2010–2019
Magmaisugon sa Pagbarug nga Mag-inusara
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Magmaisugon sa Pagbarug nga Mag-inusara

Hinaut gayud nga magmaisugon kita ug andam sa pagbarug sa unsay atong gituohan.

Minahal kong kaigsoonan, pagkadako nga pribilehiyo nga ikauban kamo niining gabhiona. Kitang nanaghupot sa priesthood sa Dios nag-ugmad og kasuod ug panag-igsoonay.

Atong mabasa sa Doktrina ug mga Pakigsaad, sa seksyon 121, bersikulo 36, “nga ang katungod sa pagkapari dili mabulag gikan sa mga gahum sa langit.” Pagkaanindot sa gasa nga gihatag kanato—nga makahupot sa priesthood, nga “dili mabulag gikan sa mga gahum sa langit.” Hinoon, kining bililhong gasa, naglakip dili lamang sa mga espesyal nga mga panalangin apan sa balaanong mga responsibilidad usab. Kinahanglan nga atong ipahimutang ang atong kinabuhi aron takus kita sa priesthood nga atong gihuptan. Nagpuyo kita sa panahon nga gilibutan og daghang butang nga gituyo sa pag-agni kanato sa mga dalan nga mohatud kanato sa kalaglagan Ang paglikay sa maong dalan nagkinahanglan og determinasyon ug kaisug.

Nakahinumdom ko og usa ka higayon—ug mahinumduman usab sa pipila kaninyo karon—kon ang sumbanan sa kadaghanan sa mga tawo sama ra kaayo sa atong mga sumbanan. Dili na kini tinuod karon. Bag-ohay lang nakong nabasa ang usa ka artikulo sa New York Times kabahin sa usa ka pagtuon nga nahitabo atol sa ting-init niadtong 2008. Usa ka tinahod nga sociologist sa Notre Dame nangulo og usa ka research team sa pagpasiugda og detalyadong interbyu ngadto sa 230 ka mga young adult sa tibuok Amerika.Nagtuo ko nga makapaniguro kita nga ang mga resulta sama ra sa kadaghanang mga bahin sa kalibutan.

Akong ipakigbahin kaninyo ang tipik lang niining puno sa impormasyon nga artikulo:

“Ang mga tig-interbyu mihatag og pangutana nga nag-aghat og detalyadong mga tubag bahin sa husto ug sayop, lisud nga mga pagpili kabahin sa moral ug kahulugan sa kinabuhi. Sa tag-as kaayong mga tubag, … inyong makita nga ang mga batan-on nag-imbestigar sa pagsulti og bisan unsa nga may kalabutan niining butanga. Apan wala lang gayud silay mga kategoriya o bokabularyo sa paghimo sa ingon.

“Sa dihang gihangyo sa paghulagway sa lisud nga pagpili kabahin sa moral nga ilang giatubang, ikatulo nga bahin sa mga batan-on wala gayud makatubag sa pangutana o makahulagway sa mga problema nga dili moral, sama sa makaabang ba sila og apartment o kon sila aduna bay kwarta nga ikabayad sa parkinganan.”

Ang artikulo nagpadayon:

“Ang kasagaran nga gituohan, nga balikan pirme sa kadaghanan nila, mao nga ang moral nga mga pagpili usa lamang ka butang sa indibiwal nga kagustuhan. ‘Personal kini,’ ang mga hingtungdan kasagaran moingon. ‘Anaa ra kini sa tagsa-tagsa. Kinsa man ko nga mosulti?’

“Sa pagsalikway sa dili makwestyon nga awtoridad, daghan sa mga batan-on ang nagpatuyang ra kaayo, [nag-ingon]: ‘Akong buhaton kon unsay akong mahunahunaan nga makalipay nako o unsay akong gibati. Wala koy laing paagi aron mahibalo unsay buhaton kondili unsay akong gibati.’”

Kadtong mipahigayon sa mga interbyu mipasabut nga ang kadaghanan sa mga batan-on nga ilang gika-istorya “wala mahatagi og mga kapanguhaan—sa mga eskwelahan, mga institusyon [o] mga pamilya—sa pag-ugmad sa ilang moral nga mga pangagpas.”1

Mga kaigsoonan, walay usa nga nakadungog nako karon ang magduhaduha kon unsay moral ug unsay dili, ni adunay usa nga magduhaduha kabahin sa unsay atong gilauman isip mga naghupot sa priesthood sa Dios. Gitudloan na kita ug padayong tudloan sa mga balaod sa Dios. Bisan unsa pay inyong makita o madungog sa laing dapit, kini nga mga balaod dili mausab.

