Onderwerpen
  Hoofdstuk 29: De gezondheidswet Gods
  Footnotes
  Theme

  Hoofdstuk 29

  De gezondheidswet Gods

  Ons lichaam is een tempel Gods

  Een van de grootste zegeningen die ons ten deel zijn gevallen is een stoffelijk lichaam. We hebben een stoffelijk lichaam nodig om aan onze hemelse Vader gelijk te worden. Ons lichaam is zo belangrijk dat de Heer het een tempel Gods noemt (zie 1 Korintiërs 3:16–17; 6:19–20). Ons lichaam is heilig.

  Omdat ons lichaam belangrijk is, wil onze hemelse Vader dat we het goed verzorgen. Hij weet dat we door een goede gezondheid betere en gelukkiger mensen kunnen zijn. De Heilige Geest kan bij ons zijn als ons lichaam en onze geest rein zijn. Onze Vader weet dat we geconfronteerd worden met verleidingen om onverstandig met ons lichaam om te springen of schadelijke stoffen te gebruiken. Daarom heeft Hij ons gezegd wat goed en slecht is voor ons gezondheid. Veel van wat God ons gegeven heeft voor een goede gezondheid staat in Leer en Verbonden 89. Deze openbaring wordt het woord van wijsheid genoemd.

  We moeten het woord van wijsheid naleven om de tempel te kunnen betreden. Als we het woord van wijsheid niet gehoorzamen, verlaat de Geest Gods ons. Als we de ‘tempel Gods’ — ons lichaam — schenden, brengen we onszelf lichamelijke en geestelijke schade toe.

  Ons is geboden bepaalde stoffen niet te gebruiken

  • Welke stoffen heeft de Heer ons geboden niet te gebruiken?

  De Heer gebiedt ons geen bier, wijn en sterkedrank te gebruiken, alle alcoholische dranken om precies te zijn. Het Eerste Presidium heeft verklaard dat drank vaak de oorzaak is van wreedheid, armoede, ziekte en moeilijkheden in het gezin. Drank leidt tot oneerlijkheid, onkuisheid en vertroebelt het denkvermogen. Drank is een gesel. (Zie ‘Message of the First Presidency’, Improvement Era, november 1942, p. 686.) Alcoholgebruik van aanstaande moeders kan lichamelijke en psychische schade aan hun kind toebrengen. Elk jaar vallen er vele verkeersslachtoffers met als oorzaak drank.

  De Heer heeft gezegd: ‘Tabak is niet voor het lichaam’ (LV 89:8). Het is schadelijk voor ons lichaam en onze geest. We dienen geen sigaretten of sigaren te roken of pruimtabak te gebruiken. Wetenschappers hebben aangetoond dat tabak veel ziekten veroorzaakt en schadelijk is voor ongeboren kinderen.

  De Heer raadt het gebruik van ‘hete dranken’ (LV 89:9) af. Kerkleiders hebben gezegd dat dit slaat op koffie en thee, waarin schadelijke stoffen zitten. We dienen van alle dranken met schadelijke stoffen af te blijven.

  We behoren geen verdovende of stimulerende middelen te gebruiken, tenzij medisch voorgeschreven. Sommige verdovende of stimulerende middelen zijn nog schadelijker dan alcohol en tabak (die respectievelijk tot de verdovende en stimulerende middelen behoren). Wie verdovende of stimulerende middelen gebruiken, moeten hulp zoeken, om kracht bidden, en met hun bisschop spreken, zodat ze zich volledig kunnen bekeren en rein worden.

  We moeten van alles afblijven waarvan we weten dat het ons lichaam schade toebrengt. We moeten niets gebruiken wat tot gewoontevorming of verslaving kan leiden. We moeten ook niet te veel eten. In het woord van wijsheid wordt niet alles genoemd wat we wel of niet mogen gebruiken, omdat het een richtlijn is. Het is een waardevolle stoffelijke wet. Het is ook een geweldige geestelijke wet. Door ons aan het woord van wijsheid te houden, worden we geestelijk sterker. We reinigen ons lichaam, zodat de Geest Gods bij ons kan zijn.

  • Welke te mijden stoffen worden niet specifiek in het woord van wijsheid genoemd?

  Het woord van wijsheid leert ons dat bepaalde zaken goed voor ons lichaam zijn

  • Welke zaken noemt de Heer zoal in het woord van wijsheid die goed voor ons zijn?

