Mga Banal na Kasulatan
  Ang Doktrina at mga Tipan 52
  Footnotes
  Theme

  Bahagi 52

  Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa mga elder ng Simbahan, sa Kirtland, Ohio, ika-7 ng Hunyo 1831 (History of the Church, 1:175–179). Isang pagpupulong ang ginanap sa Kirtland, simula sa ika-3 at nagtapos sa ika-6 ng Hunyo. Sa pagpupulong na ito ang unang natatanging pag-oorden sa katungkulan ng mataas na saserdote ay ginawa, at ilang pagpapakita ng huwad at manlilinlang na espiritu ay nawari at sinaway.

  1–2, Ang susunod na pagpupulong ay itinakda na gaganapin sa Missouri; 3–8, Ang pagtatalaga sa ilang elder na maglalakbay na sama-sama ay isinagawa; 9–11, Ituturo ng mga elder yaong mga isinulat ng mga apostol at propeta; 12–21, Ang mga yaong naliwanagan ng Espiritu ay magdadala ng bunga ng papuri at karunungan; 22–44, Ilang elder ang itinalaga na humayong nangangaral ng ebanghelyo habang naglalakbay sa Missouri para sa pagpupulong.

  1 Masdan, ganito ang wika ng Panginoon sa mga elder na kanyang atinawag at pinili sa mga huling araw na ito, sa pamamagitan ng tinig ng kanyang Espiritu—

  2 Sinasabing: Ako, ang Panginoon, ay ipaaalam sa inyo ang aking kalooban na gagawin ninyo mula sa oras na ito hanggang sa susunod na pagpupulong, na gaganapin sa Missouri, sa alupain na aking bilalaan sa aking mga tao, na siyang mga clabi ni Jacob, at yaong mga tagapagmana alinsunod sa dtipan.

  3 Dahil dito, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang aking mga tagapaglingkod na sina Joseph Smith, Jun., at Sidney Rigdon ay maglakbay sa sandali na maisagawa ang mga paghahanda upang lisanin ang kanilang mga tahanan at maglakbay sa lupain ng Missouri.

  4 At yayamang sila ay matatapat sa akin, ipaaalam sa kanila ang kanilang dapat gawin;

  5 At gayon din, yayamang sila ay matatapat, ipaaalam sa kanila ang alupain na inyong mana.

  6 At yayamang sila ay hindi matatapat, sila ay mahihiwalay, maging gaya ng kalooban ko, kung ano ang inaakala kong mabuti.

  7 At muli, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang aking tagapaglingkod na sina Lyman Wight at ang aking tagapaglingkod na si John Corrill ay maglakbay na kaagad;

  8 At gayon din ang aking tagapaglingkod na si John Murdock, at ang aking tagapaglingkod na si Hyrum Smith, na maglakbay sa lugar ding yaon sa daanan patungong Detroit.

  9 At maglakbay sila mula roon nangangaral ng salita sa daan, nangungusap ng awala nang ibang bagay kundi ang mga isinulat ng mga bpropeta at apostol, at ang yaong mga itinuro sa kanila ng cMang-aaliw sa pamamagitan ng panalangin na may pananampalataya.

  10 Sila ay humayo nang adala-dalawa, at ganito sila ay mangaral sa daan sa bawat kongregasyon, magbibinyag sa pamamagitan ng btubig, at ang pagpapatong ng mga ckamay sa tabi ng tubig.

  11 Sapagkat ganito ang wika ng Panginoon, aking paiikliin ang aking gawain sa akabutihan, sapagkat darating ang mga araw na aking ibababa ang paghahatol tungo sa tagumpay.

  12 At mag-ingat ang aking tagapaglingkod na si Lyman Wight, sapagkat ninanais ni Satanas na abistayin siya gaya ng ipa.

  13 At masdan, siya na amatapat ay gagawing tagapamahala sa maraming bagay.

  14 At muli, ako ay magbibigay sa inyo ng isang huwaran sa lahat ng bagay, nang hindi kayo malinlang; sapagkat si Satanas ay nagtungo sa lupa, at siya ay naglilibot nililinlang ang mga bansa—

  15 Dahil dito siya na nananalangin, na ang espiritu ay anagsisisi, siya rin ay aking btinatanggap kung sinusunod niya ang aking mga cordenansa.

  16 Siya na nagsasalita, na ang espiritu ay nagsisisi, na ang mga salita ay may kaamuan at nagpapatibay, siya rin ay mula sa Diyos kung sinusunod niya ang aking mga ordenansa.

  17 At muli, siya na nanginginig sa ilalim ng aking kapangyarihan ay gagawing amalakas, at magdadala ng bunga ng papuri at bkarunungan, alinsunod sa mga paghahayag at katotohanan na aking ibinigay sa inyo.

