Mga Banal na Kasulatan
  Ang Doktrina at mga Tipan 34
  Footnotes
  Theme

  Bahagi 34

  Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, kay Orson Pratt, sa Fayette, New York, ika-4 ng Nobyembre 1830 (History of the Church, 1:127–128). Si kapatid na Pratt ay labinsiyam na taong gulang noong mga panahong iyon. Siya ay nagbalik-loob at nabinyagan nang una niyang marinig ang pangaral ng pinanumbalik na ebanghelyo sa pamamagitan ng kanyang nakatatandang kapatid, na si Parley P. Pratt, anim na linggo ang nakaraan. Ang paghahayag na ito ay natanggap sa tahanan ni Peter Whitmer, Sr.

  1–4, Ang matapat ay naging mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng Pagbabayad-sala; 5–9, Ang pangangaral ng ebanghelyo ang naghahanda ng daan para sa Ikalawang Pagparito; 10–12, Ang propesiya ay dumarating sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo.

  1 Aking anak na aOrson, pakinggan at makinig at masdan kung ano ang akin, na Panginoong Diyos, ay sasabihin sa iyo, maging si Jesucristo na iyong Manunubos;

  2 Ang ailaw at ang buhay ng sanlibutan, isang ilaw na nagliliwanag sa kadiliman at ang kadiliman ay hindi ito nauunawaan;

  3 Gayon na lamang ang apagsinta niya sa sanlibutan na bibinigay cniya ang sariling buhay, na kasindami ng mga maniniwala ay magiging mga danak ng Diyos. Dahil dito ikaw ay aking anak;

  4 At apinagpala ka dahil ikaw ay naniwala;

  5 At lalo kang pinagpala dahil ikaw ay atinawag ko na mangaral ng aking ebanghelyo—

  6 Na itaas ang iyong tinig tulad ng tunog ng pakakak, na matagal at malakas, at amangaral ng pagsisisi sa liko at balakyot na salinlahi, inihahanda ang daan ng Panginoon para sa kanyang ikalawang bpagparito.

  7 Sapagkat masdan, katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, ang apanahon ay nalalapit na at ako ay paparito sa isang balapaap nang may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian.

  8 At ito ay magiging isang adakilang araw sa panahon ng aking pagparito, sapagkat ang lahat ng bansa ay bmanginginig.

  9 Subalit bago dumating ang dakilang araw na yaon, ang araw ay magdidilim, at ang buwan ay magkukulay dugo; at ang mga bituin ay magkakait ng kanilang liwanag, at ang ilan ay magsisipagbagsakan, at malaking pagkawasak ang naghihintay sa masasama.

  10 Dahil dito, itaas ang iyong tinig at huwag nang amanahimik, sapagkat ang Panginoong Diyos ay nangusap; kaya nga magpropesiya, at ibibigay ito sa pamamagitan ng bkapangyarihan ng Espiritu Santo.

  11 At kung ikaw ay magiging matapat, masdan, ako ay makakasama mo hanggang sa ako ay pumarito—

  12 At katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, ako ay madaling paparito. Ako ang iyong Panginoon at iyong Manunubos. Maging gayon nga. Amen.