Onderwerpen
  Hoofdstuk 31: Eerlijkheid
  Footnotes
  Theme

  Hoofdstuk 31

  Eerlijkheid

  Fellowshipping

  Eerlijkheid is een heilsbeginsel

  • Hoe zou de maatschappij eruitzien als iedereen volmaakt eerlijk was?

  Het dertiende geloofsartikel verklaart: ‘Wij geloven eerlijk te moeten zijn.’ Het Boek van Mormon verhaalt over een groep mensen die zich onderscheidden ‘door hun ijver jegens God, en ook jegens de mensen; want zij waren volkomen eerlijk en oprecht in alle dingen; en zij waren onwrikbaar in het geloof aangaande Christus, zelfs tot het einde’ (Alma 27:27). Doordat zij eerlijk waren, trokken zij de aandacht van hun medemensen en van God. Het is belangrijk om te weten wat eerlijkheid inhoudt, hoe we worden verleid tot oneerlijkheid en hoe we deze verleiding kunnen weerstaan.

  Volkomen eerlijkheid is noodzakelijk voor ons eeuwig heil. President Brigham Young heeft gezegd: ‘Als wij eeuwig heil aanvaarden op de voorwaarden waarop die ons wordt aangeboden, moeten wij eerlijk zijn in elke gedachte, in onze overwegingen, in onze bespiegelingen, in ons privéleven, in onze zaken, in onze beweringen en bij elke daad in ons leven’ (zie Leringen van kerkpresidenten: Brigham Young [1997], p. 293).

  God is in alles eerlijk en rechtvaardig (zie Alma 7:20). Ook wij moeten in alles eerlijk zijn om te worden zoals Hij is. De broeder van Jared heeft getuigd: ‘Ja, Here, ik weet, dat Gij (…) een God van waarheid [zijt] en niet [kunt] liegen’ (Ether 3:12). In tegenstelling tot de duivel, die een leugenaar is. In feite is hij de vader van de leugen (zie 2 Nephi 9:9). ‘Wie ervoor kiezen om te bedriegen, te liegen en te misleiden en een verkeerde voorstelling van zaken te geven, worden zijn slaven” (Mark E. Petersen, Conference Report, oktober 1971, p. 65; of Ensign, december 1971, p. 73).

  Eerlijke mensen hebben de waarheid en de gerechtigheid lief. Ze zijn eerlijk in hun woorden en daden. Ze liegen, stelen of bedriegen niet.

  Liegen is oneerlijk

  Liegen is anderen opzettelijk misleiden. Vals getuigenis spreken is een vorm van liegen. De Heer heeft dit gebod aan de kinderen Israëls gegeven: ‘Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste’ (Exodus 20:16). Jezus Christus heeft dit ook gepredikt toen Hij op aarde was (zie Matteüs 19:18). Er zijn veel andere vormen van liegen. Als we onwaarheden spreken, maken we ons schuldig aan liegen. We kunnen anderen ook opzettelijk misleiden met een gebaar of een blik, door te zwijgen of slechts een deel van de waarheid te vertellen. Wanneer we mensen op wat voor manier ook ertoe brengen om iets te geloven wat niet waar is, zijn we niet eerlijk.

  Dergelijke oneerlijkheden zijn de Heer niet welgevallig, en we zullen rekenschap moeten afleggen van onze leugens. Satan wil ons laten geloven dat liegen geen kwaad kan. Hij zegt: ‘Ja, liegt wat, (…) daarin steekt geen kwaad’ (2 Nephi 28:8). Satan ziet het liefst dat we onze leugens goedpraten. Eerlijke mensen doorzien Satans verleidingen en spreken de hele waarheid, zelfs als dat in hun nadeel lijkt te zijn.

  Stelen is oneerlijk

  Jezus leerde: ‘Gij zult niet stelen’ (Matteüs 19:18). Stelen is iets wegnemen wat niet van ons is. Als we heimelijk iets wegnemen wat een ander, een winkel of de gemeenschap toebehoort, stelen we. Zonder toestemming materialen van de werkgever mee naar huis nemen is stelen. Het is oneerlijk en een vorm van diefstal om zonder toestemming van de eigenaar van het auteursrecht muziek, films, illustraties of geschreven tekst te kopiëren. Meer geld of goederen in ontvangst nemen dan is afgesproken is oneerlijk. Meer nemen dan ons toekomt is stelen.

  Bedriegen is oneerlijk

  We bedriegen als we minder geven dan we verschuldigd zijn of als we ons iets toe-eigenen wat we niet verdienen. Sommige werknemers bedriegen hun werkgever door minder uren te werken dan is vastgelegd. Sommige werkgevers zijn niet eerlijk met hun werknemers; ze betalen hun te weinig. Satan zegt: ‘Maakt van iemand misbruik wegens zijn woorden, graaft een kuil voor uw naaste’ (2 Nephi 28:8). Misbruik van iemand maken is een vorm van oneerlijkheid. Diensten of goederen van mindere kwaliteit leveren is bedriegen.

  We moeten onze oneerlijkheid niet goedpraten

  • Wat gebeurt er geestelijk met ons als we onze oneerlijkheid goedpraten?

  Mensen praten hun oneerlijkheid goed. Ze liegen om zichzelf te beschermen en om bij anderen goed over te komen. Sommigen praten stelen goed, omdat ze vinden dat ze het gestolene verdienen, van plan zijn het terug te brengen, of het harder nodig hebben dan de eigenaar. Sommigen bedriegen om betere cijfers op school te krijgen, of omdat ‘iedereen het doet’, of om wraak te nemen.

  Met deze en vele andere excuses wordt oneerlijkheid goedgepraat. Maar voor de Heer zijn dat geen acceptabele redenen. Als we ons gedrag goedpraten, bedriegen we onszelf en zal de Geest Gods ons verlaten. We worden geleidelijk aan onrechtvaardiger.

  We kunnen volkomen eerlijk zijn

  • Wat betekent het om volkomen eerlijk te zijn?

  Om volkomen eerlijk te worden, moeten we in de spiegel kijken. Als er situaties zijn waarin we ook maar een klein beetje oneerlijk zijn, behoren we ons daarvan onmiddellijk te bekeren.

  Volkomen eerlijkheid en knoeierij gaan niet samen. We zijn trouw aan elk geschonken vertrouwen, plicht, overeenkomst of verbond, zelfs als ons dat geld, vrienden of ons leven kost. Dan kunnen we de Heer, onszelf en anderen onder ogen komen. President Joseph F. Smith heeft deze raad gegeven: ‘Laat iedere man zo leven dat zijn karakter de nauwkeurigste inspectie doorstaat, en dat het als een open boek zal zijn, zodat hij nergens voor hoeft terug te schrikken of beschaamd voor hoeft te zijn’ (Gospel Doctrine, 5de druk [1939], p. 252).

  • Hoe zal onze eerlijkheid of oneerlijkheid van invloed zijn op hoe we over onszelf denken?

  Aanvullende teksten