2010–2019
Ang Espiritu sa Pagpadayag
Mga Footnote
Tema

Ang Espiritu sa Pagpadayag

Ang espiritu sa pagpadayag tinuod—ug makahimo ug molihok diha sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi ug diha sa Simbahan.

Akong ipahayag ang pasalamat alang sa inspirasyon nga midasig sa pagpili sa himno nga mosunod sa akong mga pakigpulong, “Nakabuhat ba Ako og Maayo?” (Hymns, no. 223). Akong nakuha ang timailhan.

Gidapit ko kamo sa paghunahuna sa duha ka mga kasinatian nga nasinati sa kadaghanan kanato kabahin sa kahayag.

Ang unang kasinatian nahitabo samtang misulod kita sa usa ka ngitngit nga kwarto ug gipasiga ang suga. Hinumdumi kon sa unsang paagi ang sanag nga kahayag misanap sa kwarto ug miwagtang sa kangitngit. Unsa ang dili makita sa una ug dili klaro nahimong klaro ug mailhan. Kini nga kasinatian gihulagway pinaagi sa diha-diha dayon ug sa hilabihan nga pag-ila sa kahayag.

Ang ikaduha nga kasinatian nahitabo samtang kita nagbantay sa kagabhion nga mahimong kabuntagon. Nahinumduman ba ninyo ang inanay ug dili mamatikdan nga pagsaka sa kahayag diha sa kapunawpunawan? Sukwahi sa pagpasiga sa suga sa usa ka ngitngit nga kwarto, ang kahayag nga naggikan sa nagsaka nga adlaw dili diha-diha dayon mobutho. Hinoon, sa hinay-hinay ug sa inanay nga kakusgon ang pagtubo sa kahayagon, ug ang kangitngit sa kagabhion gipulihan sa kasanag sa kabuntagon. Sa kadugayan, ang adlaw mibanag-banag ibabaw sa kapanganuran. Apan ang makita nga ebidensya sa dili mapugngan nga pag-abut sa adlaw tataw sa mga oras nga wala pa gayud mosubang ang adlaw ibabaw sa kapunawpunawan. Kini nga kasinatian gihulagway pinaagi sa hinay ug inanay nga pag-aninag sa kahayag.

Gikan niining duha ka ordinaryo nga mga kasinatian sa kahayag, kita makakat-on og daghan mahitungod sa espiritu sa pagpadayag. Nag-ampo ako nga ang Espiritu Santo modasig ug motudlo kanato samtang kita karon mopunting diha sa espiritu sa pagpadayag ug sa sukaranan nga mga sumbanan diin ang pagpadayag madawat.

Ang Espiritu sa Pagpadayag

Ang pagpadayag mao ang usa ka komunikasyon gikan sa Dios ngadto sa Iyang mga anak dinhi sa yuta ug usa sa dako nga mga panalangin nga inubanan sa gasa ug kanunay nga pakig-uban sa Espiritu Santo. Si Propeta Joseph Smith mitudlo, “Ang Espiritu Santo usa ka tigpadayag,” ug “walay tawo nga makadawat sa Espiritu Santo nga dili makadawat og mga pagpadayag” (Mga Pagtulun-an sa mga Presidente sa Simbahan: Joseph Smith [2007], 132).

“Ang espiritu sa pagpadayag anaa sa matag tawo kinsa nagdawat pinaagi sa tukma nga awtoridad sa priesthood sa makaluwas nga mga ordinansa sa bunyag pinaagi sa pagpaunlod alang sa kapasayloan sa mga sala ug sa pagpandong sa mga kamot alang sa gasa sa Espiritu Santo—ug kinsa naglihok diha sa hugot nga pagtuo sa pagtuman sa priesthood nga sugo sa “pagdawat sa Espiritu Santo.” Kini nga panalangin dili ra kutob sa kapangulohan nga mga awtoridad sa Simbahan; hinoon, kini gipanag-iya ug kinahanglan nga maglihok diha sa kinabuhi sa mataglalaki, babaye, ug bata kinsa moabut sa panuigon sa pagkamay-tulubagon ug mosulod ngadto sa sagrado nga mga pakigsaad. Ang sinsero nga tinguha ug pagkatakus nagdapit sa espiritu sa pagpadayag nganhi sa atong mga kinabuhi.