Sa atong pagpakabuhi matag adlaw, dili kapugngan nga ang atong pagtuo hagiton. Tingali usahay makita nato ang atong kaugalingon nga gilibutan sa uban ug sa gihapon nagbarug nga gamay ra o gani nagbarug nga nag-inusara kabahin sa unsay mahimong dawaton ug unsay dili. Aduna ba kitay moral nga kaisug sa pagbarug nga lig-on alang sa atong mga gituohan, bisan kon ang pagbuhat sa ingon nagkinahanglan nga magbarug kita nga mag-inusara? Isip mga naghupot sa priesthood sa Dios, importante nga makahimo kita sa pag-atubang—uban sa kaisug—bisan unsa pang mga hagit ang moabut kanato. Hinumdumi ang mga pulong ni Tennyson: “Ang akong kalig-on sama sa kalig-on sa napulo, kay ang akong kasingkasing putli.”2

Nagkadaghan, ang inilang mga tawo ug uban pa kinsa—sa usa o lain pang rason—anaa makita sa publiko, adunay kalagmitan nga mobiay-biay sa relihiyon sa kinatibuk-an ug, usahay, sa Simbahan mismo. Kon ang atong mga pagpamatuod dili igo nga nakagamot, ang maong mga pagtamay modala nato sa pagduha-duha bahin sa atong kaugalingong gituohan o makapahuyang sa atong determinasyon.

Sa panan-awon ni Lehi sa kahoy sa kinabuhi, nga makita sa 1 Nephi 8, nakita ni Lehi, lakip sa uban, kadtong nagkupot sa gunitanan nga puthaw hangtud nga miabut sila ug mikaon sa bunga sa kahoy sa kinabuhi, nga atong nahibaloan nga nagrepresentar sa gugma sa Dios. Ug dayon, subo kaayo, nga paghuman nga sila makakaon sa bunga, ang uban naulaw tungod niadtong anaa sa “dako ug lapad nga gambalay,” nga nagrepresentar sa garbo sa katawhan, nga nagpunting sa ilang mga tudlo ngadto nila ug nagbiay-biay nila; ug sila nahulog ngadto sa sayop nga mga agianan ug nawala.3 Pagkagamhanang himan sa kaaway ang pagbiay-biay ug pagbugal-bugal! Usab, mga kaigsoonan, kita aduna bay kaisug sa pagbarug nga lig-on atubangan sa maong lisud nga oposisyon?

Nagtuo ko nga ang akong unang kasinatian sa pagbaton og kaisug sa pagpakabuhi sumala sa akong gituohan nahitabo dihang nagserbisyo ko sa Navy sa Estados Unidos sa hapit na mahuman ang Ikaduhang Gubat sa Kalibutan.

Ang Navy boot camp dili sayon nga kasinatian alang kanako, ni alang ni bisan kinsa nga nakalahutay niini. Sulod sa unang tulo ka semana nakumbinsir ko nga ang akong kinabuhi nameligro. Ang navy wala mosulay sa pagbansay nako; misulay kini sa pagpatay kanako.

Kanunay gayud nakong mahinumduman dihang miabut ang Dominggo human sa unang semana. Nakadawat mi og malipayong balita gikan sa chief petty officer. Nagbarug sa bansayanan sa bugnaw nga hangin sa California, nadungog namo kini nga mando: “Karon ang tanan manimba—ang tanan, gawas nako. Magrelaks ra ko!” Dayon misiyagit siya, “Tanan kamong mga Katoliko, magpundok mo sa Camp Decatur—ug ayaw og balik hangtud alas tres. Forward, march!” Dakong pundok sa mga tawo ang milakaw. Dayon misiyagit sa iyang ikaduhang mando, “Kadtong mga Judeo, magpundok mo sa Camp Henry—ug ayaw og balik hangtud alas tres. Forward, march!” Gamay ra nga mga tawo ang mimartsa. Dayon miingon siya, “Kamong nahabilin nga mga Protestante, magpundok mo sa mga teyatro sa Camp Farragut—ug ayaw og balik hangtud alas tres. Forward, march!”

Diha-diha dunay misantup sa akong hunahuna, “Monson, dili ka Katoliko; dili ka Judeo; dili ka Protestante. Ikaw usa ka Mormon, busa barug lang dinhi!” Makapaniguro ko ninyo nga mibati ko nga hingpit nga nag-inusara. Maisugon ug determinado, oo—apan nag-inusara.

