyon, naminyo sulod sa templo, ug nagpadako og mahangturong mga pamilya—talagsaong buhat ang nahitabo tungod sa yano nga buhat, usa ka gamayng tipak sa bulawan.

Laing dapit diin kita makaserbisyo mao ang atong mga komunidad. Isip usa ka lunsay nga pagpahayag sa atong gugma ug pagpakabana, makatabang kita niadtong mga nanginahanglan sa atong tabang. Daghan kaninyo ang misul-ob sa Helping Hands T-shirt ug mitrabaho nga walay pagkaluya aron sa paghupay sa mga nag-antus ug sa pagpalambo sa atong mga komunidad. Ang mga young single adult sa Sendai Japan Stake bag-o lang mihatag og dili mabayran og salapi nga serbisyo sa pagpangita sa mga miyembro human sa makagun-ob nga linog ug tsunami. Adunay daghang mga paagi sa pagserbisyo.

Pinaagi sa atong kinasingkasing nga kamabination ug pagserbisyo, makahimo kita og mga higala niadtong kinsa atong giserbisyohan. Gumikan niini nga mga pagpakighigala moabut ang maayong panabut sa atong debosyon sa ebanghelyo ug usa ka tinguha nga makakat-on og dugang mahitungod nato.

Ang buotan nakong higala nga si Elder Joseph B. Wirthlin namulong kabahin sa gahum niini nga baruganan dihang siya miingon: “Ang pagkamabination mao ang mahinungdanon sa pagkahalangdon. … [Kini] mao ang yawe nga moabli sa mga pultahan ug momugna og mga higala. Mopahumok kini sa mga kasingkasing ug moumol sa mga relasyon nga mahimong molungtad sa tibuok kinabuhi” (“Ang Hiyas sa Pagkamabination,” Liahona Mayo 2005, 26).

Laing paagi nga kita makaserbisyo sa mga anak sa Langitnong Amahan mao ang misyonaryo nga pagserbisyo—dili lamang isip full-time nga mga misyonaryo apan usab isip mga higala ug mga silingan. Ang umaabut nga paglambo sa Simbahan dili mahitabo pinaagi lamang sa pagpanuktok sa mga panimalay sa mga dili nato kaila. Mahitabo kini kon ang mga miyembro, uban sa atong mga misyonaryo, puno sa gugma sa Dios ug ni Kristo makakita sa mga panginahanglan ug mosanong niadto nga mga panginahanglan diha sa diwa sa manggiloloy-on nga pagserbisyo.

Kon kita mobuhat niini, mga kaigsoonan, ang mga matinuoron sa kasingkasing mobati sa atong sinseridad ug sa atong gugma. Daghan ang magtinguha nga makahibalo pa og dugang mahitungod nato. Ug niana lamang nga paagi nga ang Simbahan molambo gayud aron molukop sa tibuok yuta. Dili kini matuman pinaagi sa mga misyonaryo lamang apan nagkinahanglan sa interes ug pagserbisyo sa matag miyembro.

Sa tanan natong pagserbisyo, kinahanglan mahimo kitang sensitibo sa mga pag-aghat sa Espiritu Santo. Ang ligdong, hinay nga tingog mopahibalo kanato kinsa ang nagkinahanglan sa atong tabang ug unsa ang atong mahimo aron matabangan sila.

Si Presidente Spencer W. Kimball miingon: “Importante kaayo nga moserbisyo kita sa usag usa sa gingharian. … Kanunay gayud, ang atong mga buhat sa pagserbisyo naglangkob sa yano nga pagdasig o sa paghatag og … tabang uban sa kalibutanon nga tahas, apan unsa ka mahimayaon nga sangputanan ang mahitabo … gikan sa gamay apan kinabubut-on nga mga buhat!” Mga Pagtulun-an sa mga Presidente sa Simbahan: Spencer W. Kimball (2006), 103).

Ug si Presidente Thomas S. Monson mitambag:

“Ang mga panginahanglan sa uban kanunayng anaa, ug ang matag usa kanato makahimo og butang aron sa pagtabang og usa ka tawo.

“… Gawas kon kalimtan nato ang atong kaugalingon diha sa pagserbisyo sa uban, gamay ra ang katuyoan sa atong kaugalingong kinabuhi” (“Unsa may Akong Nabuhat alang sa Usa ka Tawo Karon?” Liahona Nob. 2009, 85).

Mga kaigsoonan, akong ipasabut pag-usab nga ang labing importanting hiyas sa Langitnong Amahan ug sa Iyang Pinalangga nga Anak nga kinahanglan natong tinguhaon ug angkunon sa atong kinabuhi mao ang gasa sa gugmang putli, “ang tiunay nga gugma ni Kristo” (Moroni 7:47). Gikan niini nga gasa motubod ang atong kapasidad sa paghigugma ug pagserbisyo sa uban sama sa gihimo sa Manluluwas.

Si propetang Mormon mitudlo kanato sa dakong importansya niini nga gasa ug misulti kanato unsaon nga kita makadawat niini: “Busa, akong hinigugma nga mga kaigsoonan, pag-ampo ngadto sa Amahan uban sa tibuok kusog sa kasingkasing, nga kamo unta mapuno niini nga gugma, diin siya mitugyan diha sa tanan kinsa tinuod nga mga sumusunod sa iyang Anak, nga si Jesukristo; aron mahimo kamo nga mga anak sa Dios; nga kon siya moabut kita mahisama kaniya, kay kita makakita kaniya nga mao gihapon; nga kita mahimo nga makabaton niini nga paglaum; aron mahimo kita nga putli ingon nga siya putli” (Moroni 7:48).

Dagkong mga butang mapahinabo pinaagi sa gagmay ug yanong mga butang. Sama sa pinong tipaka sa bulawan nga matigum sa kadugayan ngadto sa dakong bahandi, ang atong gagmay ug yanong mga buhat sa kamabination ug pagserbisyo matigum ngadto sa kinabuhi nga puno sa gugma alang sa Langitnong Amahan, debosyon sa buhat ni Ginoong Jesukristo, ug pagbati sa kalinaw ug kalipay sa matag higayon nga kita motabang sa usag usa.

Samtang nagkaduol ang panahon sa Pasko sa Pagkabanhaw, unta magpakita kita sa atong gugma ug pasalamat alang sa maulaon nga sakripisyo sa Manluluwas pinaagi sa atong yano, manggiloloy-on nga mga buhat sa pagserbisyo ngadto sa atong mga kaigsoonan diha sa panimalay, sa simbahan, ug sa atong mga komunidad. Alang niini ako mapainubsanong nag-ampo sa pangalan ni Jesukristo, amen.