Onderwerpen
  Hoofdstuk 37: Verantwoordelijkheid in het gezin
  Footnotes
  Theme

  Hoofdstuk 37

  Verantwoordelijkheid in het gezin

  Religious education in the home

  Verantwoordelijkheid van de ouders

  • Welke verantwoordelijkheid delen man en vrouw in de opvoeding van hun kinderen?

  Iedereen vervult een belangrijke rol in zijn of haar gezin. Bij monde van profeten heeft de Heer uitgelegd hoe vaders, moeders en kinderen zich moeten gedragen en elkaar toegenegen moeten zijn. Mannen, vrouwen en kinderen moeten leren wat de Heer van ze verwacht om het doel van het gezin waartoe zij behoren te verwezenlijken. Als iedereen in het gezin zijn deel doet, zal het eeuwig standhouden.

  In de heilige hoedanigheid van ouder ‘hebben vader en moeder de plicht om elkaar als gelijkwaardige partners met deze heilige taken te helpen. (‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld’, De Ster, januari 1996, p. 93.) Ze werken samen om te voorzien in het geestelijke, emotionele, intellectuele en stoffelijke welzijn van hun kinderen.

  Man en vrouw hebben een gedeelde verantwoordelijkheid. Ouders onderwijzen hun kinderen in het evangelie. De Heer heeft gewaarschuwd dat de zonde, als ouders hun kinderen geen geloof, bekering, doop en de gave van de Heilige Geest bijbrengen, op het hoofd van de ouders komt. Ouders leren hun kinderen ook bidden en de geboden van God gehoorzamen. (Zie LV 68:25, 28.)

  Ouders kunnen hun kinderen het beste het goede voorbeeld geven. Man en vrouw laten in zowel woord als daad zien dat ze elkaar en hun kinderen liefhebben en respecteren. Het is belangrijk om te bedenken dat ieder gezinslid een kind van God is. Ouders behandelen hun kinderen met liefde en respect, ze laten zich niet van de wijs brengen, maar blijven wel vriendelijk.

  Ouders moeten inzien dat kinderen soms verkeerde keuzes maken, zelfs als ze in de waarheid zijn onderwezen. Als dat gebeurt, moeten ouders niet opgeven. Ze blijven hun kinderen onderwijzen, hun liefde uiten, het goede voorbeeld geven, en voor ze bidden en vasten.

  In het Boek van Mormon lezen we dat de gebeden van een vader er mede de reden van waren dat zijn opstandige zoon terugkeerde tot God. Alma de jonge had zich van de leringen van zijn rechtschapen vader, Alma, afgekeerd. Hij probeerde de kerk te vernietigen. De vader bad in geloof voor zijn zoon. Alma de jonge kreeg bezoek van een engel en bekeerde zich van zijn slechte manier van leven. Hij werd een groot leider van de kerk. (Zie Mosiah 27:8–32.)

  Ouders kunnen bij hun thuis voor eerbied en respect kiezen als zij hun kinderen in liefde onderwijzen en leiden. Ouders moeten ook leuke dingen met hun kinderen doen.

  • Hoe kunnen man en vrouw elkaar helpen bij deze gedeelde verantwoordelijkheid? Waar kunnen alleenstaande ouders steun zoeken?

  Verantwoordelijkheid van de vader

  • Welke positieve voorbeelden kent u van vaders die hun kinderen opvoeden?

  ‘Volgens het goddelijk plan behoort de vader zijn gezin met liefde en in rechtschapenheid te presideren. Hij heeft tot taak te voorzien in de behoeften en de bescherming van zijn gezin.’ (De Ster, januari 1996, p. 93.) Een vader die een waardig lid van de kerk is, zal het priesterschap dragen, wat van hem de priesterschapsleider van zijn gezin maakt. Hij leidt zijn gezin nederig en vriendelijk in plaats van dwingerig of wreed. De Schrift leert ons dat wie het priesterschap dragen slechts kunnen leiden door overreding, mildheid, liefde en vriendelijkheid (zie LV 121:41–44; Efeziërs 6:4).

  De vader deelt de zegeningen van het priesterschap met de leden van zijn gezin. Een man die het Melchizedeks priesterschap draagt, kan zijn gezin laten delen in die zegeningen door zieken te zalven en bijzondere priesterschapszegens te geven. Na goedkeuring van een presiderende priesterschapsleider kan hij baby’s zegenen, dopen, bevestigen en priesterschapsverordeningen verrichten. Hij dient het goede voorbeeld te geven aan zijn gezin door de geboden te onderhouden. Hij ziet er ook op toe dat het gezin twee keer per dag samen bidt en elke week gezinsavond houdt.

  De vader brengt met elk kind afzonderlijk tijd door. Hij behoort zijn kinderen correcte beginselen te leren, met hen over hun zorgen en problemen te praten, en ze liefdevol raad te geven. In het Boek van Mormon vinden we daar goede voorbeelden van terug (zie 2 Nephi 1:14–3:25; Alma 36–42).

  Ook is het de plicht van de vader om te voorzien in de materiële behoeften van zijn gezin, door te zorgen voor voedsel, onderdak, kleding en onderwijs. Zelfs als hij niet zelf in alle behoeften kan voorzien, geeft hij die zorg voor zijn gezin niet uit handen.

  Verantwoordelijkheid van de moeder

  • Welke positieve voorbeelden kent u van moeders die hun kinderen opvoeden?

  President David O. McKay heeft gezegd dat het moederschap de edelste roeping is (zie Leringen van kerkpresidenten: David O. McKay [2003], p. 167). Het is een heilige roeping, een samenwerkingsverband met God om zijn geestkinderen op de wereld te brengen. Kinderen dragen is een van de grootste zegeningen. Als er geen vader is, presideert de moeder het gezin.

  President Boyd K. Packer heeft de vrouwen geprezen die zelf geen kinderen kunnen krijgen, maar wel de zorg van andere kinderen op zich nemen. Hij heeft gezegd: ‘Als ik het over moeders heb, heb ik het niet alleen over de vrouwen die kinderen hebben gebaard, maar ook over de vrouwen die voor kinderen van anderen zorgen en over de vele vrouwen die zelf geen kinderen hebben, maar wel optreden als moeder voor de kinderen van anderen’ (Mothers [1977], p. 8).

  Hedendaagse profeten hebben verklaard: ‘De taak van de moeder is op de eerste plaats de zorg voor de kinderen’ (De Ster, januari 1996, p. 93). Een moeder brengt tijd door met haar kinderen en onderwijst hen in het evangelie. Ze speelt en werkt met hen, zodat ze de wereld om zich heen kunnen ontdekken. Ze leert haar kinderen ook hoe ze van hun thuis een prettig oord kunnen maken. Als ze hartelijk en liefdevol is, wordt het voor haar kinderen makkelijker om zich goed over zichzelf te voelen.

  In het Boek van Mormon wordt gesproken over tweeduizend jongemannen die grote daden deden, omdat ze goed waren opgevoed door hun moeders (zie Alma 53:16–23). Geleid door de profeet Helaman gingen zij de strijd aan met hun vijanden. Zij hadden van hun moeders geleerd om eerlijk, moedig en betrouwbaar te zijn. Hun moeders leerden hun ook dat als ze niet twijfelden God hen zou bevrijden (zie Alma 56:47). Geen van hen sneuvelde. Zij uitten als volgt hun geloof in de leringen van hun moeders: ‘Wij twijfelen er niet aan dat onze moeders het wisten’ (Alma 56:48). Iedere moeder met een getuigenis kan grote invloed op haar kinderen hebben.

  Verantwoordelijkheid van de kinderen

  • Wat kunnen kinderen doen om thuis met hun ouders een goede sfeer te bewerkstelligen?

  Kinderen delen in de verantwoordelijkheid van de ouders om een gelukkig gezin te maken. Zij behoren de geboden na te leven en te overleggen met de andere gezinsleden. Het is de Heer niet welgevallig als kinderen ruzie maken (zie Mosiah 4:14).

  De Heer heeft kinderen geboden hun ouders te eren. Hij heeft gezegd: ‘Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land’ (Exodus 20:12). Ouders eren betekent hen lief te hebben en te respecteren. Ook betekent het hen te gehoorzamen. In de Schrift staat deze raad voor kinderen: ‘Weest uw ouders gehoorzaam [in de Here], want dat is recht’ (Efeziërs 6:1).

  President Spencer W. Kimball heeft gezegd dat kinderen moeten leren werken, en in en om het huis een taak moeten krijgen. Ze moeten klusjes te doen krijgen om het huis netjes en schoon te houden. (Zie Leringen van kerkpresidenten: Spencer W. Kimball [2006], p. 133.)

  • Hoe kunnen kinderen hun ouders eren en respecteren?

  • Wat hebben uw ouders gedaan waardoor u ze bent gaan eren en respecteren?

  Verantwoordelijkheid nemen brengt zegeningen

  • Wat kan ieder gezinslid doen aan de totstandkoming van een gelukkig gezin?

  Een liefdevol en gelukkig gezin ontstaat niet vanzelf. Ieder persoon in het gezin moet zijn of haar deel doen. De Heer heeft die verantwoordelijkheid zowel bij de ouders als de kinderen neergelegd. De Schrift leert ons dat we attent, opgeruimd en zorgzaam voor anderen dienen te zijn. Als we samen praten, bidden, zingen of werken, kunnen we de zegeningen van saamhorigheid in ons gezin genieten. (Zie Kolossenzen 3.)

  • Welke tradities en gebruiken kunnen bijdragen tot een gelukkig gezin?

  Aanvullende teksten en andere bronnen

  • Spreuken 22:6 (oefen een kind)

  • Efeziërs 6:1–3 (kinderen gehoorzamen ouders)

  • LV 68:25–28; Efeziërs 6:4 (verantwoordelijkheid van ouders)

  • ‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld’ (beschikbaar op lds.org en in vele kerkpublicaties, zoals Liahona, oktober 2004, p. 49; Voor de kracht van de jeugd: onze plicht jegens God vervullen [bestelnummer 36550 120], p. 44; en Trouw aan het geloof: een evangeliewijzer [bestelnummer 36863 120] , pp. 65–67)

  • Leidraad voor het gezin (bestelnummer 31180 120)