Mga Banal na Kasulatan
  Ang Doktrina at mga Tipan 113
  Footnotes
  Theme

  Bahagi 113

  Mga sagot sa ilang katanungan sa mga isinulat ni Isaias, na ibinigay ni Joseph Smith, ang Propeta, Marso 1838 (History of the Church, 3:9–10).

  1–6, Ang Puno ni Jesse, ang usbong na manggagaling mula roon, at ang ugat ni Jesse ay kinilala; 7–10, Ang nakakalat na mga labi ng Sion ay may karapatan sa pagkasaserdote at tinatawag na bumalik sa Panginoon.

  1 Sino ang Puno ni aJesse na binabanggit sa una, ikalawa, ikatlo, ikaapat at ikalimang talata ng ikalabing-isang kabanata ni Isaias?

  2 Katotohanan ganito ang wika ng Panginoon: Ito ay si Cristo.

  3 Ano ang usbong na binabanggit sa unang talata ng ikalabing-isang kabanata ni Isaias, na magmumula sa Puno ni Jesse?

  4 Masdan, ganito ang wika ng Panginoon: Ito ay isang tagapaglingkod sa mga kamay ni Cristo, na bahagyang inapo ni Jesse gayon din ni aEphraim, o ng sambahayan ni Jose, na kung kanino naroon ang labis na bkapangyarihan.

  5 Ano ang ugat ni Jesse na binabanggit sa ika-sampung talata ng ikalabing-isang kabanata?

  6 Masdan, ganito ang wika ng Panginoon, ito ay isang inapo ni Jesse, gayon din ni Jose, na kung kanino nararapat mabilang ang pagkasaserdote, at ang mga asusi ng kaharian, para isang bsagisag, at para sa cpagtitipon ng aking mga tao sa mga huling araw.

  7 Mga katanungan ni Elias Higbee: Ano ang ibig sabihin ng utos sa Isaias, ikalimampu’t dalawang kabanata, unang talata, na nagsasabing: Isuot mo ang iyong lakas, O Sion—at anong mga tao ang tinutukoy ni Isaias dito?

  8 Tinutukoy niya ang mga yaong tinawag ng Diyos sa mga huling araw, na siyang hahawak ng kapangyarihan ng pagkasaserdote upang muling ibalik ang aSion, at ang katubusan ng Israel; at ang pagsuot ng kanyang blakas ay pagsuot ng kapangyarihan ng pagkasaserdote, na siya, ang Sion, ay may ckarapatan sa pamamagitan ng angkan; gayon din ang bumalik sa kapangyarihang yaon na kanyang naiwala.

  9 Ano ang dapat nating maunawaan sa pagkakalag ng Sion sa mga gapos sa kanyang leeg; ikalawang talata?

  10 Dapat nating maunawaan na ang anagkalat na mga labi ay hinihikayat na bbumalik sa Panginoon na kung saan sila ay bumagsak; na kung kanilang gagawin, ang pangako ng Panginoon ay magsasalita siya sa kanila, o bibigyan sila ng paghahayag. Tingnan ang ikaanim, ikapito, at ikawalong talata. Ang mga gapos ng kanyang mga leeg ay mga sumpa ng Diyos sa kanya, o ang mga labi ni Israel sa kanilang kalat na kalagayan sa mga Gentil.