Mga Banal na Kasulatan
  Ang Doktrina at mga Tipan 137
  Footnotes
  Theme

  Bahagi 137

  Isang pangitaing ibinigay kay Joseph Smith, ang Propeta, sa templo ng Kirtland, Ohio, ika-21 ng Enero 1836 (History of the Church, 2:380–381). Ang pangyayari ay tungkol sa pangangasiwa ng mga ordenansa ng endowment kung hanggang saan ang mga ito ay ipinahayag.

  1–6, Nakita ng Propeta ang kanyang kapatid na si Alvin sa kahariang selestiyal; 7–9, Ang doktrina ng kaligtasan para sa mga patay ay ipinahayag; 10, Lahat ng bata ay ligtas sa kahariang selestiyal.

  1 Ang akalangitan ay nabuksan sa amin, at aking namalas ang bkahariang selestiyal ng Diyos, at ang kaluwalhatian niyaon, maging sa ckatawan o sa wala nito ay hindi ko masabi.

  2 Nakita ko ang kahanga-hangang kagandahan ng apasukan kung saan ang mga tagapagmana ng kahariang iyon ay papasok, na tulad ng nakapaikot na bningas ng apoy;

  3 Gayundin ang anagliliyab na trono ng Diyos, kung saan nakaupo ang bAma at ang cAnak.

  4 Nakita ko ang magagandang daan ng kahariang yaon, na sa ayos ay nalalatagan ng aginto.

  5 Nakita ko sina Amang aAdan at bAbraham; at ang aking cama at aking dina; ang aking kapatid na si eAlvin, na matagal nang natutulog.

  6 At namangha kung paano niya natamo ang apamana sa kahariang yaon, nalalamang kanyang nilisan ang buhay na ito bago pa iniunat ng Panginoon ang kanyang kamay upang tipunin ang Israel sa bikalawang pagkakataon, at hindi pa cnabinyagan para sa kapatawaran ng mga kasalanan.

  7 Sa ganito dumating ang atinig ng Panginoon sa akin, sinasabing: Lahat ng nangamatay na bwalang kaalaman sa ebanghelyong ito, na kanilang tatanggapin ito kung sila lamang ay pinahintulutang manatili, ay magiging mga ctagapagmana ng dkahariang selestiyal ng Diyos;

  8 Gayundin ang lahat ng mamamatay magmula ngayon na walang kaalaman dito, na atatanggap nito nang buo nilang puso, ay magiging tagapagmana ng kahariang yaon;

  9 Sapagkat ako, ang Panginoon, ay ahahatulan ang lahat ng tao alinsunod sa kanilang mga bgawa, alinsunod sa cpagnanais ng kanilang mga puso.

  10 At namalas ko rin na ang lahat ng batang namatay bago sila sumapit sa agulang ng pananagutan ay bligtas sa kahariang selestiyal ng langit.