Mga Banal na Kasulatan
  Ang Doktrina at mga Tipan 94
  Footnotes
  Theme

  Bahagi 94

  Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa Kirtland, Ohio, ika-6 ng Mayo 1833 (History of the Church, 1:346–347). Sina Hyrum Smith, Reynolds Cahoon, at Jared Carter ay itinalaga bilang isang lupon ng Pansimbahang gusali.

  1–9, Ang Panginoon ay nagbigay ng isang kautusan kaugnay sa pagtatayo ng isang bahay para sa gawain ng Panguluhan; 10–12, Isang bahay palimbagan ang itatayo; 13–17, May mga manang itinakda.

  1 At muli, katotohanang sinasabi ko sa inyo, aking mga akaibigan, isang kautusan ang ibinibigay ko sa inyo, na inyong sisimulan ang isang gawain ng pagtatatag at paghahanda ng isang pasimula at saligan ng lunsod ng bistaka ng Sion, dito sa lupain ng Kirtland, simula sa aking bahay.

  2 At masdan, ito ay dapat gawin alinsunod sa ahuwarang aking ibinigay sa inyo.

  3 At ang unang lote sa timog ay ilalaan sa akin para sa pagtatayo ng isang bahay para sa panguluhan, para sa gawain ng panguluhan, sa pagtanggap ng mga paghahayag; at para sa gawain ng ministeryo ng apanguluhan, sa lahat ng bagay hinggil sa simbahan at kaharian.

  4 Katotohanang sinasabi ko sa inyo, na ito ay itatayo na may limampu’t lima at animnapu’t limang talampakan ang luwang niyon at ang haba niyon, sa loob ng patyo.

  5 At magkakaroon doon ng isang mababang patyo at isang mataas na patyo, alinsunod sa huwarang ibibigay sa inyo pagkaraan nito.

  6 At ito ay ilalaan sa Panginoon magmula sa saligan niyon, alinsunod sa orden ng pagkasaserdote, alinsunod sa huwarang ibibigay sa inyo pagkaraan nito.

  7 At ito ay ganap na ilalaan sa Panginoon para sa gawain ng panguluhan.

  8 At hindi ninyo ipahihintulot ang anumang amaruming bagay na pumasok dito; at ang aking bkaluwalhatian ay paroroon, at ako ay paroroon.

  9 Subalit kung may papasok dito na anumang amaruming bagay, ang aking kaluwalhatian ay hindi paroroon; at ako ay hindi paroroon.

  10 At muli, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang ikalawang lote sa timog ay ilalaan sa akin para sa pagtatayo ng bahay para sa akin, para sa gawain ng apaglilimbag ng mga bsalin ng aking mga banal na kasulatan, at lahat ng bagay anuman ang aking iuutos sa inyo.

  11 At ito ay magiging limampu’t lima at animnapu’t limang talampakan ang luwang nito at ang haba niyon, sa loob ng patyo; at magkakaroon ng mababa at mataas na patyo.

  12 At ang bahay na ito ay ganap na ilalaan sa Panginoon mula sa saligan niyon, para sa gawain ng paglilimbag, sa lahat ng bagay anuman ang iuutos ko sa inyo, na maging banal, walang bahid-dungis, alinsunod sa huwaran sa lahat ng bagay na ibibigay sa inyo.

  13 At sa ikatlong lote tatanggapin ng aking tagapaglingkod na si Hyrum Smith ang kanyang mana.

  14 At sa una at ikalawang lote sa hilaga tatanggapin ng aking mga tagapaglingkod na sina Reynolds Cahoon at Jared Carter ang kanilang mga mana—

  15 Upang kanilang maisagawa ang gawaing aking itinakda sa kanila, na maging isang lupon upang itayo ang aking mga bahay, alinsunod sa kautusan, na ako, ang Panginoong Diyos, ang nagbigay sa inyo.

  16 Ang dalawang bahay na ito ay hindi itatayo hangga’t hindi ako nagbibigay sa inyo ng isang kautusan hinggil sa mga ito.

  17 At ngayon ako ay hindi na magbibigay sa inyo ng iba pa sa oras na ito. Amen.