  Vruchten, groenten en gezonde kruiden zijn goed voor ons. We moeten er verstandig en dankbaar gebruik van maken.

  Ook het vlees van vogels en dieren is ons tot voedsel gegeven. We moeten vlees echter wel spaarzaam gebruiken (zie LV 49:18; 89:12). Ook vis is goed voor ons.

  Granen zijn goed voor ons, in het bijzonder tarwe.

  • Hoe is dit voedsel u tot zegen geweest?

  Werken, rusten en lichaamsbeweging zijn belangrijk

  • Wat hebben werken, rusten en lichaamsbeweging met de gezondheidswet van de Heer te maken?

  Behalve Leer en Verbonden 89 zijn er nog andere schriftteksten die met onze gezondheid te maken hebben. Daaruit leren wij: ‘Houdt op lui te zijn; houdt op onrein te zijn; (…) houdt op langer te slapen dan nodig is; gaat vroeg naar bed, opdat u niet vermoeid zult zijn; staat vroeg op, opdat uw lichaam en uw geest versterkt zullen worden’ (LV 88:124). Ook wordt ons gezegd: ‘Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen’ (Exodus 20:9). De Heer raadt ons aan niet meer te werken dan we kracht hebben (zie LV 10:4).

  Een hedendaags profeet heeft ons gezegd dat we gezond moeten leven. Hij raadde het volgende aan: ‘Voedzame maaltijden, regelmatig beweging en genoeg slaap zijn noodzakelijk voor een sterk lichaam, zoals schriftstudie en gebed de geest en het intellect scherpen’ (Thomas S. Monson, Conference Report, oktober 1990, p. 60 ).

  Zegeningen voor wie de gezondheidswet Gods naleven

  • Welke zegeningen krijgen wij als we het woord van wijsheid naleven?

  Onze hemelse Vader heeft ons gezondheidswetten gegeven die ons leren hoe we het beste voor ons lichaam zorgen. De Schriften zeggen dit over Gods wetten: ‘Geen stoffelijk gebod gaf Ik hem, want mijn geboden zijn geestelijk’ (LV 29:35). Dat betekent dat zijn geboden aangaande onze stoffelijke staat voor ons geestelijke bestwil zijn.

  Als we Gods gezondheidswet naleven en zijn andere geboden gehoorzamen, belooft de Heer ons lichamelijk en geestelijk te zegenen.

  Ons is een goede gezondheid beloofd. Het gevolg van een goede gezondheid is dat we ‘zullen snellen en niet moede worden, lopen en niet mat worden’ (LV 89:20). Dat is een grote zegen, maar de geestelijke zegeningen die Hij beloofd heeft, zijn nog groter dan de stoffelijke.

  De Heer belooft ons ook dat we ‘wijsheid [zullen] vinden en grote schatten aan kennis, ja, verborgen schatten’ (LV 89:19). De Heilige Geest zal aan ons belangrijke waarheden openbaren. President Boyd K. Packer heeft gezegd: ‘Ons lichaam is het werktuig van onze geest. In de prachtige openbaring die we het woord van wijsheid noemen, wordt ons gezegd hoe we ons lichaam vrij kunnen houden van schadelijke stoffen die een verdovende, soms verwoestende uitwerking hebben op de verfijnde lichamelijke zintuigen die een functie hebben bij geestelijke communicatie. Het woord van wijsheid is een sleutel tot persoonlijke openbaring’ (Conference Report, oktober 1989, p. 16 ).

  De Heer belooft ons ook dat de engel der verwoesting aan ons zal voorbijgaan. President Heber J. Grant heeft gezegd: ‘Als u en ik verlangen naar de zegeningen van levenskracht, van gezondheid, van lichamelijke en geestelijke kracht; als wij willen dat de engel der verwoesting aan ons voorbij zal gaan, zoals in de tijd van de Israëlieten, moeten we het woord van wijsheid naleven. Dan is God gebonden en zullen wij de zegeningen ontvangen.’ (Leringen van kerkpresidenten: Heber J. Grant [2002], p. 201).

  • Hoe kunnen we kinderen en jongeren het eeuwige belang van het woord van wijsheid bijbrengen?

  • Hoe kunnen we familieleden of vrienden die moeite hebben met het woord van wijsheid hulp bieden?

  Aanvullende teksten