Si Joseph Smith ug Oliver Cowdery nakaangkon og bililhon nga kasinatian sa espiritu sa pagpadayag samtang ilang gihubad ang Basahon ni Mormon. Kini nga kaigsoonang mga lalaki nakakat-on nga sila makadawat og bisan unsa nga kahibalo nga gikinahanglan sa paghuman sa ilang buhat kon ilang pangayoon uban sa hugot nga pagtuo, uban sa matinuoron nga kasingkasing, nagatuo nga sila makadawat. Ug sa kadugayan nagtubo ang ilang pagsabut sa espiritu sa pagpadayag nga naglihok sa kasagaran isip mga hunahuna ug mga pagbati nga moabut sa atong mga hunahuna ug mga kasingkasing pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo. (Tan-awa sa D&P 8:1–2; 100:5–8.) Ingon nga ang Ginoo mitudlo kanila: “Karon, tan-awa, kini mao ang espiritu sa pagpadayag; tan-awa, kini mao ang espiritu diin si Moises midala sa mga anak sa Israel pinaagi sa Pulang Dagat sa ibabaw sa uga nga yuta. Busa kini mao ang imong gasa; gamita kini” (D&P 8:3–4).

Ako naghatag og gibug-aton sa hugpong sa mga pulong “gamita kini” nga may kalabutan sa espiritu sa pagpadayag. Diha sa mga kasulatan, ang impluwensya sa Espiritu Santo sa kasagaran gihulagway isip “usa ka hinay nga hinagawhaw nga tingog” (1 Nephi 17:45; 1 Mga Hari 19:12; tan-awa usab sa 3 Nephi 11:3) ug sa “tingog nga hingpit sa kalumo” (Helaman 5:30). Tungod kay ang Espiritu mohagawhaw ngari kanato sa hinay ug sa kalumo, kini sayon rang sabton nganong kita kinahanglan nga maglikay sa dili maayo nga media, pornograpiya, ug makadaut, makaadik nga mga butang ug mga kinaiya. Kini nga mga himan sa kaaway makadaut ug sa kadugayan moguba sa atong kapasidad sa pag-ila ug sa pagtubag sa malumo nga mga mensahe gikan sa Dios nga gihatud pinaagi sa gahum sa Iyang Espiritu. Ang matag usa kanato kinahanglan tinuoray nga maghunahuna ug mainampuon nga mamalandong kon unsaon nato sa pagsalikway ang mga pagdani sa yawa ug sa minatarung “gamita kini,”gani ang espiritu sa pagpadayag diha sa atong mga kinabuhi ug sa atong mga pamilya.

Mga Sundanan sa Pagpadayag

Ang mga pagpadayag gihatag sa nagkalain-laing paagi, lakip, sama pananglit, sa mga damgo, mga panan-awon, mga pakigsinultihanay uban sa langitnong mga mensahero, ug inspirasyon. Ang pipila ka mga pagpadayag madawat diha-diha dayon ug kusog kaayo; ang pipila mailhan sa inanay ug sa kalumo. Ang duha ka mga kasinatian sa kahayag nga akong gihulagway nagtabang kanato nga mas makasabut niining duha ka sukaranang mga sundanan sa pagpadayag.

Ang pagpasiga sa suga sa ngitngit nga kwarto susama sa dinalian nga pagdawat og mensahe gikan sa Dios, sa hingpit, ug sa hinanali. Ang kadaghanan kanato nakasinati niini nga sundanan sa pagpadayag dihang gitubag ang atong sinsero nga mga pag-ampo o gihatagan og mga direksyon o proteksyon, sumala sa kabubut-on ug panahon sa Dios. Ang mga paghulagway sa ingon nga diha-diha dayon ug klaro kaayo nga mga timailhan makita diha sa mga kasulatan, gisubli nga kasaysayan sa Simbahan, ug gipanghimatuod diha sa atong kaugalingon nga kinabuhi. Sa pagkatinuod, kining gamhanan nga mga milagro mahitabo. Bisan pa niana, kini nga sundanan sa pagpadayag maingon og dili na kaayo sagad kay sa nailhan.

