2010–2019
Ang Tinuod nga Kinaiya sa Pagka-disipulo
Mga Footnote
Tema

Ang Tinuod nga Kinaiya sa Pagka-disipulo

Kon ang paghigugma nahimong giya nga baruganan sa atong pag-amuma alang sa uban, ang atong pag-alagad ngadto kanila nahimong ehemplo sa pagsunod sa ebanghelyo.

Gikan pa sa sinugdanan, ang Ginoo mitudlo nga aron mamahimo nga Iyang katawhan kinahanglan nga kita usa sa kasingkasing ug usa sa hunahuna.1 Ang Ginoo usab mipasabut nga ang duha ka dakong mga sugo sa kasugoan sa balaod mao ang “Higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasingkasing, ug sa tibuok mong kalag, ug sa tibuok mong salabutan” ug “higugmaa ang imong silingan sama sa imong kaugalingon.”2 Sa katapusan, wala madugay human napahiuli ang Simbahan, ang Ginoo misugo sa mga Santos nga “moduaw sa mga kabus ug sa mga timawa ug mangalagad ngadto sa ilang paghupay.”3

Unsa ang managsama nga tema sa tanan niini nga mga sugo? Kini mao nga kita kinahanglan gayud maghinigugmaay ug mag-inalagaray sa usag usa. Kini mao, sa tinud-anay, ang tinuod nga kinaiya sa pagka-disipulo diha sa tinuod nga Simbahan ni Jesukristo.

Samtang atong gisaulog ang 75 ka tuig sa welfare program sa Simbahan, gipahinumduman kita sa mga katuyoan sa welfare, nga mao ang pagtabang sa mga miyembro sa pagtabang sa ilang mga kaugalingon nga makabarug sa ilang kaugalingon, sa pag-amuma sa kabus ug timawa, ug pag-alagad. Nakatukod ang Simbahan sa iyang mga kapanguhaan sa pagtabang sa mga miyembro sa pagsangkap alang sa pisikal, espiritwal, sosyal, ug emosyonal nga kaayohan sa ilang mga kaugalingon, sa ilang mga pamilya, ug sa uban. Ang buhatan sa bishop naglakip og linain nga katungdanan sa pag-amuma alang sa mga kabus ug timawa ug sa pagpangalagad sa maong mga kapanguhaan alang sa mga miyembro diha sa iyang ward. Gitabangan siya sa iyang mga paningkamot pinaagi sa mga korum sa priesthood, Relief Society, ug ilabi na sa mga home ug visiting teacher.

Ang Relief Society sa kanunay importante kaayo sa welfare. Sa diha nga giorganisar ni Propeta Joseph Smith ang Relief Society niadtong 1842, misulti siya ngadto sa mga kababayen-an, “Kini ang sinugdanan sa maayong mga adlaw ngadto sa mga kabus ug timawa.”4Gisultihan niya ang mga sister nga ang katuyoan sa society mao ang “kahupayan sa mga kabus, sa timawa, sa biyuda ug sa ilo, ug alang sa pagbuhat sa tanang mga katuyoan sa kalooy. … Sila mobu-bu og lana ug bino sa nasamdan nga kasingkasing sa naglisud; mopauga sila sa mga luha sa nailo ug himoon nga malipayon ang kasingkasing sa biyuda.”5

Gipahayag usab niya nga ang society “makapahagit sa mga kaigsoonan sa maayong buhat sa pagtan-aw sa gikinahanglan sa mga kabus—pagpangita subay sa mga butang sa kalooy, ug sa pagpangalagad sa ilang mga gikinahanglan sa pagtabang pinaagi sa pagtul-id sa mga moralidad ug paglig-on sa mga hiyas sa komunidad.”6

Ang mga kalalakin-an ug kababayen-an sa Simbahan nagtinabangay karon sa pagdala og kahupayan ngadto niadtong nanginahanglan. Ang mga tighupot sa priesthood nagsangkap og mahinungdanon nga suporta alang niadtong nanginahanglan og espirituhanong paggiya ug tabang. Ang dinasig nga mga home teacher nagpanalangin sa mga kinabuhi ug nagsangkap og mga panalangin sa ebanghelyo ngadto sa matag unit sa pamilya. Agi og dugang, sila nakigbahin sa ilang kusog ug mga talento sa ubang mga paagi, sama sa pagtabang og usa ka pamilya nga nanginahanglan nga ayuhon ang balay, sa pagtabang sa pamilya nga mobalhin, o sa pagtabang og brother sa pagpangita og trabaho.

Ang mga presidente sa Relief Society mobisita og mga panimalay aron sa pagsusi sa mga panginahanglan alang sa bishop. Ang dinasig nga mga visiting teacher magbantay ug mag-amuma sa mga sister ug sa mga pamilya. Kasagaran sila ang unang motabang sa mga panahon sa dinalian nga panginahanglan. Ang mga Relief Society sister nagsangkap og mga pagkaon, naghatag og pag-alagad sa kalooy, ug naghatag og makanunayon nga suporta sa mga panahon sa pagsulay.

