2010–2019
Naghulat diha sa Dalan sa Damasco
Mga Footnote
Tema

Naghulat diha sa Dalan sa Damasco

Kadtong makugihong nagtinguha sa pagkat-on kang Kristo sa katapusan makaila Kaniya.

Usa sa pinakatalagsaong hitabo sa kasaysayan sa kalibutan nahinabo sa dalan paingon sa Damasco. Kamo nakahibalo na sa istorya ni Saulo, usa ka batan-ong lalaki kinsa “mihimo og pagdaut sa iglesia, sa pagpanakasaka sa kabalayan… [pagbanlod sa mga Santos] sa bilanggoan.”1 Si Saulo epektibo kaayo mao nga daghan sa mga miyembro sa karaang Simbahan ang mibiya sa Jerusalem sa paglaum nga makaeskapo sa iyang kalagot.

Si Saulo migukod kanila. Apan sa dihang siya “nagsingabutsa Damasco … usa ka kahayag gikan sa langit mikalit pagsidlak libut kaniya:

“Ug natumba siya sa yuta ug iyang nadungog ang tingog nga nag-ingon kaniya, Saulo, Saulo, nganong ginalutos mo ako?”2

Kini nga higayon nakapausab ni Saulo sa kahangturan. Sa pagkatinuod, kini miusab sa kalibutan.

Nakahibalo kita nga ang mga pagpakita sama niini mahitabo. Gani, kita makapamatuod nga usa ka susama nga balaan nga kasinatian nahitabo niadtong 1820 sa usa ka batang lalaki nga ginganlan og Joseph Smith. Kini ang atong dayag ug piho nga pagpamatuod nga ang kalangitan naabli pag-usab ug ang Dios nakigsulti sa Iyang mga propeta ug apostoles. Ang Dios maminaw ug motubag sa mga pag-ampo sa Iyang mga anak.

Bisan pa man, adunay pipila nga mobati nga hangtud kon sila adunay kasinatian nga susama sa kang Saulo o kang Joseph Smith, sila dili motuo. Sila nagbarug diha sa mga katubigan sa bunyag apan dili moubog. Sila naghulat sa ganghaan sa pagpamatuod apan dilimakadawat sa ilang kaugalingon sa pag-ila sa kamatuoran. Imbis nga mohimo og gagmayng lakang sa hugot nga pagtuo diha sa dalan sa pagkadisipulo, sila gusto og makahuluganong panghitabo nga mopugos kanila sa pagtuo.

Ilang gigahin ang ilang mga adlaw sa paghulat diha sa dalan paingon sa Damasco.

Ang Pagtuo Moabut sa Tinagsa nga mga Lakang

Usa ka minahal nga sister nagmatinud-anon sa pagkamiyembro sa Simbahan sa tibuok niyang kinabuhi. Apan siya naghambin og personal nga kaguol. Sa milabay nga mga katuigan, ang iyang anak nga babaye namatay human sa usa ka kalit nga balatian, ug ang mga kasakit gumikan niini nga trahedya naghasol gihapon kaniya. Siya naghigwaos nianang mga lawom nga pangutana uban sa usa ka panghitabo sama niini. Walay lipud-lipod niyang gidaawat nga ang iyang pagpamatuod dili sama sa kaniadto. Nagtuo siya nga hangtud ang langit moabli alang kaniya, dili na gayud siya motuo pag-usab.

Busa diha na lamang siya naghulat.

Adunay daghan pa kinsa, sa managlahing rason, nakita ang ilang kaugalingon nga naghulat diha sa dalan paingon sa Damasco. Ilang gilangay nga mahimong mga disipulo. Sila naglaum nga makadawat sa priesthood apan nagduha-duha sa pagpakabuhing takus alang niana nga pribelihiyo. Gusto silang mosulod sa templo apan gilangan ang paghimo sa katapusang buhat sa hugot nga pagtuo aron mapasarang. Sila pabiling naghulat alang sa Kristo nga ihatud diha kanila sama sa usa ka painting—ni Carl Bloch aron kausahon lang pagwagtang ang ilang mga pagduda ug kahadlok.

Ang tinuod mao nga, kinsa kadtong makugihong nagtinguha sa pagkat-on kang Kristo sa katapusan maka-ila Kaniya. Personal nilang madawat ang balaan nga hulagway sa Agalon, bisan sa kasagaran moabut kini sama sa usa ka puzzle—usa ka piraso sa usa ka higayon. Ang matag tipik dili siguro dayon mailhan kon kini ra; siguro dili dayag unsa ang labut niini sa kinatibuk-an. Ang matag tipik makatabang kanatong makakita sa dako nga hulagway anam-anam nga maklaro. Sa katapusan, human makolekta ang igong mga tipik, atong makita ang hilabihan nga kanindot niining tanan. Unya, sa paghinumdom sa atong kasinatian, atong makita nga ang Manluluwas sa tinuod mianhi uban kanato bisan pa man dili sa hinanali apan mahilum, maaghup, hapit dili mamatngunan.

