2010–2019
Ang Labing Bililhon nga mga Panalangin sa Ginoo
Mga Footnote
Tema

Ang Labing Bililhon nga mga Panalangin sa Ginoo

Kon kita mobayad sa atong ikapulo sa matinud-anong paagi, ang Ginoo moabli sa mga bintana sa langit ug mobu-bu ngari kanato sa Iyang labing bililhon nga mga panalangin.

Mapasalamaton ako sa matarung nga mga katigulangan nga mitudlo sa ebanghelyo ngadto sa ilang mga anak diha sa panimalay kaniadto sa wala pa mailhi ang mga family home evening. Ang akong mga apohan sa linya sa akong inahan mao sila si Ida Jesperson ug John A. Whetten. Nagpuyo sila sa usa ka gamayng komunidad didto sa Colonia Juárez, Chihuahua, Mexico. Ang mga anak nga Whetten gitudloan pinaagi sa lagda ug pinaagi sa pagsunod sa mga ehemplo sa ilang mga ginikanan.

Sa sayong bahin sa mga 1920 didto sa Mexico lisud kaayo nga panahon. Mao pa lamang ang pagkahuman sa bayolenti nga rebolusyon. Gamay ra kaayo ang kwarta nga magamit, ug kadaghanan niini mga sinsilyo nga pilak. Ang mga tawo kasagaran mipahigayon sa ilang negosyo pinaagi sa pagbinayloay og mga pagkaon, ug mga serbisyo.

Usa ka adlaw paingon sa hinapos sa ting-init, si Lolo John miuli, human sa pagbaligya sa karne sa baka ug nakadawat og 100 ka pesos nga mga sinsilyo nga pilak isip bahin sa panagsabut. Gihatag niya ang kwarta kang Ida uban sa pahimangno nga gamiton kini aron sa pagbayad sa mga galastuhan sa umaabut nga pag-eskwela sa mga bata.

Si Ida nalipay sa kwarta apan mipahinumdom kang John nga wala pa sila mobayad sa ikapulo sa tibuok ting-init. Wala silay kwarta nga kinitaan, apan si Ida mipahinumdom kaniya nga ang kahayupan nakasangkap og karne, mga itlog, ug gatas. Ang ilang uma nakasangkap og abunda nga mga prutas ug mga utanon, ug nakahimo sila sa pagbaligya sa uban nga dili mogamit og kwarta. Si Ida misugyot nga kinahanglan nilang ihatag ang kwarta ngadto sa bishop aron mabayran ang ilang ikapulo.

Si John morag nasagmuyo og gamay, tungod kay ang kwarta makatabang unta og dako sa pagpaeskwela sa mga anak, apan miuyon siya sa andam nga paagi nga kinahanglan nilang bayaran ang ilang ikapulo. Gipas-an niya ang bug-at nga bag ngadto sa opisina nga bayranan sa ikapulo ug mibayad sa bishop.

Wala madugay human niana nakadungog siya nga adunay usa ka adunahan nga negosyante gikan sa Estados Unidos, si Mr. Hord, moabut sunod semana kauban ang pipila ka mga kalalakin-an aron moistar og pipila ka adlaw sa kabukiran aron mangayam ug mamasol.

Gisugat ni Lolo John ang grupo sa mga kalalakin-an didto sa estasyunan sa tren duol sa Colonia Juárez. Siya adunay pundok sa mga kabayo nga kargahanan ug sa gikinahanglan nga mga hayop nga kargahanan alang sa pagdala sa mga bagahe ug mga gamit sa pagkampo paingon sa kabukiran. Ang misunod nga semana gigahin sa paggiya sa mga kalalakin-an ug sa pag-atiman sa kampo ug sa mga hayop.

Sa katapusan sa semana, ang mga kalalakin-an mibalik ngadto sa estasyunan sa tren aron mosakay sa tren balik ngadto sa Estados Unidos. Si John gibayran nianang adlawa sa iyang pagtrabaho ug gihatagan og usa ka bag nga kwarta sa mga sinsilyo nga pilak aron ibayad sa uban nga mga galastuhan. Sa dihang si John ug ang iyang mga tawo nabayaran na, giuli ni John ang nahabilin nga kwarta ngadto ni Mr. Hord, kinsa nasurprisa, tungod kay wala siya magtuo nga aduna pay nahabiling kwarta. Gipangutana niya si John aron pagsiguro nga ang tanang bayranan nabayran na, ug si John mitubag nga ang tanang mga galastuhan sa pagbiyahe nabayran na, ug mao kini ang nahabilin sa kwarta.

Ang tren molarga na. Si Mr. Hord mitalikod aron moadto na ug dayon milingi ug giitsa ang bug-at nga bag sa mga sinsilyo ngadto ni John. “Dia, dad-a kini sa balay para sa imong anak nga mga lalaki,” mingon siya. Gisalo ni John ang bag ug mipauli ngadto sa Colonia Juárez.

