2010–2019
Pagkat-on diha sa Priesthood
Mga Footnote
Tema

Pagkat-on diha sa Priesthood

Kon kamo magkugi ug magmasulundon diha sa priesthood, ang mga bahandi sa espirituhanong kahibalo ibu-bu diha kaninyo.

Mapasalamaton ako nga ikauban kamo niini nga miting sa priesthood sa Dios. Anaa kita sa daghang dapit karong gabhiona sa lain-laing mga ang-ang sa atong priesthood nga pagserbisyo. Bisan pa sa tanan nga managlahi natong mga kahimtang, kita adunay komon nga panginahanglan. Kini mao ang pagkat-on sa atong mga katungdanan diha sa priesthood ug ang paglambo sa atong gahum sa pagpahigayon niini.

Isip usa ka deacon nanginahanglan kaayo ko niana. Nagpuyo ko sa usa ka gamayng branch sa Simbahan didto sa New Jersey, sa East Coast sa Estados Unidos. Ako lamang ang deacon sa branch—dili ingon nga mao rang usa nga magtambongan kondili mao rang usa diha sa rekord. Ang akong magulang nga lalaki, si Ted, mao lamang ang teacher. Ania siya karong gabhiona.

Samtang deacon pa ko, ang akong pamilya mibalhin sa Utah. Didto, nakakita ako og tulo ka maanindot nga mga butang nga makapadali sa akong paglambo sa priesthood. Ang una mao ang presidente kinsa nahibalo unsaon sa pagdumala sa council uban sa sakop sa iyang korum. Ang ikaduha mao ang dako nga pagtuo diha kang Jesukristo nga migiya sa talagsaong paghigugma nga ato nang nadungog—gugma alang sa usag usa. Ug ang ikatulo mao ang giambitan nga konbiksyon nga ang atong kinatibuk-ang katuyoan sa priesthood mao ang paghago alang sa kaluwasan sa katawhan.

Dili ang maayong pagka-establisar nga ward ang nakahimo sa kalainan. Unsay naa didto niana nga ward mahimong anaa bisan asa, sa bisan unsa nga yunit sa Simbahan kon asa kamo nahisakop.

Kining tulo ka mga butang mamahimo nga dakong bahin sa inyong kasinatian diha sa priesthood nga lisud ninyong mamatikdan. Alang sa uban mahimong dili ninyo bation ang panginahanglan sa paglambo, busa kini nga mga tabang basin dili ninyo makita. Sa bisan asa niana nga paagi, nag-ampo ko nga ang Espiritu motabang kanako sa paghimo niini nga klaro ug makadani kaninyo.

Ang akong tuyo sa pagpamulong niining tulo ka mga abag sa paglambo diha sa priesthood mao ang pag-awhag kaninyo sa paghatag niini og bili ug sa paggamit niini. Kon buhaton ninyo, ang inyong pagserbisyo mas momaayo. Ug kon kini mapalambo, ang inyong priesthood nga pagserbisyo makapanalangin sa mga anak sa Langitnong Amahan sobra pa sa inyong mahunahuna karon nga posible.

Akong nakita ang una dihang gi-welcome ko ngadto sa korum sa mga priest, uban sa bishop isip among presidente. Tingali kanang butanga gamay ra, dili talagsaon alang kaninyo, apan naghatag kini kanako og pagbati sa gahum sa priesthood nga nakapausab sa akong pagserbisyo diha sa priesthood sukad niadto. Nagsugod kadto sa pamaagi sa iyang paggiya kanamo.

Maingon og alang kanako, gitagad niya ang mga opinyon sa batan-ong mga priest nga mora og kami ang pinakamaalamong mga tawo sa kalibutan. Nagpaabut siya hangtud ang tanan nga gustong mosulti makahuman og sulti. Naminaw siya. Ug dihang mihukom siya kon unsay angay nga buhaton, maingon og ang Espiritu mikumpirmar sa mga desisyon ngari kanamo ug ngadto kaniya.

Nakaamgo na ko karon nga akong gibati ang unsay gipasabut sa kasulatan dihang miingon kini nga ang katungdanan sa presidente mao ang pagdumala sa council uban sa iyang korum.1 Ug mga katuigan ang milabay dihang ako na ang bishop uban sa akong korum sa mga priest, sila ug ako natudloan kon unsa ang akong nakat-unan isip usa ka batan-on nga priest.

