Mga Banal na Kasulatan
  Ang Doktrina at mga Tipan 8
  Footnotes
  Theme

  Bahagi 8

  Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, kay Oliver Cowdery, sa Harmony, Pennsylvania, Abril 1829 (History of the Church, 1:36–37). Habang nagsasalin ng Aklat ni Mormon, si Oliver, na nagpatuloy na maglingkod bilang tagasulat, nagsusulat sa dikta ng Propeta, ay nagnais na mabigyan ng kaloob na makapagsalin. Ang Panginoon ay tumugon sa kanyang pagsusumamo sa pamamagitan ng pagkakaloob ng paghahayag na ito.

  1–5, Ang paghahayag ay dumarating sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo; 6–12, Ang kaalaman sa mga hiwaga ng Diyos at ang kapangyarihang magsalin ng mga sinaunang talaan ay dumarating sa pamamagitan ng pananampalataya.

  1 aOliver Cowdery, katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, yayamang ang Panginoon ay buhay, na iyong Diyos at iyong Manunubos, tiyak na matatanggap mo ang bkaalaman ng anumang bagay na iyong chihilingin nang may pananampalataya, nang may tapat na puso, naniniwala na matatanggap mo ang kaalaman hinggil sa mga nakaukit sa mga lumang dtalaan, na mga sinauna, na naglalaman ng mga yaong bahagi ng aking banal na kasulatan na binanggit sa pamamagitan ng epaghahayag ng aking Espiritu.

  2 Oo, masdan, asasabihin ko sa iyo sa iyong isipan at sa iyong bpuso, sa pamamagitan ng cEspiritu Santo, na pasasaiyo at mananahanan sa iyong puso.

  3 Ngayon, masdan, ito ang diwa ng paghahayag; masdan, ito ang diwa kung paano nadala ni Moises ang mga anak ni Israel patawid sa aDagat na Pula patungo sa tuyong lupa.

  4 Samakatwid ito ang iyong kaloob; gamitin ito, at pinagpala ka, sapagkat ito ang magliligtas sa iyo sa mga kamay ng iyong mga kaaway, kung saan, kung hindi ito magkagayon, papatayin ka nila at dadalhin ang iyong kaluluwa sa pagkawasak.

  5 O, tandaan ang mga asalitang ito, at sundin ang aking mga kautusan. Tandaan, ito ay iyong kaloob.

  6 Ngayon hindi lamang ito ang iyong kaloob; sapagkat ikaw ay may isa pang kaloob, na kaloob ni Aaron; masdan, ito ay nagpahayag sa iyo ng maraming bagay;

  7 Masdan, wala nang iba pang kapangyarihan, maliban sa kapangyarihan ng Diyos, na makapagdudulot ng kaloob na ito ni Aaron na mapasaiyo.

  8 Samakatwid, huwag mag-alinlangan, sapagkat ito ay kaloob ng Diyos; at ikaw ang magtatangan nito sa iyong mga kamay, at gagawa ng mga kagila-gilalas na gawa; at walang kapangyarihang makakukuha nito sa iyong mga kamay, sapagkat ito ay gawain ng Diyos.

  9 At, samakatwid, anuman ang iyong hilingin sa akin na sabihin sa iyo sa pamamaraang yaon, yaon ay aking ipagkakaloob sa iyo, at ikaw ay magkakaroon ng kaalaman hinggil doon.

  10 Tandaan na kung walang apananampalataya ay wala kang magagawa; samakatwid humingi nang may pananampalataya. Huwag lapastanganin ang mga bagay na ito; huwag bhilingin yaong hindi mo dapat hilingin.

  11 Hilingin na iyong malaman ang mga hiwaga ng Diyos, at nang sa gayon ikaw ay amakapagsalin at makatanggap ng kaalaman sa lahat ng yaong sinaunang mga talaang ikinubli, na mga banal; at alinsunod sa iyong pananampalataya siyang mangyayari sa iyo.

  12 Masdan, ako ang nangusap nito, at ako ang siya ring nangusap mula pa noong una. Amen.