2010–2019
Atubanga ang Umaabut uban sa Hugot nga Pagtuo
Mga Footnote
Tema

Atubanga ang Umaabut uban sa Hugot nga Pagtuo

Ang kamatuoran, mga pakigsaad, ug mga ordinansa makahimo kanato sa pagbuntog sa kahadlok ug sa pag-atubang sa umaabut uban sa hugot nga pagtuo!

Akong minahal nga mga kaigsoonan, salamat sa inyong nagpaluyong impluwensya, dili lang sa pag-isa sa inyong kamot apan sa inyong makapadasig usab nga serbisyo sa panimalay, sa Simbahan, ug sa inyong mga komunidad. Ganahan kaming makig-uban kaninyo ug makita kamo kauban sa inyong mga pamilya ug mga higala. Bisan asa kamo nagpuyo, among naobserbahan ang inyong mga paningkamot sa paghimo niining kalibutan nga mas maayo nga dapit. Kami nagpaluyo kaninyo! Kami nahigugma kaninyo! Samtang kamo nag-ampo alang kanamo, kami usab nag-ampo alang kaninyo!

Among nalantaw ang inyong mga pamilya nga nanag-alirong sa telebisyon o gamit ang internet aron pagtan-aw sa mga panghitabo sa kinatibuk-ang komperensya diha sa panimalay. Usa ka alerto nga inahan ug amahan mipadala kanako og usa ka kopya sa litrato nga ilang gikuha panahon sa komperensya. Ilang namatikdan ang reaksyon sa ilang 18 ka bulan nga anak nga lalaki, nga nakaila sa panagway ug tingog sa mamumulong. Ang bata misugod paghimo og mga halok padulong sa TV. Gusto niya nga magpaduol. Mao nga ang iyang manggihunahunaon nga magulang nga babaye misung-ay sa iyang manghud nga lalaki ug gipaduol siya. Ania kana nga litrato.

Oo, ang nawong nga anaa sa TV akoa, ug kadto nga mga bata among mga apo. Sa pipila ka tuig kining bata nga lalaki mamahimong elder nga ma-endowed sa templo ug andam alang sa iyang misyon. Dayon ma-sealed siya ngadto sa usa ka mahangturon nga kauban nga iyang mapili. Makita ba ninyo siya usa unya ka adlaw isip usa ka bana ug amahan, nga adunay kaugalingon niyang mga anak? Ug usa unya ka adlaw siya manamilit sa iyang mga apohan, uban sa sigurado nga kahibalo nga ang kamatayon kabahin sa kinabuhi.

Tinuod kini. Kita nabuhi aron mamatay, ug kita mamatay aron mabuhi pag-usab. Gikan sa usa ka mahangturong panglantaw, ang wala sa panahon nga kamatayon mao lamang ang kamatayon sa usa nga dili pa andam sa pagsugat sa Dios.

Isip mga apostoles ug mga propeta, kami nahingawa dili lamang alang sa among mga anak ug mga apo apan alang usab sa inyoha—ug alang sa matag usa nga anak sa Dios. Tanan nga giandam sa umaabut alang sa matag sagrado nga anak sa Dios mahulma pinaagi sa iyang mga ginikanan, pamilya, mga higala, ug mga magtutudlo. Mao nga, ang atong hugot nga pagtuo karon mamahimo unyanga kabahin sa hugot nga pagtuo sa atong kaliwatan.

Matag usa mosubay sa iyang kaugalingong dalan diha sa kanunayng nag-usab-usab nga kalibutan—usa ka kalibutan sa nag-indigay nga mga ideyolohiya. Ang mga pwersa sa dautan kanunay gayud nga nakigbatok sa mga pwersa sa maayo. Si Satanas makanunayong nagtinguha sa pag-impluwensya kanato nga mosunod sa iyang mga paagi ug mohimo kanato nga mauyamot, gani sama ngadto kaniya.1 Ug ang kasagarang mga peligro sa kinabuhi, sama sa sakit, kadaut, ug aksidente, anaa kanunay.