Paglabay sa baynte ka tuig isip bishop, ako adunay oportunidad nga makita ang kaepektibo sa usa ka council nga dili lamang sa meetinghouse apan sa mga kabukiran usab. Atol sa usa ka Sabado nga kalihokan, usa ka sakop sa among korum nawala sa kalasangan sa tibuok gabii. Sigun sa among nahibaloan, nag-inusara lamang siya ug walay sinina para sa katugnaw, pagkaon, o kapasilungan. Nangita kami kaniya apan wala molampus.

Ang akong nahinumduman mao nga kami kaubang nag-ampo, ang korum sa mga priest ug ako, ug dayon mihangyo ko sa matag usa sa pagsulti. Naminaw ko og maayo, ug para nako sila usab, naminaw sa usag usa. Pagkataud-taud, usa ka pagbati sa kalinaw ang among gibati. Akong gibati nga ang nawala namong sakop sa korum luwas ra ug wala tugnawa.

Klaro ngari kanako kon unsay angay ug dili angay buhaton sa korum. Dihang ang mga tawo nga nakakita kaniya mihulagway sa dapit sa kalasangan diin siya miadto alang sa kasiguroan, akong gibati nga nakahibalo ko niana. Apan ang mas dakong milagro alang kanako mao ang pagkakita sa hugot nga pagtuo diha kang Jesukristo sa usa ka nagkahiusa nga council sa priesthood nga nagdala og pagpadayag ngadto sa tawo nga adunay mga yawe sa priesthood. Tanan kami nianang adlawa milambo diha sa gahum sa priesthood.

Ang ikaduha nga yawe sa malamboon nga pagkat-on mao ang pagbaton og gugma alang sa usag usa nga moabut pinaagi sa dako nga pagtuo. Dili ako sigurado kon asa ang mag-una, apan ang duha daw maanaa kanunay sa matag higayon nga anaa ang dako ug paspas nga pagkat-on diha sa priesthood. Gitudlo kana ni Joseph Smith ngari kanato pinaagi sa ehemplo.

Sa unang mga adlaw sa Simbahan niini nga dispensasyon, nakadawat siya og sugo gikan sa Dios sa paglig-on diha sa priesthood. Siya gimandoan nga magtukod og mga eskwelahan alang sa mga tighupot sa priesthood. Ang Ginoo mihatag sa kinahanglanon nga kinahanglang maanaa ang gugma alang sa usag usa tali niadtong kinsa nagtudlo ug gitudloan. Ania ang mga pulong sa Ginoo mahitungod sa paghimo og usa ka dapit sa pagkat-on sa priesthood ug unsa kini alang niadtong mga nagkat-on niini:

“Han-aya ninyo ang inyong mga kaugalingon; … pagtukod og usa ka balay … sa pagtulun-an, … usa ka balay sa kahusay. …

“Pagtudlo diha sa inyong mga kaugalingon og usa ka magtutudlo, ug dili ang tanan magdungan sa pagpamulong; apan himoa nga ang usa mamulong sa tagsa-tagsa ka higayon ug himoa nga ang tanan maminaw ngadto sa iyang mga gipamulong, nga sa diha nga ang tanan mahuman sa pagpamulong nga ang tanan unta mahatagan og kaayohan sa tanan, ug nga ang matag tawo makabaton og managsama nga kahigayunan.”2

Ang Ginoo naghulagway nga unsay ato nang nakita mao ang kalig-on sa council sa priesthood o klase aron sa pagdala sa pagpadayag pinaagi sa Espiritu. Ang pagpadayag mao ang bugtong paagi nga kita makaila nga si Jesus mao ang Kristo. Kanang dako nga pagtuo mao ang unang ang-ang sa hagdanan nga atong tikangan aron makakat-on sa mga baruganan sa ebanghelyo.