Ang mga miyembro sa Simbahan sa tibuok kalibutan nagmaya kaniadto ug kinahanglan nga magmaya karon sa mga oportunidad nga kita aduna sa pag-alagad sa uban. Ang atong gihiusa nga mga paningkamot nagdala og kahupayan niadtong kinsa mga kabus, gigutom, nag-antus, o naglisud, sa ingon niana nagluwas og mga kalag.

Ang matag bishop adunay balay tipiganan sa Ginoo, nga gitukod samtang ang matinud-anon nga mga miyembro naghatag ngadto sa bishop sa ilang mga panahon, mga talento, mga kahanas, kalooy, mga materyal, ug tabang pinansyal sa pag-amuma alang sa mga kabus ug sa pagtukod sa gingharian sa Dios dinhi sa yuta.” 7 Kitang tanan makahatag ngadto sa balay tipiganan sa Ginoo kon kita nagbayad sa atong mga halad sa puasa ug naghimo sa tanan natong mga kapanguhaan nga anaa alang sa bishop sa pagtabang niadtong nanginahanglan.

Bisan sa paspas nga kausaban sa kalibutan, ang mga baruganan sa welfare wala mausab sa nanglabay nga panahon tungod kay kini balaan nga dinasig, pinadayag nga kamatuoran. Kon ang mga miyembro sa Simbahan ug ang ilang mga pamilya nagbuhat sa tanan nga ilang mahimo sa pagsuporta sa ilang mga kaugalingon ug dili gihapon makasarang sa ilang nag-unang mga panginahanglan, ang Simbahan anaa andam sa pagtabang. Ang gagmay nga mga panginahanglan matubag dayon, ug usa ka plano sa pagtabang sa gihatagan nga mahimong makapaningkamot sa kaugalingon nahimo. Ang pagpaningkamot sa kaugalingon mao ang gahum sa pagsangkap sa espirituwal ug temporal nga mga kinahanglanon sa kinabuhi ug sa pamilya.

Samtang kita nagtubo sa atong ang-ang nga makapaningkamot sa kaugalingon, kita nagdugang sa atong abilidad sa pagtabang ug pag-alagad sa uban sa paagi nga gihimo sa Manluluwas. Nagsunod kita sa ehemplo sa Manluluwas kon kita mangalagad ngadto sa timawa, sa masakiton, ug sa nag-antus. Kon ang paghigugma nahimong giya nga baruganan sa atong pag-amuma sa uban, ang atong pag-alagad ngadto kanila nahimong ebanghelyo nga inubanan sa buhat. Kini mao ang ebanghelyo diha sa labing putli nga higayon. Kini lunsay nga relihiyon.

Diha sa akong lain-laing mga buluhaton sa Simbahan, ako nahimo nga mapaubsanon pinaagi sa gugma ug kabalaka nga gipakita sa mga bishop ug mga lider sa Relief Society alang sa ilang mga panon. Samtang ako nag-alagad isip presidente sa Relief Society sa stake sa Chile sa panahon sayo sa mga 1980, ang nasud nagsinati og grabeng ekonomikanhong kalisud ug ang gidaghanon sa walay trabaho 30 porsyento. Nasaksihan ko kon giunsa sa maisugon nga mga presidente sa Relief Society ug sa matinud-anon nga mga visiting teacher sa pagpadayong “nagbuhat og maayo” 8ubos sa makalilisang nga mga kahimtang. Ilang gilarawan ang kasulatan diha sa Proverbio 31:20 : “Ginatuy-od niya ang iyang kamot ngadto sa mga kabus; oo, nagatunol siya sa iyang mga kamot ngadto sa mga hangol.”

Ang mga sister kansang mga pamilya adunay diyutay kaayo sa ilang mga kaugalingon sa kanunay nagtabang niadtong kinsa ilang gihunahuna nga mas nanginahanglan. Niana ako mas nakasabut kon unsay nakita sa Manluluwas sa dihang Siya mipahayag diha sa Lucas 21:3–4:

“Sa pagkatinuod sultihan ko kamo, nga kining kabus nga babayeng balo nakahulog ug labaw pa kay sa tanan kanila:

“Kay silang tanan miamot gikan sa ilang naghingapin nga kahamugaway: apan kini siya, gikan sa iyang kapit-os mihatag sa tanan nga iyang kabuhian.”

Pila ka tuig wala madugay nasaksihan ko ang samang butang isip presidente sa stake Relief Society sa Argentina sa diha nga ang grabe nga pagsaka sa presyo sa mga palaliton miigo sa nasud ug ang pagkaguba sa ekonomiya nga misunod miapekto sa daghan natong matinud-anon nga mga miyembro. Nasaksihan ko gihapon kini atol sa akong bag-ong mga pagbisita ngadto sa Kinshasa sa Democratic Republic of Congo, Antananarivo sa Madagascar, ug sa Bulawayo sa Zembabwe. Ang mga miyembro sa ward bisan asa, ug ilabi na ang mga sister sa Relief Society, nagpadayon sa paglig-on sa pagtuo, paglig-on sa mga indibidwal ug mga pamilya, ug sa pagtabang niadtong nanginahanglan.