Ug dayon nadungog nako ang labing matam-isnga mga pulong nga akong nadungog sukad nga gisulti nianang chief petty officer. Mitan-aw siya sa akong direksyon ug nangutana, “Ug kamo mga ondo unsay itawag sa inyong mga kaugalingon?” Hangtud nianang panahona wala ko kamatikod nga duna bay nagbarug sa akong tapad o sa luyo sa bansayanan. Hapit magdungan, matag usa namo mitubag, “mga Mormon!” Lisud ihulagway ang kalipay nga mipuno sa akong kasingkasing sa akong paglingi ug nakita ang pipila ka mga marino.

Nangutkot sa ulo ang chief petty officer sa katingala apan sa katapusan miingon, “Nan, pangita mo og lugar nga kapundukan. Ug ayaw og balik hangtud alas tres. Forward, march!”

Sa among paglakaw, naghunahuna ko sa mga pulong sa usa ka rhyme nga nakat-unan nako sa Primary mga katuigan kaniadto:

Magmaisugon nga Mormon ka;

Magmaisugon sa Pagbarug nga Mag-inusara.

Magmaisugon nga magbaton og lig-ong katuyoan;

Magmaisugon nga kini sa uban mahibaloan.

Bisan tuod nga ang kasinatian lahi sa unsay akong gipaabut, andam ko nga mobarug nga mag-inusara, kon kadto gikinahanglan.

Sukad nianang adlawa, adunay mga higayon nga walay usa nga nagbarug sa akong likod ug busa ako mi-barug nga nag-inusara. Mapasalamaton kaayo ko nga nakahimo sa desisyon kaniadto pa nga magpabiling lig-on ug matinuoron, kanunayng andam ug andam nga mopanalipod sa akong relihiyon, kon ang panginahanglan moabut.

Kon moabut ang bisan unsang oras nga mobati kita og pagkadili angayan sa buluhaton alang nato sa umaabut, mga kaigsoonan, mopakigbahin ko ninyo sa pamahayag nga gihimo pagka-1987 sa Presidente sa Simbahan nianang higayuna nga si Ezra Taft Benson samtang namulong siya sa dakong pundok sa mga miyembro sa California. Miingon si Presidente Benson:

Sa tanang kapanahonan, ang mga propeta naglantaw sulod sa mga katuigan sa atong panahon. Binilyon sa mga nangamatay ug kadtong matawo pa naglantaw ngari kanato. Ayaw og kasayop niini—kamo pinili nga henerasyon. …

Dul-an sa unom ka libo ka tuig ang Dios miandam kaninyo aron matawo kamo sa katapusang mga adlaw sa dili pa ang ikaduhang pag-anhi sa Ginoo. Ang ubang tawo mopalayo, apan ang gingharian sa Dios magpabiling magbarug aron moabi-abi sa pagbalik sa Pangulo niini—gani si Jesukristo.

“Samtang kini nga henerasyon ikatandi sa kadautan sa kapanhunan ni Noe, kon limpyohan na sa Ginoo ang yuta pinaagi sa baha, adunay dakong kalainan kini nga panahon: [Mao nga ang] Dios miluwas alang sa katapusang panahon sa pipila sa Iyang pinakalig-on … nga mga anak, kinsa motabang sa paghimo sa gingharian nga madaugon.”4

Oo, mga kaigsoonan, nagrepresentar kita sa Iyang kinalig-unan nga mga anak. Responsibilidad nato nga mahimong takus sa tanang mahimayaong panalangin nga giandam sa atong Langitnong Amahan alang kanato. Bisan asa kita moadto, ang atong priesthood magauban kanato. Nagbarug ba kita sa balaang mga dapit? Palihug, sa dili pa ninyo ibutang sa peligro ang inyong kaugalingon ug ang inyong priesthood pinaagi sa pag-adto sa mga dapit o sa pag-apil sa mga kalihokan nga dili makaayo kaninyo o nianang priesthood, hunong aron hunahunaon ang mga sangputanan. Matag usa kanato gitugyanan og Aaronic Priesthood. Diha sa proseso, ang matag usa nakadawat sa gahum nga naghupot sa mga yawe sa pagpangalagad sa mga anghel. Miingon si Presidente Gordon B. Hinckley:

“Dili kamo makahimo sa pagbuhat og bisan unsa nga maghimong babag tali kaninyo ug sa pagpangalagad sa mga anghel alang kaninyo.