Sa seksyon 88 sa Doktrina ug mga Pakigsaad, sa mga bersikulo 123 ug 124, gipasabut og maayo sa Ginoo ang paghigugma alang sa usag usa ug ang dili pagpangita og sayop sa usag usa. Ang matag usa nakasulod ngadto sa eskwelahan sa priesthood nga gi-establisar sa propeta sa Ginoo pinaagi sa paghimo og pakigsaad uban sa pagpataas sa kamot aron mahimong usa ka “higala ug igsoon … diha sa mga higot sa paghigugma.”3

Wala na kita magsunod niana nga buhat karon, apan bisan asa man ako makakita og talagsaong pagtulun-an diha sa priesthood, anaa kana nga mga higot sa paghigugma. Ako usab kining nakita isip usa ka hinungdan ug usa ka epekto sa pagkat-on sa mga kamatuoran sa ebanghelyo. Ang gugma nagdapit sa Espiritu Santo nga maanaa aron sa pagkumpirmar sa kamatuoran. Ug ang kalipay sa pagkat-on sa balaang mga kamatuoran nagmugna og gugma diha sa mga kasingkasing sa mga tawo kinsa mipakigbahin sa kasinatian sa pagkat-on.

Ang baligtad niini tinuod usab. Ang panagbingkil o kasina makapugong sa abilidad sa Espiritu Santo sa pagtudlo kanato ug makapawagtang sa atong abilidad sa pagdawat sa kahayag ug kamatuoran. Ug ang mga pagbati sa kasagmuyo nga maoy resulta kanunay mao ang mga liso sa mas grabe nga panagbingkil ug pagpangita og sayop taliwala niadtong kinsa nagpaabut og usa ka makapakat-on nga kasinatian nga wala moabut.

Ang mga tighupot sa priesthood kinsa nakakat-on og maayo nga manag-uban alang kanako ingon og kanunay may talagsaong mga tigpasiugda og kalinaw taliwala kanila. Inyong makita ang pagpasiugda og kalinaw diha sa mga klase sa priesthood ug sa mga council. Mao kini ang gasa sa pagtabang sa mga tawo sa pag-ila kon unsay komon kanila sa higayon nga ang uban nagtan-aw sa mga kalainan. Mao kini ang gasa sa tigpasiugda og kalinaw nga tabangan ang mga tawo sa pagtan-aw nga ang unsay gisulti sa usa ka tawo usa diay ka tampo dili pagkorihir.

Uban sa igo nga tiunay nga gugma ni Kristo ug sa tinguha nga mahimong tigpasiugda og kalinaw, ang panaghiusa posible diha sa mga council ug sa mga klase. Nagkinahanglan kini og pailub ug pagpaubos, apan nakita ko kini nga nahitabo bisan og lisud ang mga problema ug ang mga tawo nga anaa sa mga council o mga klase naggikan sa managlahi kaayo og mga background.

Posible kini nga makab-ot ang mas taas nga sumbanan nga gitakda sa Ginoo alang sa mga tighupot sa priesthood sa paghimo og mga desisyon diha sa mga korum. Posible kini kon adunay dako nga pagtuo ug gugma ug walay panaglalis. Ania ang gikinahanglan sa Ginoo alang sa Iyang pag-endorso sa atong mga desisyon: “Ug sa matag hukom nga mahimo sa bisan hain niini nga mga korum kinahanglan gayud nga buhaton pinaagi sa nagkauyon nga tingog sa mao; nga mao, nga ang matag sakop diha sa tagsa-tagsa ka korum kinahanglan gayud nga mouyon sa ilang mga desisyon, aron sa paghimo sa ilang mga desisyon nga sama og gahum o kalig-on sa usag usa.”4

Ang ikatulo nga abag sa pagkat-on diha sa priesthood moabut pinaagi sa giambitan nga konbiksyon kon ngano nga ang Ginoo nanalangin ug nagasalig kanato sa paghupot ug sa paggamit sa Iyang priesthood. Kini ang paghago alang sa kaluwasan sa mga tawo. Kining giambitan nga konbiksyon makapahiusa sa mga korum. Makasugod kita sa pagkat-on mahitungod niini gikan sa asoy nga anaa sa kasulatan kon sa unsang paagi nga kitang espiritu nga anak nga mga lalaki giandam sa wala pa matawo alang niining talagsaong dungog sa paghupot sa priesthood.