Ang hinay-hinay nga pagtubo sa kahayag gikan sa nagsubang nga adlaw sama sa pagdawat og mensahe gikan sa Dios “pagtulun-an human sa usa ka pagtulun-an, lagda human sa usa ka lagda” (2 Nephi 28:30). Labing kasagaran, ang pagpadayag motubo nga hinay-hinay sa pagdagan sa panahon ug ihatag sumala sa atong tinguha, katakus, ug pagpangandam. Ang ingon nga komunikasyon gikan sa Langitnong Amahan sa hinay-hinay ug sa kalumo “motuhop diha sa [atong mga kalag] ingon sa mga yamog nga gikan sa langit” (D&P 121:45). Kini nga sumbanan sa pagpadayag nahilig nga mahimong mas sagad kay sa panagsa ra ug tataw nga makita diha sa mga kasinatian ni Nephi samtang siya misulay og daghan nga nagkalain-laing mga paagi sa wala pa magmalampuson sa pagkuha sa mga palid nga tumbaga gikan ni Laban (tan-awa sa 1 Nephi 3–4). Sa katapusan, siya gigiyahan sa Espiritu ngadto sa Jerusalem, “wala masayud sa sinugdanan sa mga butang nga [siya] mobuhat” (1 Nephi 4:6). Ug dili siya makamao nga mobuhat og barko nga maayong pagkahimo diha-diha dayon; hinoon, gipakita siya sa Ginoo matag karon ug unya kon sa unsa nga paagi [siya] kinahanglan molalik sa mga kahoy sa barko” (1 Nephi 18:1).

Ang kasaysayan sa Simbahan ug ang atong personal nga kinabuhi puno sa mga ehemplo sa sundanan sa Ginoo alang sa pagdawat og pagpadayag “pagtulun-an human sa usa ka pagtulun-an, lagda human sa usa ka lagda.” Sama pananglit, ang sukaranan nga mga kamatuoran sa gipahiuli nga ebanghelyo wala gihatag ngadto ni Joseph Smith diha-diha dayon sa Sagradong Kakahoyan. Kining bililhon nga mga bahandi gipadayag sigon sa gikinahanglan sa mga kahigayunan ug sigon sa husto nga panahon.

Si Presidente Joseph F. Smith mipasabut kon sa unsang paagi kini nga sundanan sa pagpadayag nahitabo sa iyang kinabuhi: “Isip gamay nga bata … ako sa kasagaran … mohangyo sa Ginoo nga ipakita kanako ang kahibulungang mga butang, aron makadawat ako og usa ka pagpamatuod. Apan gipugngan sa Ginoo ang mga kahibulongan ngari kanako, ug gipakita kanako ang kamatuoran, pagtulun-an human sa usa ka pagtulun-an…hangtud nga Siya mipahibalo kanako sa kamatuoran gikan sa alimpulo ngadto sa akong mga lapa-lapa, ug hangtud nga ang pagduda ug kahadlok sa hingpit makuha gikan kanako. Wala kinahanglana nga magpadala Siya og anghel gikan sa mga kalangitan sa pagbuhat niini, ni kinahanglan Siyang mosulti uban sa trumpeta sa arkanghel. Pinaagi sa mga hagawhaw sa hinay nga tingog sa Espiritu sa buhing Dios, gihatag Niya kanako ang pagpamatuod nga akong gihuptan. Ug pinaagi niini nga baruganan ug gahum Siya mohatag ngadto sa mga katawhan og kahibalo sa kamatuoran nga magpabilin diha kanila, ug kini mohimo kanila nga mahibalo sa kamatuoran, ingon nga ang Dios nahibalo niini, ug sa pagbuhat sa kabubut-on sa Amahan ingon nga si Kristo nagbuhat niini. Ug walay gidaghanon sa kahibulongan nga mga pagpakita ang makapatuman niini” (sa Conference Report, Abr. 1900, 40–41).