Makapatingala hunahunaon nga ang usa ka mapainubsanong sister o brother nga may calling sa Simbahan makaadto sa panimalay diin anaa ang kakabus, kaguol, sakit, o kalisud ug makadala og kalinaw, kahupay, ug kalipay. Dili igsapayan hain nga ward o branch o kon unsa ka gamay ang grupo, ang matag miyembro sa tibuok kalibutan aduna niana nga oportunidad. Kini nahitabo sa matag adlaw, ug kini nahitabo sa usa ka dapit niini gayud nga higayon.

Si Karla usa ka batan-ong inahan sa duha ka anak. Ang iyang bana, si Brent, nagtrabaho og dugay nga mga oras ug mobiyahe og usa ka oras sa matag padulong ug pauli sa trabaho. Wala madugay human sa pagkatawo sa ilang ikaduhang batang babaye, iyang gisaysay ang mosunod nga kasinatian: “Sa adlaw human ko nadawat ang tawag sa pag-alagad isip magtatambag sa Relief Society sa akong ward, misugod ako pagbati nga daw nabug-atan. Unsaon ko kaha pagdala sa responsibilidad nga motabang sa pag-amuma alang sa mga kababayen-an sa akong ward kon ako naglisud sa pagtuman sa akong tahas isip usa ka asawa ug inahan sa ki-at kaayo nga 2 anyos ug usa ka bag-ong natawo nga bata? Samtang diha kanako kini nga mga pagbati, ang dos anyos kong anak nasakit. Dili kaayo ko siguro unsay akong buhaton kaniya ug sa pag-atiman usab sa batang gamay. Nianang tungora, si Sister Wasden, kinsa usa sa akong mga visiting teacher, wala damha diha sa pultahan. Usa ka inahan sa dagko na nga mga bata, siya nasayud gyud unsa ang buhaton sa pagtabang. Gisultihan ko niya unsay akong gikinahanglan nga buhaton samtang adto siya sa botika sa pagkuha og pipila ka mga kagamitan. Sa wala madugay iyang giplano nga sugaton ang akong bana sa estasyonan sa tren aron siya dali nga makapauli sa pagtabang kanako. Ang iyang paghimo sa unsay akong gituohan nga pag-aghat gikan sa Espiritu Santo uban sa iyang kaandam sa pag-alagad kanako mao lamang ang pasalig nga akong gikinahanglan gikan sa Ginoo nga Siya motabang kanako sa pagtuman sa akong bag-ong calling.”

Ang Langitnong Amahan nahigugma kanato ug nasayud sa atong talagsaon nga mga kahimtang ug mga abilidad. Bisan tuod kita nangayo sa Iyang panabang pinaagi sa atong inadlaw nga pag-ampo, kini sa kasagaran pinaagi sa laing tawo nga Siya naghatag sa atong mga panginahanglan.9

Ang Ginoo miingon, “Ang tanang tawo makaila nga kamo mga tinun-an ko pinaagi niini, kon kamo maghigugmaay ang usa sa usa.”10

Ang tiunay nga gugma ni Kristo gipahayag samtang kita naghatag og dili hinakog nga pag-alagad. Ang pagtinabangay maoy usa ka balaanong kasinatian nga nagbayaw sa tigdawat ug nagpaubos sa tighatag. Kini nagtabang kanato nga mahimong tinuod nga mga disipulo ni Kristo.

Ang plano sa welfare sa kanunay mao ang paggamit sa mahangturon nga mga baruganan sa ebanghelyo. Kini sa tinuod nagsangkap diha sa paagi sa Ginoo. Atong bag-uhon ang atong tinguha nga mahimong kabahin sa balay tipiganan sa Ginoo sa pagpanalangin sa uban.

Nag-ampo ako nga ang Ginoo mopanalangin sa matag usa kanato uban sa mas dako nga pagbati sa kalooy, putling gugma, ug kapuangod. Nangaliyupo ako alang sa pagtubo sa atong tinguha ug abilidad sa pagtabang sa labing makalolooy, sa naglisud, ug kadtong kinsa nag-antus, nga ang ilang mga panginahanglan matubag, nga ang ilang pagtuo malig-on, ug ang ilang mga kasingkasing mapuno sa pasalamat ug gugma.

Unta ang Ginoo mopanalangin sa matag usa kanato samtang kita maglakaw nga masulundon sa Iyang mga sugo, sa Iyang ebanghelyo, ug sa Iyang kahayag. Sa pangalan ni Jesukristo, amen.