Sa paghisgut mahitungod niadtong gihatagan og dakong pagsalig diha sa priesthood niining kinabuhia, ang Ginoo miingon, “Bisan sa wala pa sila matawo, sila uban sa daghan, midawat sa ilang unang mga leksyon didto sa kalibutan sa mga espiritu ug naandam sa pag-anhi sa tukma nga panahon sa Ginoo aron sa paghago diha sa iyang ubasan alang sa kaluwasan sa mga kalag sa mga tawo.”5

Diha sa priesthood atong giambitan ang sagradong katungdanan sa paghago alang sa mga kalag sa mga tawo. Kinahanglan nga mas molihok gayud kita kay sa masayud lamang nga kini atong katungdanan. Kinahanglan nga kini motuhop gayud sa atong mga kasingkasing nga dili ang mga kaluya diha sa atong mga paningkamot sa pagsugod sa atong kinabuhi ni ang mga pagsulay nga moabut tungod sa katigulangon ang makapalayo kanato gikan niana nga katuyoan.

Dili pa lang dugay mibisita ko og usa ka high priest sa iyang panimalay. Wala na siya makaadto sa among mga miting sa korum. Nagpuyo siya nga nag-inusara. Ang matahum niyang asawa namatay, ug ang iyang mga anak namuyo layo kaayo kaniya. Ang panahon ug sakit nilimitar sa iyang katakus sa pagserbisyo. Nagpaugnat gihapon siya sa kusog aron mapabilin ang iyang kakusgan kaniadto kutob sa mahimo.

Sa akong pagsulod sa iyang balay, mibarug siya gamit ang sungkod aron sa pagtimbaya kanako. Gipalingkod ko niya sa lingkuranan duol kaniya. Among giistoryahan ang malipayon namong panag-uban sa priesthood.

Dayon inubanan sa kusog nga pagbati miingon siya kanako, “Nganong buhi pa man ko? Nganong nia pa man ko dinhi? Wala na koy mahimo.”

Siya akong giingnan nga siya adunay nahimo alang kanako. Iya akong gidasig uban sa iyang hugot nga pagtuo ug sa iyang gugma. Bisan sa kadiyot namong panag-istoryahanay, gihimo ko niya nga mangandoy nga mahimong mas maayo pa. Ang iyang ehemplo sa determinasyon sa paghimo og butang nga importante nakapadasig kanako sa pagpaningkamot pa gayud sa pagserbisyo sa uban ug sa Ginoo.

Apan gikan sa subo niya nga tingog ug sa iyang mga mata, akong gibati nga ako wala makatubag sa iyang mga pangutana. Naglibug gihapon siya kon nganong gitugutan pa siya sa Dios nga mabuhi uban sa ingon nga mga limitasyon sa iyang abilidad sa pagserbisyo.

Sa naandan niyang mabination nga paagi, nagpasalamat siya kanako sa pagbisita kaniya. Sa akong pagbarug aron mobiya, ang nurse nga mag-adtoan sa iyang balay og pipila ka oras kada adlaw misulod gikan sa laing kwarto. Atol sa pribado namong panag-istoryahanay, gisultihan ko niya og lakbit kabahin sa nurse. Miingon siya nga ang nurse buotan kaayo. Nagpuyo siya kauban sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw hapit tibuok niyang kinabuhi apan wala gihapon mamiyembro.

Milakaw ang nurse aron ihatud ko sa pultahan. Miatubang siya sa nurse ug miingon nga nagpahiyum, “Tan-awa, wala koy mahimo. Naningkamot ko nga mabunyagan siya sa Simbahan, apan wala kini mosalir.” Ang nurse mipahiyum ngadto kaniya ug ngari kanako. Migawas ko ug mipauli sa akong balay sa duol.

Akong nahibaloan nianang higayuna nga ang mga tubag sa iyang mga pangutana dugay nang natisok sa iyang kasingkasing. Kanang maisugon nga high priest naningkamot sa paghimo sa iyang katungdanan, nga gitudlo kaniya sulod sa mga katuigan diha sa priesthood.

Nahibalo siya nga ang bugtong paagi aron ang batan-ong babaye mapanalanginan sa kaluwasan pinaagi sa ebanghelyo ni Jesukristo mao ang paghimo og pakigsaad pinaagi sa bunyag. Siya natudloan sumala sa mga pakigsaad pinaagi sa matag presidente sa korum gikan sa mga deacon ngadto sa mga high priest.

Siya nahinumdom ug mibati sa kaugalingon niyang panumpa ug pakigsaad sa priesthood. Siya padayon gihapon nga nagsunod niini.

Siya usa ka saksi ug misyonaryo sa Manluluwas bisan asa man siya maadto. Anaa na kini sa iyang kasingkasing. Ang tinguha sa iyang kasingkasing mao nga ang kasingkasing sa nurse mausab pinaagi sa Pag-ula ni Jesukristo pinaagi sa pagsunod sa sagradong mga pakigsaad.