Mao kini ang atong masinati kon mopadayon kita uban sa hugot nga pagtuo ug dili mohulat og dugay diha sa dalan paingon sa Damasco.

Patalinghugi ug Paminawa

Ako mopamatuod kaninyo nga ang atong Amahan sa Langit nahigugma sa Iyang mga anak. Nahigugma siya kanato. Siya nahigugma kaninyo. Kon gikinahanglan ang Ginoo mosapnay gani kaninyo lapas sa mga kakulian samtang kamo nagtinguha sa Iyang kalinaw uban sa usa ka masulub-on nga kasingkasing ug mahinulsulon nga espiritu. Kanunay Siya nga mamulong kanato sa mga paagi nga madungog lang nato diha sa atong kasingkasing. Aron mas madungog ang Iyang tingog, mas maayo nga pahinayan ang volume control sa kalibutanong kasaba sa atong kinabuhi. Kon atong ibaliwala o babagan ang mga pag-aghat sa Espiritu sa bisan unsang rason, kini dili na kaayo mamatikdan hangtud nga kita dili na makadungog niini. Magkat-on kita sa pagpatalinghug sa mga pag-aghat sa Espiritu ug dayon magmadasigon sa pagpaminaw niini.

Ang atong minahal nga propeta, si Thomas S. Monson, maoy atong ehemplo kabahin niini. Ang mga istorya sa iyang pagpaminaw sa mga pag-aghat sa Espiritu daghan kaayo. Si Elder Jeffrey R. Si Elder Holland misugilon og usa niana nga ehemplo:

Kausa samtang si Presidente Monson dunay assignment sa Lousiana, usa ka stake president nangutana kaniya kon aduna ba siyay panahon sa pagbisita sa usa ka 10 anyos nga batang babaye nga ginganlan og Christal, kinsa anaa na sa naghinapos nga hugna sa kanser. Ang pamilya ni Christal nag-ampo nga unta si Presidente Monson moabut. Apan ang ilang panimalay atua sa layo, ug ang iskedyul apiki kaayo nga wala na gayuy panahon. Mao nga, si Presidente Monson mihangyo hinoon nga kadtong mohalad og mga pag-ampo panahon sa stake conference moapil kang Christal sa ilang mga pag-ampo. Sigurado nga ang Ginoo ug ang pamilya mosabut ra.

Atol sa sesyon sa Sabado sa komperensya, samtang si Presidente Monson mibarug aron mamulong, ang Espiritu mihunghong, “Paduola kanako ang gagmayng kabataan, ug ayaw ninyo sila pagpugngi: kay ang gingharian sa Dios ila sa mga sama kanila.”3

“Ang iyang mubong mga sulat dili na maklaro. Iyang gisulayan pagpadayon ang tema nga gihan-ay na alang sa miting, apan ang pangalan ug imahe sa [gamayng batang babaye] dili mawala sa iyang hunahuna.”4

Siya naminaw sa Espiritu ug giusab ang iskedyul. Sayo sa sunod buntag, si Presidente Monson mibiya sa nubenta y nuwebe ug mibiyahe og daghang mga milya aron makaabut sa higdaanan sa usa.

Sa didto na, siya “mitutok sa bata nga masakiton kaayo nga maglisud sa pagbarug, luya kaayo nga mosulti. Ang iyang sakit nakapabuta kaniya. Natandog kaayo sa nakita ug sa Espiritu sa Ginoo …, si Brother Monson mikupot sa luyat nga kamot sa bata. ‘Christal,’ mihunghong siya, ‘ania ako.’

“Uban sa grabeng panglimbasug siya mihunghong, ‘Brother Monson, nakahibalo ko nga moari ka.’”5

Minahal ko nga mga kaigsoonan, maningkamot kita nga mahilakip niadtong masaligan sa Ginoo nga maminaw sa Iyang mga paghunghong ug motubag, sama sa gibuhat ni Saulosa iyangdalan paingon sa Damasco, “Ginoo, unsa man ang imong gusto nga akong buhaton?”6

Alagari

Laing rason nga kita usahay dili makaila sa tingog sa Ginoo sa atong kinabuhi tungod kay ang mga pagpadayag sa Espiritu dili moabut direkta kanato isip tubag sa atong mga pag-ampo.

