Boeken en lessen
Hoofdstuk 44: De wederkomst van Jezus Christus


Hoofdstuk 44

De wederkomst van Jezus Christus

Afbeelding

Uitzien naar de wederkomst van de Heiland

Veertig dagen na zijn opstanding waren Jezus en zijn apostelen op de Olijfberg bijeengekomen. Voor Jezus was de tijd gekomen om de aarde te verlaten. Hij was klaar met al het werk dat Hij toen te doen had. Hij ging terug naar onze hemelse Vader in afwachting van zijn wederkomst.

Nadat Hij zijn apostelen aanwijzingen had gegeven, voer Jezus de hemel in. Toen de apostelen de hemelen in keken, stonden er twee engelen bij hen die zeiden: ‘Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen’ (Handelingen 1:11).

Vanaf die tijd tot op heden zien de volgelingen van Jezus Christus uit naar de wederkomst.

Wat zal Jezus doen als Hij wederkomt?

Als Jezus Christus op aarde terugkeert, zal Hij het volgende doen:

 1. Hij zal de aarde reinigen. Als Jezus wederkeert, zal Hij in macht en grote heerlijkheid komen. Alle goddelozen zullen worden verteerd. Alles wat verdorven is, zal worden verbrand en de aarde zal worden gereinigd (zie LV 101:24–25).

 2. Hij zal zijn volk oordelen. Als Jezus wederkeert, zal Hij alle naties oordelen en de rechtvaardigen van de goddelozen scheiden (zie Matteüs 25:31–46; zie ook hoofdstuk 46 in dit boek). Johannes de Openbaarder heeft dit oordeel beschreven: ‘En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven; en (ik zag) de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, (…) en zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang.’ De goddelozen die hij zag ‘werden niet weder levend, voordat de duizend jaren voleindigd waren’ (Openbaring 20:4–5; zie ook LV 88:95–98).

 3. Hij zal het millennium inluiden. Het millennium is de periode van duizend jaar waarin Jezus op aarde zal regeren. De rechtvaardigen zullen worden opgenomen om Jezus bij zijn komst tegemoet te gaan (zie LV 88:96). Zijn komst luidt het millenniaanse bestuur in. (Zie hoofdstuk 45 in dit boek.)

  President Brigham Young heeft gezegd:

  ‘In het duizendjarige rijk, wanneer het koninkrijk van God in macht, heerlijkheid en volmaaktheid op aarde wordt gevestigd, en de heerschappij der goddelozen, die zo lang de overhand heeft gehad, wordt overwonnen, zullen de heiligen Gods het voorrecht hebben hun tempels te bouwen en die binnen te gaan, waardoor ze, als het ware, zuilen in de tempels van God worden [zie Openbaring 3:12], en ze zullen [het tempelwerk] voor hun doden verrichten. Dan zullen we onze vrienden naderbij zien komen, en misschien enkelen die we hier hebben gekend. (…) En we zullen openbaringen krijgen om onze voorouders te kennen, helemaal terug tot vader Adam en moeder Eva, en we zullen de tempels Gods binnengaan en het werk voor hen verrichten. Dan zullen [kinderen] aan [ouders] worden verzegeld totdat de keten tot Adam terug volkomen is gemaakt, zodat er een volmaakte keten van priesterschap zal zijn vanaf Adam tot aan het slottoneel’ (Leringen van kerkpresidenten: Brigham Young [1997], pp. 333–334).

 4. Hij zal de eerste opstanding afronden. Wie het voorrecht hebben verkregen om voort te komen in de opstanding der rechtvaardigen, zullen uit hun graf herrijzen. Zij zullen worden opgenomen om de Heiland tegemoet te gaan terwijl Hij uit de hemel neerdaalt. (Zie LV 88:97–98.)

  Toen Jezus Christus uit de dood opstond, stonden ook andere rechtschapenen op. Zij verschenen in Jeruzalem en ook op het Amerikaanse continent. (Zie Matteüs 27:52–53; 3 Nephi 23:9–10.) Dat was het begin van de eerste opstanding. Sindsdien zijn er nog wat mensen uit de dood opgestaan. Wie al zijn opgestaan en wie ten tijde van zijn wederkomst zullen opstaan, zullen allen de heerlijkheid van het celestiale koninkrijk beërven (zie LV 76:50–70).

