2010–2019
Ang Mahangturong mga Panalangin sa Kaminyoon
Mga Footnote
Tema

Ang Mahangturong mga Panalangin sa Kaminyoon

Ang sealing sa templo adunay mas dakong kahulugan samtang mas masinati ninyo ang kinabuhi. Makatabang kini kaninyo nga kanunayng mas masuod pa og maayo ug makakaplag og mas dakong kalipay ug katumanan.

Kadtong maanindot nga mensahe niini nga talagsaong choir naghulagway, sa akong pagtuo, sa sundanan sa kinabuhi alang sa kadaghanan kanato: “maningkamot nga mahimong sama kang Jesus.”

Niadtong Hulyo 16, 1953, ang akong pinalangga nga si Jeanene ug ako nangluhod isip batan-on nga magtiayon sa altar didto sa Templo sa Manti Utah. Si Presidente Lewis R. Anderson migamit sa awtoridad sa sealing ug mihimo kanamo nga bana ug asawa, gikasal alang sa karon ug sa tibuok kahangturan. Ako walay gahum sa paghulagway sa kalinaw ug kahilum nga naggikan sa kasigurohan nga, kon ako magpadayon sa pagpakabuhi sa takus nga paagi, makauban nako ang akong pinalangga nga si Jeanene ug ang among mga anak hangtud sa kahangturan tungod nianang sagrado nga ordinansa nga gipahigayon gamit ang tukmang awtoridad sa priesthood sa sulod sa balay sa Ginoo.

Ang among pito ka mga anak nabugkos ngari kanamo pinaagi sa sagrado nga mga ordinansa sa templo. Ang akong minahal nga asawa, si Jeanene, ug ang duha sa among mga anak patay na. Naghatag sila og gamhanan nga pagdasig alang sa matag usa sa nahabilin nga sakop sa among pamilya nga magpuyong matarung aron among madawat ang tanan nga mahangturong mga panalangin nga gisaad didto sa templo.

Duha sa mahinungdanon nga mga elemento nga nagsuporta sa plano sa kalipay sa Amahan sa Langit mao ang kaminyoon ug ang pamilya. Ang labihan kamahinungdanon niini gihatagan og dakong pagtagad sa walay hunong nga mga paningkamot ni Satanas aron sa pagbungkag sa pamilya ug sa pagpakunhod sa kamahinungdanon sa mga ordinansa sa templo, nga nagbugkos sa pamilya nga manag-uban sa kahangturan. Ang sealing sa templo adunay mas dakong kahulugan samtang mas masinati ninyo ang kinabuhi. Makatabang kini kaninyo nga kanunayng mas masuod pa og maayo ug makakaplag og mas dakong kalipay ug katumanan diha sa pagkamortal.

Kausa nakat-on ko og usa ka importante nga leksyon gikan sa akong asawa. Nakabiyahe na ko og makadaghan tungod sa akong propesyon. Milakaw ko hapit duha ka semana ug mipauli usa ka Sabado sa buntag. Ako adunay upat ka oras sa dili pa ko motambong sa laing miting. Akong namatikdan nga ang among gamayng washing machine naguba ug ang akong asawa nagkinamot sa paglaba sa mga sinina. Gisugdan nako og ayo ang machine.

Si Jeanene miduol ug miingon, “Rich, unsa man ang imong gibuhat?”

Miingon ko, “Nag-ayo ko sa washing machine aron dili na ka magkinamot sa paglaba.”

Miingon siya, “Ayaw. Lakaw pakigdula sa mga bata.”

Miingon siya, “Makadula ko sa mga bata bisan unsang orasa. Gusto kong motabang nimo.”

Dayon miingon siya, “Richard, palihug lakaw pakigdula sa mga bata.”

Sa dihang kusog na nga mando ang iyang pagsulti, mituman ko.

Nindot kaayo ang akong panahon kauban sa among mga anak. Nagginukdanay kami nga nagtuyok-tuyok ug nagligid-ligid sa nangalarag nga mga dahon. Wala madugay miadto ko sa akong miting. Tingali makalimtan unta nako kana nga kasinatian kon dili pa lang sa leksyon nga gusto niyang akong makat-unan.

