Onderwerpen
  Hoofdstuk 23: Het avondmaal
  Footnotes
  Theme

  Hoofdstuk 23

  Het avondmaal

  Last Supper, The

  Christus heeft het avondmaal geïntroduceerd

  • Wat leren we uit de symbolen van het avondmaal aangaande de verzoening van Jezus Christus?

  Onze Heiland wil dat we aan zijn grote zoenoffer denken en zijn geboden onderhouden. Daarom heeft Hij ons geboden vaak bijeen te komen om van het avondmaal te nemen.

  Het avondmaal is een heilige priesterschapsverordening die ons herinnert aan de verzoening van de Heiland. Tijdens het avondmaal nemen we van het brood en het water. Dat doen we ter herinnering aan zijn vlees en zijn bloed, die Hij voor ons heeft geofferd. Door van het avondmaal te nemen, hernieuwen wij heilige verbonden met onze hemelse Vader.

  Vlak voor zijn kruisiging kwam Jezus Christus met zijn apostelen bijeen in een bovenkamer. Hij wist dat Hij spoedig aan het kruis zou sterven. Dit was de laatste keer dat Hij met deze geliefde mannen vóór zijn dood samen zou zijn. Hij wilde dat ze Hem altijd in herinnering zouden houden, zodat ze sterk en getrouw konden zijn.

  Hij introduceerde het avondmaal om hen hieraan te herinneren. Hij brak het brood in stukjes en zegende het. Daarna zei Hij: ‘Neemt, eet, dit is ter gedachtenis van mijn lichaam dat Ik als losprijs voor u geef’ (Bijbelvertaling van Joseph Smith, Matteüs 26:22). Vervolgens nam hij een beker wijn, zegende hem, gaf die aan zijn apostelen om te drinken, en zei: ‘Dit is ter gedachtenis van mijn bloed (…) , dat vergoten wordt voor allen die geloven in mijn naam tot vergeving van hun zonden’ (Bijbelvertaling van Joseph Smith, Matteüs 26:24; zie ook Matteüs 26:26–28; Marcus 14:22–24; Lucas 22:15–20).

  Na zijn opstanding is de Heiland naar Amerika gegaan en heeft daar de Nephieten in dezelfde verordening onderwezen (zie 3 Nephi 18:1–11; 20:1–9). Toen de kerk in de laatste dagen was hersteld, gebood Jezus zijn volk nogmaals om aan het avondmaal deel te nemen ter herinnering aan Hem: ‘Het is raadzaam dat de kerk dikwijls tezamen komt om te nemen van het brood en de wijn ter gedachtenis van de Here Jezus’ (LV 20:75).

  Hoe het avondmaal wordt bediend

  In de Schrift wordt precies uitgelegd hoe het avondmaal wordt bediend. De kerkleden komen bijeen op de sabbat om te aanbidden en aan het avondmaal deel te nemen (zie LV 20:75). Het avondmaal wordt bediend door hen die het juiste priesterschapsgezag dragen. Een priester of Melchizedeks-priesterschapsdrager breekt het brood in stukjes, knielt en zegent het (zie LV 20:76). Een diaken of andere priesterschapsdrager dient het avondmaalsbrood rond onder de aanwezigen. Daarna zegent de priester of Melchizedeks-priesterschapsdrager het water, waarna ook dat onder de leden wordt rondgediend. Jezus gaf zijn discipelen wijn toen Hij het avondmaal introduceerde. In een hedendaagse openbaring heeft Hij echter gezegd dat het niet uitmaakt wat we eten en drinken tijdens het avondmaal, zolang we Hem maar indachtig zijn (zie LV 27:2–3). Tegenwoordig drinken de heiligen der laatste dagen water in plaats van wijn.

  Jezus heeft de exacte woorden van beide avondmaalsgebeden geopenbaard. We luisteren aandachtig naar deze mooie gebeden en proberen te begrijpen wat wij beloven en wat ons beloofd wordt. Hier volgt het gebed dat wordt uitgesproken om het brood te zegenen:

  O God, eeuwige Vader, wij vragen U in de naam van uw Zoon, Jezus Christus, dit brood te zegenen en te heiligen voor de zielen van allen die ervan nemen, opdat zij mogen eten ter gedachtenis van het lichaam van uw Zoon en U, o God, eeuwige Vader, betuigen dat zij gewillig zijn de naam van uw Zoon op zich te nemen en Hem altijd indachtig te zijn, en zijn geboden te onderhouden die Hij hun heeft gegeven, opdat zij zijn Geest altijd bij zich mogen hebben. Amen’ (LV 20:77).