Kita nagpuyo sa panahon sa kasamok. Mga linog ug mga tsunami naghimo og kalaglagan, mga gobyerno napukan, grabeng problema sa ekonomiya, ang pamilya giataki, ug ang diborsyo nagkadaghan. Aduna kitay angay nga kabalak-an. Apan dili nato angayang tugutan ang atong mga kahadlok nga mowagtang sa atong hugot nga pagtuo. Atong masuklan kanang mga kahadlok pinaagi sa paglig-on sa atong pagtuo.

Sugdi diha sa inyong mga anak. Kamong mga ginikanan nagbaton sa nag-unang responsibilidad sa pagpalig-on sa ilang pagtuo. Ipabati kanila ang inyong hugot nga pagtuo, bisan pa sa masakit nga mga pagsulay nga moabut kaninyo. Itumong ang inyong hugot nga pagtuo ngadto sa atong mahigugmaon nga Langitnong Amahan ug sa Iyang Pinalangga nga Anak, si Ginoong Jesukristo. Itudlo kanang hugot nga pagtuo uban sa halawum nga konbiksyon. Tudloi ang matag bililhong batang lalaki ug babaye nga siya anak sa Dios, gilalang diha sa Iyang panagway, nga may sagradong katuyoan ug potensyal. Ang matag usa gipakatawo nga may mga hagit nga sagubangon ug pagtuo nga palamboon.2

Itudlo ang hugot nga pagtuo diha sa plano sa kaluwasan sa Dios. Itudlo nga ang atong pagpuyo sa pagkamortal usa ka panahon sa pagsulay, panahon aron makita kon buhaton ba nato ang bisan unsa nga isugo sa Ginoo kanato.3

Itudlo ang hugot nga pagtuo sa pagsunod sa tanang mga sugo sa Dios, kay nakahibalo nga kini gihatag aron sa pagpanalangin sa Iyang mga anak ug paghatag kanila sa hingpit nga kalipay. 4 Pahimangno-i sila nga makasugat sila og mga tawo nga pilion lang ang mga sugo nga ilang tumanon ug mobaliwala sa uban nga ilang gipiling supakon. Gitawag ko kini nga pangkarinderya nga pagkamasulundon. Kini nga binuhatan sa pagpili-pili dili magsilbi. Mopadulong kini ngadto sa kauyamot. Aron andam nga mosugat sa Dios, kita motuman sa tanan Niyang mga sugo. Nagkinahanglan og hugot nga pagtuo ang pagtuman niini, ug ang pagtuman sa Iyang mga sugo makapalig-on niana nga pagtuo.

Ang pagkamasulundon mopadagayday sa mga panalangin sa Dios nga walay pagpugong. Siya mopanalangin sa Iyang masulundon nga mga anak og kagawasan gikan sa pagkaulipon ug pagkauyamot. Ug Siya mopanalangin kanila og dugang pa nga kahayag. Pananglitan, ang usa ka tawo mosunod sa Pulong sa Kaalam sa kasayuran nga ang pagkamasulundon dili lamang makahatag og kagawasan gikan sa pagka-adik, apan modugang usab kini og mga panalangin sa kaalam ug mga bahandi sa kahibalo.5

Itudlo ang hugot nga pagtuo aron masayud nga ang pagkamasulundon sa mga sugo sa Dios makahatag og pisikal ug espirituhanong panalipod. Ug hinumdumi, ang balaang mga anghel sa Dios anaa kanunay aron motabang kanato. Ang Ginoo mipadayag: “Ako molakaw diha sa inyong atubangan. Ako anaa sa inyong tuo nga kamot ug sa inyong wala, ug ang akong Espiritu mahimo nga anaa sa inyong mga kasingkasing, ug ang akong mga anghel anaa libut kaninyo, aron sa pagtabang kaninyo.” 6 Pagkaanindot nga saad! Kon kita matinud-anon, Siya ug ang Iyang mga anghel motabang kanato.

