Mga Banal na Kasulatan
  Ang Doktrina at mga Tipan 33
  Footnotes
  Theme

  Bahagi 33

  Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, kina Ezra Thayre at Northrop Sweet, sa Fayette, New York, Oktubre 1830 (History of the Church, 1:126–127). Sa pagtatala ng paghahayag na ito, pinatotohanan ng Propeta na “ang Panginoon ay laging handang turuan ang yaong masisigasig na naghahangad ng kaalaman nang may pananampalataya” (History of the Church, 1:126).

  1–4, Ang mga manggagawa ay tinawag na magpahayag ng ebanghelyo sa ikalabing-isang oras; 5–6, Ang Simbahan ay itinatag, at ang mga hinirang ay titipunin; 7–10, Magsisi, sapagkat ang kaharian ng langit ay nalalapit na; 11–15, Ang Simbahan ay itinayo sa bato ng ebanghelyo; 16–18, Maghanda para sa pagparito ng Kasintahang lalaki.

  1 Masdan, sinasabi ko sa inyo, aking mga tagapaglingkod na Ezra at Northrop, buksan ang inyong mga tainga at makinig sa tinig ng Panginoon ninyong Diyos, kung kaninong asalita ay buhay at makapangyarihan, mas matalas pa kaysa espadang may dalawang talim, sa paghahati ng mga kasu-kasuan at ng utak sa buto, kaluluwa at espiritu; at taga-unawa ng mga saloobin at blayunin ng puso.

  2 Sapagkat katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa inyo na kayo ay tinawag upang itaas ang inyong mga tinig tulad ng atunog ng pakakak, upang ipahayag ang ebanghelyo sa liko at balakyot na salinlahi.

  3 Sapagkat masdan, ang abukid ay puti na upang anihin; at ito na ang bikalabing-isang oras, at ang chuling pagkakataong ako ay tatawag ng mga manggagawa sa aking ubasan.

  4 At ang aking aubasan ay lubusang bnabulok; at wala nang gumagawa ng ckabutihan maliban sa iilan; at sila ay dnagkamali sa maraming pagkakataon dahil sa mga ehuwad na pagkasaserdote, lahat ay may masamang pag-iisip.

  5 At katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, na ang asimbahang ito ay aking bitinatag at tinawag mula sa ilang.

  6 At sa gayon ko atitipunin ang aking hinirang mula sa bapat na sulok ng mundo, maging kasindami ng maniniwala sa akin, at makikinig sa aking tinig.

  7 Oo, katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, na ang bukid ay puti na upang anihin; kaya nga, humawak sa inyong panggapas, at maggapas nang buo ninyong kakayahan, pag-iisip, at lakas.

  8 aIbuka ang inyong mga bibig at ang mga ito ay mapupuno, at kayo ay matutulad maging kay bNephi noong sinauna, na naglakbay mula sa Jerusalem patungong ilang.

  9 Oo, ibuka ang inyong mga bibig at huwag mangimi, at kayo ay makapagdadala ng abungkos sa inyong mga likod, sapagkat narito, ako ay kasama ninyo.

  10 Oo, ibuka ang inyong mga bibig at ang mga ito ay mapupuno, nagsasabing: Magsisi, amagsisi, at ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, at tuwirin ang kanyang landas; sapagkat ang kaharian ng langit ay nalalapit na;

  11 Oo, magsisi at amagpabinyag, bawat isa sa inyo, para sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan; oo, magpabinyag maging sa pamamagitan ng tubig, at pagkatapos ay sasapit ang pagbibinyag ng apoy at ng Espiritu Santo.

  12 Masdan, katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ito ang aking aebanghelyo; at tandaan na sila ay kailangang magkaroon ng pananampalataya sa akin o hindi sila maliligtas;

  13 At sa ibabaw ng abatong ito itatayo ko ang aking simbahan; oo, sa ibabaw ng batong ito kayo ay itinatag, at kung kayo ay magpapatuloy, ang mga bpintuan ng impiyerno ay hindi mananaig laban sa inyo.

  14 At inyong aalalahanin ang mga asaligan ng simbahan at tipan upang tuparin ang mga ito.

  15 At sinuman ang may pananampalataya ay apapagtibayin ninyo sa aking simbahan, sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga bkamay, at aking ipagkakaloob ang ckaloob na Espiritu Santo sa kanila.

  16 At ang Aklat ni Mormon at ang mga banal na akasulatan ay ibinigay ko para sa inyong bikatututo; at ang kapangyarihan ng aking Espiritu ay cnagbibigay-buhay sa lahat ng bagay.

  17 Dahil dito, maging matapat, nananalangin tuwina, taglay ang inyong mga ilawan na tinabasan at nagniningas, at may langis na dala kayo, upang kayo ay maging handa sa pagparito ng aKasintahang lalaki—

  18 Sapagkat masdan, katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, na ako ay madaling apaparito. Maging gayon nga. Amen.