Kita isip mga miyembro sa Simbahandaw mohatag og gibug-aton sa kahibulongan ug mahinuklugong espirituhanon nga mga pagpakita nga tingali kita napakyas sa pagdayeg ug gani sa pag-alinggat sa naandan nga sundanan diin ang Espiritu Santo nagbuhat sa Iyang buluhaton. Ang mao gayud nga “pagkayano nga paagi” (1 Nephi 17:41) sa pagkadawat sa gamay ug nagtubo nga espirituhanong mga hunahuna nga sa kadugayan ug sa kinatibuk-an naghan-ay sa usa ka gitinguha nga tubag o sa direksyon nga atong gikinahanglan makahimo kanato sa pagtan-aw “lapas sa tumong” (Jacob 4:14).

Nakigsulti ako og daghang mga tawo kinsa nagduha-duha sa kalig-on sa ilang personal nga pagpamatuod ug gipakaubos ang ilang espirituhanong kapasidad tungod kay sila wala magdawat og kanunay, milagroso, o tataw nga mga hunahuna. Tingali samtang atong ikonsiderar ang mga kasinatian ni Joseph didto sa Sagradong Kakahoyan, ni Saulo didto sa dalan paingon sa Damascus, ug ni Alma ang Batan-on, moabut kita sa pagtuo nga adunay sayop o kulang diha kanato kon kita magkulang sa atong mga kinabuhi kabahin niining nabantug ug espirituhanong makapahinuklog nga mga ehemplo. Kon kita adunay susama nga mga hunahuna o mga pagduda, palihug hibalo-i nga ikaw sa tinuod normal. Padayon lamang sa pagkamasulundon ug pagbaton og hugot nga pagtuo diha sa Manluluwas. Samtang kamo magbuhat sa ingon, kamo “dili molakaw nga masayop” (D&P 80:3).

Mitambag si Presidente Joseph F. Smith: “Pakit-a ako og mga Santos sa Ulahing mga Adlaw kinsa kinahanglan nga magsalig sa mga milagro, mga timaan, ug mga panan-awon aron sa pagpabilin kanila nga lig-on diha sa Simbahan, ug ako mopakita kaninyo og mga miyembro … kinsa dili maayo og dungog diha sa atubangan sa Dios, ug kinsa naglakaw diha sa dangog nga mga dalan. Dili pinaagi sa kahibulongan nga mga pagpakita ngari kanato nga kita matukod diha sa kamatuoran, apan pinaagi sa pagpaubos ug matinuoron nga pagkamasulundon sa mga sugo ug sa mga balaod sa Dios” (sa Conference Report, Abril 1900, 40).

Lain nga kasagarang kasinatian sa kahayag nga nagtabang kanato sa pagkat-on og dugang nga kamatuoran mahitungod sa “pagtulun-an human sa usa ka pagtulun-an, lagda human sa usa ka lagda nga sundanan sa pagpadayag. Usahay ang adlaw mosubang sa kabuntagon nga dag-umon o gabunon. Tungod sa kisdum nga mga kondisyon, ang pagkakita sa kahayag mas lisud, ug ang pag-ila sa eksakto nga higayon kon kanus-a mosaka ang adlaw sa kapunawpunawan dili mahimo. Apan sa mao nga kabuntagon kita sa gihapon adunay igo nga kahayag sa pag-ila og bag-ong adlaw ug sa pagbuhat sa atong mga kalihokan.

Sa sama nga paagi, kita sa makadaghan nga panahon nakadawat og pagpadayag nga wala makaila sa eksakto kon giunsa o kanus-a kita nakadawat og pagpadayag. Usa ka importante nga yugto gikan sa kasaysayan sa simbahan nagpakita niini nga baruganan.

Sa tingpamulak niadtong 1829, si Oliver Cowdery usa ka maestro sa Palmyra, New York. Sa diha nga iyang nahibaloan ang mahitungod ni Joseph Smith ug ang buhat sa paghubad sa Basahon ni Mormon, gibati ni Oliver ang hunahuna sa pagtanyag sa iyang panabang ngadto sa batan-ong propeta. Sangputanan niini, mibiyahe siya ngadto sa Harmony, Pennsylvania, ug nahimo nga tigsulat ni Joseph. Ang tukma nga panahon sa iyang pag-abut ug ang tabang nga iyang gihatag mga importante sa pagtungha sa Basahon ni Mormon.

