Onderwerpen
  Hoofdstuk 20: De doop
  Footnotes
  Theme

  Hoofdstuk 20

  De doop

  Baptism

  De doop is een gebod

  • Waarom moeten we ons laten dopen?

  Evenals in de dagen van Jezus zijn er nu ook bepaalde beginselen en verordeningen die we moeten weten en gehoorzamen. Een evangeliebeginsel is een ware leerstelling of overtuiging. Een verordening is een rite of ceremonie. De eerste twee beginselen van het evangelie zijn geloof in de Here Jezus Christus en bekering. De doop is de eerste verordening van het evangelie. Een van de aanwijzingen van de Heer aan zijn apostelen was: ‘Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb (Matteüs 28:19–20).

  We moeten ons laten dopen tot vergeving van onze zonden

  Als we in Jezus Christus geloven, ons bekeren en ons laten dopen, worden onze zonden vergeven door de verzoening van Jezus Christus.

  Uit de Schrift leren we dat Johannes de Doper ‘doopte in de woestijn en de doop der bekering tot vergeving van zonden predikte’ (Marcus 1:4). De apostel Petrus verklaarde: ‘Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden’ (Handelingen 2:38). Na Paulus’ bekering zei Ananias tegen hem: ‘Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen (Handelingen 22:16).

  We moeten ons laten dopen om tot de Kerk van Jezus Christus toe te treden

  ‘Allen die zich voor het aangezicht van God verootmoedigen, en verlangen zich te laten dopen, (…) en (…) zich waarlijk van al hun zonden hebben bekeerd (…) zullen door de doop in zijn kerk worden ontvangen’ (LV 20:37).

  We moeten ons laten dopen voordat we de gave van de Heilige Geest kunnen ontvangen

  De Heer heeft gezegd: ‘Indien gij u tot Mij wilt keren en (…) u bekeren van al uw overtredingen [zonden] en u laten dopen, ja, in water, in de naam van mijn eniggeboren Zoon, (…) zult gij de gave van de Heilige Geest ontvangen’ (Mozes 6:52).

  We moeten ons laten dopen om onze gehoorzaamheid te tonen

  Jezus Christus was zonder zonden, en toch liet Hij zich dopen. Hij zei dat zijn doop noodzakelijk was ‘om alle gerechtigheid te vervullen’ (Matteüs 3:15). De profeet Nephi legt uit dat de Heer tot hem heeft gezegd: ‘Volgt mij (…) en doet de dingen die gij Mij hebt zien doen (…) met een volmaakt voornemen des harten (…), zonder huichelarij en bedrog voor het aangezicht van God, maar met een oprechte bedoeling, en [bekeert] u van uw zonden en [getuigt] tot de Vader dat gij gewillig zijt de naam van Christus op u te nemen door de doop’ (2 Nephi 31:12–13).

  We moeten ons laten dopen om het celestiale koninkrijk binnen te gaan

  Jezus heeft gezegd: ‘Wie in Mij gelooft en zich laat dopen, die zal (…) het koninkrijk Gods […] beërven. En wie niet in Mij gelooft en zich niet laat dopen, zal worden verdoemd’ (3 Nephi 11:33–34). De doop is de poort waardoor wij op het pad naar het celestiale koninkrijk komen (zie 2 Nephi 31:17–18).

  De juiste manier van dopen

  • Hoe moeten we worden gedoopt?

  Er is slechts één juiste manier van dopen. Jezus openbaarde aan de profeet Joseph Smith dat iemand met het juiste priesterschapsgezag om te dopen, afdaalt ‘in het water met de persoon die zichzelf voor de doop heeft aangemeld. (…) Dan zal hij hem of haar in het water onderdompelen, en dan weer uit het water komen’ (LV 20:73–74). Onderdompeling is noodzakelijk. De apostel Paulus heeft geschreven dat in water ondergedompeld worden en daar weer uit omhoog komen symbool staat voor de dood, begrafenis en opstanding. Na de doop beginnen we een nieuw leven. Paulus schreef:

  ‘Of weet gij niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn?

  ‘Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen.

  ‘Want indien wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood, zullen wij het ook zijn (met hetgeen gelijk is) aan zijn opstanding’ (Romeinen 6:3–5).

  De doop door onderdompeling door iemand die het bevoegde gezag heeft ontvangen, is de enige aanvaardbare manier van dopen.

  • Waarom is het gezag om te dopen belangrijk?

  • In welke opzichten lijkt de doop door onderdompeling op de begrafenis en opstanding van de Heiland?

  Dopen op de leeftijd van verantwoordelijkheid

  • Wie moeten zich laten dopen?