  Hier volgt het gebed dat wordt uitgesproken om het water te zegenen:

  O God, eeuwige Vader, wij vragen U in de naam van uw Zoon, Jezus Christus, dit water te zegenen en te heiligen voor de zielen van allen die ervan drinken, opdat zij het mogen doen ter gedachtenis van het bloed van uw Zoon dat voor hen is vergoten, opdat zij U, o God, eeuwige Vader, mogen betuigen dat zij Hem altijd indachtig zijn, opdat zij zijn Geest bij zich mogen hebben. Amen’ (LV 20:79).

  De verordening van het avondmaal wordt heel eenvoudig en eerbiedig bediend.

  • Lees de avondmaalsgebeden aandachtig door. Denk na over de betekenis van elke zinsnede.

  De verbonden die we tijdens het avondmaal hernieuwen

  • Welke verbonden hernieuwen we tijdens het avondmaal? Welke zegeningen belooft de Heer ons als we die verbonden nakomen?

  Elke keer als we aan het avondmaal deelnemen, hernieuwen we verbonden met de Heer. Een verbond is een heilige overeenkomst tussen God en zijn kinderen. De verbonden die we sluiten worden duidelijk in de avondmaalsgebeden genoemd. Het is belangrijk om te weten wat die verbonden zijn en wat ze betekenen.

  Wij verbinden ons ertoe om de naam van Jezus Christus op ons te willen nemen. Daarmee tonen we dat we bereid zijn om met Hem en zijn kerk vereenzelvigd te worden. Wij verbinden ons om Hem en onze medemens te dienen. Wij beloven dat we geen schande of blaam over die naam brengen.

  Wij verbinden ons om Jezus Christus altijd indachtig te zijn. Dat betekent dat we Hem en zijn bediening van invloed laten zijn op al onze gedachten, gevoelens en daden.

  Wij beloven zijn geboden te onderhouden.

  We nemen deze plichten op ons in de wateren van de doop (zie LV 20:37; Mosiah 18:6–10). Als we dus aan het avondmaal deelnemen, hernieuwen we de verbonden die we bij onze doop hebben gesloten. Jezus heeft aangegeven hoe we aan het avondmaal deelnemen (zie 3 Nephi 18:1–12) en heeft gezegd dat wij, als we ons hieraan houden, ons van onze zonden bekeren en in zijn naam geloven, vergeving van onze zonden ontvangen (zie Bijbelvertaling van Joseph Smith, Matteüs 26:24).

  De Heer belooft dat we, als we zijn geboden onderhouden, altijd zijn Geest bij ons zullen hebben. Iemand die zich door de Geest laat leiden, zal de kennis, het geloof, de macht en de rechtschapenheid hebben om het eeuwige leven te beërven.

  • Wat kunnen we doen om deze beloften doordeweeks indachtig te zijn?

  Onze houding jegens het avondmaal

  • Hoe kunnen we ons op deelname aan het avondmaal voorbereiden? Hoe kunnen we ons tijdens het avondmaal concentreren op de verzoening van de Heiland?

  Hoe kunnen we ons geestelijk voorbereiden op deelname aan het avondmaal? De Heer benadrukt dat niemand onwaardig van het avondmaal mag nemen. Dat houdt in dat we ons moeten bekeren voordat we aan het avondmaal deelnemen. In de Schrift staat: ‘Indien iemand overtreden heeft, laat hem dan niet nemen totdat hij tot verzoening is gekomen’ (LV 46:4). De Here gaf zijn Nephitische discipelen de aanwijzing: ‘[U zult] wanneer gij het bedient, niemand die het onwaardig is, bewust […] toestaan te nemen van mijn vlees en bloed; want wie mijn vlees en bloed eet en drinkt die het niet waardig is, eet en drinkt verdoemenis tot zijn ziel’ (3 Nephi 18:28–29).

  Gedurende de avondmaalsdienst zetten wij al onze wereldse gedachten van ons af. We behoren gebedvol en eerbiedig te zijn. We denken aan de verzoening van onze Heiland en zijn er dankbaar voor. Wij behoren ons leven te onderzoeken en bezien hoe we het kunnen verbeteren. We behoren ons ook voor te nemen om de geboden beter na te leven.

  We hoeven niet volmaakt te zijn om van het avondmaal te kunnen nemen, maar we moeten wel een bekeerlijk hart hebben. Onze houding jegens deelname aan het avondmaal is van invloed op onze ervaring met het avondmaal. Als we met een rein hart aan het avondmaal deelnemen, ontvangen we de beloofde zegeningen van de Heer.

  • Waarom denkt u dat waardig aan het avondmaal deelnemen ertoe leidt dat onze geestelijke kracht toeneemt?

  Aanvullende teksten