Pagkasunod buntag mga alas 4:00, nahigmata ko samtang akong gibati ang duha ka gagmayng mga bukton nga naggakos sa akong li-og, usa ka halok sa akong aping, ug kini nga mga pulong nga gihunghong sa akong dunggan, nga dili gayud nako makalimtan: “Pa, gihigugma ko ikaw. Ikaw ang akong suod nga amigo.”

Kon kamo adunay sama niana nga kasinatian sa inyong pamilya, kamo adunay usa sa balaanong mga kalipay sa kinabuhi.

Kon kamo usa ka batan-ong lalaki nga sakto na sa edad ug wala pa maminyo, ayaw pag-usik og panahon sa walay mga kapuslanan. Padayon sa kinabuhi og pag-focus sa pagminyo. Ayaw pagpuyo nga walay gihimo niining panahona sa kinabuhi. Batan-ong mga lalaki, pagserbisyo og angay nga misyon. Dayon himoa ang kinatas-an ninyong prayoridad ang pagpangita og usa ka takus, mahangturong kapikas. Kon kamo nasayud nga nakagusto sa usa ka batan-ong babaye, ipakita kaniya nga lahi kamo nga tawo nga mainteresado pa siyang mas makaila og dugang. Dad-a siya ngadto sa mga dapit nga nindot. Ipakita kaniya ang pagkamamugnaon. Kon kamo gusto nga makaangkon og talagsaon nga asawa, kinahanglan nga makita niya nga kamo usa ka talagsaong lalaki ug umaabut nga bana.

Kon kamo nakakita na, makamugna kamo og talagsaon nga paghalad sa gugma ug kaminyoon ug mahimong hilabihan ka malipayon sa kahangturan sulod sa utlanan sa katakus nga gi-establisar sa Ginoo.

Kon kamo minyo na, matinud-anon ba kamo sa inyong kapikas sa hunahuna ug ingon man usab sa pisikal nga paagi? Maunungon ba kamo sa inyong mga pakigsaad sa kaminyoon pinaagi sa dili gayud pag-apil sa panagsultihanay kauban ang laing tawo nga dili ninyo gustong madunggan sa inyong asawa? Mabination ug matinabangon ba kamo sa inyong kapikas ug sa mga anak?

Mga kaigsoonan, nangulo ba kamo sa mga kalihokan sa pamilya sama sa pagtuon sa kasulatan, pag-ampo sa pamilya, ug family home evening, o ang inyong asawa ba ang mihulip sa mga katungdanan nga wala ninyo mahimo tungod sa inyong kakulang sa pagtagad sa panimalay? Gisultihan ba ninyo ang inyong asawa kanunay kon unsa gayud ninyo siya ka mahal? Makalipay kini og dako kaniya. Nakadungog ko og mga lalaki nga nag-ingon kanako kon mosulti ko niana nga, “Ah, kahibalo na siya.” Kamo kinahanglan nga mosulti kaniya. Ang usa ka babaye mas masaligon, ug mapanalanginan og maayo pinaagi niana nga kasigurohan. Ipahayag ang pasalamat sa unsay gihimo sa inyong kapikas alang kaninyo. Ipahayag kana nga gugma ug pasalamat kanunay. Kana makapahimo sa kinabuhi nga mas nindot ug mas makalingaw ug adunay tumong. Ayaw og pugngi kadtong natural nga mga pagpahayag sa gugma. Ug kini mas mosalir kon gakson ninyo siya samtang inyo siya nga sultihan.

Nakat-on ko gikan sa akong asawa sa kaimportante sa mga pagpahayag sa gugma. Sa sayo sa among kaminyoon, kanunay ko nga moabli sa akong mga kasulatan aron mohatag og usa ka mensahe sa miting, ug akong makita ang usa ka mahigugmaon, mapinanggaon nga mubo nga sulat nga gisup-itan ni Jeanene sa mga pahina. Usahay hilabihan kini ka malumo nga dili ako makatingog. Kadtong bililhon nga mubo nga mga sulat gikan sa mahigugmaong asawa nahimo ug padayon nga nahimong bililhon nga bahandi sa kahupayan ug inspirasyon.

