2010–2019
Pag-establisar og usa ka Kristohanon nga Panimalay
Mga Footnote
Tema

Pag-establisar og usa ka Kristohanon nga Panimalay

Kita nakasabut ug nagtuo sa mahangturon nga kinaiyahan sa pamilya. Kini nga panabut ug pagtuo kinahanglang modasig kanato sa pagbuhat kutob sa atong mahimo sa pag-establisar og Kristohanong panimalay.

Sayo sa akong pagserbisyo isip batan-ong misyonaryo sa Uruguay ug Paraguay, akong nahibaloan nga ang usa sa nakadani kaayo niadtong nagtinguha nga masayud og dugang pa mahitungod sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw mao ang ilang interes sa atong doktrina kabahin sa pamilya. Sa pagkatinuod, sukad sa Pagpahiuli sa ebanghelyo ni Jesukristo, ang nagpangita sa kamatuoran nga mga investigator nadani sa doktrina nga ang mga pamilya mahimong magkauban sa kahangturan.

Ang baruganan kabahin sa mahangturong mga pamilya usa ka importanting elemento sa mahinungdanong plano sa Langitnong Amahan alang sa Iyang mga anak. Ang pinakaimportante niana nga plano mao ang pagsabut nga kita adunay langitnong pamilya ingon man yutan-ong pamilya. Si Apostol Pablo nagtudlo kanato nga ang Langitnong Amahan mao ang amahan sa atong mga espiritu:

“Aron sila mangita sa Ginoo … ug ila siyang makaplagan, …

“Kay diha kaniya kita nangabuhi, ug nagalihok, ug nagalungtad; … Kay sa pagkatinuod kita iyang kaliwat.”1

Ang pagkahimong kaliwat sa usa ka mapinanggaong Langitnong Amahan usa ka mahinungdanon kaayong baruganan sa ebanghelyo ni Jesukristo nga bisan ang atong mga anak nagsangyaw sa kamatuoran niini samtang manganta sila sa kanta sa Primary, “Ako Anak sa Dios.” Nahinumdom mo sa mga pulong?

Ako anak sa Dios,

Gipadala dinhi,

Panimalay, ginikanan

Ako gihatagan.

Agaka ko, tudloi ko,

Unsay buhaton.

Nga makabalik ko sa

Amahang Langitnon.2

Ang pag-ila nga kita adunay langitnong pamilya makatabang kanato nga makasabut sa mahangturong kinaiyahan sa atong yutan-ong mga pamilya. Ang Doktrina ug mga Pakigsaad nagtudlo kanato nga ang pamilya mahinungdanon sa kapunongan sa langit: “Ug kana nga panag-uban nga ania kanato dinhi maanaa kanato didto, lamang kini pagaubanan sa walay katapusan nga himaya.”3

Ang pagsabut sa mahangturong kinaiyahan sa pamilya importante kaayo nga elemento sa pagsabut sa plano sa Langitnong Amahan alang sa Iyang mga anak. Ang kaaway, sa laing bahin, gustong mohimo diha sa tanan niyang gahum sa pagguba sa plano sa Langitnong Amahan. Sa iyang pagsulay sa pagsumpo sa plano sa Dios, nangulo siya og lahi kaayong matang sa pag-atake sa institusyon sa pamilya. Pipila sa mas gamhanang hinagiban nga iyang gigamit sa pag-atake mao ang kahakog, kadawo, ug pornograpiya.

Ang atong mahangturon nga kalipay dili maoy usa sa mga tumong ni Satanas. Nasayud Siya nga ang importanting paagi sa paghimo sa mga lalaki ug mga babaye nga miserable sama kaniya mao ang paghikaw kanila sa mga relasyon sa pamilya nga adunay mahangturon nga potensyal. Tungod kay nakasabut si Satanas nga ang tinuod nga kalipay niining kinabuhia ug sa kahangturan anaa man sa pamilya, buhaton niya ang tanan sa pagguba niini.