Ang dili mapaling nga pagtuo mapalig-on pinaagi sa pag-ampo. Ang inyong kinasingkasing nga mga pangamuyo importante Kaniya. Hunahunaa og maayo ug hinuklugi ang mga pag-ampo ni Propeta Joseph Smith niadtong makalilisang nga mga adlaw nga siya gipriso didto sa Liberty Jail. Ang Ginoo mitubag pinaagi sa pag-usab sa panglantaw sa Propeta. Siya miingon, “Ikaw masayud, akong anak, nga kining tanan nga mga butang makahatag kanimo og kasinatian, ug alang sa imong kaayohan.”7

Kon kita mag-ampo uban sa mahangturong panglantaw, dili nato angay nga ikahibulong kon ang atong gipaagasan og luha ug kinasingkasing nga mga pangamuyo dunggon. Kini nga saad gikan sa Ginoo nahisulat diha sa seksyon 98 sa Doktrina ug mga Pakigsaad:

“Ang inyong mga pag-ampo misulod ngadto sa mga dunggan sa Ginoo … ug natala uban niini nga silyo ug tugon—ang Ginoo nanumpa ug nagtakda nga sila pagahatagan.

“Busa, naghatag siya niini nga saad nganha kaninyo, uban sa dili mausab nga pakigsaad nga sila pagatumanon; ug ang tanan nga mga butang diin kamo gipaantus molihok alang sa inyong kaayohan, ug ngadto sa himaya sa akong ngalan, nag-ingon ang Ginoo.”8

Ang Ginoo mipili sa Iyang labing kusganong mga pulong aron sa pagpasalig kanato! Silyo! Tugon! Nanumpa! Nagtakda! Dili mausab nga pakigsaad! Mga kaigsoonan, tuo Kaniya! Ang Dios maminaw sa inyong tinud-anay ug kinasingkasing nga mga pag-ampo, ug ang inyong pagtuo mapalig-on.

Aron sa pagpalambo og malungtaron nga hugot nga pagtuo, ang malungtarong pasalig sa pagbayad og hingpit nga ikapulo gikinahanglan. Sa sinugdan ang paghatag og ikapulo nagkinahanglan og hugot nga pagtuo. Unya ang tigbayad og ikapulo mopalambo og mas hugot nga pagtuo hangtud nga ang pagbayad og ikapulo nahimo na nga bililhong pribilehiyo. Ang ikapulo usa ka karaang balaod gikan sa Dios.9 Siya misaad sa Iyang mga anak nga Iyang buksan “ang mga tamboanan sa langit, ug bu-boan … sa mga panalangin, nga wala na unyay dapit nga igong kabutangan sa pagdawat niini.”10 Dili lang kana, ang ikapulo mohimo sa inyong ngalan nga mahisakop sa mga katawhan sa Dios ug mopanalipod kaninyo “sa adlaw sa panimalos ug pagsunog.”11

Nganong nagkinahanglan man kita nianang malahutayon nga hugot nga pagtuo? Tungod kay ang malisud nga mga adlaw anaa sa unahan. Panagsa ra unya sa umaabut nga mahimong sayon o sikat ang mamahimong Santos sa Ulahing mga Adlaw. Matag usa kanato pagasulayan. Si Apostol Pablo mipahimangno nga sa ulahing mga adlaw, kadtong matinguhaon nga nagsunod sa Ginoo “pagalutoson gayud.”12 Kana nga paglutos mahimong mobitad kaninyo ngadto sa pagkahuyang o modasig kaninyo nga mas sulundon ug maisugon sa inyong inadlaw-adlaw nga kinabuhi.