Ang atong Amahan sa Langit naglaum kanato nga magtuon og una niini ug dayon mag-ampo alang sa giya samtang kita nangita sa mga tubag sa mga pangutana ug kahingawa sa atong personal nga kinabuhi. Ania nato ang kasiguroan sa Langitnong Amahan nga Siya maminaw ug motubag sa atong mga pag-ampo. Ang tubag siguro moabut pinaagi sa tingog ug kaalam sa atong kasaligan nga mga higala ug pamilya, ang mga kasulatan, ug ang mga pulong sa mga propeta.

Kini akong kasinatian nga ang pipila sa gamhanan kaayong pag-aghat nga atong madawat dili lamang alang sa atong kaugalingong kaayohan apan usab alang sa kaayohan sa uban. Kon ang atong kaugalingon lang ang atong gihunahuna, basin dili nato mamatikdan ang pipila sa mahinungdanong espirituhanong mga kasinatian ug importanteng mga pagpadayag sa atong kinabuhi.

Si Presidente Spencer W. Kimball mitudlo niini nga konsepto sa dihang siya miingon: “Ang Dios nakaila kanato, ug nagabantay kanato. Apan sa kasagaran ipaagi kini sa laing tawo aron iyang matubag ang atong mga panginahanglan. Busa, importante kaayo nga moserbisyo kita sa usag-usa.”7 Mga kaigsonan, ang matag usa kanato adunay pakigsaad nga responsibilidad sa pag-ila sa panginahanglan sa uban ug pagserbisyo sama sa gihimo sa Manluluwas—sa pagtabang, pagpanalangin, ug pagbayaw niadtong naglibut kanato.

Kasagaran, ang tubag sa atong pag-ampo dili moabut samtang kita nagluhod lang apan samtang kita naglihok nagserbisyo sa Ginoo ug nagserbisyo niadtong anaa sa atong palibut. Ang dili hinakog nga mga buhat sa serbisyo ug pagpahinungod mohapsay sa atong mga espiritu, motangtang sa mga himbis gikan sa atong espirituhanong mga mata, ug moabli sa mga bintana sa langit. Diha sa pagkahimong tubag sa pag-ampo sa uban, kanunay natong makaplagan ang tubag sa atong kaugalingon.

Pakig-ambit

Adunay mga panahon nga ang Ginoo mopadayag kanato og mga butang nga alang lang gayud kanato. Bisan pa man, sa daghan kaayong panghitabo Siya motugyan og usa ka pagpamatuod sa kamatuoran niadtong kinsa mopakigbahin niini sa uban. Ingon niini usab sa matag propeta sukad pa sa panahon ni Adan. Dugang pa, ang Ginoo usab naglaum sa mga miyembro sa Iyang Simbahan nga “mobuka sa [ilang mga ba-ba] sa tanan nga higayon, mopahayag sa [Iyang] ebanghelyo uban sa tingog sa pagmaya.”8

Dili kini kanunay nga sayon. Mas palabihon pa sa uban nga moguyod og karomata tabok sa prairie kaysa hisgutan ang kabahin sa hugot nga pagtuo ug relihiyon ngadto sa ilang mga higala ug mga kaubanan sa trabaho. Sila nabalaka kon unsa unya ang pagtan-aw kanila o nga basin kini makaguba sa ilang relasyon. Dili kinahanglan nga maingon ana tungod kay kita adunay masadyaon nga mensahe nga ipakigbahin, ug kita adunay mensahe sa hingpit nga kalipay.

Mga katuigan ang milabay ang among pamilya nanimuyo ug nagtrabaho taliwala sa mga tawo kinsa halos sa tanang bahin dili sama sa atong pagtuo. Dihang ila kaming gipangutana kon kumusta ang among semana, gipaningkamutan namong malikayan ang mga paghisgot sa kasagarang butang—sama sa mga sport, mga sine, o ang dagan sa panahon—ug naningkamot nga makapaambit sa relihiyuso namong mga kasinatian sa pamilya niana nga semana—sama pananglit, unsa ang gisulti sa usa ka batan-on nga namulong mahitungod sa mga sumbanan gikan sa Alang sa Kalig-on sa mga Kabatan-onan o sa unsang paagi kami natandog sa mga pulong sa usa ka batan-ong lalaki kinsa molargahay na padulong sa iyang misyon o sa unsang paagi ang ebanghelyo ug ang Simbahan nakatabang kanato isip pamilya sa pagbuntog sa piho nga hagit nga among giatubang. Naningkamot kami sa dili pagwali o sobrang pagpamatuod. Ang akong asawa, si Harriet, mao kanunay ang maayo kaayong mangita og ikapaambit nga makapadasig, makapabayaw, o makalingaw. Kini sa kanunay mopadulong ngadto sa mas lawom nga mga panaghisgut. Ang makapaikag gayud, mao nga kon kami makigsulti sa mga higala kabahin sa pagsagubang sa mga hagit sa kinabuhi, kanunay namo nga madungog ang komentaryo “Sayon kini alang kaninyo;kamo aduna may inyong simbahan.”

