Mga Banal na Kasulatan
  Ang Doktrina at mga Tipan 51
  Mga Download
  Buong Aklat (PDF)
  Mga Footnote
  Theme

  Bahagi 51

  Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa Thompson, Ohio, Mayo 1831 (History of the Church, 1:173–174). Sa panahong ito ang mga Banal na nagpapalipat-lipat mula sa mga estado sa silangan ay nagsimulang dumating sa Ohio, at naging kinakailangang gumawa ng tiyakang pagsasaayos para sa kanilang paninirahan. Yayamang ang gawaing ito ay sa katungkulan ng obispo, si Obispo Edward Partridge ay naghangad ng tagubilin ukol sa bagay na ito, at ang Propeta ay nagtanong sa Panginoon.

  1–8, Si Edward Partridge ay itinalaga na isaayos ang mga pangangasiwa at ari-arian; 9–12, Ang mga Banal ay kailangang makitungo nang tapat at tumanggap nang magkakapantay; 13–15, Sila ay kailangang magkaroon ng kamalig ng obispo at isaayos ang mga ari-arian alinsunod sa batas ng Panginoon; 16–20, Ang Ohio ang magiging pansamantalang lugar na pagtitipunan.

  1 Makinig sa akin, wika ng Panginoon ninyong Diyos, at ako ay mangungusap sa aking tagapaglingkod na si aEdward Partridge, at bibigyan siya ng mga tagubilin; sapagkat talagang kinakailangan na matanggap niya ang mga tagubilin kung paano isasaayos ang mga taong ito.

  2 Sapagkat talagang kinakailangang isaayos sila alinsunod sa aking mga abatas; kung sa ibang pamamaraan, sila ay mahihiwalay.

  3 Dahil dito, ang aking tagapaglingkod na si Edward Partridge, at sila na kanyang pinili, na lubos kong kinalulugdan, ay magtakda sa mga taong ito ng kanilang mga bahagi, bawat tao aayon sa kanyang mag-anak, ayon sa kanyang kalagayan at sa kanyang mga kakulangan at bpangangailangan.

  4 At ang aking tagapaglingkod na si Edward Partridge, kapag kanyang itinakda sa tao ang kanyang bahagi, ay magbigay sa kanya ng kasulatan na magpapatibay sa kanya ng kanyang bahagi, na kanya itong aariin, maging ang karapatang ito at ang pamanang ito sa simbahan, hanggang sa siya ay magkasala at hindi ituring na karapat-dapat ng tinig ng simbahan, alinsunod sa mga batas at atipan ng simbahan, na mapabilang sa simbahan.

  5 At kung siya ay magkasala at hindi ituring na karapat-dapat na mapabilang sa simbahan, siya ay walang karapatang angkinin ang bahaging kanyang inilaan sa obispo para sa mga maralita at nangangailangan ng aking simbahan; samakatwid, hindi mapananatili sa kanya ang kaloob, kundi maaangkin lamang ang bahaging yaon na ibinigay sa kanya.

  6 At sa gayon ang lahat ng bagay ay bibigyang-katiyakan, aalinsunod sa mga bbatas ng lupain.

  7 At yaong nabibilang sa mga taong ito ay itakda sa mga taong ito.

  8 At ang asalaping naiwan sa mga taong ito—magtalaga ng kinatawan sa mga taong ito, upang kunin ang bsalapi upang ilaan sa pagkain at kasuotan, alinsunod sa mga kakulangan ng mga taong ito.

  9 At makitungo nang atapat ang bawat tao, at maging pantay sa mga taong ito; at tumanggap nang pantay-pantay, upang kayo ay maging bisa, maging tulad ng aking ipinag-utos sa inyo.

  10 At yaong pag-aari ng mga taong ito ay huwag kunin at ibigay sa yaong nasa aibang simbahan.

  11 Kaya nga, kung ang ibang simbahan ay tatanggap ng salapi ng simbahang ito, sila ay magbayad muli sa simbahang ito alinsunod sa kanilang pagkakasunduan;

  12 At ito ay gagawin sa pamamagitan ng obispo o ng kinatawan, na itatalaga ng atinig ng simbahan.

  13 At muli, ang obispo ay magtayo ng akamalig sa simbahang ito; at ang lahat ng bagay maging sa salapi at sa karne, na labis sa bkakailanganin para sa mga kakulangan ng mga taong ito, ay itabi sa mga kamay ng obispo.

  14 At siya rin ay maglaan sa kanyang sarili para sa kanyang mga pansariling kakulangan, at para sa mga kakulangan ng kanyang mag-anak, yayamang siya ay naatasan sa paggawa ng bagay na ito.

  15 At sa gayon ipinagkakaloob ko sa mga taong ito ang pribilehiyo ng pagsasaayos ng kanilang sarili alinsunod sa aking mga abatas.

  16 At inilalaan ko sa kanila ang lupaing aito sa maikling panahon, hanggang sa ako, ang Panginoon, ay maglaan para sa kanila ng iba, at utusan silang umalis mula rito;

  17 At ang oras at ang araw ay hindi ibinigay sa kanila, kaya nga kikilos sila sa lupaing ito sa loob ng ilang taon, at ito ay makabubuti para sa kanila.

  18 Masdan, ito aay magiging halimbawa sa aking tagapaglingkod na si Edward Partridge, sa ibang mga lugar, sa lahat ng simbahan.

  19 At sinuman ang matatagpuang isang matapat, makatarungan at matalinong akatiwala ay papasok sa bkagalakan ng kanyang Panginoon, at magmamana ng buhay na walang hanggan.

  20 Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ako si Jesucristo, na siyang madaling apaparito, sa boras na hindi ninyo inaakala. Maging gayon nga. Amen.