Misugod ko sa paghimo sa samang butang ngadto kaniya, wala masayud kon unsa gayud kini ka makahuluganon ngadto kaniya. Nahinumduman nako usa ka tuig niana nga wala kami kwarta aron mahatagan nako siya og regalo sa valentine, busa nakahukom ko nga drowingan ang atubangan sa refrigerator gamit og watercolor. Gibuhat nako ang labing maayo kutob sa akong mahimo; apan nakahimo ko og usa ka sayop. Pintal diay kadto, dili watercolor. Wala gayud niya ipasulay og tangtang kanako kanang dili matangtang nga pintal sa refrigerator.

Nakahinumdom ko usa ka adlaw nagkuha ko og pipila niadtong gagmay nga mga gagmayng lingin-lingin nga papel nga mahulma kon mag-puncher ka og papel, ug gisulatan ko kini og mga numero gikan sa 1 hangtud 100. Akong gibali ang matag usa ug misulat kaniya og usa ka mensahe, usa ka pulong kada lingin. Dayon gihakop ko kini ug gibutang sa usa ka envelope. Nagtuo ko nga mokatawa gayud siya.

Sa dihang namatay na siya, akong nakit-an sa iyang pribado nga mga butang kon unsa ang iyang pagdayeg sa yano nga mga mensahe nga among gisaw-an sa usag usa. Akong nakit-an nga maayo kaayo niyang gipapilit kada usa sa mga lingin sa usa ka pirasong papel. Wala lamang niya tipigi ang akong mubo nga mga sulat kaniya, apan giprotektahan usab niya kini og plastik nga mga hapin nga mora og kini usa ka bililhon nga bahandi. Usa lamang ang wala niya gitipon sa uban. Anaa gihapon kini sa luyo sa bildo sa among orasan sa kusina. Kini mabasa, “Jeanene, oras na sa pagsulti kanimo nga gihigugma ko ikaw.” Nagpabilin kini didto ug nagpahinumdom kanako nianang talagsaong anak nga babaye sa Amahan sa Langit.

Sa akong paghinumdum sa among kinabuhi nga magkauban, akong naamgohan kon unsa kami ka bulahan. Wala kami mga panaglalis sa among panimalay o dili mabination nga mga pulong tali kanamong duha. Karon akong naamgohan nga kana nga panalangin miabut tungod kaniya. Resulta kini sa iyang kaandam sa paghatag, sa pagpakigbahin, ug sa wala gayud paghunahuna sa iyang kaugalingon. Sa kaulahian sa among kinabuhi, nga magkauban, naningkamot ko sa pagsunod sa iyang ehemplo. Ako mosugyot nga isip bana ug asawa himoa usab kini sa inyong panimalay.

Ang tiunay nga gugma dili matupngan, epektibo nga gahum alang sa kaayohan. Ang matarung nga gugma mao ang pundasyon sa usa ka malampuson nga kaminyoon. Mao kini ang nag-unang hinungdan sa kontento, maayong pagpadako nga mga anak. Kinsa man ang makatugkad sa makatarunganong paagi sa matarung nga impluwensya sa gugma sa usa ka inahan? Unsa ang malahutayon nga mga bunga nga resulta gikan sa mga liso sa kamatuoran nga mainampingong gitanom sa usa ka inahan ug mahigugmaong giugmad diha sa tambok nga yuta sa usa ka masaligong hunahuna ug kasingkasing sa usa ka anak? Isip usa ka inahan gihatagan kamo og balaanong pag-ila aron sa pagtabang kaninyo nga mahibaloan ang espesyal nga mga talento ug talagsaon nga mga kapasidad sa inyong anak. Kauban sa inyong bana kamo makaamuma, makalig-on, ug makatabang sa pagpalambo niadto nga mga kinaiya.

Magantihon kaayo ang pagkaminyo. Ang kaminyoon talagsaon. Adunay panahon nga magkapareho kamo og hunahuna ug adunay susama nga mga ideya ug mga pagbati. Adunay panahon nga kamo hilabihan ka malipayon, mga panahon sa panlimbasug, ug mga panahon sa pagsulay, apan ang Ginoo mogiya kaninyo sa tanan niadtong makapatubo nga mga kasinatian nga magkauban.

Usa ka gabii ang among gamayng anak nga lalaki si Richard, kinsa adunay problema sa kasingkasing, mimata nga naghilak. Kaming duha nakadungog niini. Kasagaran ang akong asawa mobangon aron atimanon ang naghilak nga bata, apan niining higayuna miingon ko, “Ako ra ang moatiman niya.”