Ang iyang panahon diha sa eskwelahan sa priesthood niining kinabuhia mubo ra ikumpara sa kahangturan. Apan bisan nianang mubo nga panahon, hanas na siya sa mahangturon nga kurikulum. Dalhon niya kini, bisan asa man siya ibutang sa Ginoo, ang mga leksyon sa priesthood nga may mahangturon nga bili.

Dili lang nga kamo angay nga magtinguha sa pagkat-on sa mga leksyon sa priesthood niining kinabuhia, apan kinahanglan nga positibo kamo sa unsay posible. Pipila kanato tingali molimit diha sa atong mga hunahuna sa atong mga posibilidad sa pagkat-on kon unsa ang gitakda sa Ginoo kanato diha sa Iyang serbisyo.

Usa ka batan-ong lalaki mibiya sa iyang gamay nga balangay sa Welsh niadtong mga 1840, nakadungog sa mga Apostoles sa Dios, ug nagpasakop sa gingharian sa Dios dinhi sa yuta. Milawig siya kauban sa mga Santos ngadto sa Amerika ug misakay og karomata sa kasadpan tabok sa kapatagan. Kauban siya sa sunod nga grupo ni Brigham Young nga mianhi niini nga walog. Ang iyang priesthood nga pagserbisyo naglakip sa paglimpyo ug pagbugwal sa yuta aron himoong uma.

Iyang gibaligya og barato ang uma aron moadto og misyon alang sa Ginoo sa mga disyerto nga mao na karon ang Nevada aron sa pag-atiman sa mga karnero. Gitawag siya gikan niana ngadto sa laing misyon tabok sa dagat sa balangay mismo nga iyang gibiyaan sa iyang kakabus aron sa pagsunod sa Ginoo.

Bisan niining tanan, nakakita siya og paagi nga makakat-on uban sa iyang mga kaigsoonan sa priesthood. Siya maisugon nga misyonaryo, misubay sa dalan sa Wales ngadto sa lugar sa tawo nga kaupat na nahimong prime minister sa England aron itanyag kaniya ang ebanghelyo ni Jesukristo.

Ang tawo nga bantugan mipasulod kaniya sa iyang mansyon. Gradwado siya sa Eton College ug sa Oxford University. Ang misyonaryo nakig-istorya kaniya mahitungod sa gigikanan sa tawo, sa mahinungdanong tahas ni Jesukristo sa kasaysayan sa kalibutan, ug bisan sa dangatan sa mga nasud.

Sa katapusan sa ilang miting, ang prime minister mibalibad sa gitanyag nga bunyag. Apan sa ilang panagbulag, kanang lider sa usa sa bantugan nga gingharian sa kalibutan nangutana sa mapainubsanong misyonaryo, “Diin nimo naangkon ang imong edukasyon?” Ang iyang tubag: “Diha sa priesthood sa Dios.”

Tingali naghunahuna kamo kausa kon unsa kamaayo ang inyong kinabuhi kon kamo nakaeskwela pa sa pipila ka bantugan nga eskwelahan. Ako nag-ampo nga inyong makita ang kadako sa gugma sa Dios alang kaninyo ug ang oportunidad nga Iyang gihatag kaninyo nga makasulod sa Iyang eskwelahan sa priesthood.

Kon kamo magkugi ug magmasulundon diha sa priesthood, ang mga bahandi sa espirituhanong kahibalo ibu-bu diha kaninyo. Motubo kamo sa inyong gahum sa pagbatok sa dautan ug sa pagsangyaw sa kamatuoran nga mogiya ngadto sa kaluwasan. Inyong makaplagan ang kamaya diha sa kalipay niadtong inyong gigiyahan padulong sa kahimayaan. Ang inyong pamilya mamahimong usa ka dapit sa pagkat-on.

Akong ipamatuod nga ang mga yawe sa priesthood gipahiuli na. Si Presidente Thomas S. Monson naghupot ug naggamit niana nga mga yawe. Ang Dios buhi ug nakaila kaninyo sa hingpit. Si Jesukristo buhi. Kamo gipili alang sa dungog nga makahupot sa sagrado nga priesthood. Sa pangalan ni Jesukristo, amen.