Onderwerpen
  Hoofdstuk 39: De wet van kuisheid
  Footnotes
  Theme

  Hoofdstuk 39

  De wet van kuisheid

  Courtship and marriage

  Noot voor ouders:

  Bepaalde gedeelten uit dit hoofdstuk gaan het begripsvermogen van kleine kinderen te boven. U kunt die gedeelten het beste behandelen als uw kinderen oud genoeg zijn om de menselijke voortplanting te begrijpen. Onze kerkleiders hebben gezegd dat het tot de verantwoordelijkheid van de ouders behoort om hun kinderen seksuele voorlichting te geven. Ouders moeten hun ook de wet van kuisheid uitleggen, die in dit hoofdstuk wordt behandeld.

  Ouders kunnen hun kinderen al heel jong leren om zich goed te voelen over hun lichaam. Door openhartig en eerbiedig met kinderen over hun lichaam te praten en de lichaamsdelen en -functies correct te benoemen, zullen ze opgroeien zonder onnodige schaamte over hun lichaam.

  Kinderen zijn van nature nieuwsgierig. Ze willen weten hoe hun lichaam werkt. Ze willen weten waar baby’s vandaan komen. Als ouders direct en onomwonden antwoord geven op dergelijke vragen van hun kinderen, zullen kinderen vragen aan hun ouders blijven stellen. Als ouders echter een antwoord geven waar hun kinderen zich verlegen onder voelen, of waardoor ze zich afgewezen of afgescheept voelen, zullen hun kinderen zich waarschijnlijk tot anderen wenden en misschien verkeerde ideeën en opvattingen krijgen.

  Het is echter niet verstandig of noodzakelijk om kinderen alles ineens te vertellen. Ouders hoeven hun alleen de informatie te geven waar ze om vragen en die ze kunnen begrijpen. De beantwoording van deze vragen is een uitstekende gelegenheid voor ouders om hun kinderen te leren hoe belangrijk het is om eerbied voor hun lichaam en dat van anderen te hebben. Ouders leren hun kinderen zich fatsoenlijk te kleden. Zij corrigeren de verkeerde ideeën en vulgaire taal die kinderen van anderen leren.

  Tegen de tijd dat kinderen groot zijn, hebben ouders openhartig met hen over het menselijke voortplantingsvermogen gesproken. Kinderen behoren te begrijpen dat dit vermogen goed is en ons door de Heer gegeven is. Hij verwacht van ons dat wij dit vermogen gebruiken binnen de grenzen die Hij gesteld heeft.

  Kleine kinderen komen rein en onschuldig van onze hemelse Vader naar deze aarde. Ouders die om leiding bidden, zullen van de Heer de inspiratie krijgen om hun kinderen op de juiste tijd en op de juiste wijze te onderwijzen.

  Het voortplantingsvermogen

  • Waarom behoren ouders met hun kinderen over de menselijke voortplanting en kuisheid te praten? Hoe kunnen ze dit naar behoren doen?

  God heeft ieder levend wezen geboden talrijk te worden naar zijn aard (zie Genesis 1:22). Voortplanting maakte deel uit van zijn plan, zodat alle levensvormen op aarde bleven bestaan.

  Toen bracht Hij Adam en Eva op aarde. Zij verschilden van zijn andere schepsels, omdat zij zijn geestkinderen waren. In de hof van Eden verbond Hij Adam en Eva in de echt en gebood hun vruchtbaar en talrijk te worden (zie Genesis 1:28). Hun leven werd echter bepaald door zedenwetten in plaats van door instinct.

  God wilde dat zijn geestkinderen in een gezin zouden worden geboren, zodat zij de juiste zorg en opvoeding kregen. Evenals Adam en Eva moeten wij een stoffelijk lichaam scheppen voor deze geestkinderen. Het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen hebben gezegd: ‘Wij verklaren dat de manier waarop het sterfelijk leven tot stand komt door God is voorgeschreven’ (‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld’, De Ster, januari 1996, p. 93). Gods gebod is dat seksuele omgang alleen in een huwelijk tussen een man en een vrouw is toegestaan. Dit gebod wordt de wet van kuisheid genoemd.