Tungod sa iyang problema, kon mosugod na siya og hilak, ang iyang gamayng kasingkasing kusog kaayo nga mopitik. Magsuka siya ug mahugawan ang higdaanan. Nianang gabhiona gigakos nako siya og maayo aron mokalma ang pagpitik sa iyang kasingkasing ug mahunong ang iyang paghilak samtang giilisan nako siya og sinina ug gibutangan og bag-ong hapin ang higdaanan. Gikugos nako siya hangtud nga nakatulog siya. Wala ko masayud nianang higayuna nga pipila na lamang ka bulan siya mamatay na. Kanunay nakong mahinumduman ang pagkugos kaniya nianang tungang gabii.

Nahinumduman gayud nako ang adlaw nga siya mipanaw. Samtang si Jeanene ug ako mibiyahe gikan sa ospital, mihunong kami sa daplin sa karsada. Gigakos nako si Jeanene. Kaming duha naghilak, apan kami nasayud nga makauban namo siya sa pikas nga kinabuhi tungod sa mga pakigsaad nga among gihimo didto sa templo. Kana nakapahimo sa iyang pagkawala nga medyo mas sayon dawaton.

Ang kabuotan ni Jeanene nakatudlo kanako og daghan kaayong bililhon nga mga butang. Dili pa kaayo ko hingkod, ug siya labihan ka disiplinado ug labihan ka espirituhaon. Ang kaminyoon naghatag og sulundon nga kahimtang alang sa pagbuntog sa bisan unsa nga kalagmitan sa pagkahakog o paghunahuna sa kaugalingon. Sa akong hunahuna usa sa mga rason nga kita gitambagan nga magminyo og sayo aron malikayan ang pag-ugmad og sayop nga mga kinaiya nga lisud usbon.

Naguol ko alang ni bisan kinsa nga lalaki nga wala pa gihapon mihimo niana nga pagpili nga mangita og mahangturong kapikas ug ang akong kasingkasing nagbangutan alang sa mga sister nga walay kahigayunan nga maminyo. Pipila kaninyo mahimong mibati og pag-inusara ug wala mapasalamati ug wala makakita kon sa unsang paagi nga kini mahimong posible alang kaninyo nga makaangkon og mga panalangin sa kaminyoon ug mga anak o inyong kaugalingong pamilya. Ang tanang mga butang posible sa Ginoo, ug Siya motuman sa mga saad nga Iyang gidasig nga ipahayag sa Iyang mga propeta. Ang kahangturan taas kaayo nga panahon. Batuni ang hugot nga pagtuo niadto nga mga saad ug pagpuyo nga takus niini aron sa Iyang tukmang panahon ang Ginoo makapahinabo niini sa inyong kinabuhi. Sigurado gayud, kamo makadawat sa matag gisaad nga panalangin diin kamo takus.

Palihug pasayloa ko sa paghisgut kabahin sa akong pinangga nga asawa, si Jeanene, apan kami usa ka mahangturong pamilya. Kanunay siyang malipayon, ug kadaghanan niini naggikan sa pagserbisyo sa uban. Bisan grabe nga nasakit, sa iyang pag-ampo sa buntag mohangyo siya sa iyang Amahan sa Langit sa paggiya kaniya ngadto sa usa ka tawo nga mahimo niyang tabangan. Kanang tinud-anay nga pangamuyo gitubag kanunay. Ang mga palas-anon sa uban migaan; ang ilang kinabuhi nagmadasigon. Napanalanginan siya kanunay nga mahimong instrumento nga giniyahan sa Ginoo.

Nasayud ko kon unsa ang mahigugma sa usa ka anak nga babaye sa Amahan sa Langit kinsa uban sa grasya ug debosyon nakab-ot sa matarung nga paagi ang iyang potensyal nga pagkababaye. Ako masaligon nga kon, sa among umaabut, makita ko siya og usab sa pikas nga kinabuhi, among mahibaloan nga kami mas nagkahigugmaay pa. Kami mas modayeg pa sa usag usa, nga nagpuyo niining higayuna nga gibulag tungod sa kamatayon. Sa pangalan ni Jesukristo, amen.