Mga Banal na Kasulatan
  Ang Doktrina at mga Tipan 72
  Footnotes
  Theme

  Bahagi 72

  Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa Kirtland, Ohio, ika-4 ng Disyembre 1831 (History of the Church, 1:239–241). Ilan sa mga elder at kasapi ang nagtipon upang malaman ang kanilang mga tungkulin at lalong maliwanagan sa mga turo ng Simbahan. Ang bahaging ito ay pinagsamang dalawang paghahayag na natanggap sa loob ng isang araw. Ipinaalam ng talata 1 hanggang 8 ang tungkulin ni Newel K. Whitney bilang isang obispo. Siya ay tinawag at inordenan, pagkatapos ang talata 9 hanggang 26 ay tinanggap, nagbibigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa mga tungkulin ng obispo.

  1–8, Ang mga elder ay magbibigay-sulit tungkol sa kanilang pangangasiwa sa obispo; 9–15, Ang obispo ang mag-iingat ng kamalig at mangangalaga sa mga maralita at nangangailangan; 16–26, Ang mga obispo ay magpapatunay ng pagiging karapat-dapat ng mga elder.

  1 Makinig, at dinggin ang tinig ng Panginoon, O kayong magkakasamang nagtipon ng inyong sarili, na amatataas na saserdote ng aking simbahan, na kung kanino ang bkaharian at kapangyarihan ay ibinigay.

  2 Sapagkat katotohanang ganito ang wika ng Panginoon, kinakailangan sa akin na magtalaga ng isang aobispo sa inyo, o mula sa inyo, para sa simbahan sa dakong ito ng ubasan ng Panginoon.

  3 At katotohanang ang bagay na ito ay inyong nagawa nang matalino, sapagkat hinihingi ng Panginoon, sa mga kamay ng bawat akatiwala, na bmagbigay-sulit sa kanilang cpangangasiwa, maging sa panahong ito at sa kawalang-hanggan.

  4 Ang siya na matapat at amatalino sa panahong ito ay inaaring karapat-dapat na magmana ng mga bmansiyon na inihanda para sa kanya ng aking Ama.

  5 Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang mga elder ng simbahan sa dakong ito ng aking aubasan ay magbibigay-sulit ng kanilang pangangasiwa sa obispo, na itatalaga ko sa dakong ito ng aking ubasan.

  6 Ang mga bagay na ito ay nararapat na nakatala, na ibibigay sa mga obispo ng Sion.

  7 At ang tungkulin ng aobispo ay ipababatid sa pamamagitan ng mga kautusan na ibinigay, at ng tinig ng kapulungan.

  8 At ngayon, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang aking tagapaglingkod na si aNewel K. Whitney ang siyang tao na itatalaga at oordenan sa kapangyarihang ito. Ito ang kalooban ng Panginoon ninyong Diyos, ang inyong Manunubos. Maging gayon nga. Amen.

  9 Ang salita ng Panginoon, bilang karagdagan sa batas na ibinigay, ipinababatid ang katungkulan ng obispo na siyang inordenan sa simbahan sa dakong ito ng ubasan, na katotohanang ito nga—

  10 Upang mag-ingat ng akamalig ng Panginoon; upang tumanggap ng mga laang gugugulin ng simbahan sa dakong ito ng ubasan.

  11 At upang tanggapin ang ulat ng mga elder gaya ng ipinag-utos noon; at upang amaglingkod sa kanilang mga pangangailangan; na siyang magbabayad sa yaong kanilang matatanggap yayamang sila ay may ibabayad;

  12 Nang ito rin ay mailaan para sa ikabubuti ng simbahan, para sa mga maralita at nangangailangan.

  13 At siya na awalang ipambabayad, isang ulat ang kukunin at ibibigay sa obispo ng Sion, na siyang magbabayad ng pagkakautang mula sa yaong ilalagay sa kanyang kamay ng Panginoon.

  14 Ang mga gawa ng matatapat na gumawa sa mga espirituwal na bagay, sa pangangasiwa ng ebanghelyo at mga bagay ng kaharian para sa simbahan, at para sa sanlibutan, ay tutugon sa pagkakautang sa obispo sa Sion;

  15 Sa gayon lalabas ito mula sa simbahan, sapagkat alinsunod sa abatas ang lahat ng tao na paroroon sa Sion ay kailangang magbigay ng lahat ng bagay sa harapan ng obispo sa Sion.

  16 At ngayon, katotohanang sinasabi ko sa inyo, yayamang ang bawat elder sa dakong ito ng ubasan ay kailangang magbigay-sulit ng kanyang pangangasiwa sa obispo sa dakong ito ng ubasan—

  17 Isang akatibayan mula sa hukom o obispo sa dakong ito ng ubasan, at sa obispo ng Sion ay patunay sa bawat tao na karapat-dapat at tumutugon sa lahat ng bagay, para sa mana, at upang matanggap bilang isang matalinong bkatiwala at bilang isang matapat na manggagawa;

  18 Kung hindi siya ay hindi tatanggapin ng obispo ng Sion.

  19 At ngayon, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang bawat elder na magbibigay-sulit sa obispo ng simbahan sa dakong ito ng ubasan ay itatagubilin ng simbahan o mga simbahan, kung saan siya ay gumagawa, upang maisulit niya ang kanyang sarili at ang kanyang mga ulat na pinagtibay sa lahat ng bagay.

  20 At muli, ang aking mga tagapaglingkod na itinalaga bilang mga katiwala sa mga bagay na hinggil sa apanitikan ng aking simbahan ay may karapatang humingi ng tulong sa obispo o mga obispo sa lahat ng bagay—

  21 Upang ang mga apaghahayag ay mailathala, at maipadala hanggang sa mga dulo ng mundo; upang sila rin ay makakuha ng laang gugugulin na makatutulong sa simbahan sa lahat ng bagay;

  22 Upang sila rin sa kanilang sarili ay maging karapat-dapat sa lahat ng bagay, at ituring na matatalinong katiwala.

  23 At ngayon, masdan, ito ay magiging halimbawa para sa lahat ng iba’t ibang sangay ng aking simbahan, saan mang lupain ito maitatatag. At ngayon ako ay nagtatapos ng aking mga pananalita. Amen.

  24 Ilang salita bilang karagdagan sa mga batas ng kaharian, tungkol sa mga kasapi ng simbahan—sila na aitinalaga sa pamamagitan ng Banal na Espiritu na magtungo sa Sion, at sila na may pagkakataong magtungo sa Sion—

  25 Sila ay magdadala sa obispo ng isang katibayan mula sa tatlong elder ng simbahan, o isang katibayan mula sa obispo;

  26 Kung hindi siya na magtutungo sa lupain ng Sion ay hindi tatanggapin bilang isang matalinong katiwala. Ito ay isa ring halimbawa. Amen.