Onderwerpen
  Hoofdstuk 35: Gehoorzaamheid
  Footnotes
  Theme

  Hoofdstuk 35

  Gehoorzaamheid

  Adam and Eve Offering Sacrifices

  We behoren God volgaarne te gehoorzamen

  • Wat is het verschil tussen volgaarne of ongaarne gehoorzamen?

  Een wetgeleerde stelde Jezus lang geleden een vraag:

  ‘Meester, wat is het grote gebod in de wet?

  ‘Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand.

  ‘Dit is het grote en eerste gebod.

  ‘Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.

  ‘Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten’ (Matteüs 22:36–40).

  Uit deze tekst leren we hoe belangrijk het is om de Heer en onze naasten lief te hebben. Maar hoe tonen wij onze liefde voor de Heer?

  Jezus beantwoordde deze vraag toen Hij zei: ‘Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door de Vader’ (Johannes 14:21).

  Ieder van ons moet zich afvragen waarom we Gods geboden gehoorzamen. Is het omdat we straf vrezen? Is het omdat we de beloning voor een goed leven willen ontvangen? Is het omdat we God en Jezus Christus liefhebben en Hen willen dienen?

  Het is beter de geboden te gehoorzamen uit vrees voor straf dan ze helemaal niet te gehoorzamen. Maar we zullen veel gelukkiger zijn als we God gehoorzamen, omdat we Hem liefhebben en willen gehoorzamen. Als we Hem gaarne gehoorzamen, zal Hij ons gaarne zegenen. Hij heeft gezegd: ‘Ik, de Heer, (…) schep er behagen in hen te eren die Mij in gerechtigheid en waarheid dienen tot het einde’ (LV 76:5). Door te gehoorzamen groeien we en gaan we meer op onze hemelse Vader lijken. Maar wie niets doen totdat het hun geboden wordt en wie daarna ongaarne de geboden onderhouden, zullen geen beloning ontvangen (zie LV 58:26–29).

  • Hoe kunnen we gehoorzamer worden?

  We kunnen gehoorzamen zonder alles te begrijpen

  • Waarom hoeven we niet altijd inzicht te hebben in de doeleinden van de Heer om gehoorzaam te zijn?

  Door Gods geboden te onderhouden, bereiden we ons voor op het eeuwige leven en de verhoging. Soms weten we niet de reden van een bepaald gebod. We tonen echter ons geloof en vertrouwen in God als we Hem gehoorzamen zonder te weten waarom.

  Adam en Eva kregen het gebod om God offers te brengen. Op zekere dag verscheen er een engel aan Adam die hem vroeg waarom hij offerde. Adam antwoordde dat hij de reden niet kende. Hij deed het omdat de Heer het geboden had. (Zie Mozes 5:5–6 en de afbeelding in dit hoofdstuk.)

  De engel onderwees Adam daarna in het evangelie en vertelde hem over de Heiland die zou komen. De Heilige Geest viel op Adam, waarna Adam aangaande de bewoners van de aarde tot op het laatste geslacht profeteerde. (Zie Mozes 5:7–10; LV 107:56.) Deze kennis en grote zegeningen kreeg Adam, omdat hij gehoorzaam was.

  God zal een weg bereiden

  In het Boek van Mormon staat dat Nephi en zijn oudere broers een moeilijke opdracht van de Heer kregen (zie 1 Nephi 3:1–6). Nephi’s broers beklaagden zich dat het te moeilijk was wat de Heer van hen eiste. Maar Nephi zei: ‘Ik zal heengaan en de dingen doen die de Heer heeft geboden, want ik weet dat de Heer geen geboden aan de mensenkinderen geeft zonder een weg voor hen te bereiden, zodat zij kunnen volbrengen wat Hij hun gebiedt’ (1 Nephi 3:7). Als we het moeilijk vinden om gehoorzaam te zijn aan een gebod van de Heer, dienen we Nephi’s woorden in gedachten te houden.

  • Wanneer heeft de Heer een weg voor u bereid om Hem te gehoorzamen?

  Geen gebod is te klein of te groot om te gehoorzamen

  Soms kunnen we denken dat een gebod niet zo belangrijk is. In de Schrift lezen we over een man, Naäman genaamd, die deze mening was toegedaan. Naäman was heel ziek en reisde van Syrië naar Israël om de profeet Elisa te vragen hem te genezen. Naäman was een belangrijk man in zijn eigen land, vandaar dat hij beledigd was toen Elisa hem niet te woord stond, maar zijn bode naar hem stuurde. Naäman was nog meer beledigd toen hij Elisa’s boodschap kreeg: Baad u zevenmaal in de Jordaan. ‘Zijn (…) de rivieren van Damascus, niet beter dan alle wateren van Israël? Zou ik mij daarin niet kunnen baden en rein worden?’, vroeg hij. Hij ging heen in grimmigheid. Maar zijn dienaren vroegen hem: ‘Had de profeet u iets moeilijks opgedragen, zoudt gij dat dan niet doen? Hoeveel te meer, nu hij tot u gezegd heeft: Baad u en gij zult rein worden?’ Naäman was zo wijs om in te zien dat het belangrijk was om de profeet van God te gehoorzamen, zelfs in schijnbaar onbelangrijke kwesties. Daarom baadde Hij zich in de Jordaan en werd genezen. (Zie 2 Koningen 5:1–14.)

  Soms kunnen we denken dat een gebod te moeilijk is om te gehoorzamen. Evenals Nephi’s broers zeggen we misschien: ‘Het is moeilijk wat God van mij eist.’ Maar evenals Nephi kunnen we er zeker van zijn dat God ons geen gebod geeft zonder een weg voor ons te bereiden, zodat we Hem kunnen gehoorzamen.