  Na de opstanding van wie de celestiale heerlijkheid beërven, zal een andere groep een opstanding te beurt vallen: zij die een terrestriale heerlijkheid ontvangen. Wanneer al die mensen zijn opgestaan, is de eerste opstanding afgerond.

  De goddelozen die ten tijde van de wederkomst des Heren leven, zullen in het vlees worden verteerd. Zij zullen, samen met de goddelozen die al waren gestorven, moeten wachten tot de laatste opstanding. Alle overgebleven doden zullen herrijzen om God te ontmoeten. Zij beërven of het telestiale koninkrijk of worden in de buitenste duisternis uitgeworpen (zie LV 76:32–33, 81–112).

 5. Hij zal zijn rechtmatige positie als Koning van hemel en aarde op Zich nemen. Als Jezus komt, zal Hij zijn koninkrijk op aarde vestigen. De kerk zal deel uitmaken van dat koninkrijk. Hij zal duizend jaar in vrede over alle mensen op aarde regeren.

  Toen Jezus Christus de eerste keer op aarde kwam, kwam Hij niet in heerlijkheid. Hij werd in een schamele stal geboren en in een kribbe met stro gelegd. Hij kwam niet met grote legers, zoals de Joden van hun Verlosser hadden verwacht. In plaats daarvan kwam Hij om hun te leren ‘Hebt uw vijanden lief (…) doet goed aan hen die u haten, en bidt voor wie u vervolgen’ (Matteüs 5:44). Hij werd verworpen en gekruisigd. Maar bij zijn wederkomst zal Hij niet worden verworpen, ‘want ieder oor zal het horen en iedere knie zal zich buigen, en iedere tong zal belijden’ dat Jezus de Christus is (LV 88:104). Hij zal worden begroet als ‘de Here der heren en de Koning der koningen’ (Openbaring 17:14). Hij zal ‘Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst’ worden genoemd (Jesaja 9:5).

 • Wat zijn uw gedachten en gevoelens over de gebeurtenissen rond de wederkomst?

Hoe zullen we weten dat de komst van de Heiland nabij is?

Toen Jezus Christus werd geboren, wisten zeer weinig mensen dat de Heiland van de wereld was gekomen. Bij zijn wederkomst zal er geen twijfel zijn over wie Hij is. Niemand weet het precieze tijdstip van zijn wederkomst. ‘Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, (…) maar de Vader alleen’ (Matteüs 24:36; zie ook LV 49:7).

De Heer heeft een gelijkenis gegeven om ons een idee te geven van de tijd van zijn komst:

‘Leert dan van de vijgenboom deze les: Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is.

‘Zo moet gij ook, wanneer gij dit ziet geschieden, weten, dat het nabij is, voor de deur’ (Marcus 13:28–29).

De Heer heeft ons ook een paar tekenen gegeven om ons te laten weten dat zijn komst aanstaande is. Na die tekenen te hebben besproken, gaf Hij deze waarschuwing:

Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt. (…)

‘(…) Weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen’ (Matteüs 24:42, 44).

Voor meer informatie over hoe u kunt weten dat Jezus’ wederkomst nabij is, raadpleegt u hoofdstuk 43 in dit boek.

Hoe kunnen wij klaar zijn wanneer de Heiland komt?

We kunnen ons het beste voorbereiden op Jezus’ wederkomst door de leringen van het evangelie te omarmen en deel van ons leven te maken. We behoren elke dag zo goed mogelijk te leven, zoals Jezus de mensen leerde toen Hij op aarde was. We kunnen acht slaan op de raad van de profeet en die opvolgen. We kunnen zo leven dat we de leiding van de Heilige Geest waardig zijn. Dan kunnen we zonder angst uitzien naar Jezus’ wederkomst, dan kunnen we ons erin verheugen. De Heer heeft gezegd: ‘Vreest niet, kleine kudde, het koninkrijk is van u totdat Ik kom. Zie, Ik kom spoedig. Ja, amen’ (LV 35:27).

 • Waarom dienen we ons bezig te houden met onze voorbereiding en niet met het precieze tijdstip van de wederkomst?

Aanvullende teksten