“Dili kamo mahimong imoral sa bisan unsa nga matang. Dili kamo mahimong dili magmatinuoron. Dili kamo makapanikas o makapamakak. Dili kamo mahimong mogamit sa ngalan sa Dios sa walay kapuslanan o mogamit og hugaw nga pulong ug sa gihapon adunay katungod sa pagpangalagad sa mga anghel.”5

Kon aduna kaninyo ang nadagma sa inyong panaw, gusto nakong masabtan ninyo sa walay pagpangutana nga adunay paagi sa pagbalik. Ang proseso gitawag og paghinulsol. Ang atong Manluluwas mihatag sa Iyang kinabuhi aron hatagan kamo ug ako nianang bulahan nga gasa. Bisan sa kamatuoran nga ang dalan sa paghinulsol dili sayon, ang mga saad tinuod. Gisultihan na kita ug padayong gitudloan sa mga balaod sa Dios. “Bisan pa ang inyong mga sala mapula, sila pagapution ingon sa nieve.”6 “Ug dili na gayud hinumduman [ang] inyong mga sala.”7 Kaanindot nga pahayag. Pagkadako nga panalangin. Pagkaanindot nga saad.

Mahimong dunay naghunahuna ninyo sa inyong kaugalingon, “Wala man ko magsunod sa tanang mga sugo ug wala ko magbuhat sa unsay kinahanglan nakong buhaton, ug ang akong kinabuhi maayo ra man. Mahimo ra kong maglingaw-lingaw sa kinabuhi bisag dili magsunod sa kasugoan.” Mga kaigsoonan, mosaad ko ninyo nga dili kini magsilbi sa kadugayan.

Pila pa lang gayud ka bulan nga milabay nakadawat ko og sulat gikan sa usa ka tawo nga naghunahuna makausa nga pwede ra niyang maangkon ang duha. Naghinulsol na siya karon ug mipahiangay sa iyang kinabuhi sa mga baruganan sa ebanghelyo ug sa mga sugo. Gusto kong mopakigbahin ninyo og usa ka paragraph gikan sa iyang sulat, kay nagrepresentar kini sa kamatuoran sa sayop nga panghunahuna: “Kinahanglan nakong makat-unan sa akong kaugalingon (sa lisud nga paagi) nga ang Manluluwas husto gayud dihang miingon Siya, ‘Walay bisan kinsa nga arang makaalagad og duha ka agalon: kay mahitabo man nga dumtan niya ang usa, ug higugmaon niya ang ikaduha; o dapigan niya ang usa, ug tamayon niya ang ikaduha. Dili kamo makaalagad sa Dios ug sa mga bahandi.’8 Akong gisulayan, kutob sa akong mahimo sama sa gibuhat sa uban, nga buhaton ang duha. Sa katapusan,” miingon siya, “Akong naangkon ang tanang kahaw-ang, kangit-ngit, ug kasubo nga gihatag ni Satanas ngadto sa mga motuo sa iyang panglingla, ilusyon, ug mga bakak.”

Aron mahimo kitang lig-on ug makabuntog sa tanang mga pwersa nga mobira nato sa sayop nga direksyon o sa tanang mga tingog nga nag-awhag nato sa pagpili sa sayop nga dalan, kinahanglan aduna kitay kaugalingon natong pagpamatuod. Nag-edad man kamo og 12 o 112—o bisan asa sa tunga—masayud kamo mismo nga ang ebanghelyo ni Jesukristo tinuod. Basaha ang Basahon ni Mormon. Pamalandongi ang mga pagtulun-an niini. Pangutan-a ang Langitnong Amahan kon tinuod ba kini. Aduna kitay saad nga “kon kamo mangutana sa kinasingkasing, uban sa tinuod nga katuyoan, nga may hugot nga pagtuo kang Kristo, siya mopakita sa kamatuoran niini nganha kaninyo, pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo.”9

Kon kita masayud nga ang Basahon ni Mormon tinuod, nan masayud usab kita nga si Joseph Smith tinuod nga propeta ug nakakita sa Dios nga Amahan sa Kahangturan ug sa Iyang Anak, nga si Jesukristo. Masayud usab kita nga ang ebanghelyo gipahiuli niining ulahing mga adlaw pinaagi ni Joseph Smith—lakip na ang pagpahiuli sa Aaronic ug Melchizedek Priesthood.

Sa higayon nga kita duna nay pagpamatuod, atong responsibilidad nga mopakigbahin nianang pagpamatuod ngadto sa uban. Daghan kaninyo mga kaigsoonan ang nakaserbisyo isip mga misyonaryo sa tibuok kalibutan. Daghan kaninyo batan-ong mga lalaki ang moserbisyo pa. Andama ang inyong kaugalingon karon alang niana nga oportunidad. Siguradoa nga takus kamo nga moserbisyo.