  Het was ‘moeilijk’ voor Abraham wat de Heer hem gebood om zijn dierbare zoon Isaak tot brandoffer te offeren (zie Genesis 22:1–13; zie ook hoofdstuk 26 in dit boek). Abraham had vele jaren moeten wachten op de geboorte van Isaak, de zoon die God hem beloofd had. Hoe kon hij zijn zoon op die manier afstaan? Dat gebod moet uitermate moeilijk voor Abraham zijn geweest. Toch verkoos hij God te gehoorzamen.

  Ook wij dienen bereid te zijn om alles te doen wat God vereist. De profeet Joseph Smith heeft gezegd: ‘Ik heb dit tot mijn stelregel gemaakt: wanneer de Heer gebiedt, doe het dan’ (Leringen van kerkpresidenten: Joseph Smith [2007], p. 173). Dat kan ook onze regel zijn.

  • Wanneer hebt u zegeningen ontvangen als gevolg van uw gehoorzaamheid aan een gebod dat te klein leek?

  Jezus Christus gehoorzaamde zijn Vader

  • Waaraan moet u denken als u nadenkt over Jezus’ gehoorzaamheid aan zijn Vader?

  Jezus Christus was het sublieme voorbeeld van gehoorzaamheid aan onze hemelse Vader. Hij heeft gezegd: ‘Ik ben van de hemel nedergedaald, niet om mijn wil te doen, maar de wil van Hem, die Mij gezonden heeft’ (Johannes 6:38). Zijn hele leven was toegewijd aan gehoorzaamheid aan zijn Vader; toch was dat niet altijd even makkelijk voor Hem. Hij is in alles als andere mensen verzocht (zie Hebreeën 4:15). In de hof van Getsemane bad Hij: ‘Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker Mij voorbijgaan; doch niet gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt’ (Matteüs 26:39).

  Doordat Jezus de wil van de Vader in alles heeft gehoorzaamd, heeft Hij ons eeuwig heil mogelijk gemaakt.

  • Hoe kan denken aan Jezus’ voorbeeld ons helpen gehoorzaam zijn?

  Gevolgen van gehoorzaamheid en ongehoorzaamheid

  • Wat zijn de gevolgen van gehoorzaamheid of ongehoorzaamheid aan Gods geboden?

  Het koninkrijk des hemels wordt wetmatig bestuurd, en wanneer we enige zegen ontvangen, is het doordat we gehoorzaam zijn aan de wet waarop die zegening is gebaseerd (zie LV 130:20–21; 132:5). De Heer heeft ons gezegd dat we in kennis en intelligentie toenemen door gehoorzaam en toegewijd te zijn (zie LV 130:18–19). Ook groeien we geestelijk (zie Jeremia 7:23–24). Anderzijds resulteert ongehoorzaamheid in teleurstelling en misgelopen zegeningen. ‘Wie ben Ik, zegt de Heer, die heb beloofd en niet heb vervuld? ‘Ik gebied en de mensen gehoorzamen niet; Ik herroep en zij ontvangen de zegening niet. Dan zeggen zij in hun hart: Dit is niet het werk des Heren, want zijn beloften zijn niet vervuld’ (LV 58:31–33).

  Als we de geboden van God onderhouden, vervult Hij zijn beloften, zoals koning Benjamin zijn volk voorhield: ‘Hij verlangt dat gij doet zoals Hij u heeft geboden; waarvoor Hij u, indien gij het doet, onmiddellijk zegent’ (Mosiah 2:24).

  De gehoorzamen beërven het eeuwige leven

  De Heer heeft gezegd: ‘Indien u mijn geboden onderhoudt en volhardt tot het einde, zult u het eeuwige leven hebben, welke gave de grootste van alle gaven Gods is’ (LV 14:7).

  De Heer heeft andere zegeningen genoemd voor wie Hem tot het einde toe in gerechtigheid en waarheid gehoorzamen:

  ‘Want aldus zegt de Heer: Ik, de Heer, ben barmhartig en genadig jegens hen die Mij vrezen, en Ik schep er behagen in hen te eren die Mij in gerechtigheid en waarheid dienen tot het einde.

  ‘Groot zal hun loon zijn, en eeuwig hun heerlijkheid.

  ‘En aan hen zal Ik alle verborgenheden openbaren, ja, alle verborgen geheimen van mijn koninkrijk van dagen vanouds, en voor toekomende eeuwen zal Ik hun het welbehagen van mijn wil doen kennen aangaande alle dingen met betrekking tot mijn koninkrijk.

  ‘Ja, zelfs de wonderen der eeuwigheid zullen zij kennen, en toekomende dingen zal Ik hun tonen, zelfs die van vele geslachten.

  ‘En hun wijsheid zal groot zijn en hun begrip zal tot aan de hemel reiken. (…)

  ‘Want Ik zal hen door mijn Geest verlichten, en door mijn macht zal Ik hun de verborgenheden van mijn wil bekendmaken — ja, de dingen die geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord, noch zelfs in het hart van de mens zijn opgekomen’ (LV 76:5–10).

  • Wat betekent de zinsnede ‘volhardt tot het einde’ voor u?

  • Wat kunnen we doen om trouw aan de evangeliebeginselen te blijven, zelfs als dat niet populair is? Wat kunnen we doen om kinderen en jongeren trouw te laten blijven aan de evangeliebeginselen?

  Aanvullende teksten