Ang karaang propeta nga si Alma mitawag sa plano sa Dios alang sa Iyang mga anak og “mahinungdanon nga laraw sa kalipay.”4 Ang Unang Kapangulohan ug ang Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles, kinsa atong gipaluyohan isip mga propeta, mga manalagna, ug mga tigpadayag, mitanyag kanato niining dinasig nga tambag kabahin sa kalipay ug sa kinabuhi sa pamilya: “Ang pamilya gi-orden sa Dios. Ang kaminyoon tali sa lalaki ug babaye mahinungdanon alang sa Iyang mahangturon nga plano. Ang mga anak may katungod nga matawo sulod sa kaminyoon, ug maamumahan sa usa ka amahan ug inahan kinsa nagtahud sa mga panaad sa kaminyoon uban sa hingpit nga pagkamaunungon. Ang kalipay sa kinabuhi sa pamilya mahimong makab-ot kon gitukod diha sa mga pagtulun-an ni Ginoong Jesukristo.”5

Kining kalipay nga gihisgutan ni Alma ug daghan pa bag-o lang sa Unang Kapangulohan ug sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles sigurado kaayong makaplagan diha sa panimalay uban sa pamilya. Makaplagan kini sa kaabunda kon buhaton nato ang tanan kutob sa atong mahimo sa pag-establisar og usa ka Kristohanon nga panimalay.

Si Sister Maynes ug ako nakakat-on og pipila ka importanting mga baruganan samtang nagsugod kami sa proseso sa pag-establisar og Kristohanong panimalay sayo sa among kaminyoon. Among gisugdan pinaagi sa pagsunod sa tambag sa atong mga lider sa Simbahan. Among gipundok ang among mga anak ug mihimo sa sinemana nga mga family home evening ingon man usab sa inadlaw nga pag-ampo ug pagtuon sa kasulatan. Sa kanunay dili kini sayon, hayahay, o malampuson, apan sa kadugayan kining yano nga mga panagtigum nahimong bililhon nga mga tradisyon sa pamilya.

Nahibaloan namo nga ang among mga anak mahimong dili makahinumdom sa tanan kalabut sa leksyon sa family home evening sa kaulahian sa semana, apan makahinumdom sila nga naghimo kami niini.Nahibaloan namo nga inig abut nila sa eskwelahan tingali dili sila makahinumdom sa tukmang mga pulong sa mga kasulatan o sa pag-ampo, apan makahinumdom sila nga kami mibasa gayud sa mga kasulatan ug kami mihimo gayud sa pag-ampo. Mga kaigsoonan, adunay dakong gahum ug proteksyon alang kanato ug sa atong mga kabatan-onan sa pag-establisar og balaanong mga tradisyon sa panimalay.

Ang pagkat-on, pagtudlo, ug pagsunod sa mga baruganan sa ebanghelyo ni Jesukristo diha sa atong mga panimalay makatabang sa pagmugna og kultura diin ang Espiritu mahimong mopuyo. Pinaagi sa pag-establisar niining balaanong mga tradisyon diha sa atong mga panimalay, atong mabuntog ang sayop nga mga tradisyon sa kalibutan ug makakat-on nga unahon ang mga panginahanglan ug mga problema sa uban.

Ang responsibilidad sa pag-establisar og usa ka Kristohanon nga panimalay mag-agad sa mga ginikanan ug mga anak. Ang mga ginikanan maoy responsable sa pagtudlo sa ilang mga anak diha sa gugma ug pagkamatarung. Ang mga ginikanan mao ang manubag atubangan sa Ginoo kon giunsa nila sa paghimo ang ilang sagradong mga responsibilidad. Ang mga ginikanan motudlo sa ilang mga anak uban sa mga pulong ug pinaagi sa ehemplo. Kini nga balak ni C. C. Miller nga giulohan og, “The Echo,” naghulagway sa kaimportante ug epekto sa mga ginikanan samtang nag-impluwensya sila sa ilang mga anak:

Karnerong dako kadto dili gamay

Ang nahisalaag nga gisugilon ni Jesus sa sambingay,

Dakong karnero nga nahilayo

Gikan sa kasiyaman ug siyam diha sa panon.

Ug nganong ang karnero atong pangitaon

Ug naglaum ug nag-ampo sa paaging matinguhaon?

Kay kon ang dagkong karnero mahisalaag aduna kini peligro:

Mopahisalaag kini sa gagmayng mga karnero.

Mosunod lamang ang gagmayng mga karnero,

Bisan asa ang dagko moadto.

Sa higayon nga mahisalaag ang dagkong karnero,

Dili madugay mahisalaag usab ang gagmay.