Nianang gabhiona samtang ang pamilya nagpundok human sa panihapon aron maminaw sa mga istorya kabahin sa biyahe, nahinumduman ni John ang bag ug gikuha kini ug gibutang kini ibabaw sa lamesa. Miingon si John nga wala siya mahibalo kon pila ang kantidad nga anaa sa bag, busa para malingaw gihu-hu ang bag sa lamesa—dako gayud nga pundok— ug sa dihang naihap na kini, miabut kini og eksaktong 100 ka pesos nga pilak. Siyempre gikonsiderar kini nga usa ka dakong panalangin nga si Mr. Hord nakahukom sa paghimo niana nga biyahe. Si John ug ang iyang anak nga mga lalaki adunay maayong sweldo, apan ang sobra nga 100 ka pesos usa ka pahinumdom sa eksaktong kantidad sa ikapulo nga gibayad sa miaging semana. Alang sa uban, tingali usa kana ka talagsaon nga sulagmang panghitabo, apan alang sa pamilya nga Whetten, tataw kaayo nga kini usa ka leksyon gikan sa Ginoo nga Siya mohinumdom sa Iyang mga saad niadtong matinud-anong nagbayad sa ilang ikapulo.

Isip usa ka bata, ganahan kaayo ko niana nga istorya tungod kay mahitungod kadto sa biyahe sa pagkamping nga magsakay og kabayo ngadto sa kabukiran aron mangayam ug mamasol. Ug ganahan kaayo ko niini tungod kay nagtudlo kini nga kon kita mosunod sa mga sugo kita mapanalanginan. Adunay pipila ka butang nga masulti natong tanan mahitungod sa ikapulo gikan niini nga istorya.

Una, inyong mamatikdan nga ang pagbayad sa ikapulo niini nga sitwasyon walay kalabutan sa kantidad sa kwarta nga kinitaan. Ang mga Whetten nakahukom sa paggamit sa ilang unang kwarta nga kinitaan para sa ikapulo tungod kay maayo kaayo ang ilang panginabuhi gikan sa ilang mga hayop ug sa ilang mabungahon nga mga prutas ug garden sa mga utanon. Gibati gayud nila nga utangan ngadto sa Ginoo tungod sa ilang mga panalangin.

Kana usa ka pahinumdom sa implikasyon diha sa mga pulong sa Ginoo sa dihang nangutana Siya: “Makapangawat ba diay ang tawo sa Dios? Bisan pa niana kamo nangawat kanako.” Ang mga tawo nangutana, “Unsaon namo ang pagpangawat kanimo?” Ug ang Ginoo misumbalik sa pag-ingon, “Sa mga ikapulo ug sa mga halad” (Malaquias 3:8). Oo, mga kaigsoonan, sama gayud sa naamguhan nila ni John ug Ida Whetten niana nga ting-init mga dekada na ang milabay, kitang tanan usab utangan ngadto sa Ginoo. Dili nato tugutan nga maakusaran sa pagpangawat sa Dios. Himoa nga kita magmatinuoron ug mobayad sa atong mga utang ngadto sa Ginoo. Ang Iya lamang nga gipangayo mao ang 10 porsyento. Ang katarung sa pagbayad sa atong mga utang sa Ginoo makatabang kanatong mahimong matinuoron sa atong isigkatawo.

Ang sunod nga butang nga akong namatikdan mahitungod niana nga istorya mao nga ang akong mga apohan mibayad og ikapulo bisan pa man sa kalisud sa kahimtang sa panalapi sa ilang pamilya. Nahibalo sila sa sugo sa Ginoo, gipahisama nila ang mga kasulatan ngadto sa ilang kaugalingon (tan-awa sa1 Nephi 19:23–24) ug gisunod ang balaod. Mao kini ang gilauman sa Ginoo sa Iyang tanang katawhan. Naglaum siya nga kita mobayad sa ikapulo dili lamang sa panahon sa atong kaabunda dili lang kon adunay “sobra” sa badyet sa pamilya apan sama sa Iyang gisugo sa karaang panahon, gikan sa “kinatibuk-an” sa atong kinitaan, gamay man ang atong kinitaan o dako. Ang Ginoo misugo, “Dili mo pagalanganon paghalad sa inunahan sa imong … abut” ((Exodo 22:29). Kini nahimo na nakong personal nga kasinatian nga ang labing siguro nga paagi sa pagbayad sa ikapulo sa matinud-anong paagi mao ang pagbayad niini diha-diha dayon kon makadawat ko og bisan unsa nga kinitaan. Gani, nakita ko kini nga mao lamang ang bugtong paagi.