Kon andam kita nga mopakigbahin sa ebanghelyo, andam kita nga motubag sa tambag ni Apostol Pedro, kinsa miawhag, “Kinahanglan andam kamo kanunay sa pagtubag kang bisan kinsa nga mangutana sa hinungdan sa paglaum nga anaa kaninyo.”10

Makabaton kita og mga oportunidad sa tibuok natong kinabuhi sa pagpakigbahin sa atong mga gituohan, bisan tuod nga wala kita masayud sa kanunay kon kanus-a kita tawagon sa pagbuhat sa ingon. Ang maong oportunidad miabut kanako niadtong 1957 dihang nagtrabaho ko sa negosyo sa pagmantala ug gihangyo nga moadto sa Dallas, Texas, kaniadto gitawag og “ang siyudad sa mga simbahan,” aron mamulong sa kombensyon bahin sa negosyo. Human sa kombensyon, misuroy-suroy ko sakay sa bus libut sa sudlunon nga mga dapit sa siyudad. Sa pag-agi namo sa nagkalainlaing mga simbahan, ang among drayber mokomentaryo, “Dapit sa wala inyong makita ang simbahan sa Methodist,” o “Diha sa tuo mao ang katedral sa Katoliko.”

Sa pag-agi namo sa nindot nga pulang building nga hinimo sa brick nga nahimutang sa bungtod, miingon ang drayber, “Diha nga building magpundok ang mga Mormon.” Usa ka babaye sa likod sa bus ang miingon, “Drayber, pwede mi nimong sultihan og dugang bahin sa mga Mormon?”

Ang drayber mipahunong sa bus sa daplin sa karsada, milingi ug mitubag, “Day, ang ako ra gyung nahibaloan bahin sa mga Mormon mao nga magpundok sila nianang pulang building nga hinimo sa brick. Aduna bay usa dinhi sa bus nga nahibalo bahin sa mga Mormon?”

Naghulat ko nga dunay motubag. Akong gitan-aw ang ekspresyon sa nawong sa matag tawo alang sa timailhan kon duna bay nahibalo, duna bay mokomentaryo. Wala. Akong naamguhan nga anaa ra kanako ang paghimo sama sa gisugyot ni Apostol Pedro, nga, “andam kamo kanunay sa pagtubag kang bisan kinsa nga mangutana sa hinungdan sa paglaum nga anaa kaninyo.” Naamguhan usab nako ang kamatuoran sa panultihon “Kon moabut ang panahon sa pagdesisyon, ang oras sa pagpangandam milabay na.”

Sulod sa misunod nga 15 minutos o sobra pa, ako adunay pribilehiyo sa pagpakigbahin sa akong pagpamatuod niadtong anaa sa bus kabahin sa Simbahan ug sa atong mga gituohan. Mapasalamaton ko sa akong pagpamatuod ug mapasalamaton nga andam ko sa pagpakigbahin niini.

Sa tibuok nakong kasingkasing ug kalag nag-ampo ko nga matag tawo nga naghupot sa priesthood motahud niana nga priesthood ug magmatinuoron sa pagsalig nga gipahayag dihang gihatag kini. Hinaut nga ang matag usa kanato nga naghupot sa priesthood sa Dios nasayud sa unsay iyang gituohan. Hinaut nga magmaisugon kita ug andam sa pagbarug sa unsay atong gituohan, ug kon kinahanglan kitang magbarug nga mag-inusara diha sa proseso, hinaut nga maisugon nato kanang buhaton, gilig-on sa kahibalo nga sa pagkatinuod wala kita mag-inusara kon magbarug uban sa atong Amahan sa Langit.

Sa atong pagpamalandong sa mahinungdanong gasa nga gihatag kanato—“ang katungod sa pagkapari dili mabulag gikan sa mga gahum sa langit”—hinaut nga ang atong determinasyon mao ang pagbantay ug pagpanalipod niini ug mahimong takus sa dagkong mga saad niini. Hinaut nga mosunod kita sa panudlo sa Manluluwas ngari kanato, nga makita sa basahon sa 3 Nephi: “Ipakita ninyo ang inyong kahayag aron kini moiwag sa kalibutan. Tan-awa Ako mao ang kahayag diin kamo mopakita—nga diin kamo nakakita kanako nga mihimo.”11

Kita unta sa kanunay magsunod niana nga kahayag ug ipataas kini nga makita sa tibuok kalibutan mao ang akong pag-ampo ug akong panalangin ngadto sa tanang nakabati sa akong tingog, sa pangalan ni Jesukristo, amen.