Ang Manluluwas dayon mipadayag ngadto ni Oliver nga dihang kanunay siyang nag-ampo alang sa giya, siya nakadawat og panudlo gikan sa Espiritu sa Ginoo. “Kon kini wala pa unta,” ang Ginoo mipahayag, “ikaw dili unta makaabut sa dapit diin ikaw ania karon. Tan-awa, ikaw nahibalo nga ikaw nagpakisayud kanako ug Ako milamdag sa imong panumduman, ug karon ako mosulti kanimo niini nga mga butang nga ikaw unta mahibalo nga ikaw gilamdagan pinaagi sa Espiritu Santo” (D&P 6:14–15).

Sa ingon, nadawat ni Oliver ang pagpadayag pinaagi ni Propeta Joseph Smith nga nagpahibalo kaniya nga siya sa kanunay nagdawat og pagpadayag. Sa dayag wala makahibalo si Oliver kon giunsa ug kanus-a siya kanunay nga nagdawat og panudlo gikan sa Dios ug gikinahanglan kini nga instruksyon gikan sa Dios aron madugangan ang iyang panabut mahitungod sa espiritu sa pagpadayag. Sa pagkatinuod, si Oliver kanunay nga naglakaw diha sa kahayag samtang ang adlaw nagsidlak diha sa dag-umon nga buntag.

Diha sa daghan nga walay mga kasigurohan ug sa mga hagit nga atong masugatan sa atong kinabuhi, gikinahanglan sa Dios kanato ang pagbuhat sa atong labing maayo, sa pagbuhat ug dili pagaaghaton (tan-awa sa 2 Nephi 2:26), ug sa pagsalig diha Kaniya. Tingali kita dili makakita og mga anghel, makadungog og langitnong mga tingog, o makadawat og hilabihan nga mga espirituhanong mga hunahuna. Sa kanunay kita mahimong mopadayon nanghinaut ug nag-ampo—apan walay hingpit nga kasigurohan—nga kita naglihok subay sa kabubut-on sa Dios. Apan samtang kita nagtahud sa atong mga pakigsaad ug nagsunod sa mga sugo, samtang kita kanunay gayud nga naningkamot sa sa pagbuhat og maayo ug mahimo nga mas maayo, makalakaw kita uban ang pagsalig nga ang Dios mogiya sa atong mga lakang. Ug kita makasulti uban ang kasigurohan nga ang Dios modasig sa atong mga pagpamulong. Kini usa ka bahin sa kahulugan sa kasulatan nga nagpahayag: “Unya ang imong pagsalig mosamot pagkalig-on diha sa atubangan sa Dios” (D&P 121:45).

Samtang kamo sa husto nagsiksik ug naggamit sa espiritu sa pagpadayag, nagsaad ako nga kamo “magsunod diha sa kahayag sa Ginoo” (Isaias 2:5; 2 Nephi 12:5). Usahay ang espiritu sa pagpadayag molihok diha-diha dayon ug sa hilabihan, sa uban nga mga panahon sa hinay ug inanay, ug sa kasagaran sa malumo nga kamo mahimo nga dili gani makamatikod niini. Apan sa walay pagsapayan sa sumbanan diin kini nga panalangin nadawat, ang kahayag nga gihatag niini mosanag ug mopatubo sa inyong kalag, molamdag sa inyong salabutan (tan-awa sa Alma 5:7; 32:28), ug motudlo ug mopanalipod kaninyo ug sa inyong pamilya.

Ako nagpahayag sa akong pagka-apostol nga pagsaksi nga ang Amahan ug ang Anak buhi. Ang espiritu sa pagpadayag tinuod—ug makahimo ug molihok diha sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi ug diha sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Ako nagpamatuod niini nga mga kamatuoran diha sa sagrado nga pangalan sa Ginoo nga si Jesukristo, amen.