Sa kadaghan sa mga kapanguhaan sa social media ug kadaghan sa mga mapuslanon nga mga himan nga atong magamit, ang pakig-ambit sa maayong balita sa ebanghelyo mas sayon ug ang mga epekto mas daghan og maabut kaysa kaniadto. Gani, ako hapit nahadlok nga ang pipila nga naminaw nagpadala na og mga text messages sama sa “Mga 10 minutos na siyang namulong, ug wala gihapoy sambingay sa pagpalupad og eroplano!” Mga batan-on nakong mga higala, tingali ang pag-awhag sa Ginoo sa “pagbuka sa [inyong] mga ba-ba”9 tingali karon maglakip sa “paggamit sa inyong mga kamot” sa pag-blog ug pag-text sa mensahe sa ebanghelyo ngadto sa tibuok kalibutan! Apan palihug hinumdumi, ang tanan sa tukmang panahon, ug sa tukmang dapit.

Mga kaigsoonan, uban sa mga panalangin sa modernong teknolohiya, atong mapadayag ang pagpasalamat ug kalipay kabahin sa mahinungdanong plano sa Dios alang sa Iyang mga anak sa paagi nga madungog dili lang sa atong mga trabahoan apan libut sa tibuok kalibutan. Usahay ang usa ka hugpong sa mga pulong sa pagpamatuod makapasugod sa mga panghitabo nga maka-apekto sa kinabuhi sa laing tawo hangtud sa kahangturan.

Ang pinakaepektibong paagi sa pagsangyaw sa ebanghelyo mao ang pinaagi sa ehemplo. Kon kita magkinabuhi pinasubay sa atong mga pagtuo, ang katawhan makamatikod. Kon ang panagway ni Jesukristo mosidlak sa atong kinabuhi, 10 kon kita malipayon ug may kalinaw sa kalibutan, ang mga tawo gustong mahibalo ngano. Usa sa pinakamahinungdanong wali nga nalitok kabahin sa misyonaryo nga buhat mao kining yanong hunahuna nga napahinungod kang St. Francis of Assisi: “Isangyaw ang ebanghelyo sa tanang panahon ug kon gikinahanglan, gamiti og mga pulong.”11 Mga kahigayunan sa pagbuhat sa ingon anaa nagpalibut kanato. Ayaw sila taligam-i sa paghulat og dugay diha sa dalan paingon sa Damasco.

Ang Atong Dalan paingon sa Damasco

Ako mopamatuod nga ang Ginoo namulong ngadto sa Iyang mga propeta ug apostoles niining atong panahon. Siya usab namulong ngadto kanila kinsa moadto Kaniya sa kinasingkasing ug tinuod nga katuyoan.12

Ayaw pagduhaduha. Hinumdumi, “Dalaygon kadtong wala managpakakita, ngani nanagpanoo.”13 Ang Dios nahigugma kaninyo. Siya nakadungog sa inyong mga pag-ampo. Siya namulong ngadto sa Iyang mga anak ug mihatag og kahupayan, kalinaw, ug panabut niadtong nangita Kaniya ug nagtamud Kaniya pinaagi sa pagsubay sa Iyang dalan. Akong ihatag ang akong sagradong pagsaksi nga Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw nagpadayon. Kita adunay buhi nga propeta. Kini nga simbahan gidumala Niya kansang pangalan atong gidala, bisan ang Manluluwas nga si Jesukristo.

Mga kaigsoonan, minahal nga mga higala, dili nato langayon ang atong dalan paingon sa Damasco. Hinuon, magmaisugon kitang molihokuban sa hugot nga pagtuo, paglaum, ug gugmang putli, ug kita mapanalanginan sa kahayag nga atong gitinguha diha sa dalan sa tinuod nga pagkadisipulo. Alang niini ako nag-ampo ug akong ibilin kaninyo ang akong panalangin sa sagrado nga pangalan ni Jesukristo, amen.