  De wet van kuisheid

  • Wat houdt de wet van kuisheid in?

  We hebben alleen seksuele omgang met de partner met wie we wettig zijn gehuwd. Niemand, man noch vrouw, kan vóór het huwelijk seksuele omgang hebben. In het huwelijk is de seksuele omgang beperkt tot onze huwelijkspartner.

  Tegen de Israëlieten heeft de Heer gezegd: ‘Gij zult niet echtbreken’ (Exodus 20:14). De Israëlieten die dit gebod schonden, kregen zware straffen. De Heer heeft dit gebod in de laatste dagen herhaald (zie LV 42:24).

  Ons is geleerd dat de wet van kuisheid meer inhoudt dan seksuele gemeenschap. Het Eerste Presidium heeft jongeren voor andere seksuele zonden gewaarschuwd:

  ‘Doe vóór het huwelijk niets dat de krachtige emoties oproept die alleen in het huwelijk geoorloofd zijn. Zoen niet hartstochtelijk, ga niet boven op elkaar liggen, raak de geslachtsdelen van een ander niet aan, met of zonder kleding. Laat een ander dat ook niet bij jou doen. Wek die emoties ook niet bij jezelf op’ (Voor de kracht van de jeugd [boekje, 2001], p. 27).

  Homoseksualiteit is, evenals alle andere overtredingen van de wet van kuisheid, een ernstige zonde. Hedendaagse profeten hebben zich uitgesproken over de gevaren van homoseksueel gedrag en de bezorgdheid van de kerk voor mensen met een dergelijke geneigdheid. President Gordon B. Hinckley heeft gezegd:

  ‘Allereerst geloven wij dat het huwelijk tussen man en vrouw door God is ingesteld. Wij geloven dat het huwelijk eeuwig kan worden door de macht van het eeuwige priesterschap, in het huis des Heren.

  ‘De mensen vragen naar ons standpunt inzake mensen die zichzelf als homo of lesbienne beschouwen. Mijn antwoord is dat wij hen liefhebben als zoon of dochter van God. Zij hebben te kampen met bepaalde krachtige driften die misschien moeilijk in bedwang te houden zijn. De meeste mensen krijgen in hun leven weleens te maken met driften. Als zij niet naar die driften handelen, kunnen zij net zo goed vooruitgang maken als alle andere leden van de kerk. Als zij de wet van kuisheid en de zedelijke normen van de kerk overtreden, zijn zij, net als iedereen, onderworpen aan de discipline van de kerk.

  ‘Wij willen die mensen helpen, hen sterken, hen bijstaan in hun problemen en hen helpen met hun moeilijkheden. Maar wij kunnen niet lijdzaam toezien dat zij zich overgeven aan onzedelijkheid en een zogenaamde homoseksuele huwelijkssituatie aangaan, in stand houden en verdedigen. Zoiets toestaan zou betekenen dat we het gewichtige en heilige fundament van het door God bekrachtigde huwelijk en zijn doel, namelijk het grootbrengen van een gezin, geringschatten’ (zie De Ster, januari 1999, p. 83.)

  Satan wil dat we de wet van kuisheid overtreden

  • Hoe probeert Satan mensen ertoe te brengen de wet van kuisheid te overtreden?

  Satan is erop uit om zoveel mogelijk heiligen der laatste dagen te misleiden, zodat we straks niet meer bij onze hemelse Vader kunnen wonen. Een van de ergste dingen die hij kan doen is ons ertoe te brengen de wet van kuisheid te overtreden. Hij is sluw en machtig. Hij wil ons het idee geven dat overtreding van deze wet geen zonde is. Er zijn al veel mensen misleid. Wij moeten ons wapenen tegen zijn boze invloeden.

  Satan valt de fatsoensnormen aan. Hij wil ons doen geloven dat het menselijk lichaam iets is om mee te pronken en te koketteren, omdat het mooi is. Onze hemelse Vader wil dat we ons lichaam bedekken, zodat we bij anderen geen onbetamelijke gedachten teweegbrengen.