  Iedereen die acht jaar of ouder is en verantwoordelijk is voor zijn of haar daden moet zich laten dopen. Sommige kerken leren dat de doop van kleine kinderen noodzakelijk is. Dat is niet in overeenstemming met de leringen van de Heiland. Toen Jezus het over kleine kinderen had, zei Hij: ‘voor zodanigen is het koninkrijk Gods’ (Matteüs 19:14).

  De profeet Mormon heeft gezegd dat het spotternij voor het aangezicht van God is om kleine kinderen te dopen, omdat ze niet in staat zijn om zonde te bedrijven. Evenzo wordt de doop ook niet vereist van mensen die verstandelijk niet bij machte zijn om het verschil tussen goed en kwaad te kennen (zie Moroni 8:9–22).

  Voor alle andere mensen is de doop noodzakelijk. We moeten de verordening van de doop ondergaan en trouw blijven aan de verbonden die we met de doop sluiten.

  • Wat zou u tegen een vriend zeggen die gelooft dat baby’s moeten worden gedoopt?

  Bij onze doop sluiten we verbonden

  De doop wordt in veel schriftteksten besproken. In een van die teksten predikte de profeet Alma dat geloof en bekering stappen zijn die ons voorbereiden op de doop. Hij verklaarde dat we bij onze doop een verbond met de Heer sluiten. Wij beloven bepaalde dingen te doen en God belooft ons op zijn beurt te zegenen.

  Alma legde uit dat we bereid moeten zijn om tot het volk van God gerekend te worden. We moeten bereid zijn om elkaar te helpen en troosten. We moeten te allen tijde, in alle dingen en in alle plaatsen als getuige van God staan. Door die dingen te doen en ons te laten dopen, zal God onze zonden vergeven. Alma vertelde de mensen die in zijn leringen over het evangelie geloofde:

  ‘Zie, hier zijn de wateren van Mormon. (…) En nu, daar gij verlangend zijt tot de kudde Gods toe te treden en zijn volk te worden genoemd (…), wat hebt gij er dan op tegen in de naam des Heren te worden gedoopt, als getuigenis voor Hem dat gij een verbond met Hem hebt aangegaan dat gij Hem zult dienen en zijn geboden onderhouden, zodat Hij zijn Geest overvloediger over u zal kunnen uitstorten?’ (Mosiah 18:8, 10). De mensen klapten uit vreugde in hun handen en riepen dat dat het verlangen van hun hart was. Alma doopte hen in de wateren van Mormon. (Zie Mosiah 18:7–17.)

  Alma verklaarde dat we bij onze doop verbonden met de Heer sluiten om:

  1. Tot de kudde Gods toe te treden.

  2. Elkaars lasten te dragen.

  3. Te allen tijde en in alle plaatsen als getuige van God te staan.

  4. God te dienen en zijn geboden te onderhouden.

  Als we zijn gedoopt en ons aan de doopverbonden houden, belooft de Heer ons:

  1. Onze zonden te vergeven (zie Handelingen 2:38; LV 49:13).

  2. Zijn Geest overvloediger op ons uit te storten (zie Mosiah 18:10).

  3. Ons dagelijks de leiding en hulp van de Heilige Geest te geven (zie Handelingen 2:38; LV 20:77).

  4. In de eerste opstanding te laten voortkomen (zie Mosiah 18:9).

  5. Het eeuwige leven te geven (zie Mosiah 18:9).

  • Wat denkt u dat het betekent om elkaars lasten te dragen? Om te allen tijde en in alle plaatsen als getuige van God te staan?

  De doop schenkt ons een nieuw begin

  Met de doop beginnen we een nieuwe manier van leven. Daarom noemen we het een wedergeboorte. Jezus heeft gezegd dat tenzij wij geboren worden uit water en Geest, we het koninkrijk Gods niet kunnen binnengaan (zie Johannes 3:3–5). Dit beginsel is duidelijk aan Adam uitgelegd:

  ‘En zoals gij in de wereld geboren zijt door water en bloed en de geest, die Ik heb gemaakt, en aldus van stof tot een levende ziel geworden zijt, zo moet gij ook in het koninkrijk des hemels wedergeboren worden uit water en uit de Geest en gereinigd worden door bloed, ja, het bloed van mijn Eniggeborene’ (Mozes 6:59).

  De apostel Paulus heeft gezegd dat we na onze doop een nieuw leven moeten beginnen: ‘Wij zijn dan met Hem begraven door de doop (…) zo ook [moeten] wij in nieuwheid des levens […] wandelen’ (Romeinen 6:4). Een van de grote zegeningen van de doop is dat hij ons een nieuwe start biedt op onze weg naar ons eeuwige doel.

  • Hoe was uw doop een nieuw begin?

  Aanvullende teksten