Atong nakat-unan gikan sa akong mga apohan nga Whetten nga ang ikapulo dili gayud mahitungod sa kwarta, sa tinuoray; mahitungod kini sa hugot nga pagtuo—hugot nga pagtuo diha sa Ginoo. Siya nagsaad og mga panalangin kon kita mosunod sa iyang mga sugo. Tataw kaayo, sila si John ug Ida Whetten mipakita og dakong pagtuo diha sa pagbayad sa ilang ikapulo. Atong ipakita ang atong hugot nga pagtuo diha sa Ginoo pinaagi sa pagbayad sa atong ikapulo. Unaha kini sa pagbayad, bayari kini sa matinuorong paagi. Tudloan nato ang atong mga anak sa pagbayad sa ikapulo bisan diha sa ilang allowance o uban nga kinitaan, ug dayon dad-on nato sila sa tithing settlement aron masayud sila sa atong ehemplo ug sa atong gugma sa Ginoo.

Adunay posibilidad nga masaypan og sabut kining istorya gikan sa akong mga apohan. Kita tingali makaingon nga tungod kay kwarta ang atong gibayad sa ikapulo, ang Ginoo kanunay nga mopanalangin kanato og kwarta. Mao kana ang akong hunahuna sa bata pa ko. Sukad niana akong nakat-unan nga dili diay kinahanglan nga ingon niana. Ang Ginoo nagsaad og mga panalangin niadtong kinsa nagbayad sa ilang ikapulo. Siya nagsaad nga “buksan … ang mga tamboanan sa langit, ug bu-boan … sa mga panalangin, nga wala na unyay dapit nga igong kabutangan sa pagdawat niini” (Malaquias 3:10). Ako mopamatuod nga Siya motuman sa Iyang mga saad, ug kon kita matinuoron nga mobayad sa atong ikapulo, dili kita magkulang sa mga gikinahanglan sa kinabuhi, apan wala Siya mosaad og kaadunahan. Ang kwarta ug mga tinigom sa sa bangko dili mao ang Iyang labing bililhon nga mga panalangin. Siya mopanalangin kanato og kaalam aron sa pagdumala sa atong limitado nga mga kapanguhaang materyal, kaalam nga makapahimo kanato sa pagpakabuhi nga mas maayo sa 90 porsyento nga atong kinitaan kay sa 100 porsento. Sa ingon, ang matinud-anong mga tigbayad og ikapulo nakasabut sa madaginuton nga pagpuyo ug kalagmitan nga makabarug sa kaugalingon.

Akong nasabtan nga ang labing bililhon nga mga panalangin sa Ginoo mao ang espiritwal, ug sa kasagaran may kalabutan kini sa atong pamilya, mga higala, ug sa ebanghelyo. Siya sa kasagaran mohatag og panalangin sa espesyal nga pagbati sa impluwensya ug giya sa Balaang Espiritu, ilabi na sa mga butang nga may kalabutan sa kaminyoon ug sa pamilya sama sa pagpadako sa mga anak. Ang ingon nga espirituhanong pagbati makatabang kanato nga matagamtaman ang mga panalangin sa kahusay ug kalinaw diha sa panimalay. Si Presidente James E. Faust misugyot nga ang pagbayad og ikapulo usa ka “maayo kaayo nga kasiguroan batok sa diborsyo” (“Pagpalambo sa Inyong Kaminyoon,” Liahona, Abr. 2007, 5).

Ang pagbayad sa ikapulo makatabang kanato sa pagpalambo og usa ka masinugtanon, mapaubsanon ug mapasalamaton nga kasingkasing nga malagmit “mokumpisal … diha sa tanan nga mga butang” (D&P 59:21). Ang pagbayad sa ikapulo makapalambo kanato og usa ka manggihatagon ug mapasayloon nga kasingkasing ug mahigugmaon nga kasingkasing nga puno sa tiunay nga gugma ni Kristo. Kita mahimong madasigon sa pagserbisyo ug sa pagpanalangin sa uban nga may usa ka masulundon nga kasingkasing nga masinugtanon ngadto sa kabubut-on sa Ginoo. Ang kanunay nga mga tigbayad og ikapulo nakakaplag nga ang ilang pagtuo ni Ginoong Jesukristo nalig-on, ug sila nakapalambo og usa ka lig-on, malungtarong pagpamatuod kabahin sa Iyang ebanghelyo ug sa Iyang Simbahan. Walay usa niini nga mga panalangin ang pinaagi sa kwarta o materyal sa bisan unsa nga paagi, apan sa pagkatinuod kini mao ang labing mahinungdanon nga mga panalangin sa Ginoo.

Ako mopamatuod nga kon kita mobayad sa atong ikapulo sa matinud-anong paagi, ang Ginoo moabli sa mga bintana sa langit ug mobu-bu ngari kanato sa Iyang labing bililhon nga mga panalangin. Sa pangalan ni Jesukristo, amen.