2010–2019
Report sa Departamento sa Pag-awdit sa Simbahan, 2010
Mga Footnote
Tema

Report sa Departamento sa Pag-awdit sa Simbahan, 2010

Ngadto sa Unang Kapangulohan sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw

Pinalanggang Kaigsoonan: Sigun sa gilatid sa pinadayag diha sa seksyon 120 sa Doktrina ug mga Pakigsaad, ang Konseho sa Paggasto sa mga Ikapulo mao ang magtugot sa paggasto sa mga pundo sa Simbahan. Kini nga konseho gilangkoban sa Unang Kapangulohan, sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles, ug sa Presiding Bishopric. Kini nga konseho moaprobar sa mga badyet alang sa mga departamento sa Simbahan, sa mga operasyon, ug sa paggahin og badyet ngadto sa eklesiastikanhong mga yunit. Ang mga departamento sa Simbahan mogasto sa mga pundo nga pinasubay sa giaprubahan nga mga badyet ug sumala sa mga palisiya ug mga pamaagi sa Simbahan.

Ang Departamento sa Pag-awdit sa Simbahan gihatagan og katungod sa pag-abli sa tanang mga rekord ug mga sistema nga gikinahanglan aron sa pagtimbang-timbang sa kahusto sa pagkontrol kalabut sa mga resibo ug paggasto sa mga pundo, ug pagbantay sa mga kabtangan sa Simbahan. Ang Departamento sa Pag-awdit sa Simbahan gawasnon sa tanang ubang mga departamento ug mga kalihokan sa Simbahan, ug ang mga kawani naglangkob sa mga certified public accountant, certified internal auditors, certified information systems auditors, ug uban pang kwalipikadong mga propesyonal.

Basi sa mga pag-awdit nga gihimo, ang Departamento sa Pag-awdit sa Simbahan nagtuo nga, ang tanang mga materyal nga butang, mga amot nga nadawat, mga paggasto nga nahimo, ug mga kapanguhaan sa Simbahan alang sa tuig 2010 narekord ug nadumala sumala sa tukmang mga pamaagi sa pagsubay, gitugutan nga mga badyet, ug mga palisiya ug mga pamaagi sa Simbahan.

Matinahurong gisumiter,

Departamento sa Pag-awdit sa Simbahan

Robert W. Cantwell

Tigdumalang Direktor