Ug busa sa dagkong karnero kita naghangyo

Tungod ug alang sa karon nga gagmayng karnero,

Kay kon ang dagkong karnero mawala

Pagkadako sa kantidad

Nga sa gagmayng karnero pagabayran.6

Ang dangatan sa mga ginikanan kinsa mopahisalaag sa ilang mga anak gihatag sa Ginoo kanato diha sa Doktrina ug mga Pakigsaad: “Ug usab, tungod kay ang mga ginikanan adunay mga anak sa Zion … nga wala magtudlo kanila sa pagsabut sa doktrina sa paghinulsol, hugot nga pagtuo diha ni Kristo ang Anak sa buhi nga Dios, ug sa bunyag ug sa gasa sa Espiritu Santo pinaagi sa pagpandong sa mga kamot, … ang sala anaa sa mga ulo sa mga ginikanan.”7

Lisud nga mapalabihan og sulti ang kaimportante sa mga ginikanan sa pagtudlo og balaanong mga tradisyon sa ilang mga anak pinaagi sa pulong ug ehemplo. Ang mga bata usab adunay importanting tahas sa pag-establisar og usa ka Kristohanon nga panimalay. Mopaambit ako og gamay sa bag-ohay lang gihatag ni Will, ang akong otso anyos nga apong lalaki, nga naghulagway niini nga baruganan:

“Gusto kong mosakay og mga kabayo ug mangbitik og kabayo uban sa akong papa. Ang pisi adunay daghang hilo nga gisapid aron mahimong lig-on. Kon ang pisi may usa lamang ka hilo, dili kini makapahuman sa buluhaton. Apan tungod kay daghan ang hilo niini, kini atong magamit sa lain-laing paagi ug kini lig-on.

“Ang mga pamilya mahimong sama sa mga pisi. Kon usa ra ka tawo ang nagkugi og maayo ug nagbuhat sa unsay husto, ang pamilya dili kaayo sama kalig-on kon ang matag usa magtambayayong sa pagtabang sa usag usa.

“Nasayud ko nga kon mohimo ko sa unsay husto, nagtabang ko sa akong pamilya. Kon maayo ang akong pagtagad sa akong igsoong babaye, si Isabelle, malingaw kaming duha ug makalipay kini sa akong mama ug papa. Kon si mama may kinahanglang buhaton, makatabang ko niya pinaagi sa pagpakigdula sa akong manghod, si Joey. Makatabang usab ako sa akong pamilya pinaagi sa pagpanglimpyo kanunay sa akong kwarto ug pagtabang kutob sa akong mahimo sa maayong buot. Kay ako man ang kinamagulangang anak sa among pamilya, nasayud ko nga ang pagkamaayong ehemplo importante. Makapaningkamot ko kutob sa akong mahimo sa pagpili sa husto ug pagsunod sa mga sugo.

“Nasayud ko nga ang mga bata makatabang sa paglig-on sa ilang mga pamilya sama sa usa ka lig-on nga pisi. Kon ang tanan mohimo sa ilang pinakamaayo ug magtinabangay, ang mga pamilya magmalipayon ug lig-on.”

Kon ang mga ginikanan mangulo sa pamilya pinaagi sa gugma ug pagkamatarung ug motudlo sa ilang mga anak sa ebanghelyo ni Jesukristo pinaagi sa pulong ug pinaagi sa ehemplo, ug kon ang mga bata mohigugma ug mosuporta sa ilang mga ginikanan pinaagi sa pagkat-on ug paggamit sa mga baruganan nga gitudlo sa ilang mga ginikanan, ang resulta mao ang pagka-establisar sa usa ka Kristohanon nga panimalay.

Mga kaigsoonan, isip mga miyembro sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, kita nakasabut ug nagtuo sa mahangturon nga kinaiyahan sa pamilya. Kini nga panabut ug pagtuo kinahanglang modasig kanato sa pagbuhat sa tanan kutob sa atong mahimo sa pag-establisar og Kristohanong panimalay. Akong ipamatuod kaninyo nga kon kita maningkamot sa paghimo niini, atong maggamit sa hingpit ang gugma ug serbisyo nga gipakita pinaagi sa kinabuhi ug Pag-ula sa atong Manluluwas, si Jesukristo, ug isip resulta ang atong mga panimalay mahimong mabati nga daw sama gayud sa langit dinhi sa yuta. Sa pangalan ni Jesukristo, amen.