Kon giunsa ninyo sa pag-atubang ang mga pagsulay sa kinabuhi maoy kabahin sa pagpalambo sa inyong pagtuo. Ang kalig-on moabut kon kamo makahinumdom nga kamo adunay balaanon nga kinaiya, usa ka panulundon nga labing bililhon. Ang Ginoo mipahinumdom kaninyo, sa inyong mga anak, ug sa inyong mga apo nga kamo ang tinuod nga mga manununod, nga kamo gitagana sa langit nga matawo sa inyong pihong panahon ug lugar, motubo ug mamahimong Iyang mga tiggunit sa bandila ug katawhan sa pakigsaad. Sa inyong paglakaw diha sa dalan sa Ginoo sa pagkamatarung, kamo mapanalanginan nga mopadayon diha sa Iyang pagkamaayo ug mahimong kahayag ug manluluwas ngadto sa Iyang katawhan.13

Giandam alang sa matag usa kaninyo mga kaigsoonan ang mga panalangin nga makuha pinaagi sa gahum sa balaan nga Melchizedek Priesthood. Kini nga mga panalangin makausab sa mga kahimtang sa inyong kinabuhi, sa mga butang sama sa panglawas, pakig-uban sa Espiritu Santo, personal nga mga relasyon, ug mga kahigayunan alang sa umaabut. Ang gahum ug awtoridad niini nga priesthood naghupot sa mga yawe sa tanang espirituhanong mga panalangin sa Simbahan.14 Ug labawng talagsaon, ang Ginoo namahayag nga Siya mopadayon niana nga mga panalangin, sumala sa Iyang kabubut-on.15

Ang pinakamahinungdanon sa tanang mga panalangin sa priesthood ihatag diha sa balaang mga templo sa Ginoo. Ang pagkamatinuoron sa mga pakigsaad nga gihimo didto mohimo kaninyo ug sa inyong pamilya nga takus alang sa mga panalangin sa kinabuhing dayon.16

Ang inyong mga ganti moabut dili lamang sa sunod kinabuhi. Daghang mga panalangin ang ma-inyo niining kinabuhia, diha sa inyong mga anak ug mga apo. Kamong matinud-anon nga mga Santos dili angay nga mag-inusara sa pakigbisog sa mga away sa kinabuhi. Hunahunaa kana! Ang Ginoo namahayag, “Ako makig-away kaniya nga makig-away kaninyo, ug Ako moluwas sa inyong mga anak.”17 Dayon miabut kini nga saad ngadto sa Iyang matinud-anon nga katawhan: “Ako, ang Ginoo, makigbisog sa ilang mga pakig-away, ug sa mga gubat sa ilang mga anak, ug sa mga anak sa ilang mga anak, … ngadto sa ikatulo ug ikaupat nga kaliwatan.”18

Ang atong minahal nga si Presidente Thomas S. Monson mihatag kanato sa iyang mapanagnaong pagsaksi. Siya miingon, “Ako mopamatuod kaninyo nga ang atong mga panalangin nga gisaad dili masukod. Bisan og ang unos nga mga panganud magpundok, bisan og ang ulan mobundak kanato, ang atong kahibalo sa ebanghelyo ug ang atong gugma sa atong Langitnong Amahan ug sa atong Manluluwas mohupay ug molig-on kanato ug mohatag og kalipay sa atong mga kasingkasing samtang kita maglakaw nga matarung ug mosunod sa mga sugo.”

Si Presidente Monson mipadayon, “Minahal kong mga kaigsoonan, ayaw kahadlok. Pagmaya. Ang umaabut sama kahayag sa inyong hugot nga pagtuo.”19

Diha sa gamhanang pamahayag ni Presidente Monson ako modugang sa akong kaugalingon. Ako mopamatuod nga ang Dios atong Amahan. Si Jesus mao ang Kristo. Ang iyang Simbahan napahiuli na dinhi sa yuta. Ang Iyang kamatuoran, mga pakigsaad, ug mga ordinansa makahimo kanato sa pagbuntog sa kahadlok ug moatubang sa umaabut uban sa hugot nga pagtuo! Niini ako mopamatuod sa pangalan ni Jesukristo, amen.