  Satan wil ons er niet alleen toe brengen om ons onfatsoenlijk te kleden, hij wil ook dat we onzedelijke of onbetamelijke gedachten hebben. Hij doet dat met afbeeldingen, films, verhalen, muziek en dansen die aanzetten tot onzedelijke handelingen. De wet van kuisheid eist dat onze gedachten en onze daden rein zijn. De profeet Alma heeft verklaard dat ‘onze gedachten [ons zullen] veroordelen’ bij het laatste oordeel, ‘en in die vreselijke toestand zullen wij niet naar onze God durven opzien’ (Alma 12:14).

  Jezus leerde: ‘Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult niet echtbreken.

  ‘Maar Ik zeg u: Een ieder, die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd’ (Matteüs 5:27–28).

  President Gordon B. Hinckley heeft gewaarschuwd: ‘Jullie leven in een wereld met enorme verleidingen. Pornografie gaat in al haar smerigheid als een afschuwelijke vloedgolf over de aarde. Het is vergif. Bekijk en lees het niet. Het zal je vernietigen. Het zal je je zelfrespect ontnemen. Het zal je afstompen voor de schoonheid van het leven. Het zal je omlaag halen in een moeras van slechte gedachten, en misschien ook van slechte daden. Blijf er bij weg. Schuw het alsof het een ernstige ziekte is, want het is net zo dodelijk. Wees deugdzaam in gedachte en daad. God heeft doelbewust een goddelijke drift in jullie geplant, die gemakkelijk voor kwade en vernietigende doeleinden kan worden gebruikt. Als je jong bent, moet je geen vaste verkering aangaan. Doe dat als je op een leeftijd komt waarop je aan trouwen denkt. Maar voor jongens en meisjes van de middelbareschoolleeftijd is dat niet nodig’ (Gordon B. Hinckley, De Ster, januari 1998, p. 56).

  Soms bespeelt Satan onze emoties. Hij weet wanneer we eenzaam, verward of terneergeslagen zijn. Hij kiest juist deze momenten van zwakte om ons zover te brengen de wet van kuisheid te overtreden. Onze hemelse Vader kan ons de kracht geven om deze bezoeking ongedeerd door te komen.

  In de Schrift staat een verhaal over een rechtschapen jongeman, Jozef genaamd, die het vertrouwen genoot van zijn meester, Potifar. Potifar had Jozef over zijn huis en alles wat hij had gesteld. Potifars vrouw liet haar oog op Jozef vallen en wilde dat hij overspel met haar bedreef. Maar Jozef weerstond haar en vluchtte van haar weg. (Zie Genesis 1:1–18.)

  Paulus predikte: ‘Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt’ (1 Korintiërs 10:13). Alma onderstreepte dat we niet zullen ‘worden verzocht boven hetgeen [wij] kunnen verdragen’ als we ons ‘voor het aangezicht des Heren verootmoedig[en], en zijn heilige naam aanroep[en] en voortdurend wak[en] en bidd[en]’ (Alma 13:28).

  • Wat is het verband tussen fatsoen en kuisheid? Hoe kunnen ouders hun kinderen leren om zich qua kleding, taalgebruik en gedrag aan de fatsoensnormen te houden?

  • Hoe kunnen wij de verbreiding en de invloed van pornografie tegengaan?

  • Uit welke beloften van de Heer kunnen we kracht putten om Satans verleidingen te weerstaan?

  Overtreding van de wet van kuisheid is uitermate ernstig

  De profeet Alma was bedroefd, omdat een van zijn zoons de wet van kuisheid had overtreden. Alma zei tegen zijn zoon Corianton: ‘Weet gij niet, mijn zoon, dat die dingen een gruwel zijn in de ogen des Heren; ja, gruwelijker dan alle zonden behalve het vergieten van onschuldig bloed of het verloochenen van de Heilige Geest?’ (Zie Alma 39:5). Onkuisheid volgt in ernst direct op moord.

  Als een man en een vrouw de wet van kuisheid overtreden en een kind verwekken, kunnen ze in de verleiding komen om nog een gruwelijke zonde te begaan: abortus. Er is zelden een verdedigbare reden voor abortus. De kerkleiders hebben verklaard dat abortus onder bepaalde uitzonderlijke omstandigheden gerechtvaardigd is. Als de zwangerschap bijvoorbeeld het gevolg is van verkrachting of incest, het leven of de gezondheid van de moeder volgens een deskundig arts ernstig gevaar loopt, of wanneer de foetus volgens een deskundig arts dusdanige ernstige afwijkingen heeft dat de baby na de geboorte niet levensvatbaar is. Maar zelfs onder deze omstandigheden is abortus niet automatisch gerechtvaardigd. Wie zich in dergelijke omstandigheden bevinden, overwegen pas abortus na overleg met hun kerkleiders en na in ernstig gebed een bevestiging te hebben gekregen.

  ‘Als een man en vrouw een buitenechtelijk kind verwekken, moet men er alles aan doen om tot een huwelijk te komen. Als de kans op een succesvol huwelijk op grond van leeftijd of andere omstandigheden onwaarschijnlijk is, dienen ongehuwde ouders aangeraden te worden het kind voor adoptie af te staan via LDS Family Services, zodat de baby verzegeld kan worden aan tempelwaardige ouders’ (brief van het Eerste Presidium, 26 juni 2002 en 19 juli 2002).

  Het is uitermate belangrijk voor onze hemelse Vader dat zijn kinderen de wet van kuisheid gehoorzamen. Een lid van de kerk dat deze wet overtreedt of anderen daartoe aanzet, krijgt te maken met de kerkelijke discipline.

  Wie de wet van kuisheid heeft overtreden, kan vergeving krijgen

  Wie de wet van kuisheid heeft overtreden, kan weer gemoedsrust krijgen. De Heer zegt ons: ‘Maar wanneer de goddeloze zich bekeert van alle zonden die hij begaan heeft, al mijn inzettingen onderhoudt (…) [zal] geen van de overtredingen die hij begaan heeft, […] hem worden toegerekend’ (Ezechiël 18:21–22). Gemoedsrust krijgt men alleen door vergeving.

  President Kimball heeft gezegd: ‘Aan alle vergeving is een voorwaarde verbonden. (…) Het vasten, de gebeden en de betoonde nederigheid moeten evenredig aan de zonde zijn, of groter. Er moet sprake zijn van een gebroken hart en een berouwvolle geest. (…) Er moeten tranen en een oprechte verandering van hart aan te pas komen. De zonde moet veroordeeld worden, het kwaad nagelaten, en de fout moet beleden worden aan de bevoegde gezagdragers van de Heer’ (The Miracle of Forgiveness [1969], p. 353).

  Voor veel mensen is zonde belijden het moeilijkste deel van bekering. We moeten de overtreding niet alleen aan de Heer belijden, maar ook aan de persoon die we kwaad hebben berokkend, zoals een echtgenoot of echtgenote, en aan het bevoegde priesterschapsgezag. De priesterschapsleider (bisschop of ringpresident) zal onze status in de kerk beoordelen. De Heer heeft tegen Alma gezegd: ‘Wie ook tegen Mij overtreedt, (…) als hij zijn zonden voor u en voor Mij belijdt en zich met een oprecht hart bekeert, zult gij hem vergeven, en Ik zal hem ook vergeven’ (Mosiah 26:29).

  Maar president Kimball heeft gewaarschuwd: ‘Ook al zijn er talrijke beloften van vergiffenis, toch bestaat er geen enkele belofte of aanduiding dat een ziel die zich niet geheel en al bekeert vergiffenis ontvangt. (…) We kunnen niet duidelijk genoeg zijn dat iemand, na vergiffenis te hebben ontvangen, niet in de zonde kan blijven vervallen en kan verwachten herhaaldelijk vergiffenis te ontvangen’ (The Miracle of Forgiveness, pp. 353, 360). Wie vergiffenis ontvangt en daarna in de zonde vervalt, zal rekening moeten afleggen voor zijn eerdere zonden (zie LV 82:7; Ether 2:15).

  Wie de wet van kuisheid naleeft, ontvangt grote zegeningen

  • Welke zegeningen ontvangen we als we de wet van kuisheid naleven?

  Als we de wet van kuisheid naleven, voelen we geen schuld of schaamte. Ons en onze kinderen vallen zegeningen ten deel als we rein en smetteloos voor de Heer blijven. Kinderen zullen ons voorbeeld zien en in onze voetstappen treden.

  Aanvullende teksten