  18 At muli, siya na nadaig at hindi anakapagdala ng mga bunga, maging alinsunod sa huwarang ito, ay hindi sa akin.

  19 Dahil dito, sa pamamagitan ng huwarang ito inyong amakikilala ang mga espiritu sa lahat ng pagkakataon sa silong ng buong kalangitan.

  20 At ang mga araw ay sumapit na, alinsunod sa pananampalataya ng mga tao amangyayari ito sa kanila.

  21 Masdan, ang kautusang ito ay ibinigay sa lahat ng elder na aking pinili.

  22 At muli, katotohanang sinasabi ko sa inyo maglakbay rin ang aking tagapaglingkod na sina aThomas B. Marsh at Ezra Thayre, mangangaral ng salita sa daan sa lupain ding ito.

  23 At muli, maglakbay ang aking mga tagapaglingkod na si Isaac Morley at ang aking tagapaglingkod na si Ezra Booth, nangangaral din ng salita sa daan sa lupain ding ito.

  24 At muli, maglakbay ang aking mga tagapaglingkod na sina aEdward Partridge at Martin Harris kasama ang aking mga tagapaglingkod na sina Sidney Rigdon at Joseph Smith, Jun.

  25 Maglakbay rin ang aking mga tagapaglingkod na sina David Whitmer at Harvey Whitlock, at mangaral sa daan sa lupain ding ito.

  26 At maglakbay ang aking mga tagapaglingkod na sina aParley P. Pratt at bOrson Pratt, at mangaral sa daan, maging sa lupain ding ito.

  27 At maglakbay rin ang aking mga tagapaglingkod na sina Solomon Hancock at Simeon Carter sa lupain ding ito, at mangaral sa daan.

  28 Maglakbay rin ang aking mga tagapaglingkod na sina Edson Fuller at Jacob Scott.

  29 Maglakbay rin ang aking mga tagapaglingkod na sina Levi W. Hancock at Zebedee Coltrin.

  30 Maglakbay rin ang aking mga tagapaglingkod na sina Reynolds Cahoon at Samuel H. Smith.

  31 Maglakbay rin ang aking mga tagapaglingkod na sina Wheeler Baldwin at William Carter.

  32 At ang aking mga tagapaglingkod na sina aNewel Knight at Selah J. Griffin ay ordenan kapwa at maglakbay rin.

  33 Oo, katotohanang sinasabi ko, lahat sila ay maglakbay sa isang lugar, sa kanilang iba-ibang daanan, at ang isang tao ay hindi dapat magtatag sa ibabaw ng asaligan ng iba, ni maglakbay sa pinagdaanan ng iba.

  34 Siya na matapat, siya rin ay pangangalagaan at pagpapalain ng maraming abunga.

  35 At muli, sinasabi ko sa inyo, ang aking tagapaglingkod na sina Joseph Wakefield at Solomon Humphrey ay maglakbay patungo sa mga lupaing silangan;

  36 Gumawa sila kasama ng kanilang mag-anak, anagpapahayag ng walang ibang bagay maliban sa mga propeta at apostol, na kanilang bnakita at narinig at tunay na cpinaniniwalaan, upang ang mga propesiya ay matupad.

  37 Bunga ng paglabag, ang yaong ipinagkaloob kay Heman Basset ay akunin sa kanya, at ilagay sa ulo ni Simonds Ryder.

  38 At muli, katotohanang sinasabi ko sa inyo, si Jared Carter ay aiordenang isang saserdote, at gayon din si George James ay iordenang isang bsaserdote.

  39 Ang mga natirang elder ay amangalaga sa mga simbahan, at ipahayag ang salita sa mga lugar sa paligid nila; at gumawa sila sa pamamagitan ng kanilang sariling mga kamay nang hindi magkaroon ng bpagsamba sa mga diyus-diyusan ni paggawa ng kasamaan.

  40 At alalahanin sa lahat ng bagay ang mga amaralita at ang mga bnangangailangan, ang maysakit at ang naghihirap, sapagkat siya na hindi gumagawa ng mga bagay na ito, siya rin ay hindi ko disipulo.

  41 At muli, magdala ang aking mga tagapaglingkod na sina Joseph Smith, Jun., at Sidney Rigdon at Edward Partridge ng isang arekomendasyon mula sa simbahan. At kumuha rin ng isa para sa aking tagapaglingkod na si Oliver Cowdery.

  42 At sa ganito, maging gaya ng sinabi ko, kung kayo ay matatapat ay titipunin ninyo nang sama-sama ang inyong sarili upang magsaya sa lupain ng aMissouri, na lupain na inyong bmana, na ngayon ay lupain ng inyong mga kaaway.

  43 Subalit, masdan, ako, ang Panginoon, ay mamadaliin ang lunsod sa kanyang panahon, at puputungan ang matatapat nang may agalak at nang may pagsasaya.

  44 Masdan, ako si Jesucristo, ang Anak ng Diyos, at adadakilain ko sila sa huling araw. Maging gayon nga. Amen.