Onderwerpen
  Hoofdstuk 45: Het millennium
  Footnotes
  Theme

  Hoofdstuk 45

  Het millennium

  Without Any Ire

  Mensen op aarde in het millennium

  • Wie zullen er in het millennium op aarde zijn?

  De wederkomst van Jezus Christus zal op aarde duizend jaar van vrede, liefde en vreugde inluiden. Die periode van duizend jaar wordt het millennium genoemd. De Schriften en de profeten maken duidelijk hoe het zal zijn om in het millennium op aarde te zijn.

  Daar de goddelozen bij Jezus’ wederkomst worden vernietigd, zullen er aan het begin van het millennium alleen rechtschapen mensen op aarde zijn. Het zijn de mensen die deugdzaam en eerlijk leven. Deze mensen zullen het terrestriale of celestiale koninkrijk beërven.

  In het millennium zijn er nog steeds stervelingen op aarde, en zij zullen kinderen krijgen zoals wij nu (zie LV 45:58). Joseph Smith heeft gezegd dat onsterfelijken de aarde veelvuldig zullen bezoeken. Deze onsterfelijken zullen helpen met het bestuur en andere zaken. (Zie Teachings of the Prophet Joseph Smith, samengesteld door Joseph Fielding Smith [1976], p. 268.)

  Mensen hebben nog steeds hun keuzevrijheid en het staat hun vrij om in hun religie en ideeën te geloven. Uiteindelijk zal iedereen belijden dat Jezus Christus de Verlosser is.

  In het millennium zal Christus ‘persoonlijk op aarde […] regeren’ (Geloofsartikelen 1:10). Joseph Smith heeft uitgelegd dat Jezus ‘de heiligen zal regeren en zal neerdalen en instructie geven’ (Leringen van kerkpresidenten: Joseph Smith [2007], p. 277).

  Het werk van de kerk in het millennium

  • Welke twee belangrijke werkzaamheden worden er in het millennium verricht?

  De leden van de kerk hebben in het millennium twee belangrijke werken te doen: tempelwerk en zendingswerk. Tempelwerk omvat de verordeningen die noodzakelijk zijn voor de verhoging. Dat zijn de doop, handoplegging voor de gave van de Heilige Geest, en de tempelverordeningen — de begiftiging, het tempelhuwelijk, en de verzegeling van het gezin.

  Veel mensen zijn overleden zonder die verordeningen te hebben ontvangen. De mensen op aarde moeten die verordeningen voor hen verrichten. Dit wordt nu verricht in de tempels van de Heer. Er is te veel werk te doen om dat vóór het millennium gedaan te krijgen, bijgevolg wordt het in het millennium afgerond. We zullen daarbij hulp krijgen van herrezen wezens om de fouten in ons genealogisch onderzoek te corrigeren. Ze zullen ons helpen om de gegevens te vinden die we nodig hebben om onze onderzoek af te ronden. (zie Joseph Fielding Smith, Doctrines of Salvation, samengesteld door Bruce R. McConkie, 3 delen [1954–1956], deel 2, pp. 251–252.)

  Het andere belangrijke werk in het millennium zal zendingswerk zijn. Het evangelie zal met grote macht aan alle mensen worden geleerd. Uiteindelijk zal er geen noodzaak meer zijn om elkaar in de eerste beginselen van het evangelie te onderwijzen, ‘want zij allen zullen Mij kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen, luidt het woord des Heren’ (Jeremia 31:34).

  • Hoe kunnen we ons nu op het werk in het millennium voorbereiden?

  Omstandigheden in het millennium

  • Op welke manieren zal het leven in het millennium verschillen van het leven nu?

  De profeet Joseph Smith heeft gezegd dat de aarde in het millennium ‘zal worden vernieuwd en haar paradijselijke heerlijkheid zal ontvangen’ (Geloofsartikelen 1:10).

  Satan gebonden

  In het millennium zal Satan gebonden zijn. Dat betekent dat hij geen macht zal hebben om de mensen die dan leven in verleiding te brengen (zie LV 101:28). De ‘kinderen zullen zonder zonde opgroeien tot behoudenis’ (LV 45:58). ‘Wegens de rechtvaardigheid van [Gods] volk heeft Satan geen macht; daarom kan hij vele jaren lang niet worden losgelaten; want hij heeft geen macht over het hart der mensen, want zij verblijven in rechtvaardigheid, en de Heilige Israëls regeert’ (1 Nephi 22:26).

  Vrede op aarde

  In het millennium zullen er geen oorlogen zijn. Mensen leven in vrede en harmonie met elkaar. Voorwerpen die voor oorlog werden gebruikt, zullen voor nuttige doeleinden worden omgebouwd. ‘Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren’ (Jesaja 2:4; zie ook Jesaja 11:6–7; LV 101:26).

  Rechtvaardig bestuur

  President John Taylor heeft gezegd: ‘De Heer zal de Koning op aarde zijn, en Hij zal heerschappij over alle mensen hebben. Ieder land onder de hemelen zal zijn gezag moeten erkennen en voor zijn scepter buigen. Wie Hem rechtschapen dienen, zullen met God en Jezus communiceren, door engelen bediend worden en het verleden, het heden en de toekomst kennen. En andere mensen, die zijn wetten misschien niet helemaal gehoorzamen, en niet al zijn verbonden ontvangen, zullen dan zijn heerschappij ook volledig moeten aanvaarden. Want het zal de heerschappij van God op aarde zijn. Hij zal zijn wetten opleggen en van de verschillende landen op aarde gehoorzaamheid eisen, wat zijn wettelijk recht is’ (Leringen van kerkpresidenten: John Taylor [2001], p. 225).

  Geen dood

  In het millennium zal geen dood zijn zoals wij die kennen. Als mensen oud zijn geworden, zullen ze niet sterven en worden begraven. In plaats daarvan zullen ze ‘in een oogwenk’ worden veranderd van hun sterfelijke staat in een onsterfelijke staat. (Zie LV 63:51; 101:29–31.)

  Alles geopenbaard

  Sommige waarheden zijn niet aan ons geopenbaard. Dat alles zal in het millennium worden geopenbaard. De Heer heeft gezegd dat Hij ‘alle dingen [zal] openbaren — dingen die voorbij zijn gegaan en verborgen dingen die geen mens geweten heeft, dingen van de aarde, waardoor zij is gemaakt en het doel en de bestemming daarvan — dingen die hoogst waardevol zijn, dingen die boven zijn en dingen die beneden zijn, dingen die in de aarde zijn en op de aarde en in de hemel’ (LV 101:32–34).

  Het leven in het millennium

  In veel opzichten zal het leven in het millennium veel weg hebben van het leven nu, behalve dat alles in rechtvaardigheid zal gebeuren. De mensen zullen eten en drinken en zich kleden. (Zie Leringen van kerkpresidenten: Brigham Young [1997], p. 333.) Men zal blijven zaaien en oogsten en huizen bouwen (zie Jesaja 65:21).

  • Wat zijn uw gedachten en gevoelens over de omstandigheden die in het millennium zullen bestaan?

  Een laatste conflict na het millennium

  • Wat zal de uiteindelijke bestemming van de aarde zijn?

  Aan het eind van de duizend jaar, wordt Satan nog een korte tijd vrijgelaten. Sommige mensen zullen onze hemelse Vader de rug toekeren. Satan zal zijn legers bijeenbrengen en Michaël (Adam) zijn hemelscharen. In dit grote conflict zullen Satan en zijn volgelingen voorgoed worden uitgeworpen. De aarde zal veranderen in een celestiaal koninkrijk. (Zie LV 29:22–29; 88:17–20, 